«Инсанларын сизинлә неҹә рәфтар етмәсини истәјирсинизсә, сиз дә онларла еләҹә рәфтар един» (МАТ. 7:12).

1. Хидмәтдә инсанларла рәфтарымыз онлара неҹә тәсир едир? Нүмунә чәк. (Мәгаләнин әввәлиндәки шәклә бах.)

БИР НЕЧӘ ил өнҹә бир мәсиһчи әр-арвад Фиҹидә инсанлары Мәсиһин өлүмүнүн Хатирә ҝеҹәсинә дәвәт етмәк кампанијасында иштирак етмишди. Онлар бир гадынла евинин һәјәтиндә сөһбәт едәркән јағыш башлады. Гардаш чәтирин бирини гадына вериб өзү арвады илә бир чәтир алтында дајанды. Һәмин гадынын Хатирә ҝеҹәсинә ҝәлдијини ҝөрәндә бу ҹүтлүк чох севинди. Гадын билдирди ки, о, гапысына ҝәлән Јеһованын Шаһидләрини динләмирди. Амма бу ҹүтлүјүн диггәтҹиллији она тәсир етдији үчүн о, бу мәрасимә ҝәлди. Бу ҹүтлүк «гызыл ганун» адланан принсипә әсасән даврандығы үчүн белә ҝөзәл нәтиҹә әлдә етмишди.

2. Гызыл ганун нәдир вә она неҹә риајәт едә биләрик?

2 Гызыл ганун нәдир? Бу, Иса Мәсиһин вердији әмрдир. О демишди: «Инсанларын сизинлә неҹә рәфтар етмәсини истәјирсинизсә, сиз дә онларла еләҹә рәфтар един» (Мат. 7:12). Биз бу әмрә ики јолла риајәт едә биләрик. Биринҹиси, өзүмүздән сорушмалыјыг: «Әҝәр мән гаршымдакы инсанын јериндә олсајдым, мәнимлә неҹә рәфтар едилмәсини истәјәрдим?» Икинҹиси, һәмин  адамдан нә ҝөзләјириксә, о ҹүр давранмаг үчүн әлимиздән ҝәләни етмәлијик (1 Кор. 10:24).

3, 4. а) Нәјә ҝөрә гызыл гануну јалныз һәмиманлыларымызла мүнасибәтә тәтбиг етмәмәлијик? б) Бу мәгаләдә нәји арашдыраҹағыг?

3 Чох вахт биз гызыл гануну һәмиманлыларымызла мүнасибәтдә тәтбиг едирик. Лакин Иса ҝөстәриш вермәмишди ки, биз јалныз иманымыза шәрик олан инсанларла мүнасибәтдә белә давранмалыјыг. Әслиндә, о, гызыл гануну бүтүн инсанларла, һәтта дүшмәнләримизлә неҹә рәфтар етмәли олдуғумуз һагда данышаркән хатырлатмышды. (Лука 6:27, 28, 31, 35 ајәләрини оху.) Әҝәр биз гызыл гануну дүшмәнләримизлә рәфтарымызда тәтбиг етмәлијиксә, онда тәблиғ етдијимиз вә бәлкә дә, «әбәди һәјата дүзҝүн мејли» олаҹаг кәсләрлә мүнасибәтдә даһа чох тәтбиг етмәли дејиликми? (Һәв. иш. 13:48).

4 Инди исә ҝәлин хидмәтдә оларкән нәзәрә алмалы олдуғумуз дөрд суалы мүзакирә едәк. Һәгигәти киминлә бөлүшүрәм? Һарада бөлүшүрәм? Нә вахт бөлүшүрәм? Неҹә бөлүшүрәм? Бу суаллар бизә тәблиғ етдијимиз адамларын һиссләрини нәзәрә алмаға вә буна ујғун давранмаға көмәк едәҹәк (1 Кор. 9:19 —23).

ҺӘГИГӘТИ КИМИНЛӘ БӨЛҮШҮРӘМ?

5. Өзүмүзә һансы суаллары вермәлијик?

