Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһова илә әмәкдашлығыны дәјәрләндир!

Јеһова илә әмәкдашлығыны дәјәрләндир!

«Биз Аллаһын әмәкдашларыјыг» (1 КОР. 3:9).

1. Јеһова ҝөрдүјү ишә неҹә јанашыр?

ЈЕҺОВА ҝөрдүјү ишдән һәзз алан әмәксевәр Аллаһдыр (Мәз. 135:6; Јәһ. 5:17). О истәјир ки, јаратдығы шүурлу варлыглар да, Онун кими, ҝөрдүкләри ишдән һәзз алсынлар. Буна ҝөрә дә Јеһова онлара хош вә мәмнунедиҹи иш тапшырды. Мисал үчүн, О, һәр шеји илкин Оғлу илә бирҝә јаратмышды. (Колослулара 1:15, 16 ајәләрини оху.) Елә Мүгәддәс Китабда да дејилир ки, Иса јер үзүнә ҝәлмәздән өнҹә ҝөјдә Аллаһын јанында «мемар» иди (Сүл. мәс. 8:30).

2. Нәјә әсасән дејә биләрик ки, Јеһова мәләкләрә һәмишә ваҹиб ишләр тапшырыр?

2 Мүгәддәс Китаб Јеһованын мәләкләрә ишләр тапшырдығына даир нүмунәләрлә долудур. Мәсәлән, Адәмлә Һәвва ҝүнаһ ишләдиб ҹәннәтдән говуланда Аллаһ «Еден бағынын шәргинә керувларыны вә һәр тәрәфә фырланан одлу гылынҹыны гојду ки, һәјат ағаҹына ҝедән јолу горусунлар» (Јар. 3:24). Јахуд Вәһј 22:6 ајәсиндә јазылыб ки, Јеһова «јахын ҝәләҹәкдә баш верәҹәк һадисәләри гулларына ҝөстәрмәк үчүн мәләјини ҝөндәрди».

 ИНСАНЛАРА ҺӘВАЛӘ ОЛУНАН ИШЛӘР

3. Јер үзүндә оларкән Иса Јеһованы неҹә тәглид етмишди?

3 Камил инсан олан Иса јер үзүндә Јеһованын тапшырдығы бүтүн ишләри ҹанла-башла ҝөрүрдү. О, Јеһовадан нүмунә ҝөтүрәрәк шаҝирдләринә ваҹиб иш тапшырмышды. Онлар тапшырылан иши баша чатдырмаға әзмли олсунлар дејә Иса демишди: «Буну билин, мәнә иман едән адам мәним етдијим ишләри едәҹәк вә бунлардан да бөјүк ишләр едәҹәк, чүнки мән Атамын јанына ҝедирәм» (Јәһ. 14:12). Бу ишин тәҹили олдуғуну вурғуламаг үчүн о демишди: «Һәлә ки, ҝүндүздүр, мәни ҝөндәрәнин ишләрини ҝөрмәлијик. Ҝеҹә јахынлашыр. Ҝеҹә һеч кәс иш ҝөрә билмәз» (Јәһ. 9:4).

4-6. а) Нәјә ҝөрә биз Нуһ вә Муса пејғәмбәрә миннәтдар олмалыјыг? б) Аллаһын инсанлара тапшырыглар вермәкдә мәгсәди нә иди?

4 Иса јер үзүнә ҝәлмәздән өнҹә дә Јеһова инсанлара ишләр тапшырырды. Мәсәлән, Адәмлә Һәвва онлара тапшырылан иши јарытмасалар да, диҝәр инсанлар Аллаһын бујурдуғу ишләри јеринә јетирирдиләр (Јар. 1:28). Јеһова Нуһ пејғәмбәрә үмумдүнја Дашгындан сағ чыхмаға көмәк едәҹәк ҝәмини тикмәк үчүн хүсуси ҝөстәришләр вермишди. О да Јеһованын бүтүн ҝөстәришләринә нөгтәсинә кими әмәл етмишди. Нә јахшы ки, Нуһ пејғәмбәр ишинә мәсулијјәтлә јанашмышды, јохса биз инди һәјатда олмаздыг (Јар. 6:14—16, 22; 2 Пет. 2:5).

5 Муса пејғәмбәрә исә Јеһова мүгәддәс мәскәнин тикилмәси вә каһинлијин тәшкил едилмәси илә бағлы ҝөстәришләр вермишди. О да һәр шеји ҝөстәришләрә ујғун етмишди (Чых. 39:32; 40:12—16). Һәтта бу ҝүн биз онун һәмин тапшырығы сәдагәтлә јеринә јетирмәсинин хејрини ҝөрүрүк. Неҹә? Һәвари Павел изаһ етмишди ки, Ганунун һәмин тәләбләри ҝәләҹәк хејир-дуалары символизә едирди (Ибр. 9:1—5, 9; 10:1).

