Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһова бизә неҹә јахынлашыр?

Јеһова бизә неҹә јахынлашыр?

«Аллаһа јахынлашын, О да сизә јахынлашаҹаг» (ЈАГ. 4:8).

1. Инсанларын нәјә тәләбаты вар вә буну кимләр тәмин едә биләр?

ИНСАНДА башгасына гаршы бағлылыг һиссинин олмасы нормалдыр. Адәтән, «инсан кимисә чох истәјәндә вә ону јахшы таныјанда она бағланыр». Бизи севән, дәјәрләндирән вә баша дүшән аилә үзвләримиз вә достларымызла олан мүнасибәтимиз бизә хошдур. Анҹаг һәр биримизин ән ваҹиб бир Шәхсә — Јараданымыза јахынлашмаг, Она бағланмаг тәләбаты вар (Ваиз 12:1).

2. Јеһова бизә нә сөз вериб? Бәс нәјә ҝөрә чохлары буна инанмыр?

2 Јеһова Кәламы васитәсилә бизи Она јахынлашмаға тәшвиг едир вә сөз верир ки, белә етсәк, «О да [бизә] јахынлашаҹаг» (Јаг. 4:8). Бу сөзләр бизи һәрәкәтә тәшвиг едир! Лакин чохлары фикирләшир ки, Аллаһын бизим Она јахынлашмағымызы истәмәси ағласығмаздыр. Онлар өзләрини Аллаһа јахынлашмаға лајиг ҝөрмүр вә ја Онун әлчатмаз олдуғуну дүшүнүрләр. Бәс, һәгигәтәнми, Јеһоваја јахынлашмаг мүмкүндүр?

3. Јеһова һагда нәји билмәлијик?

3 Бәли, Јеһованы ахтаран мүтләг тапар, чүнки О, һеч кимдән «узаг дејил». (Һәвариләрин ишләри 17:26, 27; Мәзмур 145:18 ајәләрини оху.) Гејри-камил олсаг белә, Јеһова бизимлә достлашмаға һазырдыр (Јешаја 41:8; 55:6). Мәзмурчу өз тәҹрүбәсинә дајанараг Јеһова һагда јазмышды: «Еј дуалары  ешидән, бүтүн бәшәр һүзуруна ҝәләҹәк. Нә бәхтијардыр... сечиб Өзүнә јахын етдијин инсан» (Мәз. 65:2, 4). Мүгәддәс Китабда һаггында бәһс олунан Јәһуда падшаһы Аса Аллаһа јахынлашмаг истәјән инсанлар үчүн ҝөзәл нүмунәдир. Онун һадисәсиндән Јеһованын да инсана неҹә јахынлашдығы ајдын ҝөрүнүр *.

ГӘДИМДӘКИ ИНСАНЛАРДАН ӨРНӘК АЛ

4. Аса падшаһ Јәһуда халгына неҹә өрнәк олду?

4 Аса падшаһ тәмиз ибадәтин гејрәтини чәкәрәк мәбәд фаһишәлијини вә өлкәни бүрүјән бүтпәрәстлији арадан галдырмышды (1 Пад. 15:9—13). О, өзү Јеһоваја бағлы олдуғу вә Онун ганунларына риајәт етдији үчүн тәмиз виҹданла бүтүн халга «аталарынын Аллаһы Рәбби ахтармағы вә ганунла әмрләринә әмәл етмәји» тәләб етмишди. Јеһованын хејир-дуасы илә Асанын һакимијјәтинин илк он илиндә әмәлли-башлы динҹлик олмушду. Аса динҹлик верәнин Јеһова олдуғуну билдији үчүн халга демишди: «Өлкә һәлә бизимдир, чүнки биз Аллаһымыз Рәбби ахтардыг, Ону ахтардығымыза ҝөрә Аллаһ бизә һәр тәрәфдән динҹлик верди» (2 Салн. 14:1—7). Ҝәлин ҝөрәк сонра нә баш верди?

5. Үзләшдији һансы вәзијјәт гаршысында Асанын Аллаһа етибары сынанды вә бу нә илә нәтиҹәләнди?

