Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси (тәлим нәшри)  |  август 2014

Јеһованын нијјәтиндә гадынларын ролу

Јеһованын нијјәтиндә гадынларын ролу

«Бир алај гадын... мүждә пајлајыр» (МӘЗ. 68:11).

1, 2. а) Аллаһ Адәмә һансы һәдијјәни вермишди? б) Аллаһ гадыны нә үчүн јаратды? (Мәгаләнин әввәлиндәки шәклә бах.)

ЈЕҺОВА јер үзүнү бир мәгсәд үчүн — «јашамаг үчүн» јаратмышды (Јешаја 45:18). Хәлг етдији илк инсан Адәм камил иди. Аллаһ она ҝөзәл ев — Еден бағы бәхш етмишди. Орадакы нәһәнҝ ағаҹлар, сакит ахан чајлар вә бир-бирилә ојнајан һејванлар Адәмә һәзз верирди. Амма онун һәјатында бир бошлуг вар иди. Јеһова бунун нә олдуғуну ачыглады: «Инсанын тәк олмасы јахшы дејил, Мән она мүнасиб олан бир көмәкчи јарадаҹағам». Сонра Аллаһ Адәмә дәрин јуху верди вә габырғасындан бирини ҝөтүрдү вә «ҝөтүрдүјү габырғадан гадыны дүзәлтди». Адәм ҝөзләрини ачыб ону ҝөрәндә севинҹи јерә-ҝөјә сығмады. О деди: «Бунун сүмүјү мәним сүмүјүмдән, бәдәни мәним бәдәнимдәндир. Адына “гадын” дејиләҹәк, чүнки о, кишидән ҝөтүрүлүб» (Јар. 2:18—23).

2 Аллаһын вердији бу һәдијјә олдугҹа дәјәрли иди, чүнки гадын кишинин камил көмәкчиси олмалы иди. О һәмчинин дүнјаја өвлад ҝәтирмәк шәрәфинә лајиг ҝөрүлмүшдү. Буна ҝөрә дә «Адәм арвадынын адыны Һәвва гојду, чүнки о, јер үзүндә јашајанларын һамысынын анасы олду» (Јар. 3:20). Бәли, Аллаһ илк инсан ҹүтүнә ҝөзәл әнам вермишди. Онларын камил өвладлары  олаҹагды. Беләҹә, јер үзү камил инсанларын диҝәр ҹанлы мәхлугларла бирҝә мәскән салаҹағы ҹәннәтә чевриләҹәкди (Јар. 1:27, 28).

3 Онлары ҝөзләјән бүтүн бу хејир-дуалары алмаг үчүн Адәмлә Һәвва Јеһоваја итаәт етмәли вә Онун рәһбәрлијини гәбул етмәли идиләр (Јар. 2:15—17). Јалныз бу һалда онлар Аллаһын нијјәтини һәјата кечирә биләрдиләр. Анҹаг тәәссүфләр олсун ки, онлар «гәдим илан» олан Шејтана ујдулар вә Аллаһа гаршы ҝүнаһ етдиләр (Вәһј 12:9; Јар. 3:1—6). Бәс бу үсјанкарлыг гадынлара неҹә тәсир едиб? Кечмишдә мөмин гадынлар һансы ишләр ҝөрүбләр? «Алај» ифадәсини нә үчүн мүасир мәсиһчи гадынлара шамил етмәк олар? (Мәз. 68:11).

ҮСЈАНЫН ТӘСИРИ

4. Илк инсан ҹүтүнүн ҝүнаһына ҝөрә мәсулијјәти ким дашыјырды?

4 Аллаһ Адәмдән галдырдығы үсјанын сәбәбини сорушанда о, јахасыны гыраға чәкәрәк деди: «Мәнимлә бирҝә олмаг үчүн вердијин гадын о ағаҹын мејвәсиндән верди, мән дә једим» (Јар. 3:12). Ҝүнаһыны бојнундан атмағы азмыш кими, о һәлә бир, Аллаһын она вердији гадыны, үстәлик, севән Јараданыны ҝүнаһландырды. Һәр икиси ҝүнаһ етсә дә, ҝүнаһларына ҝөрә мәсулијјәти Адәм дашыјырды. Һәвари Павел дә јазмышды ки, «ҝүнаһ бир адам [Адәм] васитәсилә, өлүм дә ҝүнаһ васитәсилә дүнјаја [ҝирди]» (Ром. 5:12).

5. Аллаһын бир мүддәт инсан һакимијјәтинин мөвҹуд олмасына јол вермәси нәји сүбут едиб?

