Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси (тәлим нәшри)  |  ијул 2014

Онлар өзләрини көнүллү олараг тәгдим едирләр — Микронезијада

Онлар өзләрини көнүллү олараг тәгдим едирләр — Микронезијада

БИРЛӘШМИШ Штатларда бөјүјән Кетрин 16 јашында Јеһованын Шаһиди кими вәфтиз олунуб. О, хидмәтдә әлиндән ҝәләни етсә дә, әфсуслар ки, чатдырдығы хәбәрә һај верән аз иди. О дејир: «Мән тез-тез әдәбијјатларымыздан Аллаһа дуа едиб Ондан Өзүнү танытмасы үчүн кимисә ҝөндәрмәсини хаһиш едән инсанлар барәдә охујурдум. Вә елә һеј истәјирдим ки, мәним дә растыма белә инсанлар чыхсын, амма чыхмырды ки чыхмырды».

Һәмин әразидә бир нечә ил хидмәт етдикдән сонра Кетрин Падшаһлыг хәбәринә даһа чох инсанын һај вердији әразијә көчмәк фикринә дүшдү. Лакин горхурду ки, бирдән бунун өһдәсиндән ҝәлә билмәз. О, өмрүндә бирҹә дәфә, о да ҹәми ики һәфтәлик аиләсиндән ајры галмышды, онда да ев үчүн јаман дарыхмышды. Анҹаг Јеһованы ахтаран инсанлара көмәк етмәјин ҝәтирдији севинҹи дујмаг истәји онун горхусуна үстүн ҝәлди. Көчә биләҹәји бәзи јерләр һагда фикирләшдикдән сонра Гуам филиалына мәктуб јазыб лазым олан мәлуматы әлдә етди. 26 јашлы Кетрин 2007-ҹи илин ијулунда евләриндән 10 000 километр узаглыгда јерләшән Сакит океанын Сајпан адасына көчдү. Бунун нәтиҹәси нә олду?

ИКИ НӘФӘРИН ДУАСЫНА ҸАВАБ ВЕРИЛИР

Јени јығынҹаға кечәндән бир гәдәр сонра Кетрин 40 јашларында Дорис адлы бир гадынла Мүгәддәс Китаб өјрәнмәси башлајыр. «Мүгәддәс Китаб өјрәдир» китабындан илк үч фәсли арашдырдыгдан сонра Кетрин нараһатчылыг кечирир. О бөлүшүр: «Дорис һәддән артыг сәмими адам иди. Һеч истәмирдим, о, өјрәнмәни дајандырсын. Чүнки һеч вахт кимәсә мүнтәзәм Мүгәддәс Китабы өјрәтмәмишәм. Она ҝөрә дә дүшүнүрдүм ки, Дорислә мәндән даһа тәҹрүбәли вә онунла ејни јашда олан бир баҹы арашдырмалыдыр». Кетрин Јеһоваја дуа етди ки, өјрәтдији инсаны етибар едә биләҹәји бир баҹы тапсын. Сонра бу барәдә Дорислә бөлүшмәк гәрарына ҝәлди.

Кетрин дејир: «Ағзымы ачыб бу барәдә демәк истәјирдим ки, Дорис мәни габаглады вә бир проблем һагда данышмаг истәдијини билдирди. Ону динләдикдән сонра охшар вәзијјәтдә Јеһованын мәнә неҹә көмәк етдијини она данышдым. О, мәнә миннәтдарлығыны билдирди». Сонра Дорис Кетринә деди: «Јеһова мәнә көмәк етмәк үчүн  сәндән истифадә едир. Сән биринҹи дәфә бизә ҝәлдијин ҝүн мән бир нечә саат Мүгәддәс Китабы охујуб ҝөз јашлары илә Аллаһа јалвармышдым ки, бу китабы баша дүшмәјимә көмәк едәҹәк бирини ҝөндәрсин. Елә бу әрәфәдә сән гапыны дөјдүн. Бу, дуама ҹаваб иди». Бу ан Кетрин ҝөз јашларына һаким ола билмәди. О бөлүшүр: «Дорисин сөзләри дуамын ҹавабы иди. Јеһова ҝөстәрди ки, мән өјрәнмәни давам етдирә биләрәм».

