Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси (тәлим нәшри)  |  октјабр 2014

«Һәмишә ҝөјә аид шејләр һаггында дүшүнүн»

«Һәмишә ҝөјә аид шејләр һаггында дүшүнүн»

«Һәмишә ҝөјә аид шејләр һаггында дүшүнүн, јерә аид шејләр һаггында јох» (КОЛОС. 3:2).

1, 2. а) Биринҹи әсрдә Колосдакы мәсиһчи јығынҹағы һансы тәһлүкә илә үзләшмишди? б) Павел Колосдакы гардашлара һансы мәсләһәти вермишди?

БИРИНҸИ әсрдә Колосдакы мәсиһчи јығынҹағы тәһлүкә илә үзләшмишди. Јығынҹағын бәзи үзвләри кәскин шәкилдә Мусанын ганунунун тәрәфини тутур, диҝәрләри исә бүтпәрәстликдән ҝәлән вә заһидлији ашылајан аскетизм тәлимини мүдафиә едирдиләр. Бу јанлыш тәлимләри тәкзиб етмәк үчүн һәвари Павел колослулара мәктуб јазыб онлары хәбәрдар етмишди: «Диггәтли олун ки, һеч кәс сизи бу дүнјанын принсипләринә, инсан еһкамларына әсасланан фәлсәфә илә, пуч вә јанлыш фикирләр васитәсилә овламасын. Бунлар Мәсиһдән дејил» (Колос. 2:8).

2 Әҝәр һәмин мәсһ олунмуш мәсиһчиләр диггәтләрини «бу дүнјанын принсипләри»нә јөнәлтсәјдиләр, онда Јеһованын хилас тәдбиринә үз чевирмиш олардылар (Колос. 2:20—23). Павел онлара Аллаһла дәјәрли мүнасибәтләрини горумаға көмәк етмәк үчүн белә бир нәсиһәт вермишди: «Һәмишә ҝөјә аид шејләр һаггында дүшүнүн, јерә аид шејләр һаггында јох» (Колос. 3:2). Бәли, бу мәсиһчиләр «[онлар] үчүн ҝөјләрдә горунуб сахланылан» өлмәзлик әнамыны алаҹаглары һагда һәмишә дүшүнмәли идиләр (Колос. 1:4, 5).

3. а) Мәсһ олунмуш мәсиһчиләр һәмишә нә һагда дүшүнүрләр? б) Бу мәгаләдә һансы суаллары арашдыраҹағыг?

 3 Бу ҝүн дә мәсһ олунмуш мәсиһчиләр һәмишә Аллаһын сәмави Падшаһлығы вә «Мәсиһә [һәмварис]» олаҹаглары һагда дүшүнүрләр (Ром. 8:14—17). Бәс јерүзү үмидинә малик оланлар һагда нә демәк олар? Павелин сөзләринин онлара һансы аидијјаты вар? «Башга [гојунлар]» «һәмишә ҝөјә аид шејләр һаггында» дүшүндүкләрини неҹә ҝөстәрә биләрләр? (Јәһ. 10:16). Һабелә кечмишдә јашамыш вә чәтинликләрә рәғмән һәмишә ҝөјә аид шејләр һагда дүшүнән Ибраһим вә Муса пејғәмбәрин нүмунәсиндән нә өјрәнә биләрик?

ҜӨЈӘ АИД ШЕЈЛӘР БАРӘДӘ ДҮШҮНМӘК НӘ ДЕМӘКДИР?

4. Јерүзү үмидинә малик олан мәсиһчиләр һәмишә ҝөјә аид шејләр һагда дүшүндүкләрини неҹә ҝөстәрә биләрләр?

