«Гој Јеһованын адыны чағыран һәр кәс һагсызлыгдан әл чәксин» (2 ТИМ. 2:19).

1. Ибадәтимиздә нәјин хүсуси јери вар?

ҺЕЧ нә вахтса «Јеһова» адына һансыса тарихи биналарын үстүндә вә ја археоложи музејләрдә раст ҝәлмисән? Әҝәр раст ҝәлмисәнсә, онда сөзсүз ки, бу, сәнә мараглы ҝәлиб вә ҝүҹлү тәсир бағышлајыб. Һәр шејдән савајы, Аллаһын ады бизим ибадәтимиздә хүсуси јери тутур, чүнки биз Јеһованын Шаһидләријик! Бүтүн дүнјада Аллаһын адына бизим гәдәр өнәм верән икинҹи бир тәшкилат јохдур! Анҹаг, бу ады дашымаг шәрәфи үзәримизә бөјүк мәсулијјәт гојур.

2. Аллаһын адыны дашымаг үзәримизә һансы мәсулијјәти гојур?

2 Аллаһын адыны дашымаг өзү-өзлүјүндә Онун рәғбәтини газандырмыр, ҝәрәк Онун нормаларына мүвафиг јашајаг. Буна ҝөрә дә Мүгәддәс Китабда дејилир ки, Јеһованын халгы «шәрдән [чәкинмәлидир]» (Мәз. 34:14). Бу принсипи әлдә рәһбәр тутараг Павел јазмышды: «Гој Јеһованын адыны чағыран һәр кәс һагсызлыгдан әл чәксин». (2 Тимотејә 2:19 ајәсини оху.) Јеһованын Шаһидләри олан бизләр Аллаһын ады илә танынырыг. Бәс биз һагсызлыгдан неҹә әл чәкә биләрик?

 ПИСЛИКДӘН УЗАГЛАШЫН

3, 4. Һансы ајә Мүгәддәс Китаб алимләри үчүн гаранлыг галмышды вә нәјә ҝөрә?

3 Ҝәлин Павелин 2 Тимотејә 2:19 ајәсиндә јаздығы сөзләрин һансы мәнбәјә әсасландығыны арашдыраг. Бу ајәдә «Аллаһын гојдуғу мөһкәм бүнөврә» ифадәси вә ики бәјанат гәләмә алыныб. Биринҹиси, чох еһтимал ки, Сајлар 16:5 ајәсиндән ситат ҝәтирилән «Јеһова Она мәхсус оланлары таныјыр» бәјанатыдыр. (Әввәлки мәгаләјә бах.) Икинҹи бәјанатда исә дејилир ки, «Гој Јеһованын адыны чағыран һәр кәс һагсызлыгдан әл чәксин». Бу бәјанат узун илләр әрзиндә Мүгәддәс Китаб алимләри үчүн гаранлыг галмышды. Нә үчүн?

4 Павелин ҹүмлә гурулушундан ҝөрүнүр ки, о, бу ифадәни башга мәнбәдән ситат ҝәтириб. Лакин Ибраниҹә Мүгәддәс Јазыларын һеч бир јериндә бу ифадәјә ујғун ҝәлән ајә јохдур. Бәс һәвари: «Гој Јеһованын адыны чағыран һәр кәс һагсызлыгдан әл чәксин», — сөзләрини һарадан ҝөтүрүб? Гораһын үсјанындан бәһс едән «Сајлар» китабынын 16 фәслиндән ҝәтирдији биринҹи ситатын ардынҹа Павел бу ситаты ҝәтирир. Бәс ҝөрәсән, икинҹи бәјанат да бу һадисә илә неҹәсә әлагәлидир?

5-7. Павелин 2 Тимотејә 2:19 ајәсиндәки сөзләри һансы һадисәдән гајнагланыр? (Мәгаләнин әввәлиндәки шәклә бах.)

