ҜӨЗӘТЧИ ГҮЛЛӘСИ (ТӘЛИМ НӘШРИ) Нојабр 2014

Бу сајда 2014-ҹү ил декабрын 29-дан 2015-ҹи ил февралын 1-нә кими арашдырылаҹаг тәлим мәгаләләри јерләшир.

Исанын дирилмәси сәнин үчүн һансы мәнаны дашыјыр?

Ҝәтирилән дөрд сүбут Исанын дирилмәсини тәсдиг едир. Бәс онун јашамасына инанмаг бизә неҹә тәсир едир?

Нә үчүн мүгәддәс олмалыјыг?

«Левилиләр» китабы сәнә гарышыг вә ја дарыхдырыҹы ҝәлирди? «Левилиләр» китабындакы дәјәрли биликләр сәнә ибадәтдә мүгәддәс олмаға көмәк едә биләр.

Һәр ишимиздә мүгәддәс олаг

Ҝүзәштә ҝетмәмәк, Јеһоваја ән јахшысыны вермәк вә мүнтәзәм бәрк гида гәбул етмәк үчүн нә етмәлијик?

Аллаһы Јеһова олан халг

Аллаһ дининдән асылы олмајараг, сәмими гәлбли инсанларын ибадәтини гәбул едирми?

Инди Аллаһын халгысыныз

Биз Аллаһын халгына аид олмаг вә бу халгын ичиндә галмаг үчүн нә едә биләрик?

Охуҹуларын суаллары

Јығынҹагларда ағсаггаллар вә хидмәти көмәкчиләр неҹә тәјин олунур? «Вәһј» китабынын 11-ҹи фәслиндәки ики шаһид кимдир?

FROM OUR ARCHIVES

Ҝүндоған дијара ҝүн доғур

Хүсуси олараг дүзәлдилмиш вә «Јеһу» адланан арабалар Падшаһлыг хәбәринин Јапонијаја јајылмасына көмәк едиб.