Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси (тәлим нәшри)  |  сентјабр 2014

Әзаб-әзијјәтләрә рәғмән, Аллаһа сәдагәтлә хидмәт ет

Әзаб-әзијјәтләрә рәғмән, Аллаһа сәдагәтлә хидмәт ет

«Биз чохлу әзаб-әзијјәтдән кечиб Аллаһын падшаһлығына ҝирмәлијик» (ҺӘВ. ИШ. 14:22).

1. Нә үчүн әзаб-әзијјәтләр Аллаһын хидмәтчиләрини тәәҹҹүбләндирмир?

ӘБӘДИ һәјат мүкафатына говушмаздан өнҹә чохлу әзаб-әзијјәтлә үзләшәҹәјини билмәк сәни тәәҹҹүбләндирир? Јәгин ки, јох. Јеһованын јени вә ја чохданкы хидмәтчиси олмағындан асылы олмајараг, сән билирсән ки, Шејтан дүнјасында чәтинликләр гачылмаздыр (Вәһј 12:12).

2. а) Мәсиһчиләр бүтүн инсанларын үзләшдији чәтинликләрлә јанашы, даһа нәләрлә үзләшир? (Мәгаләнин әввәлиндәки шәклә бах.) б) Әзаб-әзијјәтләр кимдәндир вә буну һарадан билирик?

2 Мәсиһчиләр бүтүн инсанларын үзләшдији «гејри-ади бир шеј» сајылмајан чәтинликләрлә јанашы, башга сынагларла да үзләширләр (1 Кор. 10:13). Аллаһын ганунларына даим садиг галдыглары үчүн онлар ҝүҹлү тәгибләрә мәруз галырлар. Иса Мәсиһ давамчыларына демишди: «Нөкәр ағасындан артыг дејил. Мәни тәгиб едибләрсә, сизи дә тәгиб едәҹәкләр» (Јәһ. 15:20). Бу тәгибләрин архасында ким дурур? Әлбәттә ки, Шејтан. О, Мүгәддәс Китабда Аллаһын халгыны «удмаға» чалышан «нәрилдәјән шир» кими тәсвир олунур (1 Пет. 5:8). Шејтан Исанын шаҝирдләринин нөгсансызлығыны сындырмаг үчүн һәр үсула әл атыр. Ҝәлин ҝөрәк о, Павелин башына нә ојун ачмышды.

 ЛИСТРАДАКЫ ӘЗАБ-ӘЗИЈЈӘТ

3-5. а) Павел Листрада һансы сынагла үзләшмишди? б) Павелин ҝәләҹәк әзаб-әзијјәтләрә даир хәбәри һансы мәнада үрәкләндириҹи иди?

3 Һәвари Павел иманы уғрунда дәфәләрлә тәгиб олунмушду (2 Кор. 11:23—27). Онлардан бири Листрада баш вермишди. Павел орада ајагларындан анаданҝәлмә шикәст бир адамы сағалдандан сонра ҹамаат ону вә әмәкдашы Барнабаны аллаһлар санды. Бу ики нәфәр ҹамааты онлара ибадәт етмәкдән ҝүҹ-бәла илә дашындырды. Лакин һәр шеј бир анда дәјишди! Дүшмәнчилик едән јәһудиләр ҝәлиб бөһтанларла ҹамаатын бејнини једиләр. Халг да Павели дашгалаг едиб јарымҹан һала салды (Һәв. иш. 14:8—19).

4 Анҹаг Павел вә Барнаба Дербијаја баш чәкәндән сонра тәзәдән «Листраја, Конјаја вә Антакијаја гајытдылар. Орадакы шаҝирдләри үрәкләндириб иманда галмаға тәшвиг едәрәк дејирдиләр: “Биз чохлу әзаб-әзијјәтдән кечиб Аллаһын падшаһлығына ҝирмәлијик”» (Һәв. иш. 14:21, 22). Илк бахышдан бу, адама биртәһәр ҝәлир. Ахы «чохлу [әзаб-әзијјәтләр]» адамы руһландырмыр, әксинә, мәјус едир. Онда неҹә олур ки, Павеллә Барнаба бу пис хәбәрлә «шаҝирдләри үрәкләндириб»?

