Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 Архивимиздән

Ҝүндоған дијара ҝүн доғур

Ҝүндоған дијара ҝүн доғур

Мәрузәјә дәвәтнамәләр һәм Токиода пајланмышды, һәм дә тәјјарәләрлә Осакаја сәпилмишди

1926-ҸЫ ИЛ сентјабрын 6-сы миллијјәтҹә јапон олан бир пилигрим (сәјјар нәзарәтчи) Бирләшмиш Штатлардан Јапонијаја хүсуси тәјинатлы мүждәчи кими гајыдыр. Ону гаршыламаға вур-тут бир нәфәр ҝәлмишди, о да Кобе групунда Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјә башламыш «Ҝөзәтчи гүләси» журналынын абунәчиси иди. Мүгәддәс Китаб Тәдгигатчылары бу шәһәрдә илк конгресләрини 1927-ҹи ил јанварын 2-си кечирмишдиләр. Орада ҹәми 36 нәфәр иштирак етмиш, онлардан 8-и вәфтиз олунмушду. Јахшы башланғыҹ иди. Бәс, ҝөрәсән, бу балаҹа груп һәгигәтә сусајан 60 милјонлуг Јапонијаја неҹә нур сачаҹагды?

1927-ҹи илин мај ајында шөвглү Мүгәддәс Китаб Тәдгигатчылары Аллаһын Кәламына әсасланан силсилә мәрузәләр һагда елан кампанијасына башладылар. Осакада кечириләҹәк илк мәрузә һагда ҹамаата мәлумат вермәк үчүн онлар шәһәр боју диварлара вә ири реклам шитләринә еланлар вурмуш, нүфузлу инсанлара 3000 дәвәтнамә ҝөндәрмишдиләр. Бундан савајы, онлар 150 000 реклам вәрәгәси пајламыш, еләҹә дә Осаканын санбаллы гәзетләриндә вә 400 000 гатар билетиндә мәрузә һагда елан јерләшдирмишдиләр. Мәрузә сөјләнән ҝүн ики тәјјарә сәмадан шәһәрин һәр тәрәфинә 100 000 дәвәтнамә сәпмишди. «Аллаһын Падшаһлығы астанададыр» адлы мәрузәјә гулаг асмаг үчүн ҝәлән тәхминән 2300 нәфәр Осаканын Асаһи залыны ағзына кими долдурмушду. Јер галмадығы үчүн тәхминән мин нәфәр ҝери гајыдасы олмушду. Мәрузәдән сонра 600-дән чох гонаг галыб мүзакирәдә иштирак етмишди. Нөвбәти ајлар әрзиндә Киотода вә Јапонијанын гәрбиндәки диҝәр шәһәрләрдә дә Мүгәддәс Китаба әсасланан мәрузәләр сөјләнилмишди.

1927-ҹи илин октјабр ајында исә Мүгәддәс Китаб Тәдгигатчылары Токиода мәрузәләрин сөјләнилмәсини тәшкил етмишдиләр. Бу дәфә дә дәвәтнамәләр шәһәрин нүфузлу адамларына, баш назирә, парламент үзвләринә, дини вә һәрби башчылара верилмишди. Үстәлик, афишалар, гәзет еланлары вә 710 000 реклам вәрәгәси пајланылмышды. Нәтиҹәдә, Јапонијанын пајтахтында сөјләнән үч мәрузәни динләмәк үчүн 4800 нәфәр ҝәлмишди.

ЧАЛЫШГАН КИТАБПАЈЛАЈАНЛАР

Катсуо вә Һаҝино Миура

Падшаһлыг хәбәринин евдән-евә чатдырылмасында әсас иш китабпајлајанларын (пионерләр) үзәринә дүшүрдү. Матсуе Иси вә әри Жизо Јапонијада илк китабпајлајанлардан олуб. Онлар узаг шималда јерләшән Саппородан Сендај, Токио, Јокоһама, Нагоја, Осака, Киото, Окајама вә Токусимаја кими өлкәнин дөрдә-үч һиссәсини ҝәзиб тәблиғ етмишдиләр. Матсуе баҹы вә Сакико Танака адлы јашлы бир баҹы рәсми кимоно ҝејиниб јүксәк дөвләт мәмурларынын гәбулуна ҝедирдиләр. Мәмурлардан бири һәрәсиндән 300 әдәд олмагла «Аллаһын арфасы» вә «Гуртулуш» китабларыны һәбсхана китабханасы үчүн сифариш вермишди.