5 Өзүнү Асанын јеринә гој. Кушлу Зераһ 1 000 000 әсҝәрлә вә 300 дөјүш арабасы илә Јәһудаја һүҹум чәкир (2 Салн. 14:8—10). Әҝәр бу бојда орду сәнин падшаһлығына һүҹум етсәјди, һансы һиссләри кечирәрдин? Сәнин ҹәми 580 000 әсҝәрин вар, дүшмән ордусу исә тәхминән 2 дәфә чохдур. Јәгин нараһат олардын: ахы нәјә ҝөрә Аллаһ бу һүҹумун гаршысыны алмыр? Белә чыхылмаз вәзијјәтдә мәсәләни өз билдијин кими һәлл етмәјә чалышардын? Асанын һәрәкәти онун Јеһоваја неҹә јахын олдуғуну вә етибар етдијини ҝөстәрди. О, Јеһоваја һәрарәтлә јалварыб деди: «Ја Рәбб Аллаһымыз, бизә јардым ет, чүнки Сән бизим дајағымызсан вә Сәнин исминлә бу гошунун үстүнә ҝәлмишик. Ја Рәбб, Аллаһымыз Сәнсән, гој инсан Сәнә үстүн ҝәлмәсин». Аллаһ Асанын јалварышына неҹә ҹаваб верди? «Рәбб Кушлулары гырды». Нәтиҹәдә, бир нәфәр дә олсун дүшмән дөјүшдән сағ чыхмады! (2 Салн. 14:11—13).

6. Асадан нәдә өрнәк ҝөтүрә биләрик?

6 Аса нәјин сајәсиндә Аллаһын рәһбәрлијинә вә мүдафиәсинә бу гәдәр етибар едә билмишди? Мүгәддәс Китабда дејилир ки, «Аса... Рәббин ҝөзүндә доғру олан ишләр етди» вә онун «үрәји бүтүн өмрү боју Рәббә садиг иди» (1 Пад. 15:11, 14). Ҝәрәк, Аса кими, биз дә Аллаһа бүтүн үрәјимизлә хидмәт едәк. Әҝәр Јеһова илә һәм инди, һәм дә әбәдијјән сых мүнасибәтләрә малик олмаг истәјириксә, бу олдугҹа ваҹибдир. Она јахынлаша билмәјимиз вә Онунла сых мүнасибәтләри горумағымыз үчүн Јеһованын Өзүнүн тәшәббүс ҝөстәрмәси үрәјимизи миннәтдарлыг һисси илә долдурур. Ҝәлин ҝөрәк Јеһова һансы ики јолла бизә јахынлашыр.

ЈЕҺОВА БИЗӘ ФИДЈӘ ВАСИТӘСИЛӘ ЈАХЫНЛАШЫР

7. а) Јеһова бизә јахынлашмаг үчүн нә едиб? б) Јеһованын бизә јахынлашдығына ән бариз сүбут нәдир?

7 Јеһова бәшәријјәти севдијини Јер күрәси кими ҝөзәл ев бәхш етмәклә ҝөстәриб. О јашамағымыз үчүн бизи һәр шејлә тәмин етмәклә дә Өз мәһәббәтини ҝөстәрир (Һәв. иш. 17:28; Вәһј 4:11). Ән ваҹиби исә, Јеһова бизим руһани еһтијаҹларымызы өдәјир (Лука 12:42). Үстәлик, бизи әмин едир ки, етдијимиз дуалары шәхсән  динләјир (1 Јәһ. 5:14). Һәр шејдән әлавә, Аллаһын мәһәббәтдән ирәли ҝәләрәк тәгдим етдији фидјә Ону бизә, бизи дә Она јахынлашдырыр. (1 Јәһја 4:9, 10, 19 ајәләрини оху.) Јеһова «јеҝанә Оғлуну» бизи ҝүнаһ вә өлүмдән азад етмәк үчүн јер үзүнә ҝөндәрди (Јәһ. 3:16).

8, 9. Јеһованын нијјәтиндә Иса һансы ролу ојнајыр?