5 Бу суалын ҹавабыны Павелин сөзләрини диггәтлә охумагла тапа биләрик. О садәҹә «биз чохлу әзаб-әзијјәтә дөзмәлијик» јох, «биз чохлу әзаб-әзијјәтдән кечиб Аллаһын падшаһлығына ҝирмәлијик» демишди. Демәли, Павел садиглијин ҝәтирәҹәји мүкафаты вурғуламагла шаҝирдләри үрәкләндирмишди. Бу мүкафат садәҹә бош хүлја дејилди. Иса да демишди ки, «ахыра кими дөзән хилас олаҹаг» (Мат. 10:22).

6. Сона гәдәр таб ҝәтирәнләри һансы мүкафат ҝөзләјир?

6 Бәли, мүкафаты сона гәдәр таб ҝәтирәнләр алаҹаглар. Мәсһ олунмуш мәсиһчиләрин мүкафаты Исанын һәмварисләри кими ҝөјдә өлмәз һәјат, «башга [гојунларын]» мүкафаты исә «салеһлик һөкм сүрәҹәк» јер үзүндә әбәди һәјатдыр (Јәһ. 10:16; 2 Пет. 3:13). Лакин, Павелин гејд етдији кими, биз бир мүддәт чохлу әзаб-әзијјәтләрлә үзләшәҹәјик. Ҝәлин һәр ан үзләшә биләҹәјимиз ики һүҹуму нәзәрдән кечирәк.

БИРБАША ҺҮҸУМЛАР

7. Бирбаша һүҹумлара нәләр аиддир?

7 Иса Мәсиһ әввәлҹәдән демишди: «Инсанлар сизи мәһкәмәләрә верәҹәк, синагогларда дөјәҹәк, мәним адыма ҝөрә сизи һакимләрин вә падшаһларын габағына ҝәтирәҹәкләр» (Марк 13:9). Бу сөзләрдән ҝөрдүјүмүз кими, бәзи мәсиһчиләр физики тәгибләр формасында әзаб-әзијјәтләрлә үзләшәҹәкләр, бу ишдә дини вә сијаси лидерләрин дә әли ола биләр (Һәв. иш. 5:27, 28). Ҝәлин јенидән Павелин нүмунәсинә гајыдаг. О, бу ҹүр тәгибләрин һәдәфинә чеврилмәкдән горхуб ҝери чәкилмәди. (Һәвариләрин ишләри 20:22, 23 ајәләрини оху.)

8, 9. Һәвари Павел тәгибләрә дөзмәјә гәтијјәтли олдуғуну неҹә ҝөстәрди вә бу ҝүн дә һәмиманлыларымыз бу ҹүр гәтијјәти неҹә тәзаһүр етдирирләр?

8 Павел Шејтанын етдији бирбаша һүҹумлара ҹәсарәтлә гаршы дурурду. О демишди: «Мән гәтијјән өзүмү дүшүнмүрәм, тәки Ағамыз Исанын мәнә һәвалә етдији хидмәти јеринә јетирим, јәни Аллаһын лүтфү барәсиндәки хош хәбәр һаггында әтрафлы шәһадәт вериб јолуму баша чатдырым» (Һәв. иш. 20:24). Ҝүн кими ајдындыр ки, үзләшдији бүтүн бу тәгибләр Павели горхуја салмамышды. Әксинә, о, нә илә үзләширсә үзләшсин, ахыра кими дөзмәјә гәтијјәтли иди. Үзләшдији әзаб-әзијјәтләрә бахмајараг, онун ән үмдә амалы «әтрафлы шәһадәт» вермәк иди.

9 Мүасир дөврдә дә бир чох баҹы-гардашларымыз  бу ҹүр гәтијјәт тәзаһүр етдирирләр. Мәсәлән, бир өлкәдә бәзи Шаһидләр битәрәф мөвгеләрини горудуглары үчүн 20 илә јахындыр ки, дәмир бармаглыглар архасындадырлар. Онларын мәсәләсинә һеч вахт мәһкәмәдә бахылмајыб, чүнки һәмин өлкәдә бунунла бағлы һеч бир алтернатив нәзәрдә тутулмур. Һәбсдә олдуглары бу мүддәт әрзиндә онлар аилә үзвләрини ҝөрмәкдән мәһрум едилмиш, һәтта бәзи мәһбуслар дөјүлмүш вә мүхтәлиф ишҝәнҹәләрә мәруз галмышлар.