Дорис 2010-ҹу илдә вәфтиз олунду вә һал-һазырда о өзү бир нечә нәфәрә Мүгәддәс Китабы өјрәдир. Кетрин гејд едир: «Чох хошбәхтәм, чүнки сәмими бир инсана һәгигәтә ҝәлмәјә көмәк етмәк арзум үрәјимдә галмады!» Бу ҝүн Кетрин хүсуси пионер кими Сакит океандакы Косрае адасында һәвәслә хидмәт едир.

ЈАРАНАН ҮЧ ЧӘТИНЛИК ВӘ ОНУН ҺӘЛЛИ

Микронезијанын даһа чох тәләбат олан јерләриндә 19—79 јаш арасы јүз нәфәрдән чох тәблиғчи хидмәт едир. Бу мөһтәшәм ишдә иштирак едәнләрин нә һиссләр кечирдијини 2006-ҹы илдә 19 јашында Гуама көчмүш Ерика адлы бир баҹынын сөзләриндән ҝөрмәк олар. О бөлүшүр: «Инсанларын һәгигәтә сусадығы бир јердә пионерлик етмәјин ајры ләззәти вар. Чох шадам ки, Јеһова мәнә бу хидмәтдә иштирак етмәји нәсиб едиб. Һәјатда бундан јахшы нә ола биләр?!» Бу ҝүн Ерика Маршалл адаларынын Ебеје адасында хүсуси пионер хидмәтиндән севинҹ дујур. Дүздүр, хариҹи өлкәдә хидмәт етмәјин өз чәтинликләри вар. Ҝәлин онлардан үчүнү нәзәрдән кечирәк вә ҝөрәк Микронезијаја көчән баҹы-гардашларымыз бу чәтинликләрин өһдәсиндән неҹә ҝәлибләр.

(Сағдакы шәкил) Ерика

Шәраит. 2007-ҹи илдә 22 јашында Палауја көчән Сајмон ҝөрдү ки, вәтәни Инҝилтәрәдә газандығы илә мүгајисәдә бурада гәпик-гуруш газаныр. О бөлүшүр: «Мән һәр үрәјим истәјәни алмамағы өјрәндим. Инди јемәјә нәсә аланда јүз өлчүб, бир бичир, уҹуза гачырам. Нәсә гырыланда чалышырам һиссәләрини алыб кимәсә дүзәлтдирим». Бу ҹүр садә һәјат сүрмәк она неҹә тәсир етди? Сајмон дејир: «Бу мәнә әслиндә нәјин даһа ваҹиб олдуғуну вә һәр шејә гатлашмағы өјрәтди. Чох вахт әмин олурдум ки, Јеһованын әли үстүмдәдир. Бурада хидмәт етдијим бу једди ил әрзиндә, бир дәфә дә олсун, нә аҹгарына јатдым, нә дә чөлдә галдым». Бәли, Јеһова Падшаһлығы биринҹи јерә гојмаг үчүн садә һәјат сечәнләрин дајағыдыр (Мат. 6:32, 33).

Ев һәсрәти. Ерика дејир: «Мән аиләмлә нәфәс алырдым, буна ҝөрә дә горхурдум ки, ев үчүн дарыхыб хидмәтими јарымчыг гојаҹағам». Бәс о, өзүнү неҹә һазырлады? «Көчмәмишдән өнҹә ев һәсрәти илә бағлы “Ҝөзәтчи гүлләси”ндән охумадығым мәгалә галмамышды. Бу, мәнә чәтинлијин өһдәсиндән ҝәлмәјә көмәк етди. Бир мәгаләдә ана өз гызыны әмин етмишди ки, Јеһова гызына ондан гат-гат јахшы бахаҹаг. Бир билсәниз, бу сөзләр мәни неҹә руһландырмышды». Һанна әри Патриклә Маршалл адаларынын Маҹуро шәһәриндә хидмәт едир. Һанна ев һәсрәти чәкмәмәк үчүн диггәтини јығынҹагдакы баҹы-гардашлара јөнәлтмишди. О бөлүшүр: «Мән доғма аиләм кими бахдығым баҹы-гардашлар үчүн Јеһоваја дөнә-дөнә шүкр едирәм. Онлар олмасајды, мән һеч вахт бурада хидмәт едә билмәздим».

