Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Гиданы «вахтлы-вахтында» гәбул едирсән?

Гиданы «вахтлы-вахтында» гәбул едирсән?

БИЗ бәшәр тарихинин ән чәтин дөврүндә јашајырыг (2 Тим. 3:1—5). Јеһоваја мәһәббәтимиз вә Онун салеһлик нормаларына мүвафиг јашамаг гәтијјәтимиз һәр ҝүн сынаныр. Иса бу чәтин зәманәнин ҝәләҹәјини габагҹадан билирди вә давамчыларыны әмин етмишди ки, сона гәдәр таб ҝәтирмәләри үчүн онлары мөһкәмләндирәҹәк (Мат. 24:3, 13; 28:20). Онлары мөһкәмләндирмәк үчүн Иса «вахтлы-вахтында» руһани гида верән садиг нөкәр тәјин етмишди (Мат. 24:45, 46).

1919-ҹу илдән бәри тәјин олунмуш садиг нөкәр Аллаһын тәшкилатында бирләшән вә бүтүн дилләрдән олан милјонларла евдәки гуллугчулары руһани гида илә тәмин едир (Мат. 24:14; Вәһј 22:17). Амма елә нәшрләримиз вар ки, һәр дилдә тапмаг олмур. Үстәлик, әдәбијјатларымызын електрон версијасы һамы үчүн әлчатан дејил. Мисал үчүн, чохларында јалныз jw.org сајтында јерләшдирилмиш видеолар вә мәгаләләр јохдур. Бәс бу о демәкдирми ки, онлар руһани ҹәһәтдән сағлам галмаг үчүн кифајәт гәдәр гида алмырлар? Дүзҝүн гәнаәтә ҝәлмәк үчүн ҝәлин дөрд ваҹиб суалын ҹавабыны арашдыраг.

 1 Јеһованын вердији гиданын әсас тәркиби нәдир?

Шејтан Исаны дашлары чөрәјә чевирмәси үчүн сынајанда о, белә ҹаваб вермишди: «Инсан јалныз чөрәклә јашамамалыдыр, Јеһованын ағзындан чыхан һәр сөзлә јашамалыдыр» (Мат. 4:3, 4). Јеһованын һәр сөзү исә Мүгәддәс Китабда гәләмә алыныб (2 Пет. 1:20, 21). Демәли, Јеһованын вердији гиданын әсас тәркиби Мүгәддәс Китабдыр (2 Тим. 3:16, 17).

Јеһованын тәшкилатында дәрҹ едилән «Мүгәддәс Јазыларын Јени Дүнја Тәрҹүмәси» там вә ја гисмән 120-дән чох дилә тәрҹүмә едилиб вә бу дилләрин сајы илбәил артыр. Бу тәрҹүмәдән савајы, Мүгәддәс Китабын диҝәр тәрҹүмәләринин дә минләрлә дилдә там вә ја гисмән милјарддан чох нүсхәси вар. Бу гәдәр бол руһани гида вермәклә Јеһова истәјир ки, «һәр ҹүр инсан хилас олуб һәгигәт барәсиндә дәгиг билијә јијәләнсин» (1 Тим. 2:3, 4). «[Јеһованын] ҝөзүндән кәнарда галан мәхлуг» олмадығындан әмин ола биләрик ки, О, «руһани немәтләрә сусајанлар»ы Өз тәшкилатына ҹәлб едиб руһани гида илә тәмин едәҹәк (Ибр. 4:13; Мат. 5:3, 6; Јәһ. 6:44; 10:14).

2 Руһани гиданын верилмәсиндә әдәбијјатларымыз һансы ролу ојнајыр?