4 Сәмави үмидә малик олмајан мәсиһчиләр дә һәмишә ҝөјә аид шејләр һагда дүшүнә биләрләр. Неҹә? Јеһова Аллаһы вә Падшаһлығын ишини биринҹи јерә гојмагла (Лука 10:25—27). Бу саһәдә Иса бизә өрнәкдир (1 Пет. 2:21). Биринҹи әсрдәки һәмиманлыларымыз кими, биз дә Шејтан дүнјасына хас олан јанлыш фәлсәфи фикирләрин вә пула һәрислијин һәдәфинә чеврилә биләрик. (2 Коринфлиләрә 10:5 ајәсини оху.) Исаны тәглид едән бизләр руһанилијимизә зәрәр вуран бу кими шејләрдән өзүмүзү горумаг үчүн ајыг-сајыг олмалыјыг.

5. Мадди шејләрә мүнасибәтимизи неҹә јохлаја биләрик?

5 Бәс биз, бу дүнјадакы инсанлар кими, пул далынҹа гачмырыг ки? Чүнки инсанын нәји севиб-севмәдији, адәтән, сөзләриндән вә һәрәкәтләриндән ҝөрүнүр. Иса демишди: «Хәзинән һарададырса, үрәјин дә орада олаҹаг» (Мат. 6:21). Үрәјимизин һарада олдуғуну мүәјјәнләшдирмәк үчүн јахшы олар ки, вахташыры олараг өзүмүзү јохлајаг. Өзүмүздән соруша биләрик: «Ҝеҹә-ҝүндүз јахшы иш тапмаг, даһа чох газанмаг, комфортлу һәјат гурмаг дәрди чәкирәм? Јохса садә һәјат тәрзи сүрүб диггәтими руһанилијими горумаға ҹәмләјирәм? (Мат. 6:22). Иса хәбәрдарлыг етмишди ки, һәјатларыны «јердә хәзинә топламаға» сәрф едәнләр руһаниликләрини тәһлүкә алтына атырлар (Мат. 6:19, 20, 24).

6. Ҹисмани истәкләрлә мүбаризәдә неҹә галиб ҝәлә биләрик?

6 Гејри-камил тәбиәтимиз бизи јанлыш истәк вә арзуларымызын әсиринә чевирә биләр. (Ромалылара 7:21—25 ајәләрини оху.) Аллаһын мүгәддәс руһу бизә тәсир етмәсә, биз зүлмәтин кеф мәҹлисләри, сәрхошлуг, гејри-гануни ҹинси әлагә вә позғун давраныш кими әмәлләриндә итиб-батарыг (Ром. 13:12, 13). Јерә аид олан ҹисмани истәкләрлә мүбаризәдә галиб ҝәлмәк үчүн ҝәрәк һәмишә ҝөјә аид шејләр һагда дүшүнәк. Бунун үчүн биздән сәј тәләб олунур. Елә һәвари Павел дә демишди ки, «бәдәнимә ҹәфа вериб ону көлә кими һөкмүм алтына салырам» (1 Кор. 9:27). Сөзсүз, һәјат уғрунда гачышда галмаг үчүн биз дә мүбаризә апармалыјыг! Ҝәлин гәдимдә јашамыш ики садиг инсанын «Аллаһын рәғбәтини газанмаг» үчүн нәләр етдијини арашдыраг (Ибр. 11:6).

ИБРАҺИМ ЈЕҺОВАЈА ИМАН ЕТДИ

7, 8. а) Ибраһимлә Сара һансы чәтинликләрлә үзләшмишди? б) Ибраһим диггәтини нәјә ҹәмләмишди?

7 Јеһова Ибраһимә ев әһли илә бирҝә Кәнан дијарына көчмәји әмр едәндә о, буна ҹанла-башла разы олду. Јеһова  иманына вә итаәткарлығына ҝөрә Ибраһимлә әһд бағлајыб демишди: «Сәндән бөјүк бир милләт төрәдәҹәјәм, сәнә хејир-дуа верәҹәјәм» (Јар. 12:2). Амма илләр кечир, Ибраһимлә Саранын ушағы олмурду ки олмурду. Адама елә ҝәлә биләрди ки, Јеһова вердији вәди унудуб. Үстәлик, Месопотамијада чичәкләнән Ур шәһәриндәки ев-ешикләрини, гоһум-әгрәбаларыны гојмаг, Кәнан дијарына ҝәлиб чыхмаг үчүн 1600 километрдән чох јол гәт етмәк, орада аҹ-сусуз чадырларда јашамаг, гулдурларын һүҹумуна мәруз галмаг елә дә асан дејилди (Јар. 12:5, 10; 13:18; 14:10—16). Лакин онлар бир дәфә дә олсун Урдакы раһат һәјатларына ҝери гајытмаг арзусуна дүшмәмишдиләр! (Ибраниләрә 11:8—12, 15 ајәләрини оху.)

