Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси (тәлим нәшри)  |  сентјабр 2014

Таммүддәтли хидмәтчиләри јаддан чыхармајын

Таммүддәтли хидмәтчиләри јаддан чыхармајын

«Имандан доған ишиниз, мәһәббәтлә чәкдијиниз зәһмәт... һәмишә јадымыздадыр» (1 САЛОН. 1:3).

1. Павел Јеһоваја фәдакарлыгла хидмәт едәнләрә неҹә јанашырды?

ҺӘВАРИ Павел хош хәбәр наминә зәһмәт чәкәнләри һеч вахт јаддан чыхармырды. О јазмышды: «Атамыз Аллаһ да шаһиддир ки, имандан доған ишиниз, мәһәббәтлә чәкдијиниз зәһмәт вә Ағамыз Иса Мәсиһә олан үмидлә ҝөстәрдијиниз дөзүм һәмишә јадымыздадыр» (1 Салон. 1:3). Һәгигәтән дә, нә гәдәр хидмәт етмәләриндән асылы олмајараг, Јеһова Она сәдагәтлә хидмәт едәнләрин мәһәббәтлә чәкдији зәһмәти һеч вахт унутмур (Ибр. 6:10).

2. Бу мәгаләдә нәји арашдыраҹағыг?

2 Истәр кечмишдә, истәрсә дә бу ҝүн бир чох һәмиманлыларымыз Јеһоваја таммүддәтли хидмәт етмәк үчүн бөјүк гурбанлар верибләр. Ҝәлин биринҹи әсрдә бәзиләринин неҹә хидмәт етдикләринә диггәт јетирәк. Һәмчинин мүасир дөврдә таммүддәтли хидмәтин бәзи нөвләрини вә бу хидмәтин мүхтәлиф нөвләриндә оланлары неҹә јадда сахлаја биләҹәјимизи арашдыраг.

ФБИРИНҸИ ӘСРДӘКИ МӘСИҺЧИЛӘР

3, 4. а) Биринҹи әсрдә бәзиләри неҹә хидмәт едирдиләр? б) Онлар физики тәләбатларыны неҹә өдәјирдиләр?

3 Иса вәфтиз олунандан дәрһал сонра бүтүн дүнјаја јајылаҹаг бир ишә тәкан верди (Лука 3:21—23; 4:14, 15, 43). Онун өлүмүндән  сонра һәвариләри бу тәблиғ ишини ҝенишләндирмәји өз үзәрләринә ҝөтүрдүләр (Һәв. иш. 5:42; 6:7). Филип кими, бәзи мәсиһчиләр Фәләстиндә мүждәчилик едирди (Һәв. иш. 8:5, 40; 21:8). Диҝәрләри исә, Павел кими, јад дијарлара сәјаһәт едирди (Һәв. иш. 13:2—4; 14:26; 2 Кор. 1:19). Онлардан бәзиләри, мәсәлән, Силван (Сила), Марк вә Лука Мүгәддәс Јазыларын јазылмасында иштирак едибләр (1 Пет. 5:12). Елә баҹыларымыз да олуб ки, садиг гардашларымызла чијин-чијинә хидмәт едибләр (Һәв. иш. 18:26; Ром. 16:1, 2). Бу инсанларын зәнҝин һекајәләри бизи Јунанҹа Мүгәддәс Јазылары һәвәслә охумаға тәшвиг едир вә бизә Јеһованын өз хидмәтчиләрини һеч вахт јаддан чыхармадығыны ҝөстәрир.

4 Бәс еркән таммүддәтли хидмәтчиләр өз хәрҹләрини неҹә өдәјирдиләр? Бәзән һәмиманлылары онлара гонагпәрвәрлик ҝөстәрсә дә вә ја башга ҹүр дәстәк олса да, онлар һеч кимдән һеч нә уммурдулар (1 Кор. 9:11—15). Бәзи һәмиманлылар вә јығынҹаглар өз хошлары илә көмәк әли узадырдылар. (Һәвариләрин ишләри 16:14, 15; Филипилиләрә 4:15—18 ајәләрини оху.) Һәвари Павел вә онун сәјаһәт јолдашлары да өз хәрҹләрини өдәмәк үчүн вахташыры ишләјирдиләр.