5 Адәтән, биз хидмәтдә инсанларла фәрди олараг сөһбәт едирик. Һәр кәсин өз дәрди-сәри вар (2 Салн. 6:29). Киминләсә һәгигәти бөлүшәндә өзүмүздән сорушмалыјыг: «Мән о инсанын јеринә олсајдым, онун мәнә неҹә мүнасибәт ҝөстәрмәсини истәјәрдим? Онун мәнә үмуми јанашмасыны истәјәрдим, јохса фәрди?» Бу ҹүр суалларын үзәриндә дүшүнмәк бизә һәр кәсә фәрди јанашмаға көмәк едәҹәк.

6, 7. Хидмәтдә гаршылашдығымыз адам агрессив ҝөрүнүрсә, неҹә давранмалыјыг?

6 Һеч кимин алнына «пис адам» дамғасы вурулмајыб. Мәсәлән, бир мәсиһчи кими биз Мүгәддәс Китабын «гој сөзләриниз һәмишә... үрәкачан олсун» мәсләһәтинә риајәт етмәк үчүн әлимиздән ҝәләни едирик (Колос. 4:6). Анҹаг гејри-камил олдуғумуз үчүн һәрдән пешман олаҹағымыз сөзләр дејирик (Јаг. 3:2). Ола билсин, ҝүнүмүз пис кечдији үчүн киминләсә сәрт даныша биләрик, бу вахт бизә «кобуд» вә ја «данышығыны билмәјән» дамғасынын вурулмасыны истәмәздик. Үмид едәрдик ки, гаршымыздакы адам бизә анлајышла јанашаҹаг. Бәс биз башгаларына гаршы елә бу ҹүр олмалы дејилик?

7 Хидмәтдә гаршылашдығымыз адам агрессив ҝөрүнүрсә, јахшы оларды ки, ону баша дүшмәјә чалышаг. Ола билсин, ишдә вә ја мәктәбдә онун кефинә соған доғрајыблар. Јахуд о, ағыр хәстәликдән әзијјәт чәкир. Адәтән, әввәл-әввәл сәрт мүнасибәт ҝөстәрән адам Јеһованын халгындан өзүнә гаршы мүлајимлик вә һөрмәт ҝөрәндә мүнасибәтини дәјишир (Сүл. мәс. 15:1; 1 Пет. 3:15).

8. Нәјә ҝөрә «һәр ҹүр адам»а хош хәбәри тәблиғ етмәјә тәрәддүд етмәмәлијик?

8 Биз хидмәтдә һәр ҹүр инсанла гаршылашырыг. Мәсәлән, сон бир нечә илдә «Ҝөзәтчи гүлләси» журналында дәрҹ едилән «Мүгәддәс Китаб һәјатлары дәјишир» рубрикасында 60-дан чох адамын һәјат һекајәси нәшр олунуб. Бу рубрикада һаггында бәһс олунан адамлардан бәзиләри кечмишдә оғру, сәрхош, гулдур, наркоман, диҝәрләри исә сијасәтчи, дин хадими, бизнесмен олублар. Еләләри дә олуб ки, әхлагсыз һәјат тәрзи сүрүб. Лакин онларын һамысы хош хәбәри ешидиб, Аллаһын Кәламыны өјрәнмәјә разы олуб, һәјатларыны дәјишиб, һәгигәтә ҝәлибләр. Буна ҝөрә дә биз һеч вахт фикирләшмәмәлијик  ки, филанкәс Падшаһлыг һаггында мүждәни әсла гәбул етмәјәҹәк. (1 Коринфлиләрә 6:9—11 ајәләрини оху.) Әксинә, биз «һәр ҹүр адам»ын хош хәбәрә һај верә биләҹәјини гәбул едирик (1 Кор. 9:22).

ҺӘГИГӘТИ ҺАРАДА БӨЛҮШҮРӘМ?

9. Нәјә ҝөрә башгаларынын евинә һөрмәтлә јанашмалыјыг?