(Солдакы шәкил) Сајмон

Дост тапмаг. Сајмон бөлүшүр: «Јени өлкәјә ҝәләндә һәр шеј адама јад ҝәлир. Һәрдән үрәјим сыхылырды, чүнки нә истәдијим кими зарафат едә, нә дә фикрими там баша сала билирдим». Ерика дејир: «Әввәл-әввәл өзүмү јалгыз һисс едир, ејни заманда, бура һансы нијјәтлә көчдүјүмүн үзәриндә дүшүнүрдүм. Ахы бура өз хејрими ҝүдмәјә јох, Јеһоваја даһа чох хидмәт етмәјә ҝәлмишәм! Лакин чох кечмәди ки, дәјәрли достлар тапдым». Сајмон Палау дилини өјрәнмәк үчүн әлиндән ҝәләни едирди. Бунун сајәсиндә о, үрәјини јерли баҹы-гардашлара гаршы ҝенишләндирди (2 Кор. 6:13). Нәтиҹәдә чохлу достлар газанды. Бәли, јығынҹаға јени кечәнләрлә јерли тәблиғчиләрин әмәкдашлыг етмәси сајәсиндә јығынҹагда бирлик һөкм сүрүр. Бәс тәләбат олан әразијә ҝедән көнүллүләр башга һансы хејир-дуалары дада биләрләр?

БОЛ БИЧИРЛӘР

Һәвари Павел демишди: «Сәхавәтлә әкән исә бол бичәр» (2 Кор. 9:6). Бу ајәдәки принсипи өз хидмәтини ҝенишләндирәнләрә дә аид етмәк олар. Ҝөрәсән, Микронезијаја көчәнләр һансы бәһрәләри бол бичирләр?

Патрик вә Һанна

Микронезијада һәлә дә Мүгәддәс Китаб арашдырмаг истәјәнләрин вә һәгигәти өјрәниб руһани инкишаф едәнләрин сајы чохдур. Патриклә Һанна әһалиси 320 нәфәрдән ибарәт олан балаҹа Ангаур адасында да хидмәт едирләр. Орада ики ај тәблиғ етдикдән сонра тәнһа бир анаја раст ҝәлирләр. О, дәрһал Мүгәддәс Китаб өјрәнмәсинә башлајыр, һәгигәти гәбул едиб һәјатында бөјүк дәјишикликләр едир. Һанна дејир: «Һәр мәшғәләдән сонра велосипедлә евимизә гајыданда бир-биримизә бахыб дејирдик: “Шүкүр сәнә, ај Јеһова!”» Һанна әлавә едир: «Билирәм ки, нә олурса, олсун Јеһова о гадыны Өзүнә ҹәлб едәҹәкди, амма даһа чох тәләбат олан бу јердә хидмәт етдијимиз үчүн ону тапан биз олдуг. Бу, индијә кими даддығымыз хејир-дуалардан јалныз биридир!» Ерика демишкән, кимәсә Јеһованы танымаға көмәк едәндә инсанын севинҹинин һәдди-һүдуду олмур!

ҜӘЛ СӘН ДӘ ГОШУЛ

Әксәр өлкәләрдә Падшаһлығын мүждәчиләринә тәләбат чохдур. Сән дә белә әразиләрә көчәнләрә гошулмаг истәјәрдин? Дуа едиб Јеһовадан дилә ки, хидмәтини ҝенишләндирмәк истәјини даһа да мөһкәмләндирсин. Бу мәсәлә илә бағлы јығынҹаг ағсаггаллары, рајон нәзарәтчиси вә ја белә әразидә хидмәт едәнләрлә мәсләһәтләш. Ҝетмәк фикринә дүшсән, һарада хидмәт етмәк истәдијини билдирмәк вә әлавә мәлумат алмаг үчүн филиала јазылы сурәтдә мүраҹиәт едә биләрсән *. Бәлкә, сән дә ҝәнҹләр вә јашлылар, субајлар вә евлиләр дә дахил олмагла, өзләрини көнүллү олараг тәгдим едән вә бол бичмәјин ҝәтирдији севинҹи дадан минләрлә баҹы-гардаша гошулдун.

^ абз. 17 «Бизим Падшаһлыг Хидмәтимиз»ин 2011-ҹи ил август сајындакы «Нә олар, Македонијаја ҝәл?» адлы мәгаләјә бах.