МҮАСИР ТАММҮДДӘТЛИ ХИДМӘТЧИЛӘР

5. Бир әр-арвад таммүддәтли хидмәтләри барәдә нә дүшүнүр?

5 Бу ҝүн дә бир чохлары таммүддәтли хидмәтин мүхтәлиф нөвләриндә иштирак едирләр. («Таммүддәтли хидмәтин нөвләри» адлы чәрчивәјә бах.) Онлар сечдикләри хидмәт нөвү һагда нә дүшүнүрләр? Бу суалы онлара версән, бу хидмәтин әсил мүкафат олдуғуна әмин олаҹагсан. Бир нүмунәјә диггәт јетирәк. Даими пионер, хүсуси пионер, хүсуси тәјинатлы мүждәчи вә хариҹдә Бет-Ел хидмәтиндә олмуш бир гардаш бөлүшүр: «Һәјатда вердијим ән дүзҝүн гәрарлардан бири таммүддәтли хидмәти сечмәјимдир. 18 јашым оланда мән сечим гаршысында галмышдым: али тәһсил алым, бүтүн ҝүнү ишләјиб карјера далынҹа гачым, јохса пионер олум. Өз һәјатымдан дејә биләрәм ки, Јеһова Она таммүддәтли хидмәт етмәк үчүн вердијин гурбанлары һеч вахт јаддан чыхармыр. Әҝәр мән бу дүнјада карјера гурсајдым, Јеһованын мәнә вердији баҹарыг вә габилијјәтләри һеч вахт бу ҹүр истифадә едә билмәздим». Онун һәјат јолдашы дејир: «Һәр бир тәјинат мәнә руһани ҹәһәтдән бөјүмәјә көмәк едиб. Елә бир ҝүн олмајыб ки, Јеһованын дәстәјини вә рәһбәрлијини һисс етмәјәк. Әҝәр биз өз раһатчылығымыз үчүн јашасајдыг, чәтин ки, белә хошбәхт олардыг. Таммүддәтли хидмәтдә олдуғумуз үчүн Јеһоваја нә гәдәр шүкр етсәк аздыр». Бәс сиз истәмәздиниз белә һәјатыныз олсун?

6. Јеһова һәр бир хидмәтчисинә неҹә јанашыр?

6 Сөзсүз ки, бәзиләринин шәраити һал-һазырда таммүддәтли хидмәтдә олмаға јол вермәјә биләр. Әминликлә дејә биләрик ки, Јеһова онларын ҹанла-башла етдикләри хидмәти гијмәтләндирир. Филимона 1—3 ајәләриндә Павел Колос јығынҹағына саламлар ҝөндәрир вә бәзи баҹы-гардашларын адыны чәкир. (Ајәләри оху.) Павел онлара һәм өз адындан, һәм дә Јеһованын адындан миннәтдарлығыны билдирир. Бу ҝүн сәмави Атамыз сизин дә хидмәтинизи гијмәтләндирир. Бәс сиз таммүддәтли хидмәтдә оланлары неҹә дәстәкләјә биләрсиниз?

ПИОНЕРЛӘРӘ ДӘСТӘК

7, 8. Пионерлик өзүнә нәји дахил едир вә јығынҹағын диҝәр үзвләри онлара неҹә дәстәк ола биләрләр?

7 Биринҹи әсрдәки мүждәчиләр кими, фәдакар пионерләр јығынҹаглар үчүн әсил руһланма мәнбәјидирләр. Онлар һәр ај 70 саат тәблиғ етмәк үчүн чох чалышырлар. Сиз онлара неҹә көмәк едә биләрсиниз?

8 Шари адлы бир пионер баҹы бөлүшүр: «Пионерләр һәр ҝүн хидмәтдә олдуглары үчүн кәнардан мөһкәм ҝөрүнүрләр. Анҹаг онлар да руһланмаға еһтијаҹ дујурлар» (Ром. 1:11, 12). Бир нечә ил пионер кими хидмәт етмиш бир баҹы јығынҹағындакы пионерләр һагда демишди: «Онларын тәблиғ ишиндә әмәји бөјүкдүр. Буна ҝөрә дә башгалары онлары өз машынлары илә хидмәтә апаранда, јемәјә дәвәт едәндә, бир аз пул вә ја нәсә верәндә буну чох гијмәтләндирирләр. Бу кими шејләрлә онларын гајғысына галдығыны ҝөстәрә биләрсән».