8 Јеһова гајғы ҝөстәрмишди ки, Мәсиһдән өнҹә јашајан инсанлар да бу фидјәдән јарарлана билсин. Бәшәријјәтин Хиласкары һагда вәдини вердији андан етибарән фидјә Онун ҝөзүндә өдәнилмиш сајылды, чүнки О, нијјәтинин боша чыхмајаҹағыны билирди (Јар. 3:15). Әсрләр сонра һәвари Павел «Мәсиһ Исанын өдәдији фидјә васитәсилә [гуртулуша]» ҝөрә Аллаһа миннәтдарлығыны билдирәрәк әлавә етмишди: «Аллаһ... тәмкин ҝөстәриб кечмишдә ишләнмиш ҝүнаһлары бағышлајырды» (Ром. 3:21—26). Бәли, Аллаһа јахынлашмағымызда Иса әсас рол ојнајыр!

9 Һәлим инсанлар јалныз Исанын васитәсилә Јеһованы таныја, Она јахынлаша вә Онунла достлаша биләрләр. Мүгәддәс Јазылар бу һәгигәти белә ифадә едир: «Аллаһ... Өз мәһәббәтини бизә онунла ҝөстәрир ки, биз һәлә ҝүнаһлы икән Мәсиһ уғрумузда өлдү» (Ром. 5:6—8). Мәсиһин фидјә гурбанлығы буна лајиг олдуғумуз үчүн јох, севилдијимиз үчүн тәгдим едилиб. Иса демишди: «Әҝәр мәни ҝөндәрмиш Атам ҹәлб етмәсә, һеч ким мәним ардымҹа ҝәлә билмәз». Башга бир вахт о демишди: «Мәнсиз һеч кәс Атанын јанына ҝәлә билмәз» (Јәһ. 6:44; 14:6). Јеһова мүгәддәс руһундан истифадә едәрәк Исанын васитәсилә инсанлары Өзүнә ҹәлб едир вә әбәди һәјата апаран јолда Онун мәһәббәтиндән ајрылмамаға көмәк едир. (Јәһуда 20, 21 ајәләрини оху.) Ҝәлин инди Јеһованын бизә даһа неҹә јахынлашдығыны нәзәрдән кечирәк.

ЈЕҺОВА КӘЛАМЫ ВАСИТӘСИЛӘ БИЗӘ ЈАХЫНЛАШЫР

10. Мүгәддәс Китаб Аллаһа јахынлашмағымыза неҹә көмәк едә биләр?

10 Бу абзаса гәдәр Мүгәддәс Јазыларын 14 китабына ја истинад едилиб, ја да онлардан ситат ҝәтирилиб. Ахы Мүгәддәс Китаб олмадан Јараданымыза јахынлашмағын мүмкүн олдуғуну неҹә билә биләрдик? Бу Кәлам олмасајды, фидјә һагда вә Иса Мәсиһ васитәсилә Јеһоваја јахынлашмағын мүмкүн олдуғу барәдә неҹә өјрәнәрдик? Јеһованын мүгәддәс руһу васитәсилә јазылмыш Мүгәддәс Китаб бизи Онун Шәхсијјәти вә мөһтәшәм нијјәтләри илә таныш едир. Мәсәлән, Чыхыш 34:6, 7 ајәләриндә Јеһова Өзү барәдә Мусаја белә дејир: «Рәһмли вә лүтфкар Рәбб Аллаһам. Мән һәдсиз сәбирли, бол мәһәббәтли вә сәдагәтлијәм, минләрлә нәслинә мәһәббәтими ҝөстәрәрәм, ҹәзаны, ганунсузлуғу вә ҝүнаһы бағышлајарам». Ким белә ҝөзәл Аллаһа јахынлашмаг истәмәз?! Јеһова билир ки, биз Мүгәддәс Китаб васитәсилә Онун һагда даһа чох шеј өјрәнә, Ону даһа реал тәсвир едә вә Она јахынлаша биләрик.

11. Биз нә үчүн Аллаһын кејфијјәтләри вә јоллары барәдә дәриндән өјрәнмәјә чалышмалыјыг? (Мәгаләнин әввәлиндәки шәклә бах.)

