Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси (тәлим нәшри)  |  август 2014

Аллаһын Сөзүндән истифадә ет. О ҹанлыдыр!

Аллаһын Сөзүндән истифадә ет. О ҹанлыдыр!

«Аллаһын сөзү ҹанлы вә гүдрәтлидир» (ИБР. 4:12).

1, 2. Јеһова Мусаја һансы тапшырығы верди вә ону нәјә әмин етди?

ТӘСӘВВҮР ЕТ КИ, сән јер үзүндә јашајан ән гүввәтли һөкмдарын гаршысында Јеһованын халгы адындан данышмалысан. Һансы һиссләри кечирәрдин? Ола билсин, сәни һәјәҹан бүрүјәр вә горхудан әлин-ајағын әсәрди. Сөһбәтә неҹә һазырлашардын? Күлли-Ихтијар Аллаһын нүмајәндәси кими сөзләрини даһа да кәсәрли етмәк үчүн нә едәрдин?

2 Муса пејғәмбәр мәһз белә бир вәзијјәтлә үзләшмишди. Јеһова «јер үзүндә јашајан бүтүн адамлардан даһа итаәткар» олан бу инсана демишди ки, о, фиронун һүзуруна чыхмалы вә Аллаһын халгыны Мисир көләлијиндән азад етмәлидир (Сај. 12:3). Һадисәләрин ҝедишаты ҝөстәрир ки, фирон әдәбсиз вә өзүндәнразы бир адам иди (Чых. 5:1, 2). Бунунла белә, Јеһова истәјирди ки, Муса ҝедиб фирондан бир нечә милјон гулун өлкәдән чыхмасына изин вермәсини тәләб етсин. Буна ҝөрә дә Мусанын Јеһоваја: «Ахы мән кимәм ки, фиронун јанына ҝедиб Исраил өвладларыны Мисирдән чыхарым?» — суалыны вермәси баша дүшүләндир. Ола билсин, Муса өзүнү бу иш үчүн мүнасиб олмајан вә баҹарыгсыз һесаб едирди. Амма Јеһова: «Мән сәнинләјәм», — сөзләри илә әмин етди ки, о тәк дејил (Чых. 3:9—12).

3, 4. а) Мусаны горхудан нә иди? б) Мусанын үзләшдији һансы охшар вәзијјәтлә үзләшә биләрсән?

 3 Бәс Мусаны горхудан нә иди? Ҝөрүнүр, онун үрәјинә даммышды ки, фирон ону Јеһова Аллаһын елчиси кими гәбул етмәјәҹәк вә ја сајмајаҹаг. Ола билсин, Мусаны бир шеј дә нараһат едирди: бирдән онун өз халгы онлары Мисирдән чыхармаг үчүн Аллаһын ону сечдијинә инанмады. Елә буна ҝөрә дә о, Јеһовадан сорушду: «Бәлкә онлар мәнә инанмајараг сөзүмә гулаг асмајыб “Рәбб сәнә ҝөрүнмәјиб” дејәҹәкләр?» (Чых. 3:15—18; 4:1).

4 Јеһованын Мусаја дедији сөзләрдән вә сонра баш верән һадисәләрдән һәр биримиз чох шеј ҝөтүрә биләрик. Дүздүр, ола билсин, сән һеч вахт јүксәк вәзифәли дөвләт мәмуру гаршысында дајанмамысан. Бәс елә олубму ки, ади инсанлар гаршысында белә Аллаһ вә Онун Падшаһлығы һагда данышмаға чәкинәсән? Онда Мусанын әһвалатындан чох шеј өјрәнә биләрсән.

«СӘНИН ӘЛИНДӘКИ НӘДИР?»

5. Јеһова Мусаја әламәт олараг нә верди вә бу, она неҹә тәсир етди? (Мәгаләнин әввәлиндәки шәклә бах.)