9, 10. Бәзиләри јығынҹагларындакы пионерләрә неҹә көмәк едирләр?

9 Пионерләрә хидмәтдә дә дәстәк ола биләрик. Бобби адлы бир пионер дејир: «Һәфтәарасы хидмәтдә әмәкдаша даһа чох еһтијаҹымыз олур». Ејни јығынҹагдан башга бир пионер әлавә едир: «Ҝүнорта вахтлары хидмәтдә әмәкдаш тапмаг мүшкүл мәсәләдир». Һал-һазырда Бруклин Бет-Елиндә хидмәт едән бир баҹы пионерлик етдији илләри хош хатирәләрлә јада салыр: «Машыны олан бир баҹы мәнә демишди: “Нә вахт хидмәтә әмәкдаш тапмадын, хәбәр елә”. Демәк олар ки, пионерлијими онун көмәјилә чатдырырдым». Шари баҹы бир һәссас мәгамы белә ифадә едир: «Субај пионерләр тәблиғдән гајыдандан сонра чох вахт тәк галырлар. Сиз вахташыры олараг субај баҹы-гардашлары аиләви ибадәтинизә дәвәт едә биләрсиниз. Диҝәр ишләрдә дә онлары дәвәт етсәниз, бу, онлара мөһкәм галмаға көмәк едәр».

10 Тәхминән 50 илдир ки, таммүддәтли хидмәтдә олан бир баҹы субај пионер баҹыларла чијин-чијинә етдији хидмәти јада салараг дејир: «Ағсаггалларымыз бир нечә ајдан бир пионерләрә баш чәкирди. Онлар сағламлығымызла, ишимизлә вә бизи нараһат едән шејләрлә марагланырдылар. Онлар бизә ҹан јандырырдылар. Галдығымыз јерә ҝәлиб нәјәсә еһтијаҹымыз олуб-олмадығы илә марагланырдылар». Јәгин, бу нүмунә сизә Павелин Ефесдә бир аиләли кишинин она ҝөстәрдији гајғыја ҝөрә дедији миннәтдарлыг сөзләрини хатырладыр (2 Тим. 1:18).

11. Хүсуси пионер кими хидмәт едәнләр һагда нә дејә биләрик?

11 Елә јығынҹаглар да вар ки, орада хүсуси пионерләр хидмәт едир. Бу баҹы-гардашларын әксәријјәти тәблиғә һәр ај 130 саат сәрф едирләр. Хидмәтә чох вахт сәрф етдикләри вә диҝәр теократик ишләрдә көмәк етдикләри үчүн онларын ишләмәјә чох аз вахтлары галыр вә ја һеч галмыр. Филиал бу таммүддәтлиләрин диггәтләрини хидмәтә ҹәмләјә билмәләри үчүн һәр ај пул сарыдан ҹүзи мигдарда дәстәк олур.

12. Ағсаггаллар вә диҝәрләри хүсуси пионерләрә неҹә көмәк едә биләрләр?

12 Бәс хүсуси пионерләрә неҹә дәстәк ола биләрик? Филиалда хидмәт едән вә хүсуси пионерләрлә әмәкдашлыг едән бир ағсаггал бөлүшүр: «Ағсаггаллар онларла, шәраитләри илә марагланмалы, онлара неҹә көмәк едә биләҹәкләринә гәрар вермәлидирләр. Бәзиләринә елә ҝәлә биләр ки, хүсуси пионерләрә пул сарыдан јардым ҝөстәрилдији үчүн һәр еһтијаҹлары өдәнилир, анҹаг баҹы-гардашлар да онлара көмәк әли узада биләрләр». Даими пионерләр кими, хүсуси пионерләр дә хидмәтдә онларла әмәкдашлыг едәнләрә миннәтдардырлар. Бәс сиз бу саһәдә онлара көмәк едә биләрсиниз?

СӘЈЈАР НӘЗАРӘТЧИЛӘРӘ ДӘСТӘК ОЛУН

13, 14.. а) Рајон нәзарәтчиләри илә бағлы нәји јаддан чыхармамалыјыг? б) Сәјјар хидмәтдә оланлара сиз неҹә көмәк едә биләрсиниз?