5 Мүгәддәс Китабда дејилир ки, Елиавын оғуллары Датанла Авирам Мусаја вә Һаруна гаршы үсјан галдыран Гораһа гошулдулар (Сај. 16:1—5). Онлар ачыг шәкилдә Мусаја сајмазјана јанашыр, Аллаһын она вердији сәлаһијјәти рәдд едирдиләр. Бу үсјанкарларын Јеһованын халгы арасында јашамасы садиг инсанларын руһанилијинә тәһлүкә јарадырды. Садиг хидмәтчиләрини үсјанкарлардан ајырд етмәк вахты јетишәндә Јеһова ајдын ҝөстәриш верди.

6 Бу һадисә барәдә охујуруг: «Рәбб Мусаја деди: “Иҹмаја де: “Гораһ, Датан вә Авирамын мәскәнләринин әтрафындан чәкилин!” Муса галхыб Датанла Авирамын јанына ҝетди. Исраилин ағсаггаллары да онун ардынҹа ҝетдиләр. Муса иҹмаја хәбәрдарлыг едиб деди: “Нә олар, бу пис адамларын мәскәнләриндән узаглашын вә онлара аид олан һеч бир шејә тохунмајын. Јохса онларын бүтүн ҝүнаһларына ҝөрә сиз мәһв оларсыныз”. Һамы Гораһ, Датан вә Авирамын мәскәнләриндән узаглашды» (Сај. 16:23—27). Сонра Јеһова үсјанкарлары мәһв етди. Һагсызлыгдан әл чәкән садиг хидмәтчиләрини исә һифз етди.

7 Јеһова үрәкләри охујан Аллаһдыр, Она мәхсус оланларын садиглијини јахшы ҝөрүр. Бунунла белә, Онун садиг хидмәтчиләри һагсызлыг едәнләрдән узаг дурмаг үчүн гәти аддым атмалыдыр. Ола билсин, Павел: «Гој Јеһованын адыны чағыран һәр кәс һагсызлыгдан әл чәксин», — сөзләрини дејәркән Сајлар 16:23—27 ајәләриндә јазылан һадисәјә истинад етмишди. Ҝәлдијимиз бу нәтиҹә Павелин «Јеһова Она мәхсус оланлары таныјыр» сөзләри илә үст-үстә дүшүр (2 Тим. 2:19).

«АХМАГ, МӘНАСЫЗ МҮБАҺИСӘЛӘРИ» РӘДД ЕДИН

8. Нәјә ҝөрә Аллаһын адыны дашымаг вә ја мәсиһчи јығынҹағында олмаг кифајәт дејил?

8 Мусанын ҝүнләриндәки һадисәләрә истинад етмәклә Павел Тимотејә Јеһова илә мүнасибәтләрини горумасы үчүн гәти аддым атмалы олдуғуну хатырлатды. Мусанын ҝүнләриндә садәҹә Аллаһын адыны дашымаг кифајәт етмәдији кими, мәсиһчи јығынҹағында олмаг да кифајәт дејилди.  Одур ки, Аллаһын садиг бәндәләри һагсызлыгдан әл чәкмәли иди! Бу, Тимотеј үчүн нә демәк иди? Бәс Павелин бу мәсләһәтиндән биз өзүмүзә нә ҝөтүрә биләрик?

9. Ахмаг вә мәнасыз мүбаһисәләр еркән мәсиһчи јығынҹағына неҹә тәсир етмишди?

9 Мүгәддәс Китабда мәсиһчиләрин әл чәкмәли вә рәдд етмәли олдуғу һагсыз әмәлләр барәдә хүсуси мәсләһәт вар. 2 Тимотејә 2:19 ајәсинин контекстинә нәзәр салсаг, ҝөрәрик ки, Павел Тимотејә «һәр сөзә ҝөрә мүбаһисә етмәкдән» чәкинмәји, «бош сөһбәтләрдән... узаг ол»мағы мәсләһәт ҝөрүр. (2 Тимотејә 2:14, 16, 23 ајәләрини оху.) Чүнки јығынҹагда бәзиләри дөнүкләрин тәлимләрини јајыр. Һәмчинин, ҝөрүнүр, бәзиләри дә икибашлы фикирләр ирәли сүрүрдү. Һәтта бу фикирләр бирбаша Аллаһын Кәламына зидд олмаса да, һачаланма јарадырды. Нәтиҹәдә, онлар сөзлә дидишмәјә, мүбаһисәләрә вә руһани ҹәһәтдән гејри-сағлам мүһитин јаранмасына сәбәб олурдулар. Мәһз буна ҝөрә Павел Тимотејә билдирди ки, «ахмаг, мәнасыз [мүбаһисәләри]... рәдд ет»син.

