«Јеһованын ҝөзү салеһләрин үстүндәдир» (1 ПЕТ. 3:12).

1. Аллаһын адыны дашыјан дөнүк Исраил халгыны һансы тәшкилат әвәз етди? (Мәгаләнин әввәлиндәки шәклә бах.)

БИРИНҸИ әсрдә мәсиһчи јығынҹағынын јаранмасына вә мүасир дөврдә һәгиги ибадәтин бәрпасына Јеһова Өзү рәһбәрлик едиб. Әввәлки мәгаләдә гејд олундуғу кими, Мәсиһин еркән давамчыларындан тәсис олунан бир тәшкилат о дөврдә Аллаһын адыны дашыјан дөнүк Исраил халгыны әвәз етди. Јеһова бу јени тәшкилатын архасында дурдуғу үчүн ерамызын 70-ҹи илиндә Јерусәлим мәһв едилән заман ону горуду (Лука 21:20, 21). Биринҹи әсрдә баш верән һадисәләр Јеһованын мүасир хидмәтчиләринә тәсир едәҹәк һадисәләрә ишарә иди. Шејтан системи тезликлә мәһв едилсә дә, Аллаһын тәшкилатына һеч нә олмајаҹаг (2 Тим. 3:1). Буна неҹә әмин ола биләрик?

2. Иса «бөјүк мүсибәт» барәдә нә демишди вә бу неҹә башлајаҹаг?

2 Иса өзүнүн ҝөзәҝөрүнмәз иштиракы вә бу дөврүн јекуну һагда демишди: «Елә бир бөјүк мүсибәт олаҹаг ки, беләси дүнја јаранандан бәри олмамышдыр вә бир даһа олмајаҹаг» (Мат. 24:3, 21). Бу мүсибәт Јеһованын сијаси гүввәләр васитәсилә јалан динин дүнја империјасы олан  «Бөјүк Бабил»и мәһв етмәси илә башлајаҹаг (Вәһј 17:3—5, 16). Сонра нә баш верәҹәк?

ШЕЈТАНЫН ҸАНЫ ҺАР-МАҜЕДОН ИСТӘЈИР

3. Јалан динин мәһвиндән сонра Јеһованын халгына гаршы нәјә ҹәһд ҝөстәриләҹәк?

3 Јалан динин мәһвиндән сонра Шејтан вә әлалтылары Јеһованын халгына һүҹум едәҹәк. Мәсәлән, «Магог өлкәсиндән олан [Гог]» барәдә белә дејилмишди: «Сән, бүтүн гошунун вә сәнинлә бирҝә бир чох халг чыхыб туфан кими ҝәләҹәксиниз, өлкәнин үзәрини тутан булуда бәнзәјәҹәксиниз». Јеһованын Шаһидләринин силаһлы ордусу олмадығындан вә ән сүлһсевәр халг олдугларындан илк бахышдан онлар асан лоғмаја охшајаҹаглар. Амма бу, онларын ҝөзүндә галаҹаг! (Јез. 38:1, 2, 9 —12)

4, 5. Аллаһ Шејтанын Онун халгыны мәһв етмәк ҹәһдләринә неҹә ҹаваб верәҹәк?

4 Аллаһ Шејтанын Онун халгыны мәһв етмәк ҹәһдләринә неҹә ҹаваб верәҹәк? Јеһова Каинатын Һөкмдары сәлаһијјәтиндән истифадә едиб онлары мүдафиә едәҹәк. Јеһова халгына едилән һүҹуму Өзүнә едилән һүҹум кими гәбул едир. (Зәкәријјә 2:8 ајәсини оху.) Буна ҝөрә дә сәмави Атамыз бизи хилас етмәк үчүн дәрһал һәрәкәтә кечәҹәк. Бу гуртулуш Шејтан дүнјасынын Һар-Маҝедонда — «Гадир Аллаһын бөјүк ҝүнүндә баш верәҹәк [мүһарибәдә]» мәһв едилмәси илә тамамланаҹаг (Вәһј 16:14, 16).