5 Муса сөзләринә әһәмијјәт верилмәјәҹәјинә даир үрәјиндәки горхуну дилә ҝәтирдикдән сонра Аллаһ ону үзләшәҹәји мүнасибәтә һазырлады. «Чыхыш» китабына әсасән һадисә белә ваге олду: «Рәбб Мусаја деди: “Сәнин әлиндәки нәдир?” О деди: “Әса”. Рәбб деди: “Ону јерә ат”. Муса ону јерә атды вә әса илан олду. Муса онун габағындан гачды. Рәбб Мусаја деди: “Әлини узадыб онун гујруғундан тут”. Муса әлини узадыб тутанда о јенә әлиндә әса олду. Сонра Рәбб деди: “Бу әламәт она ҝөрәдир ки, Исраиллиләр... Рәббин сәнә ҝөрүндүјүнә инансынлар”» (Чых. 4:2—5). Бәли, Муса бу әламәтин сајәсиндә ҝәтирдији хәбәрин Јеһовадан олдуғуну сүбут едә биләҹәкди. Аллаһын ҝүҹү илә әсанын ҹанлы бир шејә чеврилмәсиндән ҝүҹлү бир әламәт ола билмәзди. Бу мөҹүзә Мусанын сөзләринин кәсәрини артыраҹаг вә она арха дуранын Јеһова олдуғуна шүбһә јери гојмајаҹагды. Буна ҝөрә дә Јеһова она деди: «Бу әсаны әлинә ҝөтүр; онунла әламәтләр ҝөстәрәҹәксән» (Чых. 4:17). Әлиндә Аллаһын она сәлаһијјәт вердијинин сүбуту олан Муса ирәли чыхыб һәгиги Аллаһы Онун халгы вә фирон гаршысында гәтијјәтлә тәмсил едә биләрди (Чых. 4:29—31; 7:8—13).

6. а) Тәблиғ едәркән әлимиздә нә олмалыдыр вә нәјә ҝөрә? б) Нәјә әсасән дејә биләрик ки, «Аллаһын сөзү ҹанлы вә гүдрәтлидир»?

6 Башгаларына Мүгәддәс Китаб хәбәрини чатдыраркән бизә дә ејни суал верилә биләр: «Сәнин әлиндәки нәдир?» Чох вахт дәрһал истифадә едә биләк дејә әлимиздә Мүгәддәс Китаб олур. Бәзиләри Мүгәддәс Китаба ади китаб кими јанашсалар да, Јеһова бизимлә мәһз бу илһамланмыш Кәламы васитәсилә данышыр (2 Пет. 1:21). Орада Аллаһын Өз Падшаһлығы васитәсилә һәјата кечирәҹәји вәдләрдән бәһс едилир. Елә бу сәбәбдән һәвари Павел јазмышды: «Аллаһын сөзү ҹанлы вә гүдрәтлидир». (Ибраниләрә 4:12 ајәсини оху.) Јеһованын бүтүн вәдләри һәмишә јеринә јетиб вә јетәҹәк дә (Јешаја 46:10; 55:11). Инсан Јеһованын Кәламы илә бағлы бу факты дәрк етсә, онда охудуглары онун һәјатына ҝүҹлү тәсир едә биләр.

7. «Һәгигәт сөзүнү» неҹә дүзҝүн өјрәдә биләрик?

7 Бәли, Јеһова әлимизә ҹанлы Кәлам вериб. Онунла биз чатдырдығымыз хәбәрин етибарлы вә Аллаһдан олдуғуну сүбут едә биләрик. Ибраниләрә јаздығы мәктубдан сонра Павелин Тимотеји вар гүввәси илә чалышыб «һәгигәт сөзүнү дүзҝүн [өјрәтмәјә]» тәшвиг етмәси һеч дә тәәҹҹүблү дејил (2 Тим. 2:15). Бәс биз Павелин мәсләһәтини неҹә јеринә јетирә биләрик? Бизи динләјән инсанларын үрәјинә тәсир едәҹәк мүвафиг ајәләри охумагла. 2013-ҹү илдә  чыхан буклетләр бу ишдә бизә көмәк етмәк үчүн тәртиб олунуб.

МҮВАФИГ АЈӘЛӘРИ ОХУ

8. Бир хидмәт нәзарәтчиси јени буклетләр һагда нә демишди?

8 Бу јени буклетләрин һамысынын тәртибаты ејнидир. Буна ҝөрә дә онлардан бирини истифадә етмәји өјрәнмәклә һамысыны истифадә етмәји өјрәнмиш олуруг. Онларын истифадә гајдасы асандыр. Һавај адаларындан (АБШ) олан бир хидмәт нәзарәтчиси јазмышды: «Биз гыса бир мүддәтдә бу јени вәсаитләрин һәм евдән-евә, һәм дә иҹтимаи шаһидлик заманы неҹә еффектив олдуғуну ҝөрдүк». О ҝөрдү ки, бу буклетләрин тәртибаты инсанлары даһа чох ҹәлб едир вә ҝөзәл сөһбәтә јол ачыр. Буклетләрин өн сәһифәсиндәки суал вә она верилән бир нечә ҹаваб гардаша бу гәнаәтә ҝәлмәјә көмәк едиб. Чүнки инсанлар сәһв ҹаваб верәҹәкләриндән горхмурлар.

