1947-ҹи илдә Санта-Анада (Салвадор) Католик килсәсинин кешишләри ҹамааты Јеһованын Шаһидләринә гаршы гызышдырды. Гардашлар һәр һәфтә олдуғу кими «Ҝөзәтчи гүлләси» журналыны мүзакирә едәркән ушаглар хүсуси тәјинатлы мүждәчинин евини дашламаға башладылар. Сонра кешишләрин башчылығы алтында етираз аксијасы кечирилди. Бәзиләри мәшәл, бәзиләри исә дини плакатлар дашыјырды. Тәхминән ики саата јахын онлар бинаны дашлајыб гышгырырдылар: «Јеһоваја өлүм!» «Јашасын мүгәддәс Мәрјәм!» Онларын мәгсәди хүсуси тәјинатлы мүждәчиләри үркүдүб шәһәрдән гачырмаг иди. Бу һадисә илә үзләшәнләрдән бири дә мән идим, чүнки

дүз 67 ил бундан өнҹә мән дә һәмин ҝөрүшдә идим *.

БУ ҺАДИСӘДӘН ики ил габаг әмәкдашым Евелин Трабертлә бирҝә Ҝөзәтчи Гүлләсинин Мүгәддәс Китаб Мәктәби Ҝилеадын 4-ҹү синфини битирдик. О вахтлар бу мәктәб Итаканын (Нју-Јорк) јахынлығында јерләширди. Бизи Санта-Ана шәһәриндә хидмәт етмәјә тәјин етдиләр. Тәхминән 29 иллик хүсуси тәјинатлы мүждәчи кими хидмәтимдән данышмаздан өнҹә бу хидмәти нә үчүн сечдијим һагда сөз ачмаг истәјәрдим.

РУҺАНИ ИРСИМ

Мән 1923-ҹү илдә дүнјаја ҝөз ачанда валидејнләрим Ҹон вә Јева Олсон Вашингтон штатынын Спокан шәһәриндә (АБШ) јашајырдылар. Онлар лүтеран олсалар да, килсәнин ҹәһәннәм оду тәлимини гәбул етмирдиләр, белә ки, бу тәлими иман етдикләри мәһәббәтли Аллаһа јарашдыра билмирдиләр (1 Јәһ. 4:8). Атам чөрәк заводунда ишләјирди вә бир ахшам иш јолдашларындан бири она ачыглады ки, ҹәһәннәм әзабы тәлими Мүгәддәс Китаба әсасланмыр. Тезликлә валидејнләрим Јеһованын Шаһидләри илә Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјә башладылар вә Аллаһын Кәламында өлүмдән сонракы һәјатла бағлы әслиндә нә дејилдијини өјрәндиләр.

Һәмин вахт ҹәми доггуз јашым олса да, валидејнләримин јениҹә өјрәндикләри Мүгәддәс Китаб  һәгигәтләри һагда неҹә ағыздолусу данышдыглары һәлә дә јадымдадыр. Онлар Аллаһын адынын Јеһова олдуғуну өјрәнәндә һәгигәтә даһа да бағландылар вә Үч үгнум тәлиминин ҹәфәнҝијат олдуғуну анладылар. Мән дә инсаны азад едән һәгигәти өјрәнмәклә Мүгәддәс Јазыларын һејрәтамиз тәлимләрини сүнҝәр кими ҹаныма чәкмәјә башладым (Јәһ. 8:32). Мүгәддәс Китабы арашдырмаг мәнә һеч вахт ҹансыхыҹы ҝәлмәјиб, әксинә бу, һәмишә мәнә зөвг вериб. Утанҹаг олсам да, валидејнләримлә бирҝә тәблиғә чыхырдым. Онлар 1934-ҹү илдә, мән исә 1939-ҹу илдә 16 јашымда өзүмү Јеһоваја һәср едиб вәфтиз олундум.