5 Һар-Маҝедонла бағлы Мүгәддәс Китаб пејғәмбәрлијиндә белә дејилир: «“Рәббин милләтләрлә давасы вар. Бүтүн бәшәри мүһакимә едәҹәк, писләри гылынҹа тәслим едәҹәк” Рәбб белә бәјан едир. Ордулар Рәбби белә дејир: “Бах милләтдән милләтә бәла јајылыр, дүнјанын узаг јерләриндән бөјүк гасырға гопур”. О ҝүн Рәбб дүнјаны бир уҹундан о бири уҹуна гәдәр өлдүрүләнләрлә долдураҹаг. Онлар үчүн јас тутулмајаҹаг, бир јерә јығылыб басдырылмајаҹаглар, торпағын үстүндә пејин кими олаҹаглар» (Јер. 25:31—33). Һар-Маҝедон бу пис системә сон гојаҹаг. Шејтан дүнјасы мәһв едиләҹәк, Јеһованын тәшкилатынын јерүзү һиссәси исә сағ чыхаҹаг.

ЈЕҺОВАНЫН ТӘШКИЛАТЫ ИРӘЛИ ҜЕДИР

6, 7. а) Бөјүк издиһам һарадан топланыр? б) Сон илләр әрзиндә һансы артым мүшаһидә олунуб?

6 Аллаһын тәшкилатынын јер үзү һиссәсинин ирәли ҝетмәсинин башлыҹа сәбәби онун Аллаһын лүтфүнү газанмыш инсанлардан ибарәт олмасыдыр. Мүгәддәс Китаб бизи әмин едир: «Јеһованын ҝөзү салеһләрин үстүндәдир вә гулағы онларын јалварышларыны ешидир» (1 Пет. 3:12). Салеһләр «бөјүк мүсибәтдән [чыхан]» «бөјүк бир издиһам»дан ибарәтдир (Вәһј 7:9, 14). Сағ чыханлар садәҹә «бир издиһам» јох, чохлу сајда инсандан тәшкил олунмуш «бөјүк бир издиһам»дыр. Бәс сән өзүнү «бөјүк мүсибәтдән» сағ чыханлар арасында ҝөрүрсәнми?

7 Бөјүк издиһам һарадан топланыр? Бу суалын ҹавабы Исанын ҝөзәҝөрүнмәз иштиракы илә бағлы дедији әламәтләриндән бириндә гејд олунур. О демишди: «Падшаһлыг һаггындакы бу хош хәбәр милләтләрин һамысына шәһадәт олсун дејә, бүтүн јер үзүндә тәблиғ едиләҹәк вә сон о вахт ҝәләҹәк» (Мат. 24:14). Бу сон ҝүнләрдә Аллаһын тәшкилатынын әсас иши елә бундан ибарәтдир. Јеһованын Шаһидләринин үмумдүнја тәблиғ вә тәлим ишиндә  иштиракы сајәсиндә милјонларла инсан Аллаһа «руһла вә һәгигәтлә» ибадәт етмәји өјрәниб (Јәһ. 4:23, 24). Мәсәлән, сон он ил, 2003—2012-ҹи хидмәт или әрзиндә 2 707 000 нәфәр һәјатларыны Аллаһа һәср етдикләринин символу олараг вәфтиз олуб. Һал-һазырда бүтүн дүнјада 7 900 000-дән чох Шаһид вар, үстәлик, милјонларла инсан, хүсусилә һәр ил Хатирә ҝеҹәси заманы һәгиги ибадәти дәстәкләјир. Бу саја ҝөрә биз ловғаланмырыг, чүнки «беҹәрән Аллаһдыр» (1 Кор. 3:5—7). Бөјүк издиһамын илбәил сүрәтлә артымы ҝөз габағындадыр!

8. Јеһованын мүасир дөврдәки тәшкилатында һејрәтамиз олан нәдир?