10. Нә үчүн әзаб-әзијјәтләр гаршысында горхуја дүшмәмәлијик?

10 Дүнјада елә бир јер јохдур ки, һәмиманлыларымыз әзаб-әзијјәтләрә үзләшмәсин. Әҝәр бу сәнин дә пајына дүшүрсә, горхуб еләмә. Јусифи ҝөзүнү өнүнә ҝәтир. О, гул кими сатылса да, Јеһова ону «дүшдүјү бүтүн бәлалардан хилас етди» (Һәв. иш. 7:9, 10). Јеһова сәнин дә дадына чата биләр. Һеч вахт унутма: «Јеһова Она садиг инсанлары сынаглардан неҹә гуртармағы... јахшы билир» (2 Пет. 2:9). Сән өзүн дә јахшы билирсән ки, Јеһова сәни дә бу пис системдән хилас едиб Өз Падшаһлығы алтындакы әбәди һәјата говушдурмаға гадирдир. Бәс, буну билмәк Јеһоваја етибарыны горумаға көмәк едир? Сәнин Јеһоваја етибар етмәјә вә тәгибләрә ҹәсарәтлә дөзмәјә һәр ҹүр сәбәбин вар (1 Пет. 5:8, 9).

ҜИЗЛИ ҺҮҸУМЛАР

11. Шејтанын ҝизли һүҹумлары бирбаша һүҹумлардан нә илә фәргләнир?

11 Ҝизли һүҹумлар үзләшә биләҹәјимиз диҝәр әзаб-әзијјәтләрдир. Бунлар физики тәгибләр шәклиндә баш верән бирбаша һүҹумлардан нә илә фәргләнир? Бирбаша һүҹумлар шәһәри өз ҹәнҝинә алыб бир ҝөз гырпымында евин алтыны үстүнә чевирән торнадо кимидир. Ҝизли һүҹумлар исә ҝизлиҹә дарашыб евин тахтадан олан јерләрини јаваш-јаваш јејиб битирән ағ гарышга ордусу кимидир. Инсан бир дә ајылыб ҝөрүр ки, артыг иш-ишдән кечиб.

12. а) Шејтанын ҝизли һүҹумларындан бири һансыдыр вә бу нә үчүн ишә јарајыр? б) Һәвари Павел нә илә мүбаризә апарырды?

12 Шејтан истәр тәгибләрлә бирбаша, истәрсә дә иманына јаваш-јаваш дарашмагла ҝизли һүҹум етсин, мәгсәди сәнин Јеһова илә мүнасибәтләрини корламагдыр. Шејтанын ән чох истифадә етдији ҝизли һүҹумлардан бири руһдан салмагдыр. Һәвари Павел етираф етмишди ки, онун да руһ дүшкүнлүјүнә гапылдығы вахтлар олуб. Һәтта бир дәфә о, өзү һагда «јазыг адамам» демишди. (Ромалылара 7:21—24 ајәләрини оху.) Ҝөрәсән, биринҹи әсрдә, чох еһтимал ки, рәһбәрлик шурасынын үзвү олмуш Павел кими руһани «нәһәнҝ» өзү һагда нәјә ҝөрә белә дүшүнүрдү? О, гејри-камиллији уҹбатындан өзү һагда бу фикирдә иди. О, һәгигәтән дә, дүзҝүн иш ҝөрмәк истәјирди, амма һисс едирди ки, башга бир гүввә она гаршы чыхыр. Сән дә бу ҹүр һиссләрлә мүбаризә апарырсанса, һәтта һәвари Павелин бу ҹүр чәтинликлә үзләшдијини билмәк сәнә тәсәлли верә биләр.

13, 14. а) Аллаһын бәзи хидмәтчиләрини нә руһдан сала биләр? б) Ким иманымызы јејиб-битирмәјә чалышыр вә нәјә ҝөрә?

13 Вахташыры олараг бир чох баҹы-гардашлар руһдан дүшүр, нараһатлыг кечирир, һәтта ола билсин, өзләрини јарарсыз һисс едирләр. Мәсәлән, ҝөтүрәк сәјли бир пионер баҹыны, адыны да гојаг Дебора. О демишди: «Тутдуғум сәһв иш бир ан белә ағлымдан чыхмырды, өзүмү пис һисс едирдим. Мәнә елә ҝәлирди ки, мәни бу һалымла һеч ким, һәтта Јеһова да севә билмәз».

