Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси (тәлим нәшри)  |  нојабр 2014

Инди Аллаһын халгысыныз

Инди Аллаһын халгысыныз

«Бир вахтлар сиз халг дејилдиниз, инди исә Аллаһын халгысыныз» (1 ПЕТ. 2:10).

1, 2. Ерамызын 33-ҹү илинин Әллинҹи ҝүн бајрамында һансы дәјишиклик баш верди вә кимләр Јеһованын јени халгынын үзвләри олду? (Мәгаләнин әввәлиндәки шәклә бах.)

ЕРАМЫЗЫН 33-ҹү илинин Әллинҹи ҝүн бајрамы Јеһованын халгы үчүн дөнүш нөгтәси олду. Һәмин вахт көклү дәјишиклик баш верди. О ҝүн Јеһова мүгәддәс руһу васитәсилә јени халг — «Аллаһын [Исраили]» адланан руһани Исраили јаратды (Галат. 6:16). Ибраһимин ҝүнләриндән бәри илк дәфә иди ки, Аллаһын халгы кишиләрин сүннәти илә мүәјјәнләшмәјәҹәкди. Һәвари Павел бу јени халгын һәр бир үзвү барәдә белә демишди: «Онун сүннәти... мүгәддәс руһла гәлбдә едилмиш сүннәтдир» (Ром. 2:29).

2 Аллаһын јени халгынын илк үзвләри Јерусәлимдә јухары отагда топлашан Исанын һәвариләри вә јүздән чох шаҝирди иди (Һәв. иш. 1:12—15). Орада оланларын һамысынын үзәринә мүгәддәс руһ төкүлдү вә беләҹә, онлар Аллаһын руһдан доғулмуш оғуллары олдулар (Ром. 8:15, 16; 2 Кор. 1:21). Бунунла да Мәсиһ васитәсилә бағланмыш вә ганы илә тәсдиг олунмуш јени әһд артыг гүввәјә минди (Лука 22:20; Ибраниләрә 9:15 ајәсини оху). Беләҹә, бу шаҝирдләр Јеһованын јени милләтинин вә ја јени халгынын үзвләри олдулар. Мүгәддәс руһ онлара Рома империјасынын һәр јериндән Һәфтәләр вә ја  Әллинҹи ҝүн адланан бајрама ҝәлән јәһудиләрин вә прозелитләрин данышдыглары дилләрдә тәблиғ етмәк габилијјәти верди. Бу инсанлар руһдан доғулмуш мәсиһчиләрин «Аллаһын әзәмәтли ишләри» барәдә тәблиғини өз ана дилләриндә ешидиб баша дүшүрдүләр (Һәв. иш. 2:1—11).

АЛЛАҺЫН ЈЕНИ ХАЛГЫ

3-5. а) Әллинҹи ҝүн бајрамында Петер јәһудиләрә нә деди? б) Јеһованын јени халгы јарандығы илләрдә неҹә инкишаф едирди?

3 Јеһова һәвари Петерин васитәсилә јәһудиләрин вә прозелитләрин јени јаранмыш халгын, мәсиһчи јығынҹағынын үзвләри олмаларына јол ачды. Елә һәмин бајрамда Петер јәһудиләрә ҹәсарәтлә билдирди ки, онлар «дирәјә [мыхладыглары]» Исаны гәбул етмәлидирләр, чүнки ону «Аллаһ һәм Аға, һәм дә Мәсиһ етмишдир». Издиһам Петердән нә етмәли олдугларыны сорушанда о деди: «Төвбә един вә ҝүнаһларынызын бағышланмасы үчүн гој һәр кәс Иса Мәсиһин ады наминә вәфтиз олунсун, онда мүгәддәс руһ әнамыны алаҹагсыныз» (Һәв. иш. 2:22, 23, 36—38). О ҝүн 3000-ә јахын адам јени јаранмыш руһани Исраил халгына гошулду (Һәв. иш. 2:41). Бунун ардынҹа һәвариләрин тәблиғ ишинә ҹан гојмалары бөјүк бәһрәләр ҝәтирди (Һәв. иш. 6:7). Јени халг ҝет-ҝедә чохалырды.

