Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси (тәлим нәшри)  |  мај 2014

 Архивимиздән

«Һәлә ҝөрүләси чох иш вар»

«Һәлә ҝөрүләси чох иш вар»

Ҹорҹ Јанг 1923-ҹү илин март ајында Рио-де-Жанејроја ҝәлиб чыхыр

1923-ҹү ил. Сан-Паулунун Мусигили Драм консерваторијасынын консерт залы ағзына кими долудур. Ҹорҹ Јанг гардашын ҝур авазына орада әјләшән 585 нәфәрин һамысы диггәтлә гулаг асыр. Онун нитги ҹүмләбәҹүмлә португал дилинә тәрҹүмә едилир. Португал дилиндә Мүгәддәс Китаб ајәләри пројекторла сәһнәдән ҝөстәрилир. Вә сонда португал, инҝилис, алман вә италјан дилләриндә «Һал-һазырда јашајан милјонларла инсан һеч вахт өлмәјәҹәк!» брошүрасынын јүз нүсхәси пајланылыр. Нитг уғурлу алыныр! Кәлам вүсәт алыр. Ики ҝүн сонра ҹамаат башга бир нитгә гулаг асмаг үчүн јенә бу зала ахышыр. Бүтүн бу һадисәләрә нә сәбәб олду?

1867-ҹи илдә Сара Беллоне Фергесен өз аиләси илә бирҝә Бирләшмиш Штатлардан Бразилијаја көчүр. Сара кичик гардашынын Бирләшмиш Штатлардан Бразилијаја ҝәтирдији Мүгәддәс Китаба әсасланмыш бәзи әдәбијјатлары охудугдан сонра 1899-ҹу илдә һәгигәти тапдығыны анлајыр. О, инҝилис дилиндә «Ҝөзәтчи гүлләси» журналынын бир сајыны белә бурахмырды. Мүгәддәс Китабын чатдырдығы хәбәрдән тәсирләнәрәк Ч. Т. Рассел гардаша јаздығы мәктубда өзүнү «инсанын һарада јашамасындан асылы олмајараг, [һәгигәтин һәмин адама] чата биләҹәјинин дири нүмунәси» кими тәсвир етмишди.

«Дириләр өлүләрлә үнсијјәт едә биләрләрми?» (португалҹа)

Сара Фергесен инсанлара Мүгәддәс Китаб һәгигәтини чатдырмаг үчүн әлиндән ҝәләни едирди. Анҹаг ону һәмишә бир суал нараһат едирди: бәс она вә аиләсинә бу хәбәри Бразилијада јашајан бүтүн јахшы инсанлара чатдырмаға кимләр көмәк едәҹәк? 1912-ҹи илдә Бруклин Бет-Елиндән она хәбәр чатдырдылар ки, бир нәфәр Сан-Паулуја ҝәлир вә өзү илә португал дилиндә «Өләнләр һарададыр?» адлы минләрлә трактат ҝәтирир. 1915-ҹи илдә о, демишди ки, Мүгәддәс Китаб Тәдгигатчыларынын әксәријјәтинин тезликлә ҝөјә галдырылаҹагларыны ҝөзләдијини билмәк ону чох тәәҹҹүбләндирирди. О, өз һиссләрини белә бөлүшүр: «Бәс Бразилијанын вә Ҹәнуби Американын агибәти неҹә олаҹаг?.. Ҹәнуби Американын дүнјанын  олдугҹа бөјүк бир һиссәси олдуғуну нәзәрә алсаг, онда дејә биләрик ки, һәлә ҝөрүләси чох иш вар». Бәли, доғрудан да ҝөрүләси чох иш вар иди!