8 Аллаһын халгынын сајындакы артымы ҝөрмәк һејрәтамиздир, чүнки бу ишин архасында Јеһова Өзү дуруб. (Јешаја 43:10—12 ајәләрини оху.) Бу артым барәдә пејғәмбәрликдә дејилмишди: «Ән кичик аиләдән бөјүк нәсил төрәјәҹәк, азсајлы нәсил гүдрәтли милләт олаҹаг. Мән Рәбб буну өз вахтында тез едәҹәјәм» (Јешаја 60:22). Бир мүддәт мәсһ едилмиш галыг «ән кичик» ҝөрүнсә дә, башга руһани исраиллиләрин Аллаһын тәшкилатына ҝәлиши илә онларын сајы артды (Галат. 6:16). Вә бөјүк издиһамын топланмасы илә Аллаһын халгы артмаға давам едир.

ЈЕҺОВА БИЗДӘН НӘ ҜӨЗЛӘЈИР?

9. Аллаһын Кәламындакы ҝәләҹәјә даир вәди ҝөрмәк үчүн нә етмәлијик?

9 Мәсһ едилмиш вә ја бөјүк издиһамын үзвү олмағымыздан асылы олмајараг, Аллаһын Кәламындакы парлаг ҝәләҹәјә даир вәди өз ҝөзләримизлә ҝөрә биләрик. Бунун үчүн биз Јеһованын әмрләринә табе олмалыјыг (Јешаја 48:17, 18). Ҝөтүрәк, Мусанын гануну алтында олан исраиллиләри. Ганунун мәгсәдләриндән бири Исраил халгыны мүдафиә етмәк иди. Онлара әхлаг, иш мүнасибәтләри, ушагларын тәрбијәси, инсанларла рәфтар вә саир саһәләрлә бағлы фајдалы ганунлар верилмишди (Чых. 20:14; Лев. 19:18, 35—37; Ганун. т. 6:6—9). Ејнилә, Аллаһын ганунларына табе олмаг бизә дә фајда ҝәтирир вә сөзсүз, биз Онун ирадәсини јеринә јетирмәји ағыр јүк һесаб етмирик. (1 Јәһја 5:3 ајәсини оху.) Ганун исраиллиләри мүдафиә етдији кими, Јеһова Аллаһын ганунлары вә принсипләри бизи һәм мүдафиә едир, һәм дә иманымызы мөһкәмләндирир (Тит. 1:13).

10. Нә үчүн Мүгәддәс Китабы арашдырмаға вә һәр һәфтә аиләви ибадәт кечирмәјә вахт ајырмалыјыг?

10 Јеһованын тәшкилатынын јерүзү һиссәси мүхтәлиф саһәләрдә ирәлиләјир. Мәсәлән, биз Мүгәддәс Китаб һәгигәтләрини ҝет-ҝедә даһа ајдын баша дүшүрүк. Бу, «салеһләрин јолу исә дан јери тәк шәфәг сачар, нуруну артырараг ҝүндүзә говушар» сөзләринин доғрулуғуну ҝөстәрир (Сүл. мәс. 4:18). Амма јахшы олар ки, өзүмүздән сорушаг: «Мүгәддәс Китаб һәгигәтләринин сон изаһатларыны гәбул едирәм? Мүгәддәс Китабы һәр ҝүн охумағы вәрдиш етмишәм? Нәшрләримизи һәвәслә охујурам? Аиләви ибадәтимиз һәр һәфтә кечир?» Әксәријјәтимиз разылашаҹаг ки, бунлары етмәк елә дә чәтин дејил. Бунлары етмәк үчүн садәҹә вахт ајырмаг лазымдыр. Хүсусилә дә бөјүк мүсибәтин астанасында јашадығымыз үчүн Мүгәддәс Китабдан дәгиг биликләрә јијәләнмәк, онлары тәтбиг етмәк вә руһән инкишаф етмәк һәјати ваҹибдир!

11.Гәдимдә кечирилән бајрамларын вә буҝүнкү тәдбирләрин һансы фајдасы вар?