4 Чох кечмәмиш, тәблиғ иши Самаријаја чатыб ҝөзәл нәтиҹәләр верди. Бир чохлары мүждәчи Филип тәрәфиндән вәфтиз олунсалар да, дәрһал мүгәддәс руһ алмадылар. Јерусәлимдәки рәһбәрлик шурасы һәвари Петерлә Јәһјаны Самаријадакы бу мәсиһчиләрин јанына ҝөндәрди. Орада «һәвариләр әлләрини онларын үзәринә гојдулар вә онлар мүгәддәс руһ алдылар» (Һәв. иш. 8:5, 6, 14—17). Беләҹә, самаријалы мәсиһчиләр дә руһани Исраилин руһла мәсһ олунмуш үзвләри олду.

Петер Корнилијә вә евиндәкиләрә тәблиғ едир (5-ҹи абзаса бах)

5 Ерамызын 36-ҹы илиндә башга милләтләр дә руһани Исраилә гәбул едилди. Бу да Петерин васитәсилә олду. О, ромалы јүзбашы Корнилијә, гоһумларына вә достларына һәгигәти ачды (Һәв. иш. 10:22, 24, 34, 35). Мүгәддәс Китабда дејилир: «Петер һәлә сөзүнү гуртармамыш Аллаһын сөзүнү динләјәнләрә [гејри-јәһудиләрә] мүгәддәс руһ верилди. Петерлә ҝәлмиш садиг гардашлар сүннәт едилмишләрдән идиләр. Онлары һејрәт бүрүдү, чүнки мүгәддәс руһ әнамы диҝәр милләтләрин адамларынын да үзәринә төкүлүрдү» (Һәв. иш. 10:44, 45). Бунунла да јени јаранмыш руһани Исраилә сүннәт едилмәмиш гејри-јәһудиләр дә дахил олду.

«ӨЗ АДЫНА БИР ХАЛГ»

6, 7. Јени халгын үзвләри «[Јеһованын] адына бир халг» олдугларыны һансы саһәләрдә вә неҹә ҝөстәрирдиләр?

6 Ерамызын 49-ҹу илиндә рәһбәрлик шурасынын кечирдији ҝөрүшдә шаҝирд Јагуб гејд етмишди: «Аллаһын диҝәр милләтләрдән Өз адына бир халг тәшкил етмәк үчүн онлара илк дәфә неҹә  нәзәр салдығыны Симеон [Петер] әтрафлы нәгл етди» (Һәв. иш. 15:14). Јеһованын адыны дашыјан бу јени халга һәм јәһудиләрдән, һәм дә гејри-јәһудиләрдән иманлы инсанлар дахил олаҹагды (Ром. 11:25, 26а). Сонралар Петер јазмышды: «Бир вахтлар сиз халг дејилдиниз, инди исә Аллаһын халгысыныз». Һәвари онларын әсас вәзифәләрини белә ифадә етмишди: «Сиз “сечилмиш сој, падшаһ вә каһин тајфасы, мүгәддәс милләт, Аллаһын мәхсуси халгысыныз”, сизи гаранлыгдан Өз һејрәтамиз нуруна чағыранын “әзәмәтли кејфијјәтләрини бәјан етмәк” үчүн сечилмисиниз» (1 Пет. 2:9, 10). Онлар тәмсил етдикләри Аллаһа һәмд етмәли вә Онун адыны һамыја бәјан етмәли идиләр. Онлар Каинатын Һөкмдары олан Јеһова һагда ҹәсарәтлә шаһидлик вермәли идиләр.