8 Ибраһим диггәтини «јерә аид шејләр»ә ҹәмләмәди, әксинә, «Рәббә иман етди» (Јар. 15:6). Бәли, о, ҝөјә аид шејләр һагда дүшүнүрдү, јәни диггәтини Аллаһын вәдләринә ҹәмләмишди. Ҝөстәрдији иманын мүкафаты олараг Һагг-Таала она јенидән ҝөрүнүб деди: «“Ҝөјә бах, орадакы улдузлары саја биләрсәнсә, сај”. Јенә деди: “Нәслин о гәдәр олаҹаг”» (Јар. 15:5). Неҹә дә ҝүҹлү вәддир! Јәгин, Ибраһим һәр дәфә ҝөјдәки улдузлары сејр едәндә Јеһованын онун нәслини улдузлар гәдәр едәҹәјинә даир вердији вәд јадына дүшүрдү. Беләҹә, Аллаһын лазым билдији вахтда Ибраһимин вәд олунмуш өвлады дүнјаја ҝәлди (Јар. 21:1, 2).

9. Ибраһимин нүмунәсини неҹә тәглид едә биләрик?

9 Бу ҝүн биз дә Аллаһын вәдләринин јеринә јетмәсини ҝөзләјирик (2 Пет. 3:13). Әҝәр ҝөјә аид шејләр һаггында һәмишә дүшүнмәсәк, бизә елә ҝәлә биләр ки, бу вәдләрин ҝерчәкләшмәси ҝеҹикир. Бу исә әлимизи руһани ишләрдән сојуда биләр. Ола билсин, сән әввәлләр пионер хидмәтиндә вә ја таммүддәтли хидмәтин диҝәр нөвләриндә олмаг үчүн чохлу гурбанлар вермисән. Бу тәрифәлајигдир! Бәс инди неҹә? Унутма ки, Ибраһим һәмишә «мөһкәм бүнөврә үзәриндә тикилмиш [шәһәр]» барәдә дүшүнүрдү (Ибр. 11:10). О, «Јеһоваја иман ҝәтирди вә буна ҝөрә салеһ сајылды» (Ром. 4:3).

МУСА «ҜӨЗӘҜӨРҮНМӘЗ АЛЛАҺЫ» ҜӨРҮРДҮ

10. Муса һансы шәраитдә бөјүмүшдү?

10 Муса пејғәмбәр дә һәмишә ҝөјә аид шејләр һагда дүшүнүрдү. О, ҝәнҹлијиндән «мисирлиләрин бүтүн һикмәтинә [јијәләнмишди]». Бу, ади тәһсил дејилди. Муса тәкҹә дүнја империјасы олан Мисирин вәтәндашы дејилди, о, фиронун аилә үзвү иди. Тәбии ки, белә шәраитдә алдығы тәһсил сајәсиндә Муса «сөздә вә әмәлдә ҝүҹлү адам» олмушду (Һәв. иш. 7:22). Ҝөрүн, гаршыда ону неҹә игтидар ҝөзләјирди! Амма Муса диггәтини бундан гат-гат үстүн шејә — Аллаһын ирадәсини јеринә јетирмәјә ҹәмләмишди.

11, 12. Муса һансы тәһсили јүксәк гијмәтләндирирди вә буну һарадан билирик?