5 Шејтан илк инсан ҹүтүнү инандырмышды ки, онларын Јеһованын рәһбәрлијинә еһтијаҹлары јохдур. Онда ортаја һөкмранлыг һүгугу илә бағлы ваҹиб суал чыхыр: рәһбәрлик етмәјә кимин һаггы чатыр? Суала бир дәфәлик ҹаваб верилсин дејә Аллаһ Ондан асылы олмајан һакимијјәт формасынын бир мүддәт мөвҹуд олмасына јол верди. Јеһова билирди ки, инсан һакимијјәти уғурсузлуға уғрајаҹаг. Бу ҹүр һакимијјәт әсрләр боју инсан ҹәмијјәтини бир фәлакәтдән диҝәринә сүрүкләјиб. Тәкҹә өтән әср әрзиндә ҝүнаһсыз кишиләр, гадынлар вә ушаглар да дахил олмагла, мүһарибәләрдә тәхминән 100 000 000 инсан һәлак олуб. Бунун өзү артыг сүбут едир ки, «аддымларыны дүзәлтмәк ҝедән адамын иши дејил» (Јер. 10:23). Бу факты данмадығымыз үчүн биз Јеһованы Рәһбәримиз кими гәбул едирик. (Сүлејманын мәсәлләри 3:5, 6 ајәләрини оху.)

6. Бир чох јерләрдә гадын ҹинсинә неҹә мүнасибәт ҝөстәрилир?

6 Шејтанын һакимијјәти алтында олан бу дүнјада һәм кишиләр, һәм дә гадынлар даим әзилир (Ваиз 8:9; 1 Јәһ. 5:19). Төрәдилән ән бөјүк вәһшиликләрдән бири гадын зоракылығыдыр. Бүтүн дүнјада гадынларын тәхминән 30 фаизи әрләри тәрәфиндән зоракылыға мәруз галыр. Бир чох ҹәмијјәтләрдә оғлан ушагларына даһа чох үстүнлүк верилир, чүнки һесаб едилир ки, онлар нәсли давам етдирәҹәк, валидејнләринә вә нәнә-бабаларына бахаҹаг. Бәзи өлкәләрдә гыз ушаглары арзуолунмаз олдуғундан аборт едилир.

7. Кишиләрин дә, гадынларын да әсасы неҹә гојулмушду?

7 Аллаһ гадынларын әзилмәсинә, сөзсүз ки, пис бахыр. Јеһова гадынлара әдаләтлә вә һөрмәтлә јанашыр. Онун гадынлара мүнасибәти Һәвваны камил, о ҹүмләдән Адәмә гул јох, ҝөзәл тамамлајыҹы кими јаратмасындан ҝөрүнүр. Алтынҹы јарадылыш ҝүнүнүн сонунда Аллаһын «јаратдығы һәр шеј»ин чох јахшы олдуғуну ҝөрмәсинин сәбәбләриндән бири дә елә бу иди (Јар. 1:31). Бәли, Јеһованын «јаратдығы һәр шеј  чох [јахшы]» иди. О, кишиләрин дә, гадынларын да әсасыны мүкәммәл гојмушду.

ЈЕҺОВАНЫН РАЗЫ ГАЛДЫҒЫ ГАДЫНЛАР

8. а) Өмүрбиллаһ инсанлар өзләрини неҹә апарыб? б) Тарих боју Аллаһ кимләрдән дәстәјини әсирҝәмәјиб?

8 Едендәки үсјандан сонра һәм кишиләр, һәм дә гадынлар тәмиз ҹызыгларындан чыхдылар, өтән әср әрзиндә исә даһа да бетәр олдулар. Мүгәддәс Китабда габагҹадан дејилмишди ки, «ахыр ҝүнләрдә» бәд әмәлләр даһа да артаҹаг. Инсанларын азғынлығы сон һәддә чатдығындан дејә биләрик ки, «ағыр бир зәманә»јә ҝәлиб чыхмышыг (2 Тим. 3:1—5). Лакин Худавәнд Јеһова тарих боју Она етибар едән, ганунларына табе олан, еләҹә дә Онун рәһбәрлијини гәбул едән кишиләрдән вә гадынлардан дәстәјини әсирҝәмәјиб. (Мәзмур 71:5 ајәсини оху.)

9. Дашгындан нечә нәфәр сағ чыхды вә нәјин сајәсиндә?

