Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси (тәлим нәшри)  |  октјабр 2014

Онлар өзләрини көнүллү олараг тәгдим едирләр. Тајванда

Онлар өзләрини көнүллү олараг тәгдим едирләр. Тајванда

ҺАЛ-ҺАЗЫРДА 35 јашларында олан Чүнг Кјүнг вә Ҹүли ҹүтлүјү беш ил әввәлә кими Сиднејдә (Австралија) даими пионерлик едирди. Чүнг Кјүнг бөлүшүр: «Биз јарым ҝүн ишләјир, раһат доланырдыг. Оранын ҝөзәл иглими вар иди, јашајыш асан иди. Аиләмиз, достларымыз јанымызда иди». Бунунла белә, Чүнг Кјүнгла Ҹүлини сыхан бир шеј варды. Онлар билирдиләр ки, Јеһоваја даһа чох хидмәт етмәк үчүн һәр ҹүр имканлары вар, амма дәјишиклик етмәјә ҹүрәтләри јохдур.

2009-ҹу илин конгресиндә ешитдикләри бир чыхыш онлары силкәләди. Натиг сөзләрини хидмәтләрини ҝенишләндирмәк имканы оланлара үнванламышды. О демишди: «Машын јалныз ишә дүшдүкдән сонра сүрүҹү ону саға вә ја сола дөндәрә биләр. Ејнилә, јалныз һәрәкәтә дүшдүјүмүз, јәни мәгсәдимизә чатмаг үчүн сәј ҝөстәрдијимиз тәгдирдә, Иса бизә истигамәт верә биләр» *. Бу әр-арвада елә ҝәлирди ки, натиг сөзләрини бирбаша онлара дејиб. Елә һәмин конгресдә Тајванда хүсуси тәјинатлы мүждәчи кими хидмәт едән бир ҹүтлүк мүсаһибә вермишди. Онлар хидмәтдә дујдуглары севинҹдән сөз ачмыш вә һәлә дә даһа чох көмәјә еһтијаҹ олдуғуну вурғуламышдылар. Чүнг Кјүнг вә Ҹүли бу сөзләри дә өзләринә аид етдиләр.

Ҹүли дејир: «Бу конгресдән дәрһал сонра Јеһоваја дуа едиб Тајвана көчмәк үчүн ҹәсарәт истәдик». О әлавә едир: «Амма јенә дә дахилимиздә бир горху вар иди. Өзүмүзү дәрин бир һовуза биринҹи дәфә тулланмаға һазырлашан адам кими һисс едирдик. Онлара бу “тулланышы” јеринә јетирмәјә “күләјә бахан тохум сәпмәз, булудлара бахан әкдијини бичмәз”, — сөзләринин јазылдығы Ваиз 11:4 ајәси көмәк етди». Чүнг Кјүнг дејир: «Кәнардан бахмағы дајандырыб әкиб-бичмәјә башладыг».  Онлар дөнә-дөнә дуа едир, хүсуси тәјинатлы мүждәчиләрин биографијаларыны охујур вә хидмәт үчүн Тајвана көчәнләрлә е-маил васитәсилә јазышырдылар. Нәһајәт, машынларыны, ев әшјаларыны сатыб үч ајдан сонра Тајвана көчдүләр.

ТӘБЛИҒИН ЛӘЗЗӘТИНИ КӘШФ ЕДӘНЛӘР

Мүхтәлиф өлкәләрдән 100-дән чох баҹы-гардаш Тајванын Падшаһлығын тәблиғчиләринә даһа чох тәләбат олан әразиләриндә хидмәт едирләр. 21—73 јаш арасында олан бу көнүллүләр Австралија, Бөјүк Британија, Канада, Франса, Јапонија, Кореја, Испанија вә Бирләшмиш Штатлардан көчүбләр. Онларын арасында 50-дән чох субај баҹы вар. Ҝәлин ҝөрәк бу чалышган баҹы-гардашлара хариҹә көчүб орада хидмәт етмәјә нә көмәк едиб.