13 Һамы рајон нәзарәтчиләринә вә онларын һәјат јолдашларына руһән мөһкәм вә шөвглү инсанлар кими бахыр. Дүздүр, бу беләдир, лакин онларын да руһланмаға, хидмәтдә әмәкдаша вә лазыми гәдәр динҹәлмәјә еһтијаҹлары вар. Онлар хәстәләнә, хәстәханаја дүшә, әмәлијјат олуна вә ја мүалиҹә ҝөтүрә биләрләр. Белә вәзијјәтләрдә баҹы-гардашларын онларын тәләбатларыны өдәмәләри, онлара шәхси мараг ҝөстәрмәләри әсил мәлһәм олар. Тәсәввүр етмәк олар, «Һәвариләрин ишләри» китабынын јазычысы «севимли һәким» Лука Павелин вә сәјаһәт јолдашларынын гајғысына неҹә галырды (Колос. 4:14; Һәв. иш. 20:5—21:18).

14 Сәјјар нәзарәтчиләр вә һәјат јолдашлары ҹан достларына еһтијаҹ дујур вә онлары гијмәтләндирирләр. Бир рајон нәзарәтчиси јазмышды: «Руһланмаға еһтијаҹым оланда достларым һәмишә јанымда олурлар. Онларын вердији суаллар мәнә нараһатчылығымы бөлүшмәјә көмәк едир. Онларын диггәтлә гулаг асмалары белә мәнә бәс едир». Рајон нәзарәтчиләри вә һәјат јолдашлары баҹы-гардашларын ҝөстәрдији гајғыны үрәкдән гијмәтләндирирләр.

БЕТ-ЕЛ ХИДМӘТИНДӘ ОЛАНЛАРА ДӘСТӘК ОЛУН

15, 16. Бет-Елдә вә Конгрес залларында хидмәт едәнләр барәдә нә демәк олар вә биз онлара неҹә дәстәк ола биләрик?

15 Бет-Елдә вә Конгрес залларында хидмәт едәнләр өз филиалларынын әразисиндә Падшаһлыг ишини әмәлли-башлы дәстәкләјирләр. Сизин јығынҹагда вә ја теократик рајонда бет-еллиләр варса, онлары јаддан чыхармадығынызы неҹә ҝөстәрә биләрсиниз?

16 Ола билсин, онлар Бет-Ел хидмәтинә тәзә-тәзә башлајанда өз евләри, аиләләри вә јахын достлары үчүн дарыхырдылар. Диҝәр бет-еллиләрин вә јени јығынҹағын үзвләринин онларла достлуг етмәси онлары чох севиндирир! (Марк 10:29, 30). Ҝүндәлик иш графикләри онлара јығынҹаг ҝөрүшләриндә иштирак етмәјә вә һәр һәфтә тәблиғдә олмаға имкан верир. Анҹаг бет-еллиләрин һәрдән әлавә тапшырыглары олур. Јығынҹаг буна анлајышла јанашанда, онлары вә ҝөрдүкләри иши гијмәтләндирәндә бунун һамыја фајдасы дәјир. (1 Салоникилиләрә 2:9 ајәсини оху.)

ХАРИҸДӘ ТАММҮДДӘТЛИ ХИДМӘТ ЕДӘНЛӘРӘ ДӘСТӘК ОЛУН

17, 18. Хариҹи әразиләрдә хидмәт едәнләр һансы хидмәт нөвләриндә чалышырлар?

17 Хариҹи өлкәдә хидмәт етмәк үчүн тәјинат алан баҹы-гардашлар башга мәтбәх, дил, мәдәнијјәт вә давраныш гајдалары илә үзләширләр. Бу таммүддәтлиләр һансы хидмәт нөвләриндә иштирак едирләр?

18 Мәсәлән, хүсуси тәјинатлы мүждәчиләр алдыглары хүсуси тәлимләри тәблиғдә бир чохлары илә бөлүшүрләр. Филиал бу хүсуси тәјинатлы мүждәчиләри јашамаг үчүн садә јерлә вә зәрури тәләбатларыны өдәмәк үчүн бир гәдәр пулла тәмин едир. Диҝәрләри исә филиалда вә ја филиал биналарынын, тәрҹүмә офисләринин, Конгрес залларынын, јахуд Падшаһлыг залларынын тикинтисиндә хидмәт едирләр. Онлар да јемәклә, јашамаг үчүн садә јерлә вә диҝәр хидмәтләрлә тәмин олунурлар. Бет-Ел аиләсинин үзвләри кими, онлар да јығынҹаг ҝөрүшләриндә вә тәблиғдә мүнтәзәм иштирак едир, бир чох ҹәһәтдән фајда ҝәтирирләр.