9 Аллаһ Нуһ пејғәмбәрин ҝүнләриндә зоракылыгла долу дүнјаны Дашгына гәрг едәндә чох аз адам сағ галмышды. Һәмин вахта кими Нуһун баҹы-гардашлары сағ идиләрсә дә, Дашгында онлар да һәлак олмушдулар (Јар. 5:30). Бунунла белә, сағ галан кишиләрин вә гадынларын сајы ејни иди: Нуһ, арвады, үч оғлу вә онларын арвадлары. Онлар Аллаһдан горхдуглары вә Онун ирадәсини јеринә јетирдикләри үчүн сағ галдылар. Бу ҝүн дүнјада олан милјардларла инсан Јеһованын разы галдығы һәмин сәккиз нәфәрдән төрәјиб (Јар. 7:7; 1 Пет. 3:20).

10. Садиг гәбилә башчыларынын арвадлары Јеһованын рәғбәтини нәјин сајәсиндә газанмышдылар?

10 Илләр сонра јашамыш садиг гәбилә башчыларынын арвадлары да Аллаһын рәғбәтини газанмышды. Онлар һәјатдан чох шеј истәјиб ҝилеј-ҝүзар етмирдиләр (Јәһуда 16). Бу гадынлардан бири Ибраһим пејғәмбәрин арвады Сара иди. О, Ур шәһәриндәки раһат һәјатларыны гојуб өзҝә дијарда көчәри һәјат сүрдүкләринә ҝөрә отуруб-дуруб дејинмирди. Әксинә, «Сара Ибраһимә “ағам” дејәрәк она итаәт едирди» (1 Пет. 3:6). Јахуд ҝөтүрәк Ривганы. О, Јеһованын һәдијјәси вә ҝөзәл һәјат јолдашы иди. Буна ҝөрә дә Исһаг «ону севди вә анасынын өлүмүндән сонра онунла тәсәлли тапды» (Јар. 24:67). Биз фәхр едирик ки, бу ҝүн дә, Сара вә Ривга кими, мөмин баҹыларымыз вар!

11. Ики ибрани мамача неҹә ҹәсарәт ҝөстәрди?

11 Мисирдә илләр боју гул һәјаты сүрән исраиллиләр ҝүнү-ҝүндән чохалырды. Буну ҝөрән фирон бир ҝүн әмр етди ки, тәзә доғулан бүтүн ибрани оғлан ушаглары өлдүрүлсүн. Анҹаг ҝөрүн ибрани мамачалар Шифра вә Пуа неҹә ҹәсарәтлә давранды. Үрәкләриндә Аллаһ хофу олдуғу үчүн онлар көрпә ганына баис олмагдан чәкиндиләр. Јеһова бунун мүкафатыны верди, онлара аилә нәсиб етди (Чых. 1:15—21).

12. Девора вә Јаелин нүмунәси нә үчүн диггәтәлајигдир?

12 Исраил һакимләринин ҝүнләриндә Аллаһын разы галдығы гадынлардан бири дә пејғәмбәр Девора иди. О, һаким Барагы үрәкләндирмиш вә исраиллиләрин дүшмәнләринин әлиндән јаха гуртармасында өз төһфәсини вермишди. Лакин о, пејғәмбәрлик етмишди ки, кәнанлыларын үзәриндә газанылан гәләбәнин шөһрәти Барагын олмајаҹаг. Аллаһ кәнанлыларын орду башчысы Сисраны «бир гадына тәслим едәҹәк». Бу белә дә олду, башга милләтдән олан Јаел адлы бир гадын ону өлдүрдү (Һак. 4:4—9, 17—22).

13. Мүгәддәс Китабда Авигаил һагда нә дејилир?

13 Ерамыздан әввәл 11-ҹи әсрдә Авигаил адлы узагҝөрән бир гадын јашајырды. Әри Навал кобуд, јарамаз вә ахмаг инсан иди (1 Шам. 25:2, 3, 25). Давудла адамлары бир мүддәт онун сүрүләринә  ҝөз-гулаг олмушду. Лакин бир дәфә онлар Навалдан азугә истәјәндә о, «онлары тәһгир [едиб]» әлибош гајтарды. Бундан хәбәр тутан Давуд елә һирсләнмишди ки, Навалын вә адамларынын дәрсини вермәк үчүн јола чыхды. Авигаил буну ешидән кими Давудла адамларыны азугә илә гаршыламаға чыхыб фаҹиәнин гаршысыны алды (1 Шам. 25:8—18). Буну ҝөрән Давуд она деди: «Исраилин Аллаһы Рәббә алгыш олсун ки, бу ҝүн мәни гаршыламаға сәни ҝөндәрди» (1 Шам. 25:32). Навалын өлүмүндән сонра Давуд Авигаиллә евләнди (1 Шам. 25:37—42).