14 Јеһованын, Дебора кими, бәзи садиг хидмәтчиләринин руһ дүшкүнлүјүнә гапылмасына нә сәбәб ола биләр? Сәбәбләр  чохдур. Бәзиләри садәҹә олараг өзләри вә шәраитләри барәдә бәдбин фикирдә олмаға мејиллидирләр (Сүл. мәс. 15:15). Диҝәрләри исә бүтүн диггәтләрини сәһһәтләриндәки проблемләрә ҹәмләдикләри үчүн емосионал ҹәһәтдән сарсынты кечирирләр. Сәбәб нә олурса-олсун, бу һиссләрә гапылмағымызы кимин истәдијини унутма. Бир фикирләш: бизим тәмиз руһдан дүшүб тәслим бајрағыны галдырмағымызы ким истәјир? «Өлүмә ҝедән өзүнә јолдаш ахтарыр» мәсәлинә ујғун олараг ким истәјир ки, сән дә она јолдаш оласан? (Вәһј 20:10). Бәли, бу, Шејтандыр! Һәгигәт ондан ибарәтдир ки, Шејтан неҹә һүҹум едирсә етсин, мәгсәди дәјишмир: бизи горхуја салмаг, сәјимизи зәифләтмәк вә сусдурмаг. Унутма, Аллаһын халгы руһани мүһарибә апарыр!

15. Неҹә ҝөстәрә биләрик ки, руһ дүшкүнлүјүнә тәслим олмаг фикримиз јохдур?

15 Апардығын дөјүшдә јенилмәмәк үчүн гәтијјәтли ол! Ҝөзүнү алаҹағын мүкафата дик. Павел Коринф јығынҹағына јазмышды: «Биз руһдан дүшмүрүк, заһирән солсаг да, дахилән ҝүнбәҝүн јениләширик. Чүнки чәкдијимиз гысамүддәтли вә јүнҝүл әзијјәтләр бизә даһа бөјүк вә әбәди шөһрәт ҝәтирәҹәк» (2 Кор. 4:16, 17).

ӘЗАБ-ӘЗИЈЈӘТЛӘРӘ ИНДИДӘН ҺАЗЫРЛАШ

Һәр бир мәсиһчи иманыны мүдафиә етмәји мәшг етмәлидир (16-ҹы абзаса бах)

16. Әзаб-әзијјәтләрә индидән һазырлашмаг нә үчүн ваҹибдир?

16 Ҝөрдүјүмүз кими, Шејтан һәр һијләјә әл атыр (Ефес. 6:11). Буна ҝөрә дә һәр биримиз 1 Петер 5:9 ајәсиндәки «ҝүҹлү иманла она мүгавимәт ҝөстәрин» ҝөстәришинә риајәт етмәлијик. Беләликлә, дүзҝүн оланы етмәјә һазыр олаг дејә ағлымызы вә үрәјимизи индидән мәшг етдирмәлијик. Мәсәлән, орду сакитлик дөврүндә белә тез-тез мәшгләр едир. Буну Јеһованын руһани ордусуна да шамил етмәк олар. Апардығымыз мүбаризәдә ҝәләҹәкдә  бизи нәләр ҝөзләдијини билмирик. Буна ҝөрә дә нә гәдәр ки, һәлә нисбәтән сакитчиликдир, ҝәлин әһәмијјәтли мәшгләр едәк. Павел коринфлиләрә јазмышды: «Иман јолунда олуб-олмадығынызы даима јохлајын, өзүнүзү сынајын» (2 Кор. 13:5).

17-19. а) Өзүмүзү неҹә јохлаја биләрик? б) Ҝәнҹләр мәктәбдә иманларыны мүдафиә етмәјә өзләрини неҹә һазырлаја биләрләр?

17 Павелин Аллаһдан илһам алараг вердији мәсләһәтә әмәл етмәјин бир үсулу өзүмүзү һәртәрәфли јохламагдыр. Өзүнә нөвбәти суаллары вер: «Дурмадан дуа едирәм? Һәмјашыдларымын тәгибинә мәруз галанда инсанлардан артыг Аллаһа итаәт едирәм? Јығынҹаг ҝөрүшләриндә мүнтәзәм иштирак едирәм? Етигадым барәдә ҹәсарәтлә бөлүшүрәм? Һәмиманлыларым нөгсанларыма ҝөз јумдуғу кими, мән дә онларын сәһвләринә ҝөз јумурам? Јығынҹагда рәһбәрлик едән гардашлара вә тәшкилата табе олурам?»

