ҜӨЗӘТЧИ ГҮЛЛӘСИ (ТӘЛИМ НӘШРИ) Сентјабр 2014

Бу сајда 2014-ҹү ил октјабрын 27-дән нојабрын 30-на кими арашдырылаҹаг тәлим мәгаләләри јерләшир.

Бәс сән ҹан атырсан?

Буну дүзҝүн үсулла неҹә едә биләрсән?

Һәгигәтдә олдуғуна әминсән? Нәјә ҝөрә?

Бу мәгаләдә бир чохларынын нә үчүн Јеһованын Шаһидләринин һәгигәтдә олдуғуна инанмаларынын бәзи сәбәбләри јазылыб. Һәмчинин Шаһидләри һәгигәтдә олдугларына нәјин әмин етдијини арашдыраҹағыг.

Әзаб-әзијјәтләрә рәғмән, Аллаһа сәдагәтлә хидмәт ет

Шејтан дүнјасында јашадығымыз үчүн һәр биримиз әзаб-әзијјәтләрлә үзләширик. Шејтанын һүҹумларындан бәзиләри һансылардыр? Биз өзүмүзү онлара неҹә һазырлаја биләрик?

Валидејнләр, ушагларынызын гајғысына галын

Валидејнләр ушагларыны «Јеһованын вердији тәрбијә вә өјүд-нәсиһәтлә» бөјүтмәк мәсулијјәти дашыјыр (Ефеслиләрә 6:4). Бу мәгаләдә валидејнләрин ушагларынын гајғысына галмасы вә онлара Јеһованы севмәјә көмәк етмәси үчүн үч үсул мүзакирә едилир.

Охуҹуларын суаллары

Мүгәддәс Китабда Мәзмур 37:25 вә Матта 6:33 ајәләриндә дејилән сөзләр о демәкдирми ки, Јеһова мәсиһчинин аҹ галмасына һеч вахт јол вермәз?

Сонунҹу дүшмән олан өлүм мәһв едиләҹәк

Өлүм вә буна апаран диҝәр шејләр дәһшәтли әзаблара сәбәб олур. Инсанлар нә үчүн өлүр? «Сонунҹу дүшмән... [өлүм]» неҹә мәһв едиләҹәк? (1 Коринфлиләрә 15:26). Ҹавабларын Јеһованын әдаләтини, мүдриклијини, хүсусилә дә, мәһәббәтини неҹә ҝөстәрдијинә диггәт јетир.

Таммүддәтли хидмәтчиләри јаддан чыхармајын

Јеһованын бир чох хидмәтчиләри таммүддәтли хидмәтдә зәһмәт чәкирләр. Онларын «имандан доған» ишләрини вә «мәһәббәтлә [чәкдикләри] зәһмәт»и неҹә јадда сахлаја биләрик? (1 Салониклиләрә 1:3).