6 Аллаһ нијјәтинин тәдриҹән һәјата кечмәси үчүн хидмәтчиләринә вахташыры мүхтәлиф тапшырыглар верирди. Бу тапшырыглар һәр заман Аллаһын иззәтләнмәси вә итаәткар инсанларын хиласы наминә верилирди. Һәмчинин Исанын ҝөјдә вә јердә ҝөрдүјү ишләр дә бу мәгсәдә хидмәт едирди (Јәһ. 4:34; 17:4). Јеһованы иззәтләндирмәк иши бу ҝүн бизә дә тапшырылыб (Мат. 5:16; 1 Коринфлиләрә 15:58 ајәсини оху). Буну нәјә әсасән дејә биләрик?

ТАПШЫРЫЛАН ИШЛӘРӘ ДҮЗҜҮН ЈАНАШ

7, 8. а) Бу ҝүн мәсиһчиләрә һансы ишләр һәвалә едилиб? б) Јеһованын рәһбәрлијинә неҹә јанашмалыјыг?

7 Разы оларсыныз ки, Јеһованын гејри-камил инсанлары Өзүнә әмәкдаш сечмәси һејрәтамиздир (1 Кор. 3:9). Кечмишдә Нуһа вә Мусаја тапшырыг вердији кими, Јеһова бу ҝүн дә бәзиләрини Конгрес вә Падшаһлыг залларынын, еләҹә дә филиалларын тикинтисиндә иштирак етмәк үчүн сечиб. Истәр Падшаһлыг залынын, истәрсә дә Уорвикдәки (Нју-Јорк) баш идарәнин тикинтисиндә иштирак едәк, әсас одур ки, бу шәрәфли иши дәјәрләндирәк. (Мәгаләнин әввәлиндәки тәсвири моделә бах.) Чүнки бу, мүгәддәс хидмәтдир. Лакин әксәр мәсиһчиләр руһани тикинтидә иштирак етмәјә дәвәт олунуб. Һәмчинин бу да Јеһованын иззәтләнмәсинә вә итаәткар инсанларын хиласына хидмәт едир (Һәв. иш. 13:47—49). Аллаһын тәшкилаты бу ишин ән дүзҝүн шәкилдә иҹра олунмасына даир мүвафиг рәһбәрлик верир. Елә буна ҝөрә дә бәзән јени тәјинатлар алырыг.

8 Јеһованын садиг хидмәтчиләри теократик рәһбәрлијә һәмишә ҹанла-башла  табе олублар. (Ибраниләрә 13:7, 17 ајәләрини оху.) Ола билсин, әввәл-әввәл бизә тапшырылан ишин маһијјәтини там дәрк етмәјәк. Амма Јеһованын мәсләһәт билдији истәнилән дәјишикликлә ајаглашсаг, ҝеҹ-тез бунун хејрини ҝөрәҹәјик.

9. Ағсаггаллар верилән тапшырыға мүнасибәтлә бағлы һансы нүмунәни гојурлар?

9 Ағсаггалларын јығынҹагда үзәрләринә мәсулијјәтләр ҝөтүрмәси ҝөстәрир ки, онлар Јеһованын ирадәсини јеринә јетирмәји үрәкдән истәјирләр (2 Кор. 1:24; 1 Салон. 5:12, 13). Чәтин ишләр онларын ҝөзләрини горхутмур, онлар тәшкилатла бирҝә аддымлајырлар. Тәблиғ ишинин јени үсулларыны ҹанла-башла дәстәкләјирләр. Ола билсин, бәзиләринә телефонла тәблиғ, лиманда тәблиғ вә ја иҹтимаи тәблиғ тәзә-тәзә биртәһәр ҝәлирди, лакин онлар бу үсулларын ҝөзәл нәтиҹәләр вердијини ҝөрдүләр. Мисал үчүн, Алманијада дөрд пионер гәрара ҝәлди ки, унудулмуш ишҝүзар бир әразидә тәблиғ етсинләр. Мајкл дејир: «Һејиф ки, индијә кими биз хидмәтин бу нөвүнә елә дә әһәмијјәт вермәмишик. Амма бу, Јеһованын нәзәриндән јајынмамышды вә бизә сәһәрләр етдијимиз бу хидмәтинин әвәзолунмаз ләззәтини дадмаға јол ачды. Нә јахшы ки, “Бизим Падшаһлыг Хидмәтимиз”дә верилән ҝөстәришә ујғун давраныб Јеһоваја бел бағладыг!» Бәс сән јашадығын әразидә истифадә едилән јени тәблиғ үсулларында иштирак едирсән?