9 Хош хәбәри инсанларла һарада бөлүшә биләрик? Адәтән, биз буну онларын евиндә едирик (Мат. 10:11—13). Башгалары бизим евимизә вә шәхси әшјаларымыза һөрмәтлә јанашанда хошумуза ҝәлир. Ахы евимиз бизим үчүн дәјәрлидир. Евимизин тәһлүкәсиз олмасыны вә орада һәр шејин гојдуғумуз кими галмасыны истәјирик. Бу сәбәбдән, тәблиғ етдијимиз инсана да ејни һөрмәти ҝөстәрмәлијик. Јәни евдән-евә тәблиғдә јахшы олар ки, өзүмүзү онларын евиндә неҹә апардығымыза фикир верәк (Һәв. иш. 5:42).

10 Ҹинајәткарлыгла долу дүнјада әксәр ев саһибләри танымадыглары адамлардан еһтијат едирләр (2 Тим. 3:1—5). Буна ҝөрә дә биз онларда шүбһә ојадаҹаг һәрәкәт етмәмәлијик. Туталым, биз һәр һансы евә јахынлашыб гапыны дөјүрүк. Гапыны ачан јохдурса, биздә пәнҹәрәдән бојланыб вә ја евин әтрафында ҝәзиб ев саһибини ахтармаг истәји јарана биләр. Сәнҹә, белә һәрәкәт ев саһибини нараһат етмәз? Гоншулар нә фикирләшәр? Дүздүр, биз тәблиғ ишинә мәсулијјәтлә јанашмалыјыг (Һәв. иш. 10:42). Белә ки, биз хош хәбәр чатдырырыг вә буну јахшы нијјәтдән ирәли ҝәләрәк едирик (Ром. 1:14, 15). Буна ҝөрә дә тәблиғ етдијимиз әразидә инсанлары тәлаша салаҹаг бир шеј етмәмәлијик. Һәвари Павел јазмышды: «Хидмәтимиздә гүсур тапылмасын дејә, биз иман јолунда кимисә бүдрәдән бир иш ҝөрмүрүк» (2 Кор. 6:3). Саһәмиздә јашајан инсанларын евинә вә шәхси әшјаларына һөрмәтлә јанашдыгда давранышымыз онлардан бәзиләринин һәгигәтә ҝәлмәсинә сәбәб ола биләр. (1 Петер 2:12 ајәсини оху.)

Ҝәлин һәмишә ев саһибинин евинә вә шәхси һәјатына һөрмәт етдијимизи ҝөстәрәк (10-ҹу абзаса бах)

ҺӘГИГӘТИ НӘ ВАХТ БӨЛҮШҮРӘМ?

11. Биз башгаларынын вахтымыза һөрмәт етмәсинә неҹә јанашырыг вә нә үчүн?

11 Биз мәсиһчиләрин бир дәгигә дә олсун бош вахты олмур. Ишләримизи чатдырмаг үчүн биз ваҹиб вә тәҹили оланлары әввәлә салыр, график гуруруг (Ефес. 5:16; Филип. 1:10). Графикимизә нә исә әнҝәл төрәдәндә, бу, бизи дилхор едир. Анҹаг башгалары бизим вахтымыза һөрмәт едәндә вә онлара ајыра биләҹәјимиз вахтын мәһдуд олдуғуна анлајышла јанашанда бундан разы галырыг. Бәс өзүмүз тәблиғ етдијимиз инсанларла гызыл гануна ујғун неҹә даврана биләрик?

12. Саһәмиздәки инсанлара һәгигәти чатдырмаг үчүн ән мүнасиб вахты неҹә мүәјјәнләшдирә биләрик?