14. Шаллумун гызлары һансы иши ҝөрүбләр вә мәсиһчи баҹыларымыз һансы охшар иши һәјата кечирирләр?

14 Ерамыздан әввәл 607-ҹи илдә Бабил ордусу Јерусәлими вә мәбәдини мәһв едәндә чохлу сајда киши, гадын вә ушаг гылынҹдан кечирилди. Ерамыздан әввәл 455-ҹи илдә исә Неһемјанын башчылығы алтында шәһәрин диварлары бәрпа едилди. Бәрпа ишләриндә иштирак едәнләрин арасында Јерусәлим әјаләтинин јарысынын рәиси олан Шаллумун гызлары да вар иди (Неһ. 3:12). Онлар бу фәһлә ишини севә-севә иҹра едирдиләр. Бу ҝүн дә мүхтәлиф үсулларла теократик тикинтини ҹанла-башла дәстәкләјән мәсиһчи баҹыларымыз вар вә биз онлара јердән-ҝөјә гәдәр миннәтдарыг!

БИРИНҸИ ӘСРДӘКИ МӨМИН ГАДЫНЛАР

15. Аллаһ Мәрјәми һансы шәрәфә лајиг ҝөрмүшдү?

15 Ерамызын биринҹи әсриндән бир гәдәр әввәл вә һәмин дөврдә Јеһова бир чох гадынлары хејир-дуаландырмышды. Онлардан бири бакирә гыз Мәрјәм иди. Јусифин нишанлысы олан бу гыз мөҹүзәви шәкилдә мүгәддәс руһ васитәсилә һамилә галмышды. Бәс нәјә ҝөрә Аллаһ Исанын анасы олмаг үчүн Мәрјәми сечмишди? Шүбһәсиз ки, камил өвлады бөјүдүб боја-баша чатдырмаг үчүн онда лазыми кејфијјәтләр вар иди. Јер үзүндә јашамыш ән бөјүк инсанын анасы олмаг неҹә дә бөјүк шәрәфдир! (Мат. 1:18—25).

16. Исанын гадынлара шәфгәтлә јанашдығыны һансы нүмунәдән ҝөрүрүк?

16 Иса гадынлара гаршы чох шәфгәтли иди. Мәсәлән, 12 ил ганахмадан әзијјәт чәкән бир гадын бир дәфә издиһамын ичиндә архадан Исаја јахынлашыб онун палтарына тохунду. Ону тәнбеһ етмәк әвәзинә, Иса ҹаныјананлыгла деди: «Гызым, иманын сәни хилас етди. Архајын ҝет вә хәстәлијиндән сағал» (Марк 5:25—34).

17. Ерамызын 33-ҹү илинин Әллинҹи ҝүн бајрамында һансы мөҹүзә баш верди?

17 Исанын шаҝирдләри арасында олан бәзи гадынлар һәм она, һәм дә һәвариләринә хидмәт едирди (Лука 8:1—3). Ерамызын 33-ҹү илинин Әллинҹи ҝүн бајрамында гадынлы-кишили 120 нәфәр Аллаһын мүгәддәс руһуну хүсуси шәкилдә гәбул етди. (Һәвариләрин ишләри 2:1—4 ајәләрини оху.) Мүгәддәс руһун бу ҹүр төкүлмәси әввәлҹәдән пејғәмбәрлик едилмишди: «Бүтүн бәшәр үзәринә руһуму төкәҹәјәм. Оғулларыныз вә гызларыныз пејғәмбәрлик едәҹәк... Гул вә гарабашларын үзәринә дә руһуму төкәҹәјәм» (Јоел 2:28, 29). Әллинҹи ҝүн бајрамында баш верән бу мөҹүзә илә Аллаһ артыг дөнүк исраиллиләрдән јох, киши вә гадынлардан ибарәт олан «Аллаһын [Исраилиндән]» разы галдығыны ҝөстәрди (Галат. 3:28; 6:15, 16). Биринҹи әсрдә хидмәтдә иштирак едән мәсиһчи гадынларын арасында мүждәчи Филипин дөрд гызы да варды (Һәв. иш. 21:8, 9).

«БИР АЛАЈ ГАДЫН»

18, 19. а) Јеһова һәм кишиләрә, һәм дә гадынлара һансы шәрәфли иши һәвалә едиб? б) Мәзмурчу мүждә пајлајан гадынлары неҹә тәсвир едир?