1941-ҹи илдә, валидејнләримлә бирҝә Сент-Луисдәки (Миссури) конгресдә

1940-ҹы илин јајында евимизи сатыб үчүмүз дә Кер-д’Алендә (Ајдаһо штаты) пионер хидмәтинә башладыг. Биз автосервисин икинҹи мәртәбәсиндәки мәнзилдә кирајә галырдыг. Евимиздә јығынҹаг ҝөрүшләри дә кечирилирди. О вахтлар тәк-түк јығынҹагларын өз Падшаһлыг залы вар иди. Буна ҝөрә дә әксәр јығынҹаглар ҝөрүшләри евләрдә вә ја кирајә јерләрдә кечирирди.

1941-ҹи илдә аиләликҹә Сент-Луис шәһәриндә (Миссури штаты) кечирилән конгресдә иштирак етдик. Базар ҝүнү ушаглар үчүн хүсуси ҝүн иди, 5—18 јашларында олан ушаглары сәһнәнин өнүндәки ҹәрҝәләрдә әјләшдирмишдиләр. Чыхышынын ән ваҹиб мәгамында Ҹозеф Рутерфорд гардаш бизә белә деди: «Аллаһа вә Онун Падшаһына табе олмаға гәти гәрарлы олан сизләр,.. ушаглар,.. зәһмәт олмаса, ајаға галхын!» Һамымыз галхдыг. Сонра Рутерфорд гардаш ҝур сәслә бәјан етди: «Будур, Падшаһлығын 15 000-дән чох јени шаһиди!» Елә бу андан гәрара ҝәлдим ки, пионерлик мәним һәјат јолум олмалыдыр.

АИЛӘМИЗИН ТӘЈИНАТЛАРЫ

Сент-Луисдәки конгресдән бир нечә ај сонра аиләликҹә ҹәнуби Калифорнијаја көчдүк. Тәјинатымыза Окснард шәһәриндәки јығынҹагдан башладыг. Биз ҹәми бир чарпајысы олан балаҹа бир фургонда јашајырдыг. Ахшамлар «чарпајымы» масанын үстүндә ачырдылар, ачығы бу, һеч дә мәним әввәлки јатаг отағымын јерини вермирди!

Биз Калифорнијаја ҝәлмәздән бир аз әввәл 1941-ҹи ил декабрын 7-си Јапонија Һавај адаларындакы Перл-Һарбора һүҹум етмишди. Нөвбәти ҝүн Бирләшмиш Штатлар Икинҹи Дүнја мүһарибәсинә гошулду. Һакимијјәт нүмајәндәләри бүтүн ишыглары сөндүрмүшдү вә биз сәһәрә кими ишыгсыз галмышдыг. Јапон суалты гајыглары Калифорнија саһилини нәзарәтдә сахлајырды. Лакин һәр јер зүлмәт гаранлыг олдуғу үчүн онлар адаја һүҹум едә билмәмишдиләр.

Бир нечә ајдан сонра 1942-ҹи илин сентјабрында биз Кливленддә (Оһајо) кечирилән Јени Дүнја Теократик Конгресиндә иштирак етдик. Орада Нејтан Норр гардаш «Сүлһ мүмкүндүрмү?» адлы мәрузә илә чыхыш етмишди. Чыхышында о, «Вәһј» китабынын 17-ҹи фәслиндәки «вәһши һејван әввәлләр олмушду, инди јохдур, амма үммандан чыхмаг үзрәдир» сөзләрини мүзакирә етмишди (Вәһј 17:8, 11). Норр гардаш изаһ етмишди ки, «вәһши һејван» 1939-ҹу илдә фәалијјәтини дајандырмыш Милләтләр Ҹәмијјәтидир. Мүгәддәс Китабда габагҹадан дејилмишди ки, Милләтләр Ҹәмијјәти сүлһү гисмән бәрпа етмәк үчүн јенидән гајыдаҹаг. Беләликлә, 1945-ҹи илдә Икинҹи Дүнја мүһарибәси сона јетди вә «вәһши һејван» Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилаты ады илә јенидән пејда олду. Һәмин дөврдә Јеһованын Шаһидләринин үмумдүнја тәблиғ иши ҝениш вүсәт алмышды. О вахтдан бәри әмәлли-башлы артым олуб!

