Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси (тәлим нәшри)  |  мај 2014

 Биографија

Јеһова, һәгигәтән дә, мәнә дајаг олду

Јеһова, һәгигәтән дә, мәнә дајаг олду

Арвадым Евелинлә бирҝә гатарла Онтарионун (Канада) шималында јерләшән Һорнепејн гәсәбәсинә ҝәлиб чыхдыг. Сүбһ тездән һава шахталы иди. Бизи бир гардаш гаршылады. Биз гардаш, арвады вә оғлу илә бирҝә јахшыҹа сәһәр јемәји јејәндән сонра гарлы һавада евдән-евә тәблиғ етдик. Ҝүнорта исә мән рајон нәзарәтчиси кими илк мәрузәми сөјләдим. Бу ҝөрүшдә јалныз бешимиз идик, башга һеч ким ҝәлмәмишди.

ДҮЗҮНҮ ДЕСӘМ, 1957-ҹи илдә аз адам гаршысында чыхыш етмәјим мәни һеч дә нараһат етмирди. Чүнки мән дәһшәт утанҹаг идим. Инанын, ушаг вахты таныдығым инсанлар белә бизә гонаг ҝәләндә утандығымдан ортаја чыхмырдым.

Амма десәм ки, Јеһованын тәшкилатында алдығым тәјинатларын әксәријјәти мәни достларымын вә диҝәрләринин әһатәсиндә олмаға мәҹбур едирди, бәлкә дә, тәәҹҹүбләнәрсиниз. Мән индијә кими утанҹаглыгла вә өзүнә инамсызлыгла мүбаризә апарырам. Буна ҝөрә дә алдығым тәјинатларда газандығым уғурлары өз адыма јаза билмәрәм. Әксинә, Јеһованын вәдинин ҝерчәклијинә әмин олмушам: «Сәни гүввәтләндирәҹәјәм, сәнә көмәк едәҹәјәм. Садиг сағ әлимлә сәнә дајаг олаҹағам» (Јешаја 41:10). Јеһованын мәнә дајаг олмасынын ән бариз үсулларындан бири һәмиманлыларым васитәсилә олуб. Истәјирәм сизә ушаглығымдан бәри мәнә дајаг олан бәзи һәмиманлыларымдан данышым.

О, МҮГӘДДӘС КИТАБДАН ВӘ БАЛАҸА ГАРА ДӘФТӘРЧӘДӘН ИСТИФАДӘ ЕДИРДИ

Онтарионун ҹәнуб-гәрбиндәки һәјәтјаны саһәмиздә

Онтарионун ҹәнуб-гәрбиндә һәјәт евимиз вар иди. 1940-ҹы илин ҝүнәшли бир базар ҝүнүндә Елси Һантингфорд  гапымызы дөјдү. Анам гапыны ачыб һәмин гадынла сөһбәт едәндә атамла мән ичәридә әјләшиб онлара гулаг асырдыг. Ону да дејим ки, атам да мәним кими јаман утанҹаг иди. Атам Елси баҹынын алверчи олдуғуну вә анамын лазымсыз бир шеј алаҹағыны дүшүндүјү үчүн дуруб онларын јанына ҝетди вә баҹыја билдирди ки, биз һеч нә истәмирик. Елси баҹы сорушду: «Доғрудан, сиз Мүгәддәс Китабы өјрәнмәк истәмирсиниз?» Атам ҹаваб верди: «О нә сөздүр, буну истәмәмәк олар?!»

Елси баҹынын бизә ҝәлмәји лап јеринә дүшдү. Белә ки, валидејнләрим Канадада актив килсә үзвләри олмушдулар вә бир гәдәр әввәл ону тәрк етмәк гәрарына ҝәлмишдиләр. Чүнки килсәнин дәһлизиндә килсә хидмәтчиси вердикләри мәбләғә ујғун олараг бүтүн пул верәнләрин сијаһысыны асмышды. Валидејнләрим касыб олдуғу үчүн онларын ады, адәтән, сијаһыда сонунҹу јерләриндә јазылырды. Килсә башчылары онларын даһа чох пул вермәләри үчүн тәзјиг ҝөстәрирдиләр. Башга бир килсә хидмәтчиси өз ишини итирмәмәк үчүн инанмадығы шеји өјрәтдијини етираф етмишди. Буна ҝөрә дә биз килсәдән узаглашдыг, анҹаг руһани тәләбатларымызы тәмин етмәјин бир јолуну ахтарырдыг.