19. Хариҹдә хидмәт едәнләрлә бағлы нәји јадда сахламалыјыг?

19 Таммүддәтли хидмәтин бу нөвләриндә оланлары јаддан чыхармадығыны неҹә ҝөстәрә биләрсән? Әввәла јадда сахла ки, онлар үчүн јерли әразинин бәзи јемәкләри јени ола биләр. Буну нәзәрә алараг, онлары дәвәт етмәздән әввәл һансы јемәји хошладыгларыны вә ја нәјин дадына бахмаг истәдикләрини сорушмаг олар. Јерли дили вә мәдәнијјәти өјрәнмәләринә сәбирлә јанашын. Сөзләринизи там баша дүшмәләри үчүн вахт лазым ҝәлә биләр. Онлара сөзләрин дүзҝүн тәләффүзүнү өјрәдә биләрсиниз, чүнки онлар өјрәнмәјә һазырдырлар!

20. Таммүддәтли хидмәтчиләри јаддан чыхармадығымызы даһа неҹә ҝөстәрә биләрик?

20 Вахт кечдикҹә евләриндән узагда хидмәт едән таммүддәтли хидмәтчиләр јашлы валидејнләринин гајғысына галмагла бағлы нараһатчылыг кечирә биләрләр. Чох еһтимал ки, мәсиһчи валидејнләр өвладларынын өз тәјинатларында галмаларыны истәјирләр (3 Јәһ. 4). Сөзсүз ки, таммүддәтли хидмәтдә оланлар, еһтијаҹ јаранарса, валидејнләринә гајғы ҝөстәрмәк үчүн әлләриндән ҝәләни едәҹәк, һабелә онларын көмәјинә чатаҹаглар. Бунунла белә, гоншулугда јашајан мәсиһчиләр бу јашлы валидејнләрин гајғысына галмагла, бир нөв, таммүддәтли хидмәтчиләрә көмәк етмиш оларлар. Јаддан чыхармајын ки, таммүддәтли хидмәтчиләр бу дүнјада ҝөрүлән ән ваҹиб ишдә хүсуси тапшырыглары һәјата кечирирләр (Мат. 28:19, 20). Бәс таммүддәтли хидмәтчиләрин валидејнләри көмәјә еһтијаҹ дујарларса, сиз вә јығынҹағыныз онларын һајына јетмәјә һазырсыныз?

21. Таммүддәтли хидмәтчиләр башгаларынын дәстәјинә вә руһландырмасына неҹә јанашырлар?

21 Таммүддәтли хидмәти сечәнләр буну мадди мараг үчүн јох, Јеһоваја вә башгаларына даһа чох хидмәт етмәк үчүн едирләр. Онлар етдијиниз һәр бир көмәји гијмәтләндирирләр. Хариҹи өлкәдә хидмәт едән бир баҹы чохларынын һиссләрини әкс етдирән сөзләр дејир: «Башгаларынын һәтта миннәтдарлыг сөзләри ҝөстәрир ки, онлар сәнин һагда дүшүнүр вә ҝөрдүјүн ишләрә ҝөрә севинирләр».

22. Таммүддәтли хидмәт барәдә нә дүшүнүрсүнүз?

22 Һәгигәтән дә, Јеһоваја таммүддәтли хидмәт кешмәкешли олса да, мүкафат долу, мәналы, инсаны агил едән һәјат јолудур. Бу, Јеһованын садиг хидмәтчиләрини Онун Падшаһлығы алтында олаҹаг әбәди, севинҹ долу хидмәтә һазырлајан ән јахшы јолудур. Буна ҝөрә дә ҝәлин һәр биримиз таммүддәтли хидмәтдә иштирак едәнләрин «имандан доған [ишини], мәһәббәтлә [чәкдији] зәһмәт»и һеч вахт јаддан чыхармајаг (1 Салон. 1:3).