18 1870-ҹи илләрдә бир груп киши вә гадын һәгиги ибадәтә сәмими мараг ҝөстәрди. Онлар Исанын: «Падшаһлыг  һаггындакы бу хош хәбәр милләтләрин һамысына шәһадәт олсун дејә, бүтүн јер үзүндә тәблиғ едиләҹәк вә сон о вахт ҝәләҹәк», — пејғәмбәрлик сөзләринин јеринә јетмәсиндә иштирак едән илк мүждәчиләрдир (Мат. 24:14).

19 Һал-һазырда сајы тәхминән 7 900 000 олан Јеһованын Шаһидләринин әсасы Мүгәддәс Китаб Тәдгигатчылары адланан бу балаҹа групдан гојулуб. 2013-ҹү илдә 11 300 000-дән чох гонаг Иса Мәсиһин өлүмүнүн Хатирә ҝеҹәсинә ҝәлмәклә Мүгәддәс Китаба вә фәалијјәтимизә мараг ҝөстәрмишдир. Әксәр өлкәләрдә бу мәрасимә ҝәләнләрин чоху гадынлар иди. Һәмчинин бүтүн дүнјада Падшаһлығын 1 000 000-дан чох таммүддәтли мүждәчисинин әксәријјәти гадынлардыр. Һәгигәтән дә, Аллаһ мәзмурчунун: «Худавәнд әмр едир, бир алај гадын... мүждә пајлајыр», — сөзләрини јеринә јетирмәк шәрәфини мәһз садиг гадынлара һәвалә едиб (Мәз. 68:11).

Мүждәни бәјан едән гадынлар, һәгигәтән дә, «бир алај»дыр (18, 19-ҹу абзаслара бах)

МӨМИН ГАДЫНЛАР МҮКАФАТЛАНДЫРЫЛАҸАГ

20. Аиләви вә ја шәхси мүталиә заманы һансы мөвзулары арашдыра биләрик?

20 Бу мәгаләдә Мүгәддәс Китабда гәләмә алынмыш бүтүн садиг гадынлар һагда арашдырмаг имканымыз олмаса да, һәр биримиз Аллаһын Кәламындан вә нәшрләримиздәки мәгаләләрдән онлар һагда охуја биләрик. Мәсәлән, биз Рутун садиглији үзәриндә дүшүнә биләрик (Рут 1:16, 17). Мәликә Естерин адыны дашыјан китабы вә онун барәдә мәгаләләри охујуб иманымызы мөһкәмләндирә биләрик. Аиләви ибадәт ахшамлары бу вә ја диҝәр мөвзулары арашдырмаг фајдалы оларды. Шәхси мүталиә заманы да бу кими мөвзулары арашдырмаг олар.

21.Чәтин вахтларда мөмин гадынлар Јеһоваја садиглијини неҹә ҝөстәрибләр?

21 Сөзсүз, Јеһова мәсиһчи гадынларын тәблиғини хејир-дуаландырыр вә онлара сынаглар заманы арха дурур. Онун көмәјилә мөмин гадынлар насист вә коммунист режиминдә әзијјәтләрлә үзләшсәләр дә, һәтта һәгигәтә ҝөрә һәјатларыны итирсәләр дә, өз нөгсансызлыгларыны итирмәдиләр (Һәв. иш. 5:29). Кечмишдә олдуғу кими, бу ҝүн дә баҹыларымыз вә диҝәр бүтүн садиг һәмиманлыларымыз Аллаһын һакимијјәтини там дәстәкләјирләр. Буна ҝөрә дә Јеһова гәдим Исраиллә даврандығы кими, онларын да сағ әлиндән тутуб дејир: «Горхма, сәнә көмәк едәҹәјәм» (Јешаја 41:10—13).

22. Ҝәләҹәкдә һансы шәрәфә лајиг ҝөрүләҹәјик?

22 Јахын ҝәләҹәкдә бүтүн мөмин кишиләр вә гадынлар јер үзүнү Ҹәннәтә чевирәҹәк вә дирилән милјонларла инсана Јеһованын нијјәти һагда өјрәнмәјә көмәк едәҹәк. О ҝүнү ҝөзләдијимиз мүддәтдә ҝәлин кишили-гадынлы һәр биримиз Јеһова Аллаһымыза «чијин-чијинә» хидмәт едәк вә бу шәрәфли иши ҝөз бәбәјимиз кими горујаг (Сеф. 3:9).