Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

«Мәним шаһидим олаҹагсыныз»

«Мәним шаһидим олаҹагсыныз»

«Иса онлара ҹаваб верди: “... Јерин уҹгарларынадәк мәним шаһидим олаҹагсыныз”» (ҺӘВ. ИШ. 1:7, 8).

1, 2. а) Јеһованын баш шаһиди кимдир? б) Исанын адынын мәнасы нәдир вә о, өз адына ујғун неҹә јашајырды?

«МӘН һәгигәтә шәһадәт етмәк үчүн доғулуб дүнјаја ҝәлмишәм». (Јәһја 18:33—37 ајәләрини оху.) Иса Мәсиһ бу сөзләри һәјатынын мәшәггәтли анында Јәһудејанын ромалы валисинә демишди. Бундан әввәл исә о, өзүнү падшаһ кими тәгдим етмишди. Илләр сонра һәвари Павел Исанын бу ҹәсарәтинә истинад едәрәк онун «Понти Пилатын гаршысында ҝөзәл шәһадәт» вердијини билдирмишди (1 Тим. 6:13). Һәгигәтән дә, Шејтанын нифрәтлә долу дүнјасында Аллаһын «садиг вә һәгиги шаһиди» олмаг бәзән бөјүк ҹәсарәт тәләб едир (Вәһј 3:14).

2 Иса јәһуди халгындан олдуғу үчүн доғуландан Јеһованын шаһиди сајылса да, о, Аллаһын адыны уҹалдан ән бөјүк шаһидә чеврилди. (Јешаја 43:10). Иса Аллаһын она гојдуғу адын мәнасына мәсулијјәтлә јанашырды. Мәләк Исанын өҝеј атасы Јусифә Мәрјәмин мүгәддәс руһ васитәсилә һамилә галдығыны дејиб әлавә етди: «Мәрјәм бир оғлан ушағы доғаҹаг, ушағын адыны Иса гојарсан, чүнки о, халгыны ҝүнаһлардан хилас едәҹәк» (Мат. 1:20, 21; һашијә). Мүгәддәс Китаб алимләри гәбул едирләр ки, Исанын ады ибраниҹә «Јешуа» демәкдир, бу, Аллаһын адынын гыса формасыны өзүнә дахил едир вә «Јеһова хиласдыр» мәнасы верир. Иса адынын мәнасына ујғун олараг «Исраил евинин  итмиш гојунларынын» јенидән Јеһованын лүтфүнү газанмалары үчүн онлары ҝүнаһларындан төвбә етмәјә сәсләјирди (Мат. 10:6; 15:24; Лука 19:10). Беләҹә, Иса Аллаһын Падшаһлығы һагда ҹәсарәтлә шаһидлик едирди. Мүждәчи Марк билдирмишди: «Иса Галилејаја ҝетди вә Аллаһын хош хәбәрини тәблиғ етмәјә башлады. О дејирди: “Вахт јетишди, Аллаһын падшаһлығы јахындыр. Төвбә един вә хош хәбәрә инанын”» (Марк 1:14, 15). Иса һәтта ону ишҝәнҹә дирәјиндә асдырмаға чалышан јәһуди дин рәһбәрләрини ҹәсарәтлә ифша едирди (Марк 11:17, 18; 15:1—15).

«АЛЛАҺЫН ӘЗӘМӘТЛИ ИШЛӘРИ»

3. Исанын өлүмүнүн үчүнҹү ҝүнү нә баш верди?

3 Мөһтәшәм бир мөҹүзә баш верди! Јеһова Исаны ишҝәнҹәли өлүмүнүн үчүнҹү ҝүнү руһани варлыг кими дирилтди (1 Пет. 3:18). Анҹаг һәјата гајытдығыны сүбут етмәк үчүн о, инсан либасы алды. Елә дирилдији ҝүн о, ән азы, беш дәфә шаҝирдләринә ҝөрүндү (Мат. 28:8—10; Лука 24:13—16, 30—36; Јәһ. 20:11—18).