12 Инсанлара һәгигәти чатдырмаг үчүн ән мүнасиб вахты мүәјјән етмәлијик. Бунун үчүн өзүмүздән соруша биләрик: «Саһәмдәки инсанлар, адәтән, нә вахт евдә олур? Онларла нә заман сөһбәт етмәк раһат олар?» Графикимизи онлара ујғунлашдырмаға чалышмалыјыг. Бәзи әразиләрдә евдән-евә тәблиғ ахшамүстү даһа сәмәрәли олур. Бу, јашадығын әразидә дә беләдирсә, онда евдән-евә тәблиғин, һеч олмаса, бир нечәсини бу вахта сала биләрсәнми? (1 Коринфлиләрә 10:24 ајәсини оху.) Әмин ола биләрик ки, Јеһова саһәмиздәки инсанлара мүнасиб вахтда тәблиғ етмәк үчүн чәкдијимиз зәһмәти мүкафатландыраҹаг.

13. Тәблиғ етдијимиз инсана һөрмәт етдијимизи неҹә ҝөстәрә биләрик?

 13 Һәр бир инсана һөрмәтлә јанашдығымызы даһа неҹә ҝөстәрә биләрик? Әҝәр инсан бизи динләјирсә, јахшы шаһидлик вермәлијик, лакин, лору диллә десәк, гыр-саггыз олмамалыјыг. Ев саһиби һәмин мүддәт әрзиндә ваҹиб һесаб етдији башга ишләрини дә ҝөрә биләр. Әҝәр ев саһиби вахты олмадығыны дејирсә, онда фикримизи гысаҹа билдирәҹәјимизи демәли вә сөзүмүзүн үстүндә дурмалыјыг (Мат. 5:37). Сөһбәтин сонунда, јахшы оларды ки, ондан јенидән ҝөрүшмәјимиз үчүн мүнасиб олан вахты сорушаг. Бәзи тәблиғчиләр белә дејирләр: «Мән сизинлә бир дә ҝөрүшмәк истәјәрдим. Олар, ҝәлмәздән габаг сизә хәбәр вермәк үчүн зәнҝ едим вә ја месаж јазым?» Графикимизи саһәмиздәки инсанлара ујғунлашдыранда «чох адамын хилас олмасы үчүн [өзүнүн] јох, башгаларынын јахшылығыны [дүшүнән]» Павелин нүмунәсини тәглид етмиш олуруг (1 Кор. 10:33).

ҺӘГИГӘТИ НЕҸӘ БӨЛҮШҮРӘМ?

14 -16. а) Нәјә ҝөрә ҝәлишимизин мәгсәдини ев саһибинә ајдын билдирмәлијик? Нүмунә чәк. б) Бир сәјјар нәзарәтчи сөһбәтә еффектив шәкилдә неҹә башлајыр?

14 Тәсәввүр ет, сәнә кимдәнсә зәнҝ ҝәлир, амма сән онун сәсини танымырсан. Һәмин јад адам сәндән һансы јемәји хошладығыны сорушур. Нараһат ола биләрсән: ҝөрәсән, зәнҝ едән кимдир, мәгсәди нәдир? Дүздүр, ола билсин, етика хатиринә онунла гыса данышаҹагсан, амма ејһам вураҹагсан ки, сөһбәти битирмәк истәјирсән. Инди исә ҝәл бу һадисәјә  башга тәрәфдән бахаг. Зәнҝ едән өзүнү тәгдим едир вә нәзакәтлә билдирир ки, о, гида сәнајесиндә чалышыр вә фајдалы бир мәлумат чатдырмаг истәјир. Еһтимал ки, ону диггәтлә динләмәјә чалышаҹагсан. Һәр шејдән савајы, киминсә бизимлә ачыг, ејни заманда нәзакәтлә сөһбәт етмәси хошумуза ҝәлир. Бәс хидмәтдә гаршылашдығымыз инсанлара гаршы бу ҹүр диггәтҹил ола биләрикми?

15 Бир чох јерләрдә биз ҝәлишимизин мәгсәдини ев саһибинә ачыг билдирмәлијик. Дүздүр, биз онун билмәдији ваҹиб хәбәри чатдырырыг. Амма туталым, өзүмүзү тәгдим етмәдән сөһбәтә бирбаша: «Әлиниздә олсајды, һансы проблеми һәлл едәрдиниз?» — суалы илә башладыг. Биз билирик ки, бу ҹүр суалын мәгсәди гаршымыздакы инсанын фикрини мүәјјән етмәк вә Мүгәддәс Китаб әсасында сөһбәт етмәкдир. Лакин ев саһибинә гәрибә ҝәлә биләр: «Бу кимдир? Нијә мәнә белә суал верир? Нә олуб, нә баш верир?» Демәли, чалышмалыјыг ки, ев саһиби өзүнү нараһат һисс етмәсин (Филип. 2:3, 4). Бәс буну неҹә едә биләрик?