7 Јеһова гәдим Исраил һагда дедији кими, руһани Исраил һагда да демишди: «Бу халгы Мән Өзүм үчүн јаратдым ки, Мәнә һәмдләр сөјләсин» (Јешаја 43:21). Еркән мәсиһчиләр әввәлләр ибадәт етдикләри аллаһлары рәдд едәрәк Јеһованын јеҝанә һәгиги Аллаһ олдуғуну ҹәсарәтлә бәјан едирдиләр (1 Салон. 1:9). Онлар «Јерусәлимдә, бүтүн Јәһудеја вә Самаријада, һәтта јерин уҹгарларынадәк» Јеһоваја вә Исаја шаһидлик едирдиләр (Һәв. иш. 1:8; Колос. 1:23).

8. Биринҹи әсрдә һәвари Павел Аллаһын халгына һансы хәбәрдарлығы вермишди?

8 Биринҹи әсрдә «[Јеһованын] адына бир халг»ын ҹәсарәтли үзвләриндән бири һәвари Павел олмушду. О, бүтпәрәст философлар гаршысында «дүнјаны вә онун ичиндәки һәр шеји јарадан Аллаһ ҝөјүн вә јерин [Ағасы]» Јеһованын али һөкмранлығыны мүдафиә едирди (Һәв. иш. 17:18, 23—25). Үчүнҹү тәблиғ сәјаһәтинин сонунда Павел Аллаһын адыны дашыјан халгын үзвләрини хәбәрдар етмишди: «Билирәм ки, мән ҝедәндән сонра араныза амансыз ҹанаварлар ҝирәҹәк, онлар сүрүјә рәһм етмәјәҹәкләр. Һәмчинин сизин араныздан адамлар пејда олаҹаг вә шаҝирдләри ардынҹа апармаг үчүн һәгигәти тәһриф едәҹәкләр» (Һәв. иш. 20:29, 30). Дөнүклүк һагда дејилән бу пејғәмбәрлик биринҹи әсрин сонларында өзүнү ајдын ҝөстәрмәјә башлады (1 Јәһ. 2:18, 19).

9. Һәвариләрин өлүмүндән сонра «[Јеһованын] адына бир халг»ла нә баш верди?

9 Һәвариләрин өлүмүндән сонра дөнүклүк вүсәт алыб Христиан дүнјасынын килсәләринин јаранмасына сәбәб олду. Дөнүк мәсиһчиләр нәинки «[Јеһованын] адына бир халг» олмадылар, һәтта Мүгәддәс Китабын бир чох тәрҹүмәләриндән Аллаһын адыны тамамилә јығышдырдылар. Бунунла јанашы, онлар бүтпәрәст ајинләри мәнимсәдиләр, һәмчинин јаланчы тәлимләр, апардыглары «мүгәддәс мүһарибәләр» вә әхлагсыз һәрәкәтләрлә Аллаһы рүсвај етдиләр. Беләҹә, әсрләр әрзиндә јер үзүндә «[Јеһованын] адына бир халг» олмаса да, тәк-түк инсанлар Она сәдагәтлә хидмәт едирдиләр.

АЛЛАҺЫН ХАЛГЫ ЈЕНИДӘН ЈАРАНЫР

10, 11. а) Иса буғда вә алаг отлары мәсәлиндә нә һагда пејғәмбәрлик етмишди? б) Исанын мәсәли 1914-ҹү илдән сонра неҹә јеринә јетди вә бунун нәтиҹәси нә олду?

10 Иса Мәсиһ буғда вә алаг оту мәсәлиндә дөнүклүјә ҝәтириб чыхараҹаг руһани ҝеҹә һагда пејғәмбәрлик етмишди. О демишди ки, «адамлар јатанда» Иблис инсан Оғлунун буғда тохумлары сәпдији тарлаја алаг тохуму сәпәҹәк. «Дөврүн јекуну»на кими онлар бир јердә бөјүмәли идиләр. Иса изаһ етди ки, «јахшы тохум падшаһлығын оғуллары»ны, «алаг отлары исә Шәририн [оғулларыны]»  тәмсил едир. Дөврүн јекунунда инсан Оғлу бичинчиләри, јәни мәләкләри ҝөндәрәҹәкди ки, мәҹази буғданы алаг отларындан ајырсын. Беләҹә, Падшаһлығын оғуллары топланаҹагды (Мат. 13:24—30, 36—43). Бәс бүтүн бунлар неҹә баш верди вә Јеһованын јер үзүндә јенидән халг јаратмасы неҹә мүмкүн олду?