10. Бу јахынларда тәшкилатда һансы дәјишикликләр едилиб?

10 Һәрдән тәшкилатымыз һансыса дәјишикликләрин едилмәсини лазым билир. Мәсәлән, бир нечә ил бундан әввәл бәзи филиаллар бирләшдирилмишди. Бу сәбәбдән һәмин филиалларда хидмәт едән бәзи баҹы-гардашлардан дәјишиклик етмәк тәләб олунурду вә чох кечмәмиш һамы бу дәјишиклијин хејрини ҝөрдү (Ваиз 7:8). Јеһованын халгынын мүасир тарихиндә чохлу ишләр ҝөрән көнүллүләр нә бәхтәвәрдир!

11-13. Тәшкилатдакы дәјишикликләрә ҝөрә бәзиләри һансы чәтинликләрлә үзләшибләр?

11 Филиалларын бирләшмәси бир чохларынын хидмәтинә өз тәсирини ҝөстәрмишди вә онлар бизим үчүн әсил өрнәкдир. Бәзиләри үчүн Бет-Ел онилликләрдир ки, доғма евә чеврилиб. Мәркәзи Америкадакы балаҹа Бет-Ел аиләсиндән олан бир әр-арвада үзвләринин сајы тәхминән 30 дәфә чох олан Мексика филиалына көчмәји тәклиф етдиләр. Рохелјо дејир: «Аиләмиздән, достларымыздан ајрылмаг бизим үчүн чох чәтин иди». Мексикаја көчмәк тәклифи алан Хуан адлы диҝәр бир гардаш дејир: «Бу, икинҹи дәфә дүнјаја ҝәлмәјә бәнзәјир, һәр шеји јенидән башламалы олурсан. Јени мәдәнијјәтә ујғунлашмалы, дүшүнҹә тәрзини дәјишмәлисән».

12 Алманија филиалына көчмәк тәклифи алмыш Авропанын бәзи өлкәләриндән олан бет-еллиләр дә охшар чәтинликләрлә үзләшмишләр. Еҹазкар Алп дағларыны гојуб Исвечрәдән һараса көчмәјин адама нә гәдәр чәтин олдуғуну дағлыг јерләри хошлајанлар даһа јахшы биләр. Ҝөр һәлә Австријадан көчән бет-еллиләр балаҹа аиләләри үчүн неҹә дарыхырлар!

13 Башга өлкәјә көчмәк фәргли бир јердә јашамаг, танымадыглары баҹы-гардашларла ишләмәк вә ола билсин, һеч вахт ҝөрмәдији иши өјрәнмәк демәкдир. Буна ҝөрә инсан јығынҹағыны дәјишмәли, јени әразидә тәблиғ етмәли вә һәтта јени дил өјрәнмәли олур. Бу ҹүр дәјишикликләр етмәк һәләм-һәләм асан дејил. Буна бахмајараг, әксәр бет-еллиләр бу дәјишикликләри етдиләр. Ҝәлин ҝөрәк онлар буну неҹә баҹардылар?

14, 15. а) Бир чохлары алдыглары һәр бир тәјинатда Јеһова илә әмәкдаш олмаг шәрәфини гијмәтләндирдикләрини неҹә ҝөстәрибләр? б) Онлар бизә нәдә өрнәкдирләр?

14 Гретел дејир: «Мән бу дәвәти башга өлкәјә, һансыса бинаја көчмәк вә ја мүәјјән мәсулијјәт алмаг үчүн јох, Јеһоваја мәһәббәтими сүбут етмәк үчүн гәбул етдим». Дајска бөлүшүр: «Бу дәвәти Јеһовадан олдуғуну дүшүндүјүм үчүн севә-севә гәбул етдим». Андре вә Габриела да дејир ки: «Биз буна өз истәкләримизи архада гојуб Јеһоваја хидмәти давам етдирмәк имканы кими бахырдыг. Гәрара ҝәлдик ки, Јеһованын бизә истигамәт верән күләјинә гаршы дурмаг әвәзинә, јелкәнләри ачсаг даһа јахшыдыр».

Бизим үчүн ән бөјүк шәрәф Јеһованын ишини ҝөрмәкдир!