9, 10. а) Буклетләр Мүгәддәс Китаб ајәләрини охумаға неҹә көмәк едир? б) Сән һансы буклетдән даһа сәмәрәли истифадә едирсән вә нәјә ҝөрә?

9 Һәр буклет мүвафиг ајәни охумаға көмәк едир. Мәсәлән, ҝөтүрәк «Дәрд-сәр нә вахтса битәҹәк?» адлы буклети. Һәмсөһбәтинин бу суала «бәли», «хејр» вә ја «ола билсин» ҹавабларындан бирини вермәсиндән асылы олмајараг, әлавә нәсә демәдән икинҹи сәһифәдәки «Мүгәддәс Китабда нә дејилир?» башлығыны вә алтындакы Вәһј 21:4 ајәсини оху.

10 Ејнилә, «Мүгәддәс Китаб һагда нә фикирләширсиниз?» адлы буклети дә тәгдим едәркән инсанын буклетин үзүндәки һансы ҹавабы сечмәсинин фәрги јохдур. Садәҹә вәрәги чевириб белә дејә биләрсән: «Мүгәддәс Китабда дејилир ки, “Мүгәддәс Јазылардакы һәр кәлмә Аллаһ тәрәфиндән илһамланмышдыр”». Сонра әлавә едә биләрсән: «Ҝәлин ҝөрәк орада даһа нә дејилир». Сонра өз Мүгәддәс Китабыны ач вә 2 Тимотејә 3:16, 17 ајәләрини там оху.

11, 12. а) Јени буклетләр хидмәтдә сәмәрәли олмаға неҹә көмәк едә биләр? б) Буклетләрин васитәсилә тәкрар башчәкмәјә һазырлаша биләрсән?

11 Буклетдән даһа нә гәдәр охујуб мүзакирә едәҹәјин һәмсөһбәтинин мүнасибәтиндән асылыдыр. Буклети садәҹә вермәкдәнсә, јахшы олар ки, бир нечә Мүгәддәс Китаб ајәси охујасан. Әҝәр илк ҝәлишин заманы јалныз бир вә ја ики ајә охуја билмисәнсә, ҝәлән дәфә мүзакирәни давам етдирә биләрсән.

 12 Һәр буклетин арха сәһифәсиндә «Дүшүнүн» башлығы алтында суал вә ајәләр вар, бунлары тәкрар башчәкмә заманы мүзакирә едә биләрсән. Мәсәлән, «Ҝәләҹәк барәдә нә фикирләширсиниз?» буклетиндә «Аллаһ јер үзүндә шәраити јахшылыға доғру неҹә дәјишәҹәк?» суалы, еләҹә дә Матта 6:9, 10 вә Даниел 2:44 ајәләри ҝәтирилир. «Өлүләрин дирилмәси мүмкүндүрмү?» буклетиндә исә «Инсан нәјә ҝөрә гоҹалыр вә өлүр?» суалы вә Јарадылыш 3:17—19 вә Ромалылара 5:12 ајәләри ҝәтирилир.

13. Мүгәддәс Китаб өјрәнмәсинә башламаг үчүн буклетләрдән неҹә истифадә етмәк олар?

13 Буклетләрдән истифадә едәрәк Мүгәддәс Китаб өјрәнмәсинә башлаја биләрсән. Марагланан буклетин сон сәһифәсиндә олан QR коду скан етмәклә сајтымыза дахил ола вә Мүгәддәс Китаб өјрәнмәсинә башламаг гәрарына ҝәлә биләр. Бу буклетләр һәмчинин «Илаһи мүждә» брошүрасындакы мүвафиг фәслә јөнәлдир. Мәсәлән, «Дүнја кимин әлиндәдир?» буклети бу брошүранын 5-ҹи фәслинә, «Аиләнин хошбәхтлији нәдән асылыдыр?» буклети исә 9-ҹу фәслинә јөнәлдир. Буклетләри бу ҹүр истифадә етмәклә илк вә тәкрар башчәкмәдә Мүгәддәс Китабдан еффектив шәкилдә истифадә едә биләрсән. Беләҹә, чохлу Мүгәддәс Китаб өјрәнмәсинә башламаг олар. Хидмәтдә Аллаһын Кәламындан еффектив шәкилдә истифадә етмәк үчүн даһа нә едә биләрсән?