Ҝилеад дипломум

Һәмин пејғәмбәрлик мәнә гаршыда олаҹаг шејләри ҝөрмәјә көмәк етди. Нөвбәти илдә Ҝилеад  Мәктәбинин ачылаҹағы һагда елан хүсуси тәјинатлы мүждәчи олмаг истәјими даһа да аловландырды. 1943-ҹү илдә мән Портлендә (Орегон) пионер тәјин олундум. О вахтлар биз евдән-евә тәблиғдә фонографлардан истифадә едир вә Аллаһын Падшаһлығы һагда Мүгәддәс Китаб әсасында әдәбијјатлар тәклиф едирдик. Һәмин или фикрим-зикрим анҹаг хүсуси тәјинатлы мүждәчи олмаг иди.

1944-ҹү илдә әзиз достум Евелин Трабертлә бирҝә Ҝилеад мәктәбинә дәвәт алдыг. Беш ај әрзиндә тәлиматчыларымыз бизә Мүгәддәс Китабы севә-севә өјрәтмәјин сирләрини ачдылар. Онларын һәлимлији бизи валеһ етмишди. Бәзән наһар вахты һәмин гардашлар офисиант кими бизә гуллуг едирдиләр. Биз мәктәби 1945-ҹи ил јанварын 22-си битирдик.

ХҮСУСИ ТӘЈИНАТЛЫ МҮЖДӘЧИ ТӘЈИНАТЫМ

Евелин, мән, Лео вә Естер Маһан ҹүтлүјү 1946-ҹы илин ијунунда тәјин олдуғумуз Салвадора ҝәлиб чыхдыг. Орада ҝөрдүк ки, мәһсул «бичинә һазырдыр» (Јәһ. 4:35). Јухарыда сизә бәһс етдијим һадисәдән дә ајдын ҝөрүндүјү кими бизим орада олмағымыз руһаниләри јаман гәзәбләндирмишди. Һәмин һадисәдән ҹәми бир һәфтә габаг Санта-Анада биринҹи рајон конгресимиз кечирилмишди. Биз һамыны ачыг мәрузәни динләмәјә дәвәт етмишдик вә тәхминән 500 нәфәрин ҝәлмәси бизи чох севиндирмишди. Бу шәһәрдән гачмаг әвәзинә, гәрара ҝәлдик ки, галыб сәмими инсанлара көмәк етсәк, даһа јахшы олар. Руһаниләр ҹамаата Мүгәддәс китабы охумағы гадаған етсә дә вә бу китабын нүсхәси чох аз адамда олса да, һәгигәти ахтаранлар чох иди. Бу инсанлар Аллаһ вә Онун јер үзүнү Ҹәннәтә чевирмәклә бағлы нијјәти һагда онлара мәлумат вермәк үчүн испан дилини өјрәнмәјимизи олдугҹа дәјәрләндирирдиләр.

Дөрд синиф јолдашымла мән Салвадора тәјин олундуг. Солдан саға: Евелин Траберт, Милли Брашер, Естер Маһан, мән вә Лео Маһан

Мүгәддәс Китабы илк өјрәтдијим кәсләрдән бири Роса Асенсијо олуб. Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјә башладыгдан сонра о, бирҝә јашадығы кишидән ајрылды. Чох кечмәмиш һәмин киши дә Мүгәддәс Китабы арашдырмаға башлады. Онлар никаһа дахил олуб вәфтиз олунду вә Јеһованын фәал хидмәтчиләри олдулар. Санта-Анада илк јерли пионер елә Роса олуб *.

Росанын балаҹа бир әрзаг дүканы вар иди. Хидмәтә чыханда дүканы бағламалы олурду вә әмин иди ки, Јеһова рузисини јетирәҹәк. О, бир нечә саатдан сонра гајыдыб дүканы ачанда мүштәриләр ора ахышырды. Роса Матта 6:33 ајәсиндәки сөзләрин доғрулуғуна шәхсән әмин олмушду. О, сон нәфәсинә кими Јеһоваја садиг галды.

