Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси (тәлим нәшри)  |  март 2014

Аранызда олан јашлылара һөрмәт един

Аранызда олан јашлылара һөрмәт един

«Јашлыларын гаршысында ајаға дурун, ағсаггаллара һөрмәт еләјин» (ЛЕВ. 19:32).

1. Бәшәријјәт һансы вәзијјәтдәдир?

ЈЕҺОВА һеч вахт инсанларын гоҹалыгдан әзијјәт чәкмәсини истәмирди. Әксинә, Онун нијјәти о иди ки, инсанлар Ҹәннәтдә тамамилә сағлам јашасынлар. Лакин һал-һазырда «бүтүн хилгәт... инилдәјиб әзаб чәкир» (Ром. 8:22). Неҹә дүшүнүрсүнүз, Аллаһ инсанларын ҝүнаһын нәтиҹәләриндән әзијјәт чәкдијини ҝөрәндә һансы һиссләри кечирир? Үстәлик, аһыл јашда оланларын әксәријјәти мәһз көмәјә еһтијаҹ дујдуглары бир вахтда етинасызлыгла үзләширләр (Мәз. 39:5; 2 Тим. 3:3).

2. Нә үчүн мәсиһчиләр јашлылары хүсусилә гијмәтләндирирләр?

2 Јеһованын халгы јығынҹагдакы јашлылары гијмәтләндирир. Биз онларын мүдриклијиндән фајдаланырыг вә онларын иман нүмунәләри бизи һәвәсләндирир. Ола билсин, онлардан кимсә һәтта бизим гоһумумуздур. Амма онларын бизим гоһумумуз олуб-олмамағындан асылы олмајараг, биз онларын рифаһы илә марагланмалыјыг (Галат. 6:10; 1 Пет. 1:22). Јеһованын јашлылара мүнасибәтини өјрәнмәк һәр биримизә фајда ҝәтирәҹәк. Биз һәмчинин аилә үзвләринин вә јығынҹагдакы баҹы-гардашларын севдијимиз јашлы инсанларла бағлы үзәринә дүшән мәсулијјәтләри мүзакирә едәҹәјик.

«МӘНИ РӘДД ЕТМӘ»

3, 4. а) 71-ҹи мәзмурун јазычысы Јеһовадан нә хаһиш етмишди? б) Јығынҹағын аһыл јашлы үзвләри Аллаһдан нә хаһиш едә биләрләр?

3 Аллаһдан илһам алан мәзмурчу Мәзмур 71:9 ајәсиндә  Она јалварыр: «Јаша доланда да мәни рәдд етмә, тагәтдән дүшәндә дә мәни тәрк етмә». Ҝөрүнүр, бу мәзмур Давудун јаздығы 70-ҹи мәзмурун давамыдыр. Буна ҝөрә дә, чох еһтимал ки, Мәзмур 71:9 ајәсиндәки хаһиш дә Давуда мәхсусдур. О, ҝәнҹлијиндән аһыл јашларына гәдәр Јеһоваја хидмәт етмиш, Аллаһ да она бөјүк ишләр тапшырмышды (1 Шам. 17:33—37, 50; 1 Пад. 2:1—3, 10). Буна бахмајараг, Давуд Јеһовадан бундан сонра да она хејирхаһлыг ҝөстәрмәсини хаһиш едирди. (Мәзмур 71:17, 18 ајәләрини оху.)

4 Бу ҝүн дә бир чохлары, Давуд кими, аһыл јашында олмаларына вә «пис ҝүнләр» кечирмәләринә бахмајараг, Аллаһы иззәтләндирмәк үчүн әлләриндән ҝәләни едирләр (Ваиз 12:1—7). Онлардан чоху мүхтәлиф саһәләрдә, о ҹүмләдән хидмәтдә әввәлләр етдикләри гәдәр едә билмирләр. Бунунла белә, онлар да Јеһовадан бундан сонра да онлара хејир-дуа вермәсини вә гејдләринә галмасыны хаһиш едә биләрләр. Аһыл јашда олан бу садиг инсанлар әмин ола биләрләр ки, Аллаһ онларын дуаларыны ҹавабландыраҹаг. Бундан әлавә, онларын дуалары Давудун Аллаһдан илһам алараг ифадә етдији нараһатчылығын әкс-сәдасыдыр.