11 «Јеһоваја јахынлаш» китабында Аллаһла сых мүнасибәт гурмагла бағлы белә дејилир: «Кимисә даһа јахшы таныдыгда, онун сәҹијјәви характерини гијмәтләндирдикдә онунла достлаша билирсән. Буна ҝөрә дә Аллаһын Мүгәддәс Китабда гәләмә алынмыш кејфијјәтләри вә јоллары барәдә дәриндән арашдырмалыјыг». Биз неҹә дә миннәтдарыг ки, Јеһова инсанларын баша дүшдүјү дилдә јазылан Кәлам јетириб!

12. Јеһова нә үчүн Мүгәддәс Китабын јазылмасыны инсанлара һәвалә едиб?

 12 Јеһова Мүгәддәс Јазылары мәләкләринә јаздыра биләрди. Чүнки мәләкләр бизи вә һәрәкәтләримизи диггәтлә мүшаһидә едирләр (1 Пет. 1:12). Шүбһәсиз, мәләкләр Аллаһын бәшәријјәт үчүн олан хәбәрини гәләмә ала биләрдиләр. Анҹаг суал јараныр: онлар баш верәнләрә инсан ҝөзү илә баха биләрдиләр? Тәләбатларымызы, зәифликләримизи вә һиссләримизи ифадә едә биләрдиләр? Хејр. Јеһова онларын бу сарыдан биздән чох-чох фәргләндикләрини јахшы билирди. Аллаһ Мүгәддәс Китабы јазмағы инсанлара һәвалә етмәклә ону бизим үчүн доғмалашдырды. Биз Мүгәддәс Китабы јазанларын вә орада адлары чәкилән инсанларын дүшүнҹәләрини вә һиссләрини анлаја билирик. Онларын мәјуслуғуну, шүбһәләрини, горхуларыны вә зәифликләрини дуја, һабелә онларын севинҹинә вә уғурларына шәрик ола билирик. Илјас пејғәмбәр кими, Мүгәддәс Китабын бүтүн јазычылары «бизим кими ади» инсанлардыр (Јаг. 5:17).

Јеһованын Јунус вә Петерлә рәфтары сәни Она неҹә јахынлашдырыр? (13, 15-ҹи абзаслара бах)

13 Туталым, мәләк Аллаһын вердији тапшырыгдан бојун гачыран Јунусун һиссләрини там тәсвир едә билди. Мәҝәр башына ҝәләнләри вә дәнизин дибиндән етдији јалварышы пејғәмбәрин өзүнүн јазмасы даһа јахшы олмады?! Јунус демишди: «Дахилимдә ҹаным үзүләндә Рәббә үз тутдум» (Јун. 1:3, 10; 2:1—9).

14. Сән нә үчүн Јешајанын өзү һагда јаздыгларыны баша дүшә биләрсән?

14 Һәмчинин ҝәлин ҝөрәк Јешаја өзү һагда нәләр јазыб. Аллаһын әзәмәтини ҝөрән пејғәмбәр өзүнүн нә дәрәҹәдә ҝүнаһлы олдуғуну белә тәсвир етмишди: «Вај һалыма, һәлак олдум! Чүнки ағзы мурдар бир адамам, һәм дә мурдар ағызлы адамлар арасында јашајырам. Буна  бахмајараг, гаршымда Падшаһы — Ордулар Рәббини ҝөзләримлә ҝөрдүм» (Јешаја 6:5). Ахы һансы мәләк өзү һагда белә сөзләр дејәрди? Јешаја исә деди. Онун кечирдији һиссләри биз јахшы баша дүшүрүк.

15, 16. а) Нә үчүн биз Мүгәддәс Китабы јазан инсанларын кечирдији һиссләри баша дүшүрүк? б) Јеһоваја даһа да јахын олмаға бизә нә көмәк едәҹәк?

15 Јахуд да мәләкләр, Јагуб кими, «лајиг дејиләм» дејәрдиләр вә ја Петер кими, өзләрини «ҝүнаһлы» адландырардылар? (Јар. 32:10; Лука 5:8). Онлар, Исанын шаҝирдләри кими, ваһимәјә дүшәрдиләр? Бәс Павел вә диҝәрләри кими, хош хәбәри тәблиғ едәркән үзләшдикләри тәгибләр гаршысында ҹәсарәтләнмәјә еһтијаҹ дујардылар? (Јәһ. 6:19; 1 Салон. 2:2). Хејр, чүнки мәләкләр һәр ҹәһәтдән камилдир вә инсанлардан үстүндүр. Анҹаг гејри-камил инсанларын кечирдији бу һиссләри биз јахшы баша дүшүрүк, чүнки биз дә, онлар кими, ади инсанларыг. Аллаһын Кәламыны охујанда, һәгигәтән дә, «севинәнләрлә [севинә], ағлајанларла [ағлаја]» билирик (Ром. 12:15).