16 Бир сәјјар нәзарәтчи сөһбәтә еффектив башламағын үсулуну тапыб. О, саламлашдыгдан сонра «Һәгигәти өјрәнмәк истәјирсинизми?» трактатынын бир нүсхәсини ев саһибинә вериб дејир: «Биз бу ҝүн бүтүн гоншуларыныза бу әдәбијјатдан веририк. Бурада бир чохларыны нараһат едән алты суал мүзакирә олунур. Бујурун, бу да сизин үчүн». Гардаш гејд едир ки, ҝәлишимизин сәбәбини бәри башдан дејәндә ев саһиби өзүнү раһат һисс едир. Беләҹә, бу үсулла сөһбәти давам етдирмәк даһа асан олур. Сонра сәјјар нәзарәтчи һәмин адамдан сорушур: «Бу суаллардан һансы сизи нараһат едир?» Ев саһиби суаллардан бирини сечәндә гардаш трактаты ачыр вә бу суалла бағлы Мүгәддәс Китабда нә дејилдијини арашдырыр. Вә ја ев саһибини чох инҹитмәмәк үчүн өзү бир суал сечиб дәрһал мүзакирәјә башлајыр. Әлбәттә, сөһбәтә башламағын чохлу үсуллары вар. Бәзи јерләрдә ҝәлишимизин мәгсәдини демәздән өнҹә оранын мәдәнијјәтинә хас олан һансыса һәрәкәт биздән ҝөзләнилә биләр. Әсас одур ки, тәгдимәмизи һәмин инсанларын хошуна ҝәләҹәк шәкилдә гураг.

ХИДМӘТДӘ ГЫЗЫЛ ГАНУНА БАҒЛЫ ГАЛ

17. Мәгаләдә арашдырдығымыз кими, хидмәтдә гызыл гануна һансы үсулларла бағлы гала биләрик?

17 Демәли, һәр кәсә фәрди јанашмагла, инсанын евинә вә шәхси әшјасына һөрмәт етмәклә, онун үчүн мүнасиб вахтда ҝәлмәклә, һабелә јерли әразијә мүнасиб шәкилдә сөһбәтә башламагла хидмәтдә гызыл гануна бағлы галдығымызы ҝөстәрәҹәјик.

18. Хидмәтдә гызыл гануна әсасән даврансаг, мүкафатымыз нә олаҹаг?

18 Башгаларынын бизимлә неҹә рәфтар етмәсини истәјириксә, биз дә саһәдәки инсанларла о ҹүр рәфтар етмәлијик. Бу, бизә бол мүкафат ҝәтирәҹәк. Мүлајим вә диггәтҹил олмагла нурумуз ишыг сачыр, Мүгәддәс Китаб принсипләринин дәјәрини нүмајиш етдирир вә сәмави Атамыза иззәт ҝәтиририк (Мат. 5:16). Хидмәтдә инсанларла рәфтарымыз онлары һәгигәтә ҹәлб едә биләр (1 Тим. 4:16). Тәблиғ етдијимиз инсанларын Падшаһлыг хәбәрини гәбул едиб-етмәмәсиндән асылы олмајараг, севинирик ки, хидмәтдә әлимиздән ҝәләни едирик (2 Тим. 4:5). Ҝәлин һәр биримиз нөвбәти сөзләри дејән һәвари Павели тәглид едәк. О јазмышды: «Бүтүн бунлары хош хәбәр уғрунда едирәм ки, ону башгаларына чатдыра билим» (1 Кор. 9:23). Ҝәлин хидмәтдә һеч вахт гызыл гануну унутмајаг!