Һәмин вахтлар Јеһованын Шаһидләринин фәалијјәти Канадада гадаға алтында олдуғундан, Елси баҹы бизимлә өјрәнмәни јалныз Мүгәддәс Китаб вә бәзи гејдләр апардығы гара бир дәфтәрчә васитәсилә кечирди. Амма сонралар ону дөвләт мәмурларына сатмајаҹағымыза әмин оланда бизә Мүгәддәс Китаба әсасланан әдәбијјатлар ҝәтирмәјә башлады. Һәр өјрәнмәни битирдикдән сонра биз әдәбијјатлары јахшыҹа ҝизләдирдик *.

Валидејнләрим өјрәнмәјә башлајырлар вә 1948-ҹи илдә вәфтиз олурлар

Тәзјиг вә чәтинликләрә бахмајараг, Елси баҹы хош хәбәри ҹанла-башла тәблиғ едирди. Онун әһвал-руһијјәси мәнә ҝүҹлү тәсир бағышламыш вә мәни һәгигәтә ҝәлмәјә тәшвиг етмишди. Валидејнләрим Јеһованын Шаһиди кими вәфтиз оландан бир ил сонра мән өзүмү Аллаһа һәср етдим вә 1949-ҹу ил февралын 27-дә фермерләрин мал-гараја су вердији дәмир новда вәфтиз олундум. Онда мәним 17 јашым варды. Бундан сонра таммүддәтли хидмәтә башламаг гәрарына ҝәлдим.

ЈЕҺОВА МӘНӘ ҸӘСАРӘТЛИ ОЛМАҒА КӨМӘК ЕТДИ

1952-ҹи илдә Бет-Елә дәвәт аланда севинмишдим

Пионер хидмәтинә башламаға үрәк етмирдим. Чүнки өзүмү инандырмышдым ки, пионер кими хидмәт едә билим дејә әлимдә бир аз пулум олмалыдыр. Буна ҝөрә дә һәм банкда, һәм дә офисдә ишләјирдим. Анҹаг ҹаванлығын тәҹрүбәсизлији уҹбатындан маашымы алан кими башына даш салырдым. Тед Саржент адлы бир гардаш мәни гәтијјәтли олуб Јеһоваја бел бағламаға тәшвиг етди (1 Салн. 28:10). Бу балаҹа тәкан мәнә 1951-ҹи илин нојабр ајындан пионер хидмәтинә башламаға көмәк етди. Һәмин вахт ҹибимдә 40 доллар пулум, көһнә велосипедим вә јени чантам вар иди. Лакин Јеһова мәни әмин етмишди ки, мәнә бундан артығы лазым дејил. Мәни пионер хидмәтинә башламаға тәшвиг едән Тед гардаша о гәдәр миннәтдарам ки! Бу, ҝәләҹәк хејир-дуалара гапы ачды.

1952-ҹи илин август ајынын сонларында бир ахшамчағы Торонтодан мәнә зәнҝ ҝәлди. Јеһованын Шаһидләринин Канададакы филиалы мәни сентјабр ајындан Бет-Елдә хидмәт етмәјә дәвәт етмишди. Диҝәр пионерләр Бет-Ел һагда чохлу мараглы шејләр данышдығындан утанҹаг олмағыма вә һеч вахт филиалда олмамағыма бахмајараг, мәни мараг бүрүмүшдү. Ора ајаг басан ҝүндән өзүмү евимдәки кими һисс едирдим.

«ГОЈ ҺӘМИШӘ БАҸЫ-ГАРДАШЛАР ОНЛАРЫН ГЕЈДИНӘ ГАЛДЫҒЫНЫ ҜӨРСҮНЛӘР»

Бет-Елә ҝәлдикдән гыса бир мүддәт сонра Торонтодакы јығынҹаглардан бириндә Бил Јакос гардашын әвәзинә јолдашлыг хидмәтчиси (һал-һазырда ағсаггаллар шурасынын координатору адланыр) тәјин едилдим. Һәмин вахт ҹәми 23 јашым вар иди, өзүмү тәҹрүбәсиз кәндчи һесаб едирдим. Лакин Бил гардаш һәлимликлә вә мәһәббәтлә нә етмәли олдуғуму ҝөстәрди. Јеһова, һәгигәтән дә, мәнә дајаг иди.

Бәстәбој вә ҝүләрүз Бил гардаш инсанлара мараг ҝөстәрирди. О, баҹы-гардашлары, баҹы-гардашлар да ону чох севирди. Бил гардаш онлара тәкҹә проблемләрлә үзләшәндә јох, һәмишә баш чәкирди. Гардаш мәни дә бу ҹүр давранмаға вә хидмәтдә баҹы-гардашларла әмәкдашлыг етмәјә тәшвиг етди. О демишди: «Кен, гој һәмишә баҹы-гардашлар онларын гејдинә галдығыны ҝөрсүнләр. Бу, онлара зәифликләримизин үстүндән кечмәјә көмәк едәҹәк».