10 Бу ҝүн Јеһованын халгынын арасында дөнүклүјә тәк-түк һалларда раст ҝәлмәк олар. Әҝәр кимсә мәнбәјиндән асылы олмајараг, Мүгәддәс Китаба әсасланмајан тәлим верәрсә, биз буну ҝөзүмүзү гырпмадан рәдд етмәлијик. Дөнүкләрлә истәр шәхсән, истәрсә дә интернет вә ја диҝәр васитәләрлә бош-бошуна сөз ҝүләшдирмәк ағылсызлыг оларды. Һәтта мәгсәдимиз дөнүк инсана көмәк етмәк олса да, бу ҹүр давраныш јухарыда арашдырдығымыз Мүгәддәс Китаб рәһбәрлијинә зидд оларды. Јеһованын халгы олан бизләр дөнүклүкдән тамамилә узаг дурмалыјыг.

Дөнүкләрә баш гошма (10-ҹу абзаса бах)

11. Ахмаг мүбаһисәләрә нә ҝәтириб чыхара биләр вә ағсаггаллар неҹә нүмунә ола биләрләр?

11 Јығынҹагда бирлији позан јалныз дөнүклүк дејил. Мәсәлән, әјләнҹәјә даир фикирајрылығы «ахмаг, мәнасыз мүбаһисәләрин» јаранмасына ҝәтириб чыхара биләр. Әлбәттә ки, әҝәр кимсә Јеһованын әхлаг нормаларына зидд ҝедән әјләнҹәјә даданыбса, ағсаггаллар мүбаһисәдән гачмағын хәтринә буна ҝөз јуммајаҹаг (Мәз. 11:5; Ефес. 5:3—5). Ејни заманда да шәхси фикирләрини јеритмәјә чалышмајаҹаглар. Чүнки онлар Мүгәддәс Китабда ағсаггаллар үчүн верилән нөвбәти мәсләһәтә бағлы галырлар: «Аллаһын сизә әманәт етдији сүрүнү отарын... Аллаһын әманәти үзәриндә ағалыг етмәјин, әксинә, сүрүјә нүмунә олун» (1 Пет. 5:2, 3; 2 Коринфлиләрә 1:24 ајәсини оху).

12, 13. а) Јеһованын Шаһидләри әјләнҹә сечиминә неҹә јанашырлар вә Мүгәддәс Китабын һансы принсипләрини тәтбиг едирләр? б) 12-ҹи абзасда мүзакирә олунан принсипләри диҝәр шәхси мәсәләләрә неҹә тәтбиг етмәк олар?

12 Әјләнҹә мәсәләсинә ҝәлдикдә, тәшкилатымыз конкрет һансы филмләрдән, видео ојунлардан, китаблардан вә ја маһнылардан гачмалы олдуғумуза даир гајда гојмур. Чүнки Мүгәддәс Китаб тәшвиг едир ки, һәр кәс «гаврајышыны даима ишләтмәклә ону јахшыны писдән ајырмаға [өјрәшдирсин]» (Ибр. 5:14). Мүгәддәс Китабда мәсиһчинин әјләнҹә сечиминдә нәзәрә алмалы олдуғу нөвбәти әсас принсипләр вар. Һәјатымызын һәр бир саһәсиндә амалымыз «Рәббә нәјин мәгбул олдуғуна даима әмин [олмагдыр]» (Ефес. 5:10). Мүгәддәс Китаб аилә башчыларына аиләси үчүн мүәјјән әјләнҹәләри гадаған етмәк сәлаһијјәти верир * (1 Кор. 11:3; Ефес. 6:1—4).