11 Јеһованын тәшкилаты һәмчинин бизи Павелин мәсләһәтини тәтбиг етмәјә тәшвиг едир: «Ҝәлин бир-биримизә гаршы диггәтҹил  олуб бир-биримизи мәһәббәтә вә хејирхаһ ишләрә тәшвиг едәк, бәзиләринин вәрдиш етдији кими, јығынҹагларымыздан галмајаг, әксинә, о ҝүнүн јахынлашдығыны ҝөрдүкҹә бир-биримизи даһа чох руһландыраг» (Ибр. 10:24, 25). Ибадәт үчүн һәр ил кечирилән бајрамлар вә диҝәр тәдбирләр исраиллиләри руһән мөһкәмләндирирди. Бундан әлавә, Неһемјанын ҝүнләриндә кечирилән хүсуси Чардаглар бајрамы кими тәдбирләр севиндириҹи һадисә иди (Чых. 23:15, 16; Неһ. 8:9—18). Биз јығынҹаг ҝөрүшләриндән, рајон вә вилајәт конгресләриндән ејни фајданы әлдә едирик. Ҝәлин руһани сағламлығымыз вә хошбәхтлијимиз үчүн тәгдим олунан бу тәдбирләрдән там фајдаланаг (Тит. 2:2).

12. Падшаһлығын тәблиғ ишинә неҹә јанашмалыјыг?

12 Аллаһын тәшкилаты илә әмәкдашлыг едән бизләр «Аллаһын хош хәбәри илә бағлы мүгәддәс иши»н иҹрасында иштирак етдијимиз үчүн шадыг (Ром. 15:16). Бу «мүгәддәс иши» иҹра етмәклә Мүгәддәс Аллаһын әмәкдашларына чеврилирик (1 Кор. 3:9; 1 Пет. 1:15). Хош хәбәрин тәблиғи Јеһованын мүгәддәс адынын иззәтләнмәсинә хидмәт едир. Үстәлик, «хошбәхт Аллаһ тәрәфиндән... шанлы хош [хәбәрин]» бизә әманәт едилмәси әсил шәрәфдир (1 Тим. 1:11).

13. Руһани сағламлығымыз вә һәјатымыз нәләрдән асылыдыр?

13 Аллаһ истәјир ки, биз Она бағланмагла вә мүхтәлиф саһәләрдә Онун тәшкилатыны дәстәкләмәклә руһани ҹәһәтдән сағлам галаг. Муса исраиллиләрә демишди: «Гаршынызда һәјатла өлүмү, хејир-дуа илә ләнәти гојдуғум үчүн бу ҝүн ҝөјү вә јери сизә шаһид тутурам. Һәјаты сечин ки, сиз вә өвладларыныз јашаја биләсиниз. Аллаһыныз Рәбби севин, сөзү гулағынызда галсын вә Она бағланын. Чүнки сизин һәјатыныз Одур. Белә етсәниз, Рәббин ата-бабаларыныз Ибраһимә, Исһага вә Јагуба вермәји вәд етдији торпагда сизи узун өмүрлү едәҹәк» (Ганун. т. 30:19, 20). Демәли, һәјатымыз Јеһованын ирадәсини јеринә јетирмәкдән, Ону севмәкдән, сөзүнә гулаг асмагдан вә Она бағланмагдан асылыдыр.

14. Јеһованын тәшкилатынын ҝөрүнән һиссәси барәдә бир гардаш нә демишди?

14 Јеһоваја тамамилә бағлы галан вә Онун тәшкилаты илә бир аддымлајан Прајс Һјуз гардаш јазмышды: «Мән чох миннәтдарам ки, 1914-ҹү илдән, һәр шејин там ајдын олмадығы... елә о еркән дөврдән Јеһованын нијјәтләринә аид билијә әсасән јашајырам. Мәним үчүн һәјатда ваҹиб олан бир шеј вар: о да Јеһованын ҝөрүнән тәшкилатына бағлы галмагдыр. Кечмишдә башыма ҝәләнләрдән өјрәндим ки, инсан ағлына ҝүвәнмәк нә гәдәр ағылсызлыгдыр. Буну дәрк едәндән бәри бу садиг тәшкилата бағлы галмаг әзминдәјәм. Ахы инсан Аллаһын лүтфүнү вә хејир-дуасыны башга неҹә газана биләр?!»

ЈЕҺОВАНЫН ТӘШКИЛАТЫ ИЛӘ ИРӘЛИ!

15. Тәлимә едилән дәјишикликләрә неҹә јанашмалы олдуғумуза даир Мүгәддәс Китабдан нүмунә ҝәтир.