 Матсуе баҹы Катсуо вә Һаҝино Миура ҹүтлүјүнә дә китаблар вермиш вә онлар һәгигәти дәрһал гәбул етмишди. Онлар 1931-ҹи илдә вәфтиз олунуб китабпајлајан олдулар. Һаруичи илә Тане Јамада исә әксәр гоһумлары илә Падшаһлыг һагда хош хәбәри 1930-ҹу илдән бир аз әввәл гәбул етмишдиләр. Јамада ҹүтлүјү дә китабпајлајан олду, гызлары Јукико исә Токиода Бет-Ел хидмәтинә башлады.

БӨЈҮК ВӘ БАЛАҸА «ЈЕҺУ»

Алтынәфәрлик бөјүк Јеһу

О вахтлар автомобил чох баһа, јоллар исә бәрбад олдуғу үчүн Казуми Миноура вә диҝәр ҝәнҹ китабпајлајанлар мүһәрриксиз фургон евләрдән истифадә едирдиләр. Онлар бу арабалара дөјүш арабасы сүрән Исраил падшаһы Јеһунун адыны вермишдиләр (2 Пад. 10:15, 16). Бу арабаларын үчү бөјүк Јеһу, 11-и исә балаҹа Јеһу адланырды. Бөјүк Јеһунун һәр бириндә алты нәфәр јата биләрди. Онун узунлуғу 2,2 метр, ени вә һүндүрлүјү 1,9 метр иди. Велосипед арабалары олан балаҹа Јеһу исә икинәфәрлик иди. Бу балаҹа Јеһулары Јапонија филиалы дүзәлтмишди. Бу «Јеһу»нун дүзәлдилмәсиндә иштирак етмиш Киичи Ивасаки демишди: «Јеһуларын һәм чадыры, һәм дә ишыгландырма үчүн машын аккумулјатору вар иди». Китабпајлајанлар һәгигәт нуруну бүтүн Јапонијаја јајмаг үчүн шималдакы Һоккајдодан ҹәнубдакы Кјушуја кими дағлар ашмыш, дәрәләр долашмыш, «Јеһулар»ыны нә ки вар сүрмүшдүләр.

Икинәфәрлик балаҹа Јеһу

Китабпајлајан Икуматсу Ота гардаш демишди: «Биз һансыса шәһәрә ҝәләндә Јеһумузу чај кәнарында вә ја дүзәнликдә сахлајырдыг. Әввәлҹә шәһәрин нүфузлу адамларынын, мәсәлән, иҹра башчысынын јанына ҝедир, ондан сонра әдәбијјатларымызы евдән-евә пајлајырдыг. Бу әразидә ишимизи битирдикдән сонра кечирдик нөвбәти шәһәрә».

Кобедә 36 нәфәрлик Мүгәддәс Китаб Тәдгигатчыларынын кечирдикләри илк конгрес ҝәләҹәкдә ҝөрәҹәкләри ишләрин јанында «әһәмијјәтсиз һесаб [едилә] биләр»ди (Зәк. 4:10). Бунун үстүндән ҹәми беш ил кечдикдән сонра, 1932-ҹи илдә 103 китабпајлајан вә тәблиғчи Јапонијада 14 000-дән чох китаб пајламышды. Бу ҝүн исә Јапонијанын ири шәһәрләриндә мүтәшәккил шәкилдә иҹтимаи шаһидлик кечирилир вә тәхминән 220 000 тәблиғчи «Ҝүндоған дијар»а өз нурларыны сачырлар. (Јапонијадакы архивимиздән.)

Киичи Ивасакинин Јапонијадакы Бет-Елдә дүзәлтдији Јеһунун ескизи