МӘНИМ ВӘФАЛЫ ҺӘЈАТ ЈОЛДАШЫМ

1957-ҹи илин јанварындан Јеһова мәнә хүсуси тәрздә көмәк етмәјә башлады. Һәмин ај мән Евелинлә евләндим. О, Ҝилеад мәктәбинин 14-ҹү синфини битирмишди. Евләнмәздән габаг Евелин франсыздилли Квебек әјаләтиндә хидмәт едирди. О вахтлар Квебек әјаләти, әсас етибарилә, Рома католик килсәсинин нәзарәти алтында иди. Буна ҝөрә дә Евелинин иши јаман чәтин иди, анҹаг о, алдығы тапшырыға вә Јеһоваја садиг иди.

1957-ҹи илдә Евелинлә аилә гурдум

Евелин мәнә дә садиг иди (Ефес. 5:31). Онун садиглији биз евләнәндән дәрһал сонра сынанды! Биз Флоридаја (АБШ) сәјаһәт етмәји планлашдырырдыг, лакин тојумуздан бир ҝүн сонра филиал мәндән Канададакы Бет-Елдә бирһәфтәлик тәлим кечмәји ми хаһиш етди. Дүздүр, бу ҝөрүш бизим планларымызы јарымчыг гојду, амма Евелин вә мән Јеһованын биздән истәдији һәр шеји етмәјә һазыр идик. Буна ҝөрә дә бал ајымызы јарымчыг сахладыг. Һәмин бир һәфтә әрзиндә Евелин филиалын јахынлығында тәблиғ хидмәтиндә олду. Бу әрази Квебекдән олдугҹа фәргләнсә дә, о, әлиндән ҝәләни әсирҝәмәди.

Һәфтәнин сонуна јахын мәнә сүрприз едилди — Онтарионун шималына рајон нәзарәтчиси тәјин едилдим. Мән, 25 јашлы тәҹрүбәсиз тәзәбәј, Јеһоваја ҝүвәниб арвадымла јола дүшдүм. Канадада гышын оғлан чағында биз өз тәјинатлары үчүн гајыдан тәҹрүбәли сәјјар нәзарәтчиләрлә бүтүн ҝеҹәни гатарда ҝетдик. Онлар бизи елә руһландырдылар ки! Һәтта онлардан бири бүтүн ҝеҹәни отура-отура нараһат ҝетмәјәк дејә өз чарпајысыны бизә верди. Нөвбәти ҝүн, тојумуздан ҹәми 15 ҝүн сонра, јухарыда гејд етдијим кими, Һорнепејндәки балаҹа група баш чәкмәјә башладым.

Һәјатымызда чохлу дәјишикликләр олду. Вилајәт нәзарәтчиси кими хидмәт едәркән, 1960-ҹы илин сонларында мән 1961-ҹи илин феврал ајындан Бруклиндә (Нју-Јорк) кечирилмәјә башлајаҹаг онајлыг Ҝилеад мәктәбинин 36-ҹы синфинә дәвәтнамә алдым. Сөзсүз, мән чох севинирдим, лакин Евелинин мәнимлә бирҝә бу мәктәбә дәвәт олунмамасы севинҹимә көлҝә салды. Евелин онунла ејни вәзијјәтдә олан диҝәр баҹылар кими, ән азы, он ај ајры галмаға разы олдуғуну билдирән мәктуб јазмалы иди. Евелин ҝөз јашларыны сахлаја билмирди, амма гәрара ҝәлдик ки, мән бу мәктәбә ҝетмәлијәм. Евелин Ҝилеадда олдугҹа дәјәрли тәлим алаҹағыма севинирди.

Бу вахт әрзиндә Евелин Канададакы филиалда хидмәт едирди. Отаг јолдашы мәсһ олунмуш Маргарит Лавел баҹы олдуғу үчүн о, өзүнү бәхтәвәр санырды. Сөзсүз ки, бир-биримиз үчүн бурнумузун уҹу ҝөјнәјирди. Амма Јеһованын көмәјилә бу мүвәггәти тәјинатларымызын өһдәсиндән ҝәлә билдик. Арвадымын Јеһова вә Онун тәшкилаты үчүн даһа јарарлы олмағымыздан өтрү бирҝә кечирә биләҹәјимиз вахты гурбан вермәјә һазыр олмасы мәнә ҝүҹлү тәсир бағышлады.