Лора

Канададан олан Лора адлы субај баҹы Тајванын гәрбиндә пионер кими хидмәт едир. Лакин он ил бундан әввәлә кими онун тәблиғ етмәкдән елә дә хошу ҝәлмирди. Лора дејир: «Мән о гәдәр аз хидмәт едирдим ки, онун ҝөзәллијини дуја билмирдим». Сонра Канададакы достлары она онларла бирҝә бир ајлыг Мексикада хидмәт етмәји тәклиф етдиләр. Лора дејир: «Биринҹи дәфә иди ки, бу гәдәр чох хидмәт етмишдим. Гәрибә иди, бу, мәним хошума ҝәлмишди».

Тәблиғин дады дамағында галан Лора Канадада әҹнәбидилли јығынҹаға кечмәк гәрарына ҝәлди. О, Чин дили курсуна јазыб чиндилли групда хидмәт етмәјә башлады вә гаршысына мәгсәд гојду ки, Тајвана көчсүн. 2008-ҹи илин сентјабрында мәгсәдинә чатды. Лора дејир: «Бу јени мүһитә там өјрәшмәјим тәхминән бир ил чәкди. Анҹаг инди Канадаја гајытмаг һеч ағлымын уҹундан белә кечмир». Инди о, тәблиғ етмәјә неҹә јанашыр? «Бу, мәнә ләззәт верир», — дејә о бөлүшүр. «Өјрәнәнләрин Јеһованы таныдыгҹа һәјат тәрзләрини неҹә дәјишдикләрини ҝөрмәкдән бөјүк хошбәхтлик јохдур. Тајванда хидмәт етдијим бу мүддәт әрзиндә бу бөјүк севинҹи дәфәләрлә дадмышам».

 ДИЛ МАНЕӘСИНИ АШАНЛАР

Брајнла Мишел

Тәхминән сәккиз ил әввәл Бирләшмиш Штатлардан Тајвана көчмүш инди 35-јашларында олан Брајн вә Мишел ҹүтлүјү тәзә-тәзә етдикләри хидмәтдә бир мәна ҝөрмүрдү. Лакин бир тәҹрүбәли хүсуси тәјинатлы мүждәчи онлара демишди: «Јаддан чыхармајын ки, кимәсә вердијиниз бир трактат белә, һәмин инсанын Јеһова һагда алаҹағы илк хәбәр ола биләр. Она ҝөрә дә сизин хидмәтдә ҝөрдүјүнүз иш олдугҹа ваҹибдир!» Бу руһландырыҹы сөзләр Брајн вә Мишелә тәслим олмамаг үчүн гол-ганад верди. Башга бир гардаш онлара демишди: «Руһдан дүшмәјәсиниз дејә Чин дилини өјрәнәркән өзүнүздәки инкишафы ҝүндән-ҝүнә јох, конгресдән-конгресә өлчүн». Нәтиҹәдә, онлар мүвәффәгијјәт газандылар вә хидмәтдә сәмәрәли олдулар.

Бәс хариҹи дил өјрәнмәјә сәни нә тәшвиг едә биләр? Хидмәт етмәк истәдијин өлкәјә ҝедиб ора илә јериндә таныш ол. Орадакы јығынҹаг ҝөрүшләринә ҝет, јерли баҹы-гардашларла әлагә сахла, онларла тәблиғә чых. Брајн дејир: «Падшаһлыг хәбәринә даһа чох инсанын һај вермәси вә баҹы-гардашларын мәһәббәти сәнә хариҹдә хидмәт етмәјин ҝәтирдији чәтинликләри ашмаға көмәк едәҹәк».

ӨЗҮНӘ ИШ ТАПАНЛАР

Кристинлә Мишел

Тајванын даһа чох тәләбат олан әразиләринә көчән бәзи пионерләр өзләрини доландырмаг үчүн инҝилис дилиндән дәрс верирләр. Кристин вә Мишел исә дәниз мәһсуллары сатырлар. Кристин бөлүшүр: «Әввәлләр һеч вахт бу ишлә мәшғул олмасам да, бунун сајәсиндә бурада гала билирик». Инди Кристинин даими мүштәриләри вар. Бу јарымҝүнлүк иш онлара өзләрини доландырмаға көмәк едир, беләҹә, бу пионерләрин ән әсас ишә — хидмәтдә инсан тутмаға даһа чох вахтлары галыр.