ИНСАНЛАРЫ МАРАГЛАНДЫРАН МӨВЗУЛАРЫ МҮЗАКИРӘ ЕТ

14 Павелин әсас мәгсәди хидмәтдә «даһа чох адам»а шаһидлик етмәк иди. (1 Коринфлиләрә 9:19—23 ајәләрини оху.) Павел истәјирди ки, «јәһудиләри,.. Ганунун һөкмү алтында оланлары,.. ганунсузлары,.. зәифләри» бу јола ҝәтирсин. Буна ҝөрә дә о, «һәр ҹүр адам үчүн һәр шеј [олду] вә һәр фүрсәтдән истифадә [етди] ки, һеч олмаса кимисә хилас едә [билсин]» (Һәв. иш. 20:21). Бәс биз, Павел кими, әразимиздә олан «һәр ҹүр инсан»а һәгигәти чатдырмаг үчүн нә едә биләрик? (1 Тим. 2:3, 4).

15 Һәр ај «Бизим Падшаһлыг Хидмәтимиз»дә ҝәтирилән тәгдимәләри истифадә ет. Амма әҝәр јашадығын әразидә инсанлары диҝәр мөвзулар марагландырырса, она даир тәгдимә һазырла. Әразидәки мүһит, инсанлар вә онлары даһа чох нараһат едән мөвзулар һагда дүшүн. Сонра мүвафиг ајә тап. Бир рајон нәзарәтчиси инсанларын диггәтини Мүгәддәс Китаба јөнәлтмәклә бағлы өзүнүн вә һәјат јолдашынын тәҹрүбәсини бөлүшүр: «Әксәр инсанлар гыса вә конкрет данышдығымызы ҝөрәндә, һеч олмаса, бир ајә охумаға имкан верир. Саламлашдыгдан сонра габагҹадан ачдығымыз ајәни охујуруг». Ҝәл хидмәтдә истифадә едә биләҹәјин бәзи мөвзулары, суаллары вә ајәләри мүзакирә едәк.

Хидмәтдә Мүгәддәс Китабдан вә буклетләрдән еффектив шәкилдә истифадә едирсән? (8—13-ҹү абзаслара бах)

16. Јешаја 14:7 ајәсини хидмәтдә неҹә истифадә едә биләрсән?

16 Әҝәр асајишин тез-тез позулдуғу әразидә јашајырсанса, белә суал верә биләрсән: «Сизҹә, елә бир вахт олаҹагмы ки, биз хәбәрләрдән: “Инди исә бүтүн дүнја сакитлик вә раһатлыг ичиндә севинҹдән ҹошур”, — сөзләрини ешидәк?» Мүгәддәс Китабын Јешаја 14:7 ајәсиндә сөһбәт мәһз бундан ҝедир. Әслиндә, Мүгәддәс Китабда ҝәләҹәкдә сүлһүн олаҹағына илә бағлы Аллаһын чохлу вәдләри вар». Сонра бу вәдләрдән бирини Мүгәддәс Китабдан охумағы тәклиф ет.

17. Сөһбәт заманы Матта 5:3 ајәсиндән неҹә истифадә едә биләрсән?

17 Јашадығын әразидә кишиләр аиләләрини доландырмаға чәтинлик чәкирләрсә, сөһбәтә бу суалла башлаја биләрсән: «Аиләсини хошбәхт етмәк үчүн киши нә гәдәр пул газанмалыдыр?» Ҹавабы динләдикдән сонра белә де: «Бир чох кишиләр бундан гат-гат чох пул газаныр, амма јенә дә аиләләрини гане едә билмирләр. Бәс аиләнин, әслиндә,  нәјә еһтијаҹы вар?» Сонра Матта 5:3 ајәсини оху вә Мүгәддәс Китабы арашдырмағы тәклиф ет.

18. Инсанлара тәсәлли вермәк үчүн Јеремја 29:11 ајәсиндән неҹә истифадә едә биләрик?

18 Ишдир әразиндәки инсанлар тәбии фәлакәтлә үзләшибләрсә, тәгдимәни белә башлаја биләрсән: «Сизә тәсәлли вермәк үчүн ҝәлмишәм. (Јеремја 29:11 ајәсини оху.) Ҝөрдүјүмүз кими, Аллаһ бизә саламатлыг, «үмидли бир ҝәләҹәк» вермәк истәјир. Мәҝәр Онун бизә ҝөзәл һәјат бәхш етмәк истәдијини билмәк хош дејил? Ҝәлин ҝөрәк бу неҹә баш верәҹәк». Сонра диггәти «Илаһи мүждә» брошүрасындан мүнасиб фәслә јөнәлт.