 13 Јухарыда хатырланан Мүгәддәс Китаб принсипләри јалныз әјләнҹә сечиминә аид дејил. Ҝејим вә хариҹи ҝөрүнүш, сағламлыг вә гидаланма, еләҹә дә диҝәр шәхси мәсәләләр дә мүбаһисәјә сәбәб ола биләр. Буна ҝөрә дә әҝәр Мүгәддәс Китаб принсипи позулмурса, мәсиһчи белә шејләрин үстүндә мүбаһисә етмәкдән әл чәкмәлидир. Чүнки «Рәббин гулу чәкишмәләрдән узаг дурмалы, һамыјла мүлајим [нәзакәтли, һашијә] давранмалы»дыр (2 Тим. 2:24).

ПИС ДОСТЛАРДАН УЗАГ ДУРУН!

14. Пис достлардан узаг дурмагла бағлы Павел һансы нүмунәни чәкир?

14 «Јеһованын адыны чағыран һәр кәс һагсызлыгдан әл [чәкдијини]» даһа неҹә ҝөстәрә биләр? Һагсызлыг едән адамларла достлуг етмәмәклә. Диггәтә лајигдир ки, Павел «Аллаһын гојдуғу мөһкәм бүнөврә» һагда нүмунә чәкдикдән сонра «бөјүк бир [ев]» барәдә нүмунә чәкмишди. Белә ки, бу евдә «гызылдан вә ҝүмүшдән дүзәлдилмиш габлар олдуғу кими, ағаҹдан вә ҝилдән дүзәлдилмиш габлар да» вар. «Онлардан бәзисини шәрәфли, диҝәрләрини исә шәрәфсиз мәгсәд үчүн истифадә едирләр» (2 Тим. 2:20, 21). Сонра о, мәсиһчиләри «шәрәфсиз мәгсәд үчүн» истифадә едилән габлардан узаг дурмаға, јахуд аралашмаға сәсләјир.

15, 16. Павелин «бөјүк бир [ев]»лә бағлы нүмунәсиндән нә өјрәнирик?

15 Бу нүмунәнин мәғзи нәдир? Павел мәсиһчи јығынҹағыны «бөјүк бир [евә]», үзвләрини исә «габлар»а вә ја ев әшјаларына бәнзәдирди. Евдә бәзи габлар антисанитар шәраитдә истифадә олундуғундан натәмиз сајылыр. Ев јијәси белә габлары мәтбәхдә истифадә олунан тәмиз габлара гатмыр.

16 Бу ҝүн дә Јеһованын хидмәтчиләри тәмиз һәјат тәрзи сүрмәли, јығынҹағын Јеһованын принсипләринә биләрәкдән мәһәл гојмајан үзвләри илә достлугдан гачмалыдыр. (1 Коринфлиләрә 15:33 ајәсини оху.) Әҝәр биз јығынҹағын ичиндәкиләрлә  белә еһтијатлы давранмалыјыгса, ҝөрүн онда әксәријјәти пулпәрәст, валидејнләринә итаәт етмәјән, вәфасыз, бөһтанчы, залым, јахшылығын дүшмәни, хаин, Аллаһдан чох ејш-ишрәти севән кәнардакылардан нә гәдәр узаг дурмалыјыг! (2 Тим. 3:1—5).

ГӘТИЈЈӘТЛИ ГАЛАН ХЕЈИР-ДУА ТАПАР

17. Садиг исраиллиләр һагсызлыға гаршы чыхдыгларыны неҹә ҝөстәрдиләр?

17 Мүгәддәс Китаб исраиллиләрин «Гораһ, Датан вә Авирамын мәскәнләринин әтрафындан чәкилин» ҝөстәришинә гәтијјәтлә неҹә һај вердикләрини хүсусилә вурғулајыр. Орада дејилир ки, «һамы [дәрһал, ЈД]... узаглашды» (Сај. 16:24, 27). Бәли, онлар буну вахт итирмәдән, дәрһал етдиләр. Ајәдән һәмчинин ајдын олур ки, һамы бир нәфәр кими тамамилә кәнара чәкилди. Аллаһын садиг бәндәләри һеч бир вәҹһлә өзләрини рискә атмаг истәмирдиләр. Онлар там итаәткарлыг ҝөстәрдиләр, Јеһованын тәрәфини тутараг һагсызлыға гаршы чыхдылар. Бәс биз бундан нә өјрәнә биләрик?