11 Чох еһтимал ки, Мусанын доғма анасы Јокевед она көрпәликдән ибраниләрин Аллаһы һагда өјрәтмишди. Муса Јеһова һагда әлдә етдији биликләри дүнјанын бүтүн хәзинәләриндән үстүн тутурду. Буна ҝөрә дә о, фиронун аилә үзвү олмағын она верәҹәји бүтүн сәлаһијјәтләри вә имканлары гәти шәкилдә рәдд етди. (Ибраниләрә 11:24—27 ајәләрини оху.) Бәли, Мусанын газандығы руһани биликләр вә Јеһоваја иманы ону ҝөјә аид шејләр һагда дүшүнмәјә тәшвиг едирди.

 12 Муса о дөврүн ән јахшы тәһсилини алмышды. Анҹаг о, бундан Мисирдә сәлаһијјәт саһиби олмаг, ад-сан газанмаг вә вар-дөвләт топламаг үчүн истифадә етмәди. Әҝәр о белә етсәјди, онда «фирон гызынын оғлу адланмагдан имтина [етмәз]», һабелә «ҝүнаһдан мүвәггәти һәзз алмагданса, Аллаһын халгы илә бирликдә әзијјәтә гатлашмағы үстүн [тутмазды]». Ҝөрүндүјү кими, Муса алдығы руһани биликләри Јеһованын нијјәтини јеринә јетирмәк үчүн истифадә етмишди.

13, 14. а) Јеһованын һәвалә едәҹәји ишә јарарлы олмаға Мусаја нә көмәк етди? б) Бәс биздән нә тәләб олунур?

13 Муса үчүн өнәм дашыјан Јеһова вә Онун халгы иди. О, 40 јашында икән өзүнү Аллаһын халгыны Мисир әсарәтиндән гуртармаға һазыр һесаб едирди (Һәв. иш. 7:23—25). Лакин Јеһованын ҝөзүндә Мусаја бу иши һәвалә етмәк һәлә тез иди. Муса өзүндә тәвазөкарлыг, сәбир, һәлимлик вә өзүнә һаким олмаг кими кејфијјәтләри јетишдирмәли иди (Сүл. мәс. 15:33). 40 ил әрзиндә чобанлыг етмәси она бу ҝөзәл хүсусијјәтләри өзүндә јетишдирмәјә вә үзләшәҹәји чәтинликләрә вә сынаглара һазыр олмаға көмәк едәҹәкди.

14 Һәгигәтән дә, бу илләр Мусаја чох шеј өјрәтди. Аллаһын Кәламында дејилир ки, о, «јер үзүндә јашајан бүтүн адамлардан даһа итаәткар бир инсан иди» (Сај. 12:3). Тәвазөкар олмасы она халгын ајры-ајры үзвләринә вә онларын гәлиз проблемләринә сәбирлә јанашмаға көмәк едирди (Чых. 18:26). Ејнилә, өзүмүздә елә кејфијјәтләр јетишдирмәлијик ки, бизә «бөјүк мүсибәтдән» кечиб Аллаһын салеһликлә долу јени дүнјасына дахил олмаға көмәк етсин (Вәһј 7:14). Бәс биз һәр кәслә, о ҹүмләдән чылғын вә ја дәјмәдүшәр оланларла да јола ҝедә билирикми? Јахшы олар ки, һәвари Петерин һәмиманлыларыны тәшвиг етдији сөзләри әлдә рәһбәр тутаг: «Һәр ҹүр инсана һөрмәт един, бүтүн гардашлығы севин» (1 Пет. 2:17).

ҺӘМИШӘ ҜӨЈӘ АИД ШЕЈЛӘР ҺАГГЫНДА ДҮШҮНӘК

15, 16. а) Нә үчүн һәмишә Аллаһа мәгбул шејләр һагда дүшүнмәлијик? б) Мәсиһчи нәјә ҝөрә һәр јердә нүмунәви давранмалыдыр?

15 Биз «сон дәрәҹә ағыр бир зәманә»дә јашајырыг (2 Тим. 3:1). Буна ҝөрә дә руһани ҹәһәтдән ајыг галмаг үчүн һәмишә Аллаһа мәгбул шејләр һагда дүшүнмәлијик (1 Салон. 5:6—9). Ҝәлин ҝөрәк буну һансы үч саһәдә едә биләрик.