Тәхминән 1920-ҹи илдә бразилијалы сәккиз ҝәнҹ дәнизчи, һәрби ҝәмиләри тәмир едиләнә кими, Нју-Јорк шәһәриндә бир нечә јығынҹаг ҝөрүшүндә иштирак едир. Рио-де-Жанејроја гајыдандан сонра исә онлар јени ешитдикләри Мүгәддәс Китаб үмидини башгалары илә бөлүшүрләр. Чох кечмәмиш, 1923-ҹү илин март ајында сәјјар нәзарәтчи Ҹорҹ Јанг гардаш мараглананларын јашадығы јерә, Рио-де-Жанејроја ҝәлир. О, бир нечә нәшрин португал дилинә тәрҹүмә едилмәсинин гајғысына галыр. Бир гәдәр сонра Јанг гардаш о вахтлар әһалиси тәхминән 600 000 олан Сан-Паулу шәһәринә ҝәлир. Мәгаләнин әввәлиндә дејилдији кими, орада о, нитг сөјләјир вә «Һал-һазырда јашајан милјонларла инсан һеч вахт өлмәјәҹәк!» брошүрасыны тәгдим едир. Јанг гардаш дејир: «Тәк башына олдуғум үчүн мән тамамилә гәзетин чатдыраҹағы еландан асылы идим. Бразилијада Бејнәлхалг Мүгәддәс Китаб Тәдгигатчылары Бирлији ады алтында илк дәфә елан едилән нитгләр сөјләнәҹәкди» *.

Јанг гардаш нитг сөјләјән заман Мүгәддәс Китаб ајәләри пројекторла сәһнәдән ҝөстәрилирди

«Ҝөзәтчи гүлләси»нин 1923-ҹү ил 15 декабр сајында Бразилија һагда верилән һесабатда дејилирди: «Биз орада ијунун 1-дән башланан тәблиғ фәалијјәтинин нәтиҹәсиндә артыг бир дәнә дә олсун әдәбијјат галмадығыны ешидәндә бу ишә Ағамызын неҹә хејир-дуа вердијинә һејран галдыг». Һесабатда һәмчинин билдирилирди ки, Јанг гардаш ијунун 1-дән сентјабрын 30-на кими сөјләдији вә үмумиликдә 3600 нәфәрин иштирак етдији 21 нитгдән 2-сини Сан-Паулу шәһәриндә етмишди. Рио-де-Жанејрода Падшаһлыг хәбәри ҝениш јајылмышды. Јалныз бир нечә ај әрзиндә португал дилиндә 7000-дән чох әдәбијјат пајланмышды. Бундан әлавә, «Ҝөзәтчи гүлләси» нәшри 1923-ҹи ил нојабр–декабр сајындан етибарән португал дилиндә дә чыхмаға башлады.

Сара Беллоне Фергесен — Бразилијада инҝилисҹә «Ҝөзәтчи гүлләси» журналынын илк охујуҹусу

Ҹорҹ Јанг гардаш Сара Фергесени јанына чағырмышды. Бу һагда «Ҝөзәтчи гүлләси»ндә дејилирди: «Баҹы кабинетә дахил олду вә бир гәдәр сүкут јаранды. Јанг гардашын әлини сыхыб вүгарлы бахышла гардаша билдирди: “Инана билмирәм ки, мән әсил сәјјар хидмәтчи ҝөрүрәм!”» О вә ушагларындан бәзиләри тезликлә вәфтиз олдулар. Сара дүз 25 ил вәфтиз олунаҹағы ҝүнү ҝөзләмишди! «Ҝөзәтчи гүлләси»нин 1924-ҹү ил 1 август сајында дејилирди ки, Бразилијада, әксәријјәти Рио-де-Жанејродан олан 50 нәфәр вәфтиз олунмушду.

Инди тәхминән 90 ил кечиб. «Бәс Бразилијанын вә Ҹәнуби Американын агибәти неҹә олаҹаг?» — суалыны вермәјә еһтијаҹ јохдур. Һал-һазырда 760 000-дән чох Јеһованын Шаһиди Бразилијада хош хәбәри тәблиғ едир. Һәмчинин Падшаһлыг һагда хош хәбәр Ҹәнуби Американын һәр јериндә португал, испан вә бир чох јерли дилләрдә чатдырылыр. 1915-ҹи илдә Сара Фергесен һаглы иди, чүнки ҝөрүләси чох иш вар имиш (Бразилијадакы архивимиздән).

^ абз. 6 Бејнәлхалг Мүгәддәс Китаб Тәдгигатчылары Бирлији Јеһованын Шаһидләринин әввәлки ады олуб.