11 «Дөврүн јекуну» 1914-ҹү илдә башлады. Һәмин ил башламыш мүһарибә заманы «падшаһлығын оғуллары» олан бир нечә мин мәсһ олунмуш мәсиһчи Бөјүк Бабилин руһани әсиринә чеврилди. Лакин 1919-ҹу илдә Јеһова онлары «алаг отлары»ндан, јәни сахта мәсиһчиләрдән сечәрәк азад етди. Вә «падшаһлығын оғуллары»ны тәшкил олунмуш халг шәклиндә топлады. Беләҹә, Јешајанын: «Бир ҝүндә өлкә јарана биләрми? Бир анда милләт доғула биләрми? Сион исә ағрысы тутан кими өвладларыны доғду», — пејғәмбәрлији јеринә јетди (Јешаја 66:8). Сион, јәни Јеһованын руһани тәшкилаты руһла мәсһ олунмуш оғулларыны дүнјаја ҝәтирди вә онлары бир халг шәклиндә тәшкил етди.

12. Бу ҝүн мәсһ олунмушлар «[Јеһованын] адына бир халг» олдугларыны неҹә ҝөстәрирләр?

12 Еркән мәсиһчиләр кими, «падшаһлығын оғуллары» да Јеһованын шаһидләри олмалы идиләр. (Јешаја 43:1, 10, 11 ајәләрини оху.) Беләҹә, «милләтләрин һамысына шәһадәт олсун дејә» онлар өз давранышлары вә «Падшаһлыг һаггындакы бу хош хәбәр»и тәблиғ етмәләри илә фәргләнмәли идиләр (Мат. 24:14; Филип. 2:15). Бунунсајәсиндә онлар чохуну, милјонларла инсаны Јеһованын салеһлик нормаларына дөндәрибләр. (Даниел 12:3 ајәсини оху.)

«ГОЈ СИЗИНЛӘ ҜЕДӘК»

13, 14. Јеһова ибадәтләрини гәбул етсин дејә, руһани Исраилә аид олмајанлар нә етмәлидир вә буна даир Мүгәддәс Китабда нә дејилир?

13 Өтән мәгаләдән ҝөрдүјүмүз кими, гәдим Исраилдә Јеһова гәрибләрин ибадәтини јалныз Онун әһд бағладығы халга гошулдуглары тәгдирдә гәбул  едирди (1 Пад. 8:41—43). Ејнилә, бу ҝүн дә руһани Исраилә аид олмајан кәсләр Јеһованын халгына, јәни «падшаһлығын оғуллары» олан мәсһ олунмуш Шаһидләрә гошулмалыдырлар.

14 Бу ахыр ҝүнләрдә чохларынын Јеһоваја ибадәт етмәк үчүн Онун халгына гошулмасы ики гәдим пејғәмбәрликдә дејилмишди. Јешаја пејғәмбәрлик етмишди: «Чох халглар ҝәлиб дејәҹәк: “Ҝәлин Рәббин дағына, Јагубун Аллаһынын евинә галхаг, гој Рәбб бизә Өз јолларыны өјрәтсин, биз Онун ризләри илә ҝедәк”. Сиондан Рәббин тәлими, Јерусәлимдән Онун кәламы јајылаҹаг» (Јешаја 2:2, 3). Һәмчинин Зәкәријјә пејғәмбәр дә габагҹадан демишди ки, «бир чох халглар вә гүдрәтли милләтләр Ордулар Рәббини ахтармаг вә Рәббин һүзурунда јалвармаг үчүн Јерусәлимә ҝәләҹәк». О, бу инсанлары руһани Исраилин символик мәнада әтәјиндән јапышараг: «Гој сизинлә ҝедәк, чүнки Аллаһын сизинлә олдуғуну ешитмишик», — сөзләрини дејән «мүхтәлиф дилләрдә данышан милләтләрдән олан он адам» кими тәсвир етмишди (Зәк. 8:20—23).