15 Әҝәр биз Јеһованын лүтфүнү вә хејир-дуасыны газанмаг истәјириксә, онда Онун тәшкилатыны дәстәкләмәли вә тәлимдәки дәјишикликләри гәбул етмәлијик. Бир дүшүнүн: Иса Мәсиһин өлүмүндән сонра минләрлә јәһуди мәсиһчи Ганунун тәрәфини сахлајыр вә ондан һеч ҹүр гопа билмирди (Һәв. иш. 21:17 —20). Лакин Павелин ибраниләрә јаздығы мәктубун көмәји илә онлар гәбул  етдиләр ки, «Гануна ҝөрә тәгдим едилән» гурбанлар сајәсиндә јох, «Иса Мәсиһин бәдәнинин тәгдим едилмәси сајәсиндә бирдәфәлик мүгәддәс [едилдиләр]» (Ибр. 10:5—10). Шүбһәсиз, јәһуди мәсиһчиләриндән чоху дүшүнҹә тәрзләрини дәјишиб руһән инкишаф етдиләр. Һәмчинин биз дә дәриндән арашдырмалы, Аллаһын Кәламына әсасланан тәлимә вә ја тәблиғ ишинә едилән дәјишикликләри гәбул етмәлијик.

16 Јеһова Она вә тәшкилатына сәдагәт ҝөстәрәнләри даим хејир-дуаландыраҹаг. Садиг мәсһ олунмушлар ҝөјдә Мәсиһин һәмварисләри олмаг шәрәфинә лајиг ҝөрүләҹәкләр (Ром. 8:16, 17). Әҝәр биз јерүзү үмидинә маликиксә, онда Ҹәннәтдә јашамағын неҹә мөһтәшәм олаҹағыны тәсәввүр едә биләрик. Јеһованын тәшкилатынын бир һиссәси кими башгаларына Аллаһын вәд етдији јени дүнја барәдә данышмаг неҹә дә хошдур! (2 Пет. 3:13). Мәзмур 37:11 ајәсиндә дејилир: «Һәлимләр јер үзүнү мүлк олараг алаҹаг. Әмин-аманлығын боллуғундан зөвг тапаҹаг». Инсанлар «евләр тикиб орада мәскунлашаҹаг» вә «әлләринин ишләриндән зөвг алаҹаг» (Јешаја 65:21, 22). Бир даһа нә һәдә-горху, нә касыбчылыг, нә дә аҹлыг олаҹаг (Мәз. 72:13—16). Бөјүк Бабил бир даһа һеч кәси аздырмајаҹаг, чүнки о мөвҹуд олмајаҹаг (Вәһј 18:8, 21). Өләнләр дириләҹәк вә онлара әбәди јашамаг фүрсәти вериләҹәк (Јешаја 25:8; Һәв. иш. 24:15). Өзүнү Јеһоваја һәср едән милјонларла инсаны неҹә дә ҝөзәл һәјат ҝөзләјир! Мүгәддәс Китабдакы бу кими вәдләрин шаһиди олмаг үчүн биз руһән инкишаф етмәјә, һәмишә Аллаһын тәшкилатындан мөһкәм јапышыб ирәлиләмәјә давам етмәлијик.

Өзүнү Ҹәннәтдә ҝөрүрсән? (16-ҹы абзаса бах)

17. Јеһоваја ибадәтә вә Онун тәшкилатына неҹә јанашмалыјыг?

17 Бу системин сонуна һеч нә галмајыб. Буна ҝөрә дә ҝәлин иманда мөһкәм галаг вә Јеһоваја ибадәт едә билдијимизә ҝөрә миннәтдар олаг. Нөвбәти сөзләри дејән Давуд бу әһвал-руһијјәдә иди: «Рәбдән бир арзум, бир истәјим вар: бүтүн өмрүм боју Рәббин евиндә јашајым, мәбәдиндә Рәббин ҹамалына бахым, Она пәрәстиш едим» (Мәз. 27:4). Ҝәлин һәр биримиз Аллаһа бағланаг, Онун халгына даһа јахын олаг вә тәшкилаты илә ирәли ҝедәк.