4. Иса дирилдији ҝүн һансы ҝөрүшү кечирди вә шаҝирдләринә онлардан нә ҝөзләнилдијини изаһ етди?

4 Бешинҹи дәфә исә о, һәм һәвариләринә, һәм дә онларла бирҝә топлашанлара ҝөрүндү. Бу әламәтдар ҝүндә о, бир нөв, онларла Аллаһын Кәламыны тәкрарлады. «Иса Мүгәддәс Јазыларын мәнасыны анламаг үчүн онларын зеһнини там ачды». Бунунла да онлар дәрк етдиләр ки, онун Аллаһын дүшмәнләринин әли илә өлдүрүлмәси вә мөҹүзәви шәкилдә дирилдилмәси Мүгәддәс Јазыларда пејғәмбәрлик олунмушду. Иса бу ҝөрүшүн сонунда шаҝирдләринә онлардан нә ҝөзләнилдијини ајдын баша салды. Онлара «Јерусәлимдән башлајараг бүтүн милләтләрә онун ады илә ҝүнаһларын бағышланмасы үчүн төвбә хәбәри тәблиғ» олунаҹағыны дејиб әлавә етди: «Сиз бунларын шаһиди олаҹагсыныз» (Лука 24:44—48).

5 Беләҹә, 40 ҝүндән сонра Иса ахырынҹы дәфә һәвариләринә ҝөрүнәндә онлар, Мәсиһин садә, ејни заманда ваҹиб әмринин, јәни «Јерусәлимдә, бүтүн Јәһудеја вә Самаријада, һәтта јерин уҹгарларынадәк мәним шаһидим олаҹагсыныз» әмринин маһијјәтини чох еһтимал ки, баша дүшүрдүләр (Һәв. иш. 1:8). Бәс нәјә ҝөрә Иса Јеһованын јох, «Мәним шаһидләрим олаҹагсыныз», — деди? Иса бу сөзләрлә анҹаг ҝәләҹәји нәзәрдә тута биләрди, чүнки онун мүраҹиәт етдији инсанлар артыг Јеһованын шаһидләри олан исраиллиләр иди.

Исанын биринҹи әсрдәки давамчылары кими, биз дә Јеһованын ҝәләҹәјә даир вәдини усанмадан бәјан едирик (5, 6-ҹы абзаслара бах)

5, 6. а) Нәјә ҝөрә Иса: «Мәним шаһидләрим олаҹагсыныз», — деди? б) Исанын шаҝирдләри һансы јени хәбәри бәјан етмәли идиләр?

6 Исанын шаҝирдләри Јеһованын нијјәтиндә јени бир шеји — исраиллиләрин Мисир, сонрадан исә Бабил әсарәтиндән гуртулдугларындан даһа мөһтәшәм бир хәбәри бәјан етмәли идиләр. Иса Мәсиһин өлүмү вә дирилмәси көләлијин ән ағыр формасындан, конкрет десәк, ҝүнаһ вә өлүмүн әсарәтиндән гуртулмаға јол ачды. Ерамызын 33-ҹү илинин Әллинҹи ҝүн бајрамында Исанын јениҹә мәсһ олунмуш шаҝирдләри ҹамаата «Аллаһын әзәмәтли ишләри» барәдә бәјан етдиләр вә чохлары бу хәбәрә һај верди. Беләҹә, ҝөјдә Атасынын сағында отуран Иса төвбә едән вә она Јеһованын ҝөндәрдији Хиласкар кими иман ҝәтирән минләрлә адам үчүн өз адынын дәрин мәна дашыдығыны ҝөрмәјә башлады (Һәв. иш. 2:5, 11, 37—41).

«ЧОХЛАРЫ УҒРУНДА... ФИДЈӘ»

7. Ерамызын 33-ҹү илинин Әллинҹи ҝүн бајрамында баш верән һадисәләр нәји тәсдиг етди?