15. Диҝәр мәсиһчиләр һансы ишдә руһани Исраиллә бирҝә ҝедирләр?

15 Јер үзү үмидинә малик олан мәсиһчиләр Падшаһлыг һагда хош хәбәрин тәблиғ едилмәсиндә руһани Исраиллә бирҝә ҝедирләр (Марк 13:10). Онлар «хејирхаһ [чобан]» Иса Мәсиһин башчылығы алтында мәсһ олунмушларла «бир сүрүдә» Аллаһын халгынын бир һиссәси олублар. (Јәһја 10:14—16 ајәләрини оху.)

ЈЕҺОВАНЫН ХАЛГЫ ИЛӘ БИРҜӘ МҮДАФИӘ ОЛУН

16. Јеһова бөјүк мүсибәтин сонуну неҹә ҝәтирәҹәк?

16 Бөјүк Бабилин мәһвиндән сонра Јеһованын халгына һүҹум олаҹаг. Һәмин вахт биз Јеһованын мүдафиәсинә еһтијаҹ дујаҹағыг. Бу һүҹум бөјүк мүсибәтин сон мәрһәләсинә ҝәтириб чыхараҹағы үчүн дејә биләрик ки, һадисәләрин ҝедишаты вә мәсәләнин һәлли Јеһованын Өз әлиндә олаҹаг (Мат. 24:21; Јез. 38:2—4). Һәмин вахт Гог «милләтләрин арасындан топланмыш халга», јәни Јеһованын халгына һүҹум едәҹәк (Јез. 38:10—12). Бу һүҹум Јеһованын Гога вә онун тәрәфдарларына гаршы һөкмүнү иҹра етмәк үчүн бир әламәт олаҹаг. Јеһова Өз али һакимијјәтинин әзәмәтини вә адынын мүгәддәслијини ҝөстәрәҹәк. Неҹә ки демишди: «Бир чох милләтләрин ҝөзү өнүндә Өзүмү таныдаҹағам. Онда биләҹәкләр ки, Рәбб [Јеһова] Мәнәм» (Јез. 38:18—23).

Бөјүк мүсибәт заманы өз јығынҹағымызла сых әмәкдашлыг етмәлијик (16—18-ҹи абзаслара бах)

17, 18. а) Гогун һүҹуму заманы Јеһова халгына һансы ҝөстәришләри верәҹәк? б) Јеһованын бизи мүдафиә етмәсини истәјириксә нә етмәлијик?

17 Гог һүҹума кечәндә Јеһова Өз хидмәтчиләринә дејәҹәк: «Еј халгым, кеч ичәри отаглара, гапылары өрт, Рәббин гејзи кечәнәҹән гыса бир мүддәтә ҝизлән!» (Јешаја 26:20). Белә һәлледиҹи вахтда Јеһова һәјати ваҹиб ҝөстәришләри «ичәри отаглар» сајылан јығынҹагларымызда верәҹәк.

18 Әҝәр бөјүк мүсибәт заманы Јеһованын бизи мүдафиә етмәсини истәјириксә, дәрк етмәлијик ки, Онун бүтүн дүнјада јығынҹаглар шәклиндә топлашмыш халгы вар. Буна ҝөрә дә биз даим Аллаһын халгынын арасында олмалы вә јығынҹагларымыздан галмамалыјыг. Мәзмурчу кими, биз дә үрәкдән нида едирик: «Гуртулуш Рәбдәндир, Гој Сәнин хејир-дуан халгынын үзәриндә олсун!» (Мәз. 3:8).