«ХИДМӘТДӘН ҺӘЗЗ АЛ»

Бирләшмиш Штатлардан олан Уилјам вә Ҹенифер тәхминән једди ил әввәл Тајвана көчүб. Уилјам дејир: «Дил өјрәнмәк, пионер кими хидмәт етмәк, јығынҹағын гејдинә галмаг, пул газанмаг, бунларын һамысыны ејни вахтда етмәк адамын бүтүн ҝүҹүн алыр». Бәс өһдәсиндән ҝәлмәјә вә севинҹләрини горумаға онлара нә көмәк етди? Онлар ҝүҹләри чатан мәгсәдләр гојмушдулар. Мәсәлән, Чин дилини өјрәнәркән гаршыларына елә бөјүк мәгсәдләр гојмурдулар ки, өһдәсиндән там ҝәлә билмәјәндә мәјус олсунлар.

Уилјамла Ҹенифер

Уилјам бир сәјјар нәзарәтчинин она дедији сөзләри хатырлајыр: «Хидмәтдән һәзз ал». Башга сөзләрә десәк, руһани мәгсәд гојдугдан сонра бизи бу мәгсәдә доғру апаран һәр аддымдан һәзз алмалыјыг. Верилән бу мәсләһәт онлара ујғунлашмағы баҹармаға, јерли мәсул гардашларын мәсләһәтинә гулаг асмаға вә јени өлкәдә етдикләри хидмәтдә мүвәффәгијјәтли олмаг үчүн ишләрини саһмана салмаға көмәк етди. Уилјам дејир: «Бу, бизә белә бир адада хидмәт етмәклә јанашы, онун ҝөзәллијиндән һәзз алмаға да көмәк етди».

Уилјам вә Ҹенифер кими, Бирләшмиш Штатлардан олан Меган адлы субај баҹы да Чин дилиндә данышмағы даһа да јахшылашдырмаға чалыша-чалыша өз хидмәтиндән һәзз алыр. Һәр һәфтәсону о, бир груп тәблиғчи илә мәһсулдар бир әразидә — Тајванын ән бөјүк лиманы олан Каушјунг портунда тәблиғ едир. Меган ҝәмидән-ҝәмијә тәблиғ едир, хош хәбәри Бангладеш, Һиндистан, Индонезија, Филиппин, Таиланд вә Вануатудан олан балыгчылара чатдырыр. «Балыгчылар лиманда чох аз галдыглары үчүн биз онларла дәрһал, елә орадаҹа Мүгәддәс Китаб өјрәнмәсинә башлајырыг. Хош хәбәри онларын һамысына чатдырмаг үчүн, әксәрән, бир дәфәјә дөрд-беш нәфәрлә өјрәнмә кечирирәм». Бәс о, Чин дилини  неҹә өјрәнир? Баҹы дејир: «Дүздүр, истәјәрдим, даһа тез өјрәним, амма бир гардашын бир дәфә мәнә дедији: “Сән әлиндән ҝәләни ет, Јеһова зәһмәтини јердә гојмајаҹаг”, — сөзләрини һеч вахт унутмурам».

Меган

ТӘҺЛҮКӘСИЗ, САДӘ ВӘ МӘНАЛЫ ҺӘЈАТ

Бөјүк Британијадан олан Кети һәлә хариҹә көчмәздән әввәл ҝөтүр-гој едирди ки, хариҹи өлкәдәки һансы тәјинат субај бир баҹы үчүн тәһлүкәсиз олар. О, өз нараһатчылығыны дуада Јеһоваја билдириб бир нечә филиала мәктуб ҝөндәрди вә субај баҹылар үчүн һансы тәһлүкәләрин ола биләҹәјини сорушду. Бундан сонра о, мәктубларына ҝәлән ҹаваблары диггәтлә нәзәрдән кечирир вә гәрара ҝәлир ки, онун үчүн ән јахшысы Тајвана ҝетмәкдир.