7 Ерамызын 33-ҹү илинин Әллинҹи ҝүн бајрамында баш верән һадисәләр тәсдиг етди ки, Јеһова мәмнунијјәтлә Исанын  камил гурбанлығынын дәјәрини ҝүнаһы јујан вә ја арадан галдыран һагг кими гәбул едиб (Ибр. 9:11, 12, 24). Иса өзү һагда демишди: «Ахы инсан Оғлу да она ҝөрә ҝәлмәјиб ки, она гуллуг етсинләр, әксинә, о, хидмәт етмәк вә бир чохлары уғрунда ҹаныны фидјә кими вермәк үчүн ҝәлиб» (Мат. 20:28). Исанын фидјә гурбанлығындан хејир тапаҹаг «бир чохлары» тәкҹә төвбә етмиш исраиллиләр олмајаҹагды. Аллаһын ирадәси одур ки, «һәр ҹүр инсан хилас [олсун]», чүнки фидјә «бәшәријјәтин ҝүнаһыны јујур» (1 Тим. 2:4—6; Јәһ. 1:29).

8. Исанын давамчылары хош хәбәри һаралара чатдырмышдылар вә бу нәјин сајәсиндә мүмкүн олмушду?

8 Исанын еркән давамчылары нәјин сајәсиндә шаһидлик ишини баша вура билдиләр? Онлар бу ишә ҹан гојсалар да, бу, өз ҝүҹләри сајәсиндә мүмкүн ола билмәзди. Шаһидлик ишиндә сарсылмаз гала билсинләр дејә Јеһованын гүдрәтли мүгәддәс руһу даим онларын үзәриндә иди. (Һәвариләрин ишләри 5:30—32 ајәләрини оху.) Белә ки, ерамызын 33-ҹү илинин Әллинҹи ҝүн бајрамындан тәхминән 27 ил сонра «хош хәбәр һәгигәти» «сәма алтында јашајан бүтүн инсанлара», јәһудиләрә вә гејри-јәһудиләрә тәблиғ олунмушду (Колос. 1:5, 23).

9. Габагҹадан дејилдији кими, мәсиһчи јығынҹағы илә нә баш вермәли иди?

9 Анҹаг һејф ки, мәсиһчи јығынҹағы јаваш-јаваш ләкәләнди (Һәв. иш. 20:29, 30; 2 Пет. 2:2, 3; Јәһуда 3, 4). Исанын да әввәлҹәдән дедији кими, «Шәририн», јәни Шејтанын тәсири алтында дөнүклүк артмалы вә «бу дөврүн [јекунуна]» кими һәгиги мәсиһчиләр сыхышдырылмалы иди (Мат. 13:37—43). Сонра Јеһова Исаны бәшәријјәт үзәриндә Падшаһ тәјин етмәли иди. Бу, 1914-ҹү илин октјабрында баш верди вә һәмин вахтдан Шејтанын пис системинин ахыр ҝүнләри башлады (2 Тим. 3:1).

10. а) Мүасир мәсһ олунмуш мәсиһчиләр һансы тарихин әламәтдар олаҹағыны билдирмишдиләр? б) 1914-ҹү илин октјабрында нә баш верди вә буну һарадан билирик?

10 Мүасир мәсһ олунмуш мәсиһчиләр 1914-ҹү илин октјабрынын әламәтдар тарих олдуғуну әввәлҹәдән билдирмишдиләр. Онлар Даниел пејғәмбәрин кәсилән вә «једди ил»дән, башга сөзлә, једди  дөврдән сонра јенидән бөјүјән бөјүк ағаҹ һагда пејғәмбәрлијинә әсасланмышдылар (Дан. 4:16). Иса өзүнүн ҝәләҹәк иштиракы вә дөврүн јекуну һагда пејғәмбәрлијиндә һәмин мүддәти «милләтләр үчүн тәјин олунмуш вахт» адландырмышды. Елә 1914-ҹү илдә Мәсиһин јерин јени Падшаһы кими «иштиракынын... әламәти» һамыја бәлли олду (Мат. 24:3, 7, 14; Лука 21:24). Беләҹә, һәмин вахтдан «Аллаһын әзәмәтли ишләри»нә Јеһованын Исаны бәшәријјәт үзәринә Падшаһ тәјин етмәси дә дахил олду.