19. Диндар адамларла сөһбәт едәркән Вәһј 14:6, 7 ајәләрини неҹә истифадә едә биләрсән?

19 Диндар инсанларын јашадығы әразидә сөһбәтә белә суалла башлаја биләрсән: «Әҝәр мәләк сизинлә данышсајды, онун дедикләрини едәрдиниз? (Вәһј 14:6, 7 ајәләрини оху.) Бурада мәләк дејир ки, “Аллаһдан горхун,.. ҝөјү, јери... јарадана тәзим един”. Бәс сизҹә, Аллаһдан горхмаг нә демәкдир?» Ҹавабы динләдикдән сонра миннәтдарлығыны билдир вә Ганунун тәкрары 6:2 ајәсини оху. Орада дејилир: «Өмрүн боју сән, оғлун, нәвәләрин сәнә бујурдуғум Онун бүтүн гајда вә әмрләринә әмәл етмәклә Аллаһын Рәбдән горх ки, өмрүн узун олсун». Сонра әлавә едә биләрсән: «Ҝөрдүјүмүз кими Аллаһдан горхмаг Онун әмрләринә әмәл етмәк демәкдир. Лакин чохлары ән ваҹиб әмри, “Аллаһын Рәбби бүтүн гәлбинлә... сев” әмрини билмирләр». Аллаһы севдијимизи неҹә ҝөстәрә биләҹәјимизи мүзакирә етмәк үчүн вахт тәјин ет.

20. а) Ҝәнҹләрә Аллаһын адыны ҝөстәрмәк үчүн Сүлејманын мәсәлләри 30:4 ајәсиндән неҹә истифадә едә биләрик? б) Бу мөвзу илә бағлы еффектив шәкилдә истифадә етдијин башга һансы ајә вар?

20 Ҝәнҹләрлә сөһбәтә белә башлаја биләрсән: «Сизә бир ајә охумаг истәјирәм. Бурада олдугҹа ваҹиб суаллар вар. (Сүлејманын мәсәлләри 30:4 ајәсини оху.) Бу сөзләри һеч бир инсана шамил етмәк олмаз, бунлары јалныз Јараданымыза аид етмәк олар *. Бәс Аллаһын адыны һарадан билә биләрик? Мәмнунијјәтлә сизә бу ады Мүгәддәс Китабдан ҝөстәрәрәм».

ХИДМӘТДӘ ӘСАС ЈЕРИ АЛЛАҺЫН КӘЛАМЫНА ВЕР

21, 22. а) Мүгәддәс Китаб ајәләри инсанларын һәјатыны неҹә дәјишә биләр? б) Хидмәтдә оларкән нәјә гәтијјәтлисән?

21 Билмәк олмаз гаршымыздакы инсан сечдијимиз ајәјә неҹә јанашаҹаг. Мәсәлән, Австралијада ики тәблиғчи ҝәнҹ бир гадынын гапысыны дөјүр. Онлардан бири ондан: «Аллаһын адыны билирсиниз?» — дејә сорушур вә Мәзмур 83:18 ајәсини охујур. Гадын дејир: «Мәни һејрәт бүрүмүшдү! Онлар ҝедән кими, 56 километр аралыда јерләшән китаб мағазасына ҝедиб Мүгәддәс Китабын диҝәр тәрҹүмәләриндә вә лүғәтдә Аллаһын адынын олуб-олмадығыны јохладым. Онун адынын Јеһова олдуғуна әмин олдугдан сонра фикирләшдим ки, ҝөрәсән, билмәдијим даһа нәләр вар». Чох кечмәмиш, о вә ҝәләҹәк һәјат јолдашы Мүгәддәс Китаб өјрәнмәсинә башлајыр вә бир гәдәр сонра вәфтиз олунурлар.

22 Аллаһын Кәламы өз охуҹуларынын һәјатыны дәјишир вә Јеһованын ҹанлы вәдләринә иман һасил едир. (1 Салоникилиләрә 2:13 ајәсини оху.) Мүгәддәс Китаб хәбәри инсанын үрәјинә тәсир етмәк үчүн дејә биләҹәјимиз истәнилән сөздән даһа гүввәтлидир. Елә буна ҝөрә дә һәр фүрсәтдә Аллаһын Кәламындан истифадә етмәлијик. Чүнки о ҹанлыдыр!

^ абз. 20 «Ҝөзәтчи гүлләси»нин 1989-ҹу ил 15 ијун сајынын 23-ҹү сәһифәсиндә јерләшән «Охуҹуларын суаллары» рубрикасына (рус.) бах.