16 Јеһованын гәдимдә садиг хидмәтчиләри илә неҹә рәфтар етдијинә даир Мүгәддәс Китабда дејиләнләр үзәриндә дүшүнсәк, бу гејри-камил инсанлары сәбир вә мәһәббәтлә Өзүнә ҹәлб едән Аллаһымыз барәдә ҝөзәл шејләр өјрәнәҹәјик. Бунун сајәсиндә Јеһованы јахшы таныјаҹаг вә вар-ҝүҹүмүзлә севәҹәјик. Нәтиҹәдә, биз Она даһа да јахын олаҹағыг. (Мәзмур 25:14 ајәсини оху.)

ГОЈ АЛЛАҺЛА АРАНДА ГЫРЫЛМАЗ БАҒ ОЛСУН

17. а) Пејғәмбәр Азарја Асаја һансы мәсләһәти вермишди? б) Аса Азарјанын мәсләһәтинә неҹә јанашды вә бунун нәтиҹәси нә олду?

17 Аса падшаһ кушлуларын ордусу үзәриндә зәфәр чаландан сонра пејғәмбәр Азарја она вә халга өјүд-нәсиһәт вермишди. О демишди: «Сиз Рәбб илә бәрабәр оларкән О да сизинләдир. Әҝәр сиз Ону ахтарсаныз, О да Өзүнү сизә ҝөстәрәр. Анҹаг сиз Ону тәрк етсәниз, О да сизи тәрк едәр» (2 Салн. 15:1, 2). Лакин Аса өмрүнүн гоҹалыг чағында бу ҝөзәл мәсләһәтә бағлы галмады. Аса Исраилин шимал падшаһлығынын һүҹумуна мәруз галанда горхуја гапылыб Арам падшаһындан көмәк ахтарды. Јеһовадан көмәк истәмәк әвәзинә о, бүтпәрәстләрлә мүттәфиг олмағы сечди. Она ҝөрә дә Јеһова Асаја деди: «Ағылсызлыг етдин. Индидән сәнә мүһарибә олаҹаг». Елә дә олду, Асанын һакимијјәтинин галан илләри мүһарибәләрлә кечди (2 Салн. 16:1—9). Бундан өзүмүзә нә нәтиҹә чыхара биләрик?

18, 19. а) Јеһова илә мүнасибәтләримизин сојудуғуну һисс едириксә, нә етмәлијик? б) Јеһоваја даһа да јахынлашмаг үчүн нә едә биләрик?

18 Биз һеч вахт Јеһовадан узаглашмамалыјыг. Әҝәр ҝөрүрүксә ки, Јеһова илә мүнасибәтләримиз артыг әввәлки кими дејил, онда Һушә 12:6 ајәсинә ујғун давранмалыјыг. Орада дејилир: «Аллаһына үз тут, мәһәббәтә, әдаләтә бағлан, даим Аллаһына үмид бағла». Буна ҝөрә дә ҝәлин фидјәјә ҝөрә миннәтдарлығымызы билдирмәклә вә Онун Кәламыны дәриндән арашдырмагла Јеһоваја даһа да јахынлашаг. (Ганунун тәкрары 13:4 ајәсини оху.)

19 «Мәним үчүн Аллаһа јахынлашмаг јахшыдыр», — дејә мәзмурчу јазмышды (Мәз. 73:28). Ҝәлин Јеһова һагда јени шејләр өјрәнмәјә давам едәк ки, Ону севмәјә даһа чох сәбәбләримиз олсун. Гој Јеһова бизә һәм инди, һәм дә әбәдијјән јахын олсун!

^ абз. 3 «Ҝөзәтчи гүлләси»нин 2012-ҹи ил 15 август сајындакы «Ишиниз үчүн мүкафат алаҹагсыныз» адлы мәгаләјә бах.