18. Павел Тимотејә «ҝәнҹлијә хас истәкләрдән гач» мәсләһәтини вермәклә нәји нәзәрдә тутурду?

18 Јеһова илә мүнасибәтләримизи горумаға ҝәлдикдә, биз дә ҹәлд вә гәтијјәтлә һәрәкәт етмәлијик. Павел Тимотејә «ҝәнҹлијә хас истәкләрдән гач» сөзләрини јазаркән елә буну нәзәрдә тутурду (2 Тим. 2:22). Дүздүр, һәмин вахт Тимотеј артыг јеткин јашда, тәхминән 30 јашларында иди. Анҹаг «ҝәнҹлијә хас» ағылсыз истәкләр јашла өлчүлмүр. Бу ҹүр истәкләрин гаршысыны кәсмәклә Тимотеј онлардан гачдығыны ҝөстәрди. Башга сөзлә десәк, Тимотеј «һагсызлыгдан әл [чәкди]». «Әҝәр ҝөзүн сәни ҝүнаһа сүрүкләјирсә, ону чыхарыб ат», — сөзләри илә Иса да елә буну демишди (Мат. 18:9). Бу ҝүн бу мәсләһәти үрәкләринә һәкк едән мәсиһчиләр руһани тәһлүкә јарадан шејләри тәрәддүд етмәдән, тәхирә салмадан вә гәтијјәтлә дәф едирләр.

19. Бәзиләри өзләрини руһани тәһлүкәдән горумаг үчүн нә едирләр?

19 Јеһованын Шаһиди олмамышдан габаг спиртли ичкијә алудә олан кәсләр ичкидән тамамилә имтина едиб-етмәмәји өзләри гәрар вермәлидир. Диҝәрләри исә, өз-өзлүјүндә јанлыш олмаса да, шәхсән онларын әхлагына пис тәсир едә билән әјләнҹәләрдән имтина едирләр (Мәз. 101:3). Мәсәлән, мәсиһчи олмаздан өнҹә бир гардаш һәфтә сәккиз, мән доггуз әхлагсызлығын һөкм сүрдүјү дискотекаларда олурду. Лакин һәгигәти өјрәнәндән сонра кечмишдәки јанлыш истәкләринин вә фикирләринин јенидән баш галдыраҹағындан еһтијат едәрәк, һәтта мәсиһчиләрин достлуг ҝөрүшләриндә белә рәгс етмәкдән гачыр. Әлбәттә, мәсиһчи спиртли ичкиләрдән, рәгсләрдән вә үмуми ҝөтүрдүкдә пис сајылмајан шејләрдән там имтина етмәк мәҹбуријјәтиндә дејил. Лакин о, руһани тәһлүкәдән гачмалы вә Јеһова илә мүнасибәтини горумалыдыр.

20. Һагсызлыгдан әл чәкмәк чәтин олса да, бизә үрәк-дирәк верән нәдир?

20 Аллаһын адыны дашымаг һәм шәрәфдир, һәм дә мәсулијјәт. Буна ҝөрә дә һагсызлыгдан әл чәкмәли вә шәрдән узаг дурмалыјыг (Мәз. 34:14). Дүздүр, буну етмәк һәмишә асан олмур, амма Јеһованын «Она мәхсус оланлары» вә һагг јолунда јеријәнләри севдијини билмәк бизә үрәк-дирәк верир (2 Тим. 2:19; 2 Салнамәләр 16:9а ајәсини оху).

^ абз. 12 “ башлығы алтында «Сиз һансыса филми, китабы вә ја маһныны гадаған едирсиниз?» адлы мәгаләјә бах.