Кети 2004-ҹү илдә 31 јашында Тајвана көчүр вә орада садә һәјат сүрүр. О бөлүшүр: «Мән баҹы-гардашлардан һарадан уҹуз гијмәтә мејвә-тәрәвәз ала биләҹәјими сорушдум. Сағ олсунлар, вердикләри мәсләһәт хәрҹләрими хејли азалтды». Садә һәјат сүрмәјә она нә көмәк едир? Кети дејир: «Һәмишә Јеһоваја дуа едирәм ки, садә јемәклә вә садә әјин-башла кифајәтләнмәјә мәнә көмәк етсин. Јеһованын мәнә әсил тәләбатларымы ҝөрмәји өјрәтмәси вә истәкләримин гулу олмамаға көмәк етмәси дуаларымын ҹавабыдыр». О әлавә едир: «Садә һәјат сүрмәк мәнә хошдур, чүнки бунун сајәсиндә диггәтими руһани шејләрә јөнәлдә билирәм».

Кети

Кетинин һәјаты садә олса да, мәналыдыр. О, бунун сәбәбини изаһ едир: «Мән әксәр инсанларын хош хәбәрә һај вердији бир әразидә тәблиғ едирәм. Бундан бөјүк хошбәхтлик нә ола биләр?!» О, Тајвана көчдүјү вахтларда пионерлијә башладығы шәһәрдә ҹәми ики чиндилли јығынҹаг вар иди, инди исә онларын сајы једдијә чатыб. Кети дејир: «Бу мөһтәшәм инкишафы өз ҝөзүмлә ҝөрмәк вә бичин ишиндә иштирак етмәк һәјатымы даһа да мәналы едир!»

«ОНЛАР ҺӘТТА МӘНӘ ЕҺТИЈАҸ ДУЈУРДУЛАР!»

Мәгаләнин әввәлиндә һагларында бәһс етдијимиз Чүнг Кјүнг вә Ҹүли инди нә едирләр? Әввәл-әввәл Чүнг Кјүнг дүшүнүрдү ки, Чин дилини јары-јарымчыг билдијинә ҝөрә јығынҹаға елә дә хејри дәјмир. Лакин јерли гардашлар бу фикирдә дејилдиләр. Чүнг Кјүнг дејир: «Јығынҹағымыз ики јығынҹаға бөлүнәндә бир хидмәти көмәкчи кими мәнә чохлу әлавә мәсулијјәтләр һәвалә едилди. Мәһз һәмин вахтдан һисс етдим ки, бөјүк тәләбат олан әразидә хидмәт едирәм». О ҝүлүмсәјәрәк әлавә едир: «Бу инанылмаз бир шејдир, онлар һәтта мәнә еһтијаҹ дујурдулар!» О, бу ҝүн ағсаггал кими хидмәт едир. Ҹүли әлавә едир: «Биз һеч вахт әлдә етмәдијимиз наилијјәти, мәмнунлуғу вә хошбәхтлији дадырыг. Биз бура көмәк етмәк үчүн ҝәлмишдик, лакин бурада сүрдүјүмүз мәналы һәјатын бизә көмәји дәјди. Бурада хидмәт етмәји бизә нәсиб етдији үчүн Јеһоваја миннәтдарыг!».

Бир чох өлкәләрдә руһани бичиндә иштирак едәҹәк тәблиғчиләрә һәлә дә бөјүк тәләбат вар. Тәһсилини битирдикдән сонра һәјатыны нәјә һәср едәҹәјин һагда дүшүнүрсән? Субајсанса, Јеһованын тәшкилаты үчүн даһа фајдалы олмаг истәјирсән? Истәјирсән аиләнлә бирҝә Јеһоваја хидмәт етмәјин ҝәтирдији хошбәхт хатирәләри јашајасан? Тәгаүдә чыхмысанса, дәјәрли һәјат тәҹрүбәни башгалары илә бөлүшмәк истәјәрсән? Әмин ол ки, Падшаһлығын тәблиғчиләринә даһа чох тәләбат олан әразидә хидмәт етмәји сечсән, бол хејир-дуалар дадаҹагсан.

^ абз. 3 «Аллаһын Падшаһлығы һаггында “әтрафлы шәһадәт верин”» китабынын 16-ҹы фәслинин 5, 6-ҹы абзасларына бах.