18 Фикир вердинсә, јухарыдакы суаллардан бири иманымызы ҹәсарәтлә мүдафиә етмәклә, диҝәри исә һәмјашыдларын тәгибләринә гаршы дурмагла бағлыдыр. Бир чох мәсиһчи ҝәнҹләр мәктәбдә мәһз белә дә давранырлар. Онлар өз етигадлары барәдә данышмаға чәкиниб еләмирләр. Әксинә, онлар ҹәсарәтлә шаһидлик верирләр. Әдәбијјатларымызда бунунла бағлы фајдалы мәсләһәтләр верилир. Мәсәлән, «Ојанын!» журналынын 2009-ҹу ил ијул сајында (рус.) мәсләһәт ҝөрүлүр ки, әҝәр синиф јолдашын сәндән: «Тәкамүл нәзәријјәсинә нә үчүн инанмырсан?» — дејә сорушса, белә дејә биләрсән: «Нијә дә инанмалыјам? Һеч тәдгигатчы алимләр белә бу мәсәләдә ортаг мәхрәҹә ҝәлә билмирләр». Валидејнләр, ушагларынызла мәшгләр едиб онлары мәктәбдә һәмјашыдлары тәрәфиндән үзләшә биләҹәкләри бу кими тәгибләрә һазырлајын.

19 Дүздүр, Јеһованын биздән ҝөзләдији кими данышмаг вә диҝәр аддымлары атмаг һәмишә асан олмур. Бүтүн ҝүнү ишләдикдән сонра биз өзүмүзү јығынҹаға зорла дартыб апара биләрик. Сәһәрин ҝөзү ачылмамыш исти чарпајымыздан дуруб тәблиғә ҝетмәк елә дә асан олмаја биләр. Амма јадда сахла: әҝәр бәри башдан ҝөзәл руһани графикә малик олсан, ҝәләҹәкдә үзләшә биләҹәјик бөјүк чәтинликләр гаршысында јыхылмајаҹагсан.

20, 21. а) Мәнфи һиссләрлә мүбаризә апармаға бизә нә көмәк едә биләр? б) Нәдә гәтијјәтли олмалыјыг?

20 Бәс ҝизли һүҹумлар барәдә нә демәк олар? Руһ дүшкүнлүјүнә неҹә галиб ҝәлә биләрик? Ән ҝүҹлү үсуллардан бири фидјә һагда дүшүнмәкдир. Һәвари Павел дә белә едирди. О, өзүнү һәрдән јазыг адам кими һисс етсә дә, һеч вахт унутмурду ки, Мәсиһ камил инсанлар үчүн јох, ҝүнаһкарлар уғрунда өлүб. Бу ҝүнаһкарлардан бири дә елә Павелин өзү иди. Буна ҝөрә дә о јазмышды: «Инди мән мәни севән вә ҹаныны уғрумда фәда едән Аллаһын Оғлуна инамла јашајырам» (Галат. 2:20). Бәли, һәвари Павел фидјәјә сығынырды вә баша дүшүрдү ки, фидјә онун үчүн өдәнилиб.

21 Фидјәјә бу ҹүр, јәни Јеһовадан шәхсән сәнин үчүн әнам кими бахмағын сәнә бөјүк көмәји дәјә биләр. Амма бу о демәк дејил ки, сән дәрһал руһ дүшкүнлүјүндән јаха гуртараҹагсан. Бәлкә дә бәзиләримиз јени дүнја ҝәләнә гәдәр бу ҝизли һүҹумла мүбаризә апармалы олдуг. Лакин јадда сахла ки, мүкафаты тәслим олмајан газанаҹаг. Биз Аллаһын Падшаһлығынын сүлһү бәргәрар едәҹәји вә бүтүн садиг инсанлары камиллијә јетишдирәҹәји о мөһтәшәм ҝүнә һеч вахт бу гәдәр јахын олмамышыг. Чохлу әзаб-әзијјәтдән кечмәли олсан да, бу Падшаһлыға дахил олмаға гәти гәрарлы ол.