Ҝилеад мәктәбиндә тәлим алдығым үч ај иди ки, һәмин вахт үмумдүнја фәалијјәтимизә рәһбәрлик едән Нејтан Норр гардаш мәнә ҝөзләнилмәз бир тәклиф етди. О, мәндән Ҝилеад мәктәбини јарымчыг гојуб Канададакы филиалда Падшаһлыг Хидмәти Мәктәбинин мүвәггәти тәлиматчысы олмағы хаһиш етди. Норр гардаш мәнә деди ки, бу тәклифи гәбул етмәк мәҹбуријјәтиндә дејиләм. Истәсәм, Ҝилеад мәктәбини битириб, бәлкә дә, хүсуси тәјинатлы мүждәчи тәјин олунарам. О, һәмчинин вурғулады ки, ишдир Канадаја гајыдасы олсам, ола билсин, бир даһа Ҝилеад мәктәбинә дәвәт едилмәдим вә садәҹә Канадада галыб хидмәтими давам едирдим. Гардаш гәрары өһдәмә бурахды ки, арвадымла мәсләһәтләшиб бир нәтиҹәјә ҝәлим.

Артыг Евелинин теократик тәјинатлара мүнасибәтини билдијим үчүн мән дәрһал Норр гардаша  гәрарымы билдирдим: «Биз Јеһованын тәшкилатынын истәдији һәр шеји ҹанла-башла етмәјә һазырыг». Шүарымыз һәмишә бу олуб: бизим нә истәдијимиз әсас дејил, Јеһованын тәшкилаты һара тәјин етсә, ора да ҝедәҹәјик.

Беләҹә, Падшаһлыг Хидмәти Мәктәбини кечирмәк үчүн 1961-ҹи илин апрел ајында Бруклиндән Канадаја гајытдым. Даһа сонра биз Бет-Ел хидмәтинә башладыг. Сонра мәнә бир дәнә дә сүрприз едилди, мән Ҝилеад мәктәбинин 1965-ҹи илдә кечириләҹәк 40-ҹы синфинә дәвәт олундум. Лакин бир нечә һәфтәдән сонра Евелин дә бу мәктәбә дәвәт олунанда севинҹимиз јерә-ҝөјә сығмады).

Ҝилеад мәктәбинә ҝәләндән сонра Норр гардаш деди ки, биз дә дахил олмагла, бүтүн франсыздилли тәләбәләр Африкаја тәјин олунаҹаг. Анҹаг бурахылыш ҝүнү биз јенидән Канадаја тәјин олундуг! Мән ҹәми 34 јашымда филиал нәзарәтчиси тәјин олундум (инди филиал комитәсинин координатору адланыр). Норр гардаша һәлә чох ҹаван олдуғуму билдирәндә о, үрәјимә су сәпди. Тәјинатыма башладығым илк ҝүндән Бет-Елдә ваҹиб гәрарлар вермәздән әввәл тәҹрүбәли јашлы гардашлардан мәсләһәт алмаға чалышырдым.

БЕТ-ЕЛ — ӨЈРӘНМӘК ВӘ ӨЈРӘТМӘК ҮЧҮН ЈЕР

Бет-Ел хидмәти сајәсиндә башгаларындан чох шеј өјрәндим. Филиал комитәсинин диҝәр үзвләринә һөрмәтлә јанашыр вә онлара мәфтун идим. Үмумијјәтлә, һәјатым боју филиалдакы вә хидмәт етдијимиз јығынҹаглардакы јүзләрлә нүмунәви ҝәнҹ вә јашлы баҹы-гардашлардан чох шеј өјрәндим.

Канадада Бет-Ел аиләси үчүн сәһәр ибадәти кечирәркән

Үстәлик, Бет-Ел хидмәти мәнә башгаларыны өјрәтмәк вә онларын иманларыны мөһкәмләндирмәк имканы верди. Һәвари Павел Тимотејә демишди: «Өјрәндијин... шејләрә садиг гал». О, һәмчинин әлавә етмишди: «Мәндән ешитдијин вә бир чохларынын шәһадәт етдији шејләри садиг адамлара әманәт ет ки, онлар да тәлим вермәк үчүн јарарлы олсунлар» (2 Тим. 2:2; 3:14). Һәрдән һәмиманлыларым мәндән Бет-Елдә хидмәт етдијим 57 ил әрзиндә нәләр өјрәндијими сорушурлар. Мән бирҹә ону дејирәм: «Јеһованын тәшкилатынын чағырышына һәвәслә вә дәрһал һај вер, Јеһованын һәмишә имдадына чатаҹағына әмин ол».

Бет-Елә утанҹаг, тәҹрүбәсиз ҝәнҹ кими ҝәлишим дүнәнки ҝүн кими јадымдадыр. Бүтүн бу илләр әрзиндә Јеһова мәним сағ әлимдән тутуб. Хүсусилә дә баҹы-гардашларымын гајғысы вә көмәјилә О, мәни әмин етмәјә давам едир: «Горхма, сәнә көмәк едәҹәјәм» (Јешаја 41:13).

^ абз. 10 1945-ҹи ил мајын 22-дә Канада һөкумәти фәалијјәтимизә гојдуғу гадағаны арадан галдырды.