11, 12. а) Јерин јени Падшаһы 1919-ҹу илдән етибарән нә етмәјә башлады? б) 1930-ҹу илләрин орталарына јахын нә ајдын олмаға башлады? (Мәгаләнин әввәлиндәки шәклә бах.)

11 Јерин јени Падшаһы олан Иса Мәсиһ вахт итирмәдән мәсһ олунмуш давамчыларыны «Бөјүк Бабил»ин әсарәтиндән азад етмәјә башлады (Вәһј 18:2, 4). Мүһарибәдән дәрһал сонра 1919-ҹу илдән Аллаһын хилас тәдбирини вә гурулмуш Падшаһлыг һагда хош хәбәри бүтүн дүнјаја ҹар чәкмәјә имкан јаранды. Мәсһ олунмуш мәсиһчиләр шаһидлик етмәк үчүн ачылан бу фүрсәти әлдән вермәдиләр вә нәтиҹәдә, даһа минләрлә мәсһ олунмуш Мәсиһин һәмварисләри кими топланылды.

12 1930-ҹу илләрин орталарына јахын ајдын олду ки, Мәсиһ мүхтәлиф милләтләрдән олан «бөјүк бир издиһам»ы тәшкил едәҹәк милјонларла «башга [гојунларыны]» топламаға башлајыб. Мәсһ олунмуш мәсиһчиләрин рәһбәрлији алтында бу бөјүк издиһам Исанын ҹәсарәт нүмунәсини тәглид едир вә хиласларына ҝөрә Аллаһа вә Мәсиһә борҹлу олдугларыны ајдын шәкилдә бәјан едирләр. Онлар бу шаһидлик ишини һәјата кечирмәклә вә Мәсиһин фидјә гурбанлығына иман етмәклә Шејтан дүнјасынын сонуну ҝәтирәҹәк «бөјүк мүсибәтдән» сағ чыха биләҹәкләр (Јәһ. 10:16; Вәһј 7:9, 10, 14).

ХОШ ХӘБӘРИ ЧАТДЫРМАГ ҮЧҮН ҸӘСАРӘТЛИ ОЛУН

13. Јеһованын Шаһидләри олан бизләр нәјә гәтијјәтлијик вә мүвәффәгијјәтә неҹә наил ола биләрик?

13 Ҝәлин биз дә Јеһова Аллаһын етдији вә едәҹәји «әзәмәтли ишләри»н Шаһиди олмаг шәрәфини ахыра гәдәр гијмәтләндирәк. Дүздүр, бу ҹүр шаһидлик етмәк һәр заман асан олмур. Бир чох һәмиманлыларымыз етинасызлығын, ришхәндин, јахуд амансыз тәгибләрин һөкм сүрдүјү әразиләрдә шаһидлик едирләр. Белә вәзијјәтдә едә биләҹәјимиз ән јахшы шеј Павел вә әмәкдашлары кими давранмагдыр. О демишди: «Аллаһымыз бизи ҹәсарәтләндирди ки, ҝүҹлү мүгавимәтә бахмајараг, Онун хош хәбәрини сизә чатдыраг» (1 Салон. 2:2). Буна ҝөрә дә  ҝәлин һеч вахт тәслим олмајаг! Әксинә, ҝәлин Шејтанын системи харабалыға дөнәнәдәк һәср олунмағымыза ујғун јашамаг үчүн там гәтијјәтли олаг (Јешаја 6:11). Амма буну өз ҝүҹүмүз һесабына едә билмәрик. Бунун үчүн ҝәрәк еркән мәсиһчиләр кими, дуада Јеһовадан бизә «инсан ҝүҹүндән үстүн олан [гүдрәт]» вермәсини хаһиш едәк. (2 Коринфлиләрә 4:1, 7 ајәләрини оху; Лука 11:13.)

14, 15. а) Биринҹи әсрдә мәсиһчиләрә неҹә јанашырдылар вә һәвари Петер онлар һагда нә демишди? б) Јеһованын Шаһиди кими һагсызлыгла үзләшәндә нәји јадда сахламалыјыг?