Иманыны мөһкәмләндирмәк үчүн инсан Мүгәддәс Китабы охумагла кифајәтләнмәмәлидир. О, охудугларыны анламалы вә тәтбиг етмәлидир (Јаг. 1:22—25). Биринҹи әсрдәки һәбәшистанлы хәдим бу факты етираф етмишди. Мүждәчи Филип ондан: «Охудуғуну баша дүшүрсән?» — дејә сорушанда о, Аллаһын Кәламыны охујурду. Хәдим ҹавабында Филипә деди: «Изаһ едән олмаса, неҹә баша дүшә биләрәм?» (Һәв. иш. 8:26—31). Филип хәдимин хаһишини јерә салмајыб она Аллаһын Кәламындан дәгиг билик әлдә етмәјә көмәк етди. Өјрәндикләри хәдимә елә тәсир етди ки, о вәфтиз олунду (Һәв. иш. 8:32—38). Ејнилә, Мүгәддәс Китаба әсасланан әдәбијјатларымыз бизә һәгигәти дәгиг баша дүшмәјә көмәк едир. Онлар бизә һәм тәсир едир, һәм дә өјрәндикләримизи тәтбиг етмәјә тәшвиг едир (Колос. 1:9, 10).

Нәшрләр васитәсилә Јеһованын хидмәтчиләри бол-бол руһани гида гәбул едирләр (Јешаја 65:13). Мәсәлән, «Ҝөзәтчи гүлләси» журналы 210-дан чох дилдә чап едилир. Бу журнал Мүгәддәс Китаб пејғәмбәрликләрини изаһ едир, руһани һәгигәтләри даһа да дәриндән баша салыр вә бизи Мүгәддәс Китаб принсипләринә ујғун јашамаға тәшвиг едир. «Ојанын!» журналы исә тәхминән 100 дилдә нәшр едилир. Бу журналын сајәсиндә Јеһованын харигүладә ишләри барәдә билијимиз артыр вә Мүгәддәс Китаб мәсләһәтләрини тәтбиг етмәјин үсулуну өјрәнирик (Сүл. мәс. 3:21—23; Ром. 1:20). Садиг нөкәр Мүгәддәс Китаба әсасланан материаллары 680-дән чох дилдә тәгдим едир! Бәс сән Мүгәддәс Китабы охумаға һәр ҝүн вахт ајырырсан? Журналларын јени сајыны вә һәр ил чыхан јени нәшрләри охујурсан?

Нәшрләрдән әлавә Јеһованын тәшкилаты јығынҹагларда вә конгресләрдә сөјләнилән Мүгәддәс Китаба әсасланан мәрузәләр һазырлајыр. Бәс бу кими ҝөрүшләрдә тәгдим олунан чыхышлар, драмлар, сәһнәҹикләр вә мүсаһибәләр сәнин хошуна ҝәлир? Бүтүн бунлар Јеһованын бизим үчүн тәшкил етдији руһани зијафәтдир! (Јешаја 25:6).

 3 Ана дилиндә бүтүн нәшрләр јохдурса, бу о демәкдирми ки, сән руһани ҹәһәтдән јарытох галаҹагсан?

Сөзсүз ки, јох! Дүздүр, Јеһованын бәзи хидмәтчиләри, ола билсин, диҝәрләриндән даһа чох руһани гида әлдә едирләр. Нәјә ҝөрә? Мәсәлән, биринҹи әсрдә һәвариләр башга шаҝирдләрдән даһа чох тәлим алырды (Марк 4:10; 9:35—37). Бунунла белә, диҝәр шаҝирдләр руһани ҹәһәтдән аҹ галмырды, онлара да јетәринҹә руһани гида верилирди (Ефес. 4:20—24; 1 Пет. 1:8).

Һәмчинин нәзәрә алмаг олар ки, Исанын јер үзүндә јашајаркән дедији вә етдији дәјәрли ишләрин бир чоху Мүждәләрдә гәләмә алынмајыб. Һәвари Јәһја јазмышды: «Сөзсүз, Иса чох иш ҝөрүб, лакин онларын һамысы бир-бир јазылсајды, елә дүшүнүрәм ки, јазылан тумарлар дүнјаја белә сығмазды» (Јәһ. 21:25). Биринҹи әсрдәки давамчылары бу камил инсан һагда биздән гат-гат чох шеј билсәләр дә, биз дә аз шеј билмирик. Јеһова гајғы ҝөстәриб ки, Исанын давамчылары олмаг үчүн онун һагда әлимизә кифајәт гәдәр мәлумат чатсын (1 Пет. 2:21).