Биз алты хүсуси тәјинатлы мүждәчи бир евдә галырдыг. Вә бир ҝүн бир кешиш евиндә галдығымыз кишинин јанына ҝәлиб ону һәдәләди ки, бизи евдән чыхармаса, о вә арвады килсәдән говулаҹаглар. Ев јијәси танынмыш иш адамы иди вә онсуз да кешишләрин һәрәкәтләриндән зәһләси ҝедирди. Буна ҝөрә дә онун сөзләриндән горхуб еләмәди. Һәтта кешишә  билдирди ки, килсәдән говулаҹағы һеч онун веҹинә дә дејил. Бизә дә деди ки, үрәјимиз нә гәдәр истәјирсә, о гәдәр дә гала биләрик.

ТАНЫНМЫШ АДАМ ШАҺИД ОЛУР

1955-ҹи илдә тикилән филиал

Диҝәр хүсуси тәјинатлы мүждәчи пајтахт шәһәр олан Сан-Салвадорда Балтасар Перла адлы бир мүһәндисин арвады илә Мүгәддәс Китаб өјрәнмәси кечирирди. Бу ҝөзәл инсан дин хадимләринин икиүзлүлүјүнү ҝөрәндән сонра Аллаһа инамыны итирмишди. Филиал бинасынын тикинтиси башлајанда Балтасар һәлә һәгигәтдә олмаса да, билдирди ки, лајиһәнин чәкилмәсиндә вә тикилмәсиндә онлара тәмәннасыз көмәк едә биләр.

Бу пројектдә Јеһованын халгы илә әмәкдашлыг етдикдән сонра Балтасар әмин олду ки, о, һәгигәти тапыб. О, 1955-ҹи ил ијулун 22-дә вәфтиз олунду. Чох кечмәмиш арвады Паулина да вәфтиз олунду. Ушагларынын икиси дә Јеһоваја сәдагәтлә хидмәт едир. Оғлу, кичик Балтасар 49 илдир ки, Бруклиндәки Бет-Елдә хидмәт едир. Орада о, бүтүн дүнјаны әһатә едән тәблиғ ишини дәстәкләјир вә һал-һазырда Бирләшмиш Штатларда филиал комитәсинин үзвүдүр *.

Сан-Салвадорда конгресләр кечирилмәјә башлајанда Балтасар гардаш бизә бөјүк идман залы тутмаға көмәк етди. Биринҹи дәфә јалныз бир нечә ҹәрҝәни долдурмушдугса, Јеһованын көмәји илә илдән-илә сајымыз артды вә бүтүн залы долдурдуг, һәтта сонралар ора сығышмырдыг! Бу севиндириҹи тәдбирләрә ҝәләнләрин арасында вахтилә мәним өјрәтдијим адамлар да вар иди. Һеч билирсиниз, әввәлләр өјрәтдијим инсанларын мәнә «нәвәләр» бәхш етмәләри, јәни онларын өјрәтдији инсанларын вәфтиз олундуғуну ҝөрмәк мәнә неҹә дә бөјүк севинҹ ҝәтирир?!

Ф. У. Франз конгресдә хүсуси тәјинатлы мүждәчиләрә мүраҹиәт едир

Конгресләрин бириндә бир гардаш мәнә јахынлашыб деди ки, етираф етмәк истәјир. Ону танымадығым үчүн бу, мәнә гәрибә ҝәлди. О деди: «Санта-Анада сизи дашлајан ушаглардан бири дә мән идим». Ишә бир бах, инди о, мәнимлә бирҝә Јеһоваја хидмәт едир! Бу, мәни елә севиндирмишди ки. Һәмин сөһбәтдән сонра мән бир даһа әмин олдум ки, бир инсанын һәјатда сечә биләҹәји ән јахшы јол таммүддәтли хидмәтдир.