14 Бу ҝүн милјонларла инсан өзүнү мәсиһчи кими гәләмә верир, «анҹаг әмәлләри илә Ону инкар едирләр, чүнки онлар ијрәнҹдирләр, итаәтсиздирләр вә һеч бир јахшы ишә јарамырлар» (Тит. 1:16). Биринҹи әсрдә демәк олар ки, һамы һәгиги мәсиһчиләрә нифрәт едирди. Буна ҝөрә дә һәвари Петер јазмышды: «Әҝәр сизи Мәсиһин адына ҝөрә тәһгир едирләрсә, сиз хошбәхтсиниз, чүнки... Аллаһын руһу үзәриниздәдир» (1 Пет. 4:14).

15 Аллаһдан илһам алмыш бу сөзләри бу ҝүн Јеһованын Шаһидләринә дә шамил етмәк олар. Чүнки биз дә Мәсиһин Падшаһлығы һагда шаһидлик едирик. Демәли, Јеһованын адыны дашыдығымыза ҝөрә нифрәт едилмәк дүшмәнләринә «мән Атамын адындан ҝәлмишәм, сиз исә мәни гәбул етмирсиниз» сөзләрини дејән «[Иса] Мәсиһин адына ҝөрә тәһгир [едилмәклә]» ејнидир (Јәһ. 5:43). Буна ҝөрә дә шаһидлик едәркән тәгиблә үзләшсән ҹәсарәтли ол. Гаршылашдығын бу ҹүр һагсыз мүнасибәт тәсдиг едир ки, Аллаһ сәндән разыдыр вә Онун руһу үзәриндәдир.

16, 17. а) Бүтүн дүнјада Јеһованын халгы неҹә шаһидлик едир? б) Сән нәјә гәтијјәтлисән?

16 Һәмчинин јадда сахла ки, дүнјанын бир чох јерләриндә һәгигәтә һај верәнләр ҝүнү-ҝүндән артыр. Һәтта дәфәләрлә тәблиғ едилмиш әразиләрдә белә хилас хәбәрини мәмнунијјәтлә динләјән инсанлары тапмаг һәлә дә мүмкүндүр. Она ҝөрә дә ҝәлин марагланан инсанлара тәкрар баш чәкмәји ләнҝитмәјәк, мүмкүнсә, онларла Мүгәддәс Китабы арашдыраг вә онлара һәср олунуб вәфтиз олунмаға көмәк едәк. Онда өзүнү Ҹәнуби Африкада јашајан вә 60 илдән чох шаһидлик ишинә ҹан гојан Сари баҹы кими һисс едәҹәксән. О дејир: «Исанын фидјә гурбанлығы сајәсиндә Каинатын Али Һөкмдары олан Јеһова илә јахын мүнасибәтләрә малик олдуғума ҝөрә чох миннәтдарам, һәм дә хошбәхтәм ки, Аллаһын мөһтәшәм адыны башгаларына да бәјан едә билирәм». О, әри Мартинусла бирҝә, үч ушағы да дахил олмагла, чохларына Јеһованын хидмәтчиси олмаға көмәк едиб. Сари баҹы әлавә едир: «Һеч бир иш мәнә бу гәдәр хошбәхтлик ҝәтирә билмәз. Јеһова мүгәддәс руһу васитәсилә һәр биримизә хилас ҝәтирән бу иши давам етдирмәјә ҝүҹ верир».

17 Фәрг етмәз, вәфтиз олунмушуг, ја јох, Јеһованын үмумдүнја јығынҹағына мәхсус олдуғумуз үчүн һәр биримизин миннәтдар олмаға чохлу сәбәбләри вар. Буна ҝөрә дә өзүнү Шејтанын ијрәнҹ дүнјасындан тәмиз сахламаг үчүн әтрафлы шәһадәт вермәјә давам ет. Белә етмәклә, уҹа адыны дашымаг шәрәфинә лајиг ҝөрүлдүјүмүз севән сәмави Атамызы иззәтләндирәҹәксән.