Һәвариләрин биринҹи әсрдәки јығынҹаглара ҝөндәрдикләри мәктублардан да чох шеј өјрәнә биләрик. Павелин јаздығы, ән азы, бир мәктуб Мүгәддәс Китаба дахил дејил (Колос. 4:16). Бу о демәкдирми ки, һәмин мәктуб бизә ҝәлиб чатмадығы үчүн руһани гидамыз јетәринҹә дејил? Хејр. Јеһова нәјә еһтијаҹ дујдуғумузу билир вә руһани ҹәһәтдән мөһкәм галмағымыз үчүн бизи лазым олан һәр шејлә тәмин едир (Мат. 6:8).

Јеһова нәјә еһтијаҹ дујдуғумузу билир вә руһани ҹәһәтдән мөһкәм галмағымыз үчүн бизи лазым олан һәр шејлә тәмин едир

Бу ҝүн дә Јеһованын бәзи хидмәтчиләри диҝәрләриндән даһа чох руһани гида әлдә едирләр. Ана дилиндә нәшрләр аз олса да, әмин ол ки, Јеһова сәнин дә гејдинә галыр. Әлиндә олан әдәбијјатлары оху вә мүмкүнсә, баша дүшдүјүн дилдә кечирилән ҝөрүшләрдә иштирак ет. Әмин ол ки, Јеһова руһани ҹәһәтдән мөһкәм галмағына көмәк едәҹәк (Мәз. 1:2; Ибр. 10:24, 25).

4 Әҝәр jw.org сајтында јерләшән материаллар сәнин үчүн әлчатан дејилсә, бу, сәнин руһани ҹәһәтдән зәифләјәҹәјиними ҝөстәрир?

Сајтымызда журналлар вә Мүгәддәс Китаба әсасланан диҝәр нәшрләр јерләшдирилиб. Орада һәмчинин әр-арвадлара, јенијетмәләрә вә ушаглара аид материаллар вар. Аиләви ибадәт заманы аиләләр бу материаллардан јарарлана биләрләр. Үстәлик, сајтымызда Ҝилеад мәктәбинин бурахылышы вә иллик ҝөрүш кими хүсуси мәрасимләр һагда мәлуматлар вар. Һәмчинин орада бүтүн дүнјадакы баҹы-гардашларымыз үчүн Јеһованын халгына тәсир едән тәбии фәлакәтләр вә һүгуги наилијјәтләр һагда мәлуматлар вар (1 Пет. 5:8, 9). Бундан әлавә, фәалијјәтимизин гадаған олундуғу әразиләрдә белә хош хәбәрин чатдырылмасы үчүн сајтымыз ҝүҹлү васитәдир.

Сајтымыз сәнин үчүн әлчатан олса да, олмаса да, сән руһани мөһкәмлијини горуја биләрсән. Нөкәр евдәки бүтүн гуллугчулары руһани гида илә боллуҹа тәмин етмәк үчүн лазыми гәдәр чап олунмуш материал һазырлајыр. Буна ҝөрә дә јалныз jw.org сајтына ҝирмәкдән өтрү електрон ҹиһаз алмаг мәҹбуријјәтиндә дејилсән. Јығынҹаглардан тәләб олунмаса да, кимләрсә өзү тәшәббүс ҝөстәриб сајтымыздакы һәр һансы материалы чап едә вә Интернетә ҝириши олмајанлара верә биләр.

Вердији вәдә садиг галыб руһани тәләбатларымызын гејдинә галдығы үчүн Исаја неҹә дә миннәтдарыг! Бу чәтин зәманәнин сону јахынлашдыгҹа әмин ола биләрик ки, Јеһова руһани гиданы «вахтлы-вахтында» вермәјә давам едәҹәк.