15 Филиаллар бирләшдирилдији үчүн бәзи бет-еллиләр пионер хидмәтинә тәјин олундулар. Бу, Данимарка, Норвеч вә Исвеч филиалларынын Скандинавија филиалы ады алтында бирләшмәси заманы да баш вермишди. Јени тәјинат аланлардан Флориан вә Анја дејир: «Биз јени тәјинатымыза мараглы бир дәјишиклик кими бахырдыг. Бизи севиндирән һарада хидмәт етмәјимиз јох, Јеһоваја хидмәт етмәјимиздир. Онун вердији хејир-дуаларын сајы-һесабы јохдур». Ола билсин, әксәријјәтимиз бу ҹүр дәјишикликләрлә үзләшмәмишик, амма биз дә, онлар кими, һазырлыг руһу ҝөстәриб Падшаһлығын ишини биринҹи јерә гоја биләрик (Јешаја 6:8). Јеһова, һарада олурса-олсун, Она әмәкдаш олмаг шәрәфини гијмәтләндирән һәр бир хидмәтчисини һәмишә хејир-бәрәкәтли едир.

ЈЕҺОВА ИЛӘ ӘМӘКДАШЛЫҒЫНЫ ГОРУ

16. а) Галатијалылара 6:4 ајәси бизи нәјә тәшвиг едир? б) Инсан үчүн ән бөјүк шәрәф нәдир?

16 Гејри-камил инсанлар мүгајисә етмәји севирләр. Лакин Аллаһын Кәламы дејир ки, һәрә диггәтини өзүнүн едә биләҹәји шејләрә јөнәлтсин. (Галатијалылара 6:4 ајәсини оху.) Әксәријјәтимиз тәшкилатда һеч бир сәлаһијјәтә саһиб дејил. Үстәлик, һеч дә һамымыз пионер, хүсуси тәјинатлы мүждәчи вә ја бет-елли дејилик. Сөзсүз ки, бунлар ҝөзәл хидмәт нөвләридир! Лакин унутмамалыјыг ки, инсанын лајиг ҝөрүлә  биләҹәји ән шәрәфли иш һәр биримизә нәсиб олуб. Бу, бир мәсиһчи кими Јеһованын әмәкдашы олмагдыр. Ҝәрәк бунун гәдрини биләк!

17. Јашадығымыз Шејтан дүнјасында нә чәтиндир вә нә үчүн руһдан дүшмәмәлијик?

17 Һәлә ки, Шејтан дүнјасында јашадығымыз үчүн Јеһоваја истәдијимиз гәдәр хидмәт едә билмирик. Аилә мәсулијјәтләримизи иҹра етмәк, сағламлығымыза фикир вермәк вә ја диҝәр амилләрә нәзарәт етмәк һәмишә асан олмур. Лакин белә шејләрә ҝөрә руһдан дүшмәмәлијик. Һеч вахт унутма ки, Јеһова сәни Өзүнә әмәкдаш сечиб, буна ҝөрә дә имкан дүшәндә Онун адыны вә Падшаһлығыны бәјан ет. Әсас одур ки, ҝүҹүн чатаны едиб Онунла әмәкдашлыг едәсән вә даһа чох зәһмәт чәкән гардашларын үчүн Јеһовадан хејир-дуа истәјәсән. Бил ки, Јеһованын ҝөзүндә Онун адына һәмд едән һәр кәс дәјәрлидир!

18. Биз нәји кәнара гојмалыјыг вә нәјә ҝөрә?

18 Зәиф вә гејри-камил олмағымыза бахмајараг, Јеһова бизимлә мәмнунијјәтлә әмәкдашлыг едир. Буна ҝөрә дә бу сон ҝүнләрдә Аллаһла әмәкдашлығымызы ҝөз бәбәјимиз кими горумалыјыг. Беләликлә, Јеһованын бизә бәхш едәҹәји «һәгиги һәјаты» — сүлһүн чичәкләнәҹәји хошбәхт әбәди һәјаты ҝөзләдијимиз бир вахтда ҝәлин өз истәкләримизи бир кәнара гојаг (1 Тим. 6:18, 19).

Бәс сән Јеһоваја хидмәт етмәк шәрәфини гијмәтләндирирсән? (16—18-ҹи абзаслара бах)

19. Јеһова бизим үчүн неҹә ҝәләҹәк һазырлајыб?

19 Јени дүнјанын астанасында дурдуғумуз үчүн ҝәлин Мусанын Вәд едилмиш дијара дахил олмаздан өнҹә исраиллиләрә дедији сөзләрин үзәриндә дүшүнәк. О демишди: «Аллаһыныз Рәбб әлиниздә олан һәр ишинизи уғурлу едәҹәк» (Ганун. т. 30:9). Аллаһын чалышган әмәкдашлары Һар-Маҝедону архада гојуб онлара вәд едилмиш дијары мирас алаҹаглар. Буна ҝөрә дә ҝәлин һамымыз бир нәфәр кими нәзәримизи јени тәјинатымыза — бүтүн јер үзүнү ҹәннәт мәкана чевирмәк ишинә ҹәмләјәк