16 Давранышымыз. Һәвари Петер нүмунәви давранышын нә гәдәр ваҹиб олдуғуну јахшы билирди. О демишди: «Башга милләтләрин арасында бундан сонра да нүмунәви давранын ки,.. јахшы ишләринизи мүшаһидә едиб јохлама ҝүнүндә Аллаһы мәдһ етсинләр» (1 Пет. 2:12). Евдә, ишдә, мәктәбдә оларкән, ојун ојнајаркән вә ја хидмәт едәркән һәр заман чалышмалыјыг ки, нүмунәви давранышымызла Јеһоваја иззәт ҝәтирәк. Дүздүр, гејри-камил олдуғумуз үчүн тез-тез сәһвләр едирик (Ром. 3:23). Лакин «иман уғрунда апардығымыз шанлы мүбаризә»дә гејри-камил тәбиәтимизә галиб ҝәлә биләрик (1 Тим. 6:12).

17. Мәсиһ кими дүшүндүјүмүзү неҹә ҝөстәрә биләрик? (Мәгаләнин әввәлиндәки шәклә бах.)

17 Дүшүнҹә тәрзимиз. Нүмунәви давраныш вә дүзҝүн дүшүнҹә тәрзи бир-бирилә бағлыдыр. Һәвари Павел демишди: «Мәсиһ Иса кими дүшүнүн» (Филип.  2:5). Иса тәвазөкар олдуғу үчүн хидмәтә ҹан јандырырды. Онун фикри-зикри Аллаһын Падшаһлығы һагда хош хәбәри инсанлара тәблиғ етмәк иди (Марк 1:38; 13:10). Онун үчүн һәр шејдән ваҹиб Аллаһын Кәламы иди (Јәһ. 7:16; 8:28). О, ситатлар ҝәтирмәк, изаһ етмәк вә мүдафиә едә билмәк үчүн Мүгәддәс Јазылары дәриндән арашдырырды. Биз дә тәвазөкар олуб тәблиғ ишинә ҹан јандырсаг вә Мүгәддәс Китабы дәриндән арашдырсаг, Мәсиһин дүшүнҹә тәрзинә даһа чох јијәләнә биләрик.

Исанын фикри-зикри Аллаһын Падшаһлығы һагда хош хәбәри тәблиғ етмәк иди (17-ҹи абзаса бах)

18. Һансы ваҹиб үсулла Јеһованын ишини дәстәкләјә биләрик?

18 Аллаһын ишини дәстәкләмәклә. Јеһованын нијјәти одур ки, «ҝөјдә, јердә вә јерин алтында оланларын һамысы Исанын ады гаршысында диз чөксүн» (Филип. 2:9—11). Бу јүксәк мөвгедә белә Иса Атасынын ирадәсини тәвазөкарлыгла јеринә јетирәҹәк. Биз дә белә етмәлијик (1 Кор. 15:28). Вә буну бизә тапшырылан «бүтүн милләтләрин ичиндә шаҝирд һазырлајын» ҝөстәришинә әмәл етмәклә ҝөстәрә биләрик (Мат. 28:19). Һәмчинин биз истәјирик ки, «һамыја», јәни иманымыза шәрик оланлара вә олмајанлара «јахшылыг едәк» (Галат. 6:10).

19. Биз нәдә гәтијјәтли олмалыјыг?

19 Неҹә дә миннәтдарыг ки, Јеһова бизә һәмишә ҝөјә аид шејләр һагда дүшүнмәји хатырладыр! Биздән исә ҝөзләнилир ки, «дөзүмлә гачараг гаршымыздакы мәсафәни гәт едәк» (Ибр. 12:1). Буна ҝөрә дә ҝәлин һәр биримиз Јеһованын јолунда һәр шеји ҹанла-башла едәк вә әмин олаг ки, сәмави Атамыз бизи мүтләг мүкафатландыраҹаг (Колос. 3:23, 24).