Салвадорда иштирак етдијимиз илк рајон конгреси

МӘНИ ХОШБӘХТ ЕДӘН СЕЧИМЛӘРИМ

Тәхминән 29 ил хүсуси тәјинатлы мүждәчи кими Салвадорда хидмәт етмишәм; әввәлҹә Санта-Анада, ардынҹа Сонсонатедә, сонра Санта-Теклада, ахырда исә Сан-Салвадорда. 1975-ҹи илдә чохлу дуа едиб фикирләшдикдән сонра гәрара ҝәлдим ки, хүсуси тәјинатлы мүждәчи хидмәтими дајандырыб Спокана гајыдым. Јаша долмуш иманлы валидејнләримин мәнә еһтијаҹы вар иди.

1979-ҹу илдә атамы дәфн етдикдән сонра сағламлығы ҝүнү-ҝүндән писләшән анамын гејдинә галмаға башладым. Анам сәккиз ил дә јашады вә 94 јашында вәфат етди. Бу ағыр илләр әрзиндә һәм физики, һәм дә емосионал ҹәһәтдән лап әлдән дүшмүшдүм. Стрессдән ағрылы даирәви дәмров хәстәлији тапдым. Дуаларым вә Јеһованын нәвазиши мәни ајаға галдырды. Мән дөзүм сынағыны аша билдим. Јеһованын: «Сачларыныза дән дүшәнәҹән Мән сизи апараҹағам,.. дашыјаҹағам,.. хилас едәҹәјәм», — сөзләрини өз үзәримдә һисс етдим (Јешаја 46:4).

1990-ҹы илдә Омака (Вашингтон) көчдүм. Орада да испандилли әразидә хидмәт етдим. Мүгәддәс Китабы өјрәтдијим инсанлардан бәзиләри вәфтиз олунду. Омакдакы евимә бахмаға даһа ҝүҹүм галмадығы үчүн 2007-ҹи илин нојабрында гоншу шәһәрә, Челана (Вашингтон) көчдүм. Орадакы испандилли јығынҹағын үзвләри гуллуғумда дурур, буна ҝөрә онлара нә гәдәр миннәтдар олсам аздыр. Бурада јеҝанә јашлы Шаһид олдуғум үчүн баҹы-гардашлар мәни өз «нәнәләри» кими һимајәләринә ҝөтүрүбләр.

Өзүмү тамамилә хидмәтә һәср едим дејә субајлығы сечсәм дә, чохлу руһани балаларым олду (1 Кор. 7:34, 35). Һәмишә дүшүнмүшәм ки, бир әлдә ики гарпыз тутмаг мүмкүн дејил. Буна ҝөрә дә мән биринҹи шејләри биринҹи јерә гојдум, һәјатымы Јеһоваја хидмәтә вердим. Јени дүнјада башга ишләрә о гәдәр вахтым олаҹаг ки. Ән хошума ҝәлән ајә Мәзмур 145:16 ајәсидир. Бурада Јеһова бизи «һәр бир мәхлугу истәјинә [чатдыраҹағына]» әмин едир (Јени Дүнја тәрҹүмәси).

Пионер хидмәти үрәјими ҹаван сахлајыр

Инди 91 јашым вар вә сағламлығымдан һеч бир шикајәтим јохдур, буна ҝөрә һәлә дә пионерәм. Бу хидмәт мәнә ҹаван үрәк вә јашамаг ешги верир. Илк дәфә Салвадора ҝәлдијим вахт орада тәблиғ иши һәлә тәзә-тәзә башлајырды. Шејтанын амансыз тәгибләринә бахмајараг, инди орада 39 000-дән чох тәблиғчи вар. Бу, һәгигәтән дә, иманымы мөһкәмләндирир. Сонда ону дејә биләрәм ки, Јеһова Өз мүгәддәс руһу илә халгына арха дурур!

^ абз. 4 1981-ҹи илин «Јеһованын Шаһидләринин иллик мәҹмуәси»нин 45, 46-ҹы сәһифәләринә (инҝ.) бах.

^ абз. 19 1981-ҹи илин «Иллик мәҹмуә»синин 41, 42-ҹи сәһифәләринә (инҝ.) бах.

^ абз. 24 1981-ҹи илин «Иллик мәҹмуә»синин 66, 67, 74 вә 75-ҹи сәһифәләринә (инҝ.) бах.