5. Јеһова аһыл јашда олан садиг инсанлара неҹә јанашыр?

5 Мүгәддәс Јазыларда ајдын дејилир ки, Јеһова аһыл јашда олан садиг инсанлара јүксәк дәјәр верир вә хидмәтчиләриндән онлара һөрмәт етмәләрини ҝөзләјир (Мәз. 22:24—26; Сүл. мәс. 16:31; 20:29). Левилиләрә 19:32 ајәсиндә дејилир: «Јашлыларын гаршысында ајаға дурун, ағсаггаллара һөрмәт еләјин. Аллаһыныздан горхун. Рәбб Мәнәм». Бәли, бу сөзләр јазылан дөврдә халг арасында јашлылара һөрмәт етмәјә ҹидди јанашылырды, бу, индики дөврдә дә беләдир. Бәс онларын гејдинә галмаг мәсулијјәти кимләрин үзәринә дүшүр?

АИЛӘНИН ҮЗӘРИНӘ ДҮШӘН МӘСУЛИЈЈӘТ

6. Валидејнин гејдинә галмагда Иса һансы нүмунәни гојуб?

6 Аллаһын Кәламында дејилир: «Атана вә анана һөрмәт ет» (Чых. 20:12; Ефес. 6:2). Иса валидејнләрин гејдинә галмагдан имтина едән фәрисејләри вә мирзәләри мүһакимә етмәклә бу әмрин нә дәрәҹәдә ваҹиб олдуғуну вурғулады (Марк 7:5, 10—13). Иса өзү бу саһәдә ҝөзәл нүмунә гојуб. Мәсәлән, о, өлүм габағы, еһтимал ки, артыг дул галмыш анасынын гејдинә галмағы севимли шаҝирди Јәһјаја тапшырды (Јәһ. 19:26, 27).

7. а) Валидејнләрин гејдинә галмагла бағлы һәвари Павел һансы принсипи вурғуламышды? б) Павелин сөзләринин контекстиндән нә ајдын олур?

7 Һәвари Павел Аллаһдан илһам алараг иманда оланларын өз аилә үзвләринин гејдинә галмалы олдугларыны јазмышды. (1 Тимотејә 5:4, 8, 16 ајәләрини оху.) Павелин Тимотејә јаздығы сөзләрин контекстинә нәзәр салын. Бурада о, јығынҹагдан кимләрин мадди јардым ала биләҹәјини билдирмишди. Һәмчинин о, ајдын шәкилдә изаһ етмишди ки, јашлы дул гадына, илк нөвбәдә, иманда олан өвладлары, нәвәләри вә диҝәр гоһумлары көмәклик етмәлидир. Беләҹә, јығынҹағын үзәринә јүк дүшмәјәҹәкди. Ејнилә, бу ҝүн дә мәсиһчиләрин «Аллаһа сәдагәт» ҝөстәрмәли олдуглары саһәләрдән бири гоһумларынын мадди тәләбатларыны өдәмәләридир.

8. Јашлы валидејнләрин гејдинә галмаг мәсәләсинә ҝәлдикдә Мүгәддәс Китаб нә үчүн конкрет ҝөстәриш вермир?

8 Бу о демәкдир ки, јеткин јаша чатмыш өвлад валидејнләринин мадди ҹәһәтдән корлуг чәкмәдијинә әмин олмалыдыр. Павел иманлы гоһумлардан бәһс етсә дә, мәсиһчи јығынҹағынын үзвү олмајан валидејнләрә дә етинасызлыг ҝөстәрилмәмәлидир. Һәр бир аиләдә вәзијјәт мүхтәлиф олдуғундан, мәсәләнин һәлли үсулу да ејни дејил. Инсанларын сағламлығы, тәләбатлары вә хасијјәти фәрглидир. Бәзи јашлы инсанларын  чох, диҝәрләринин исә тәкҹә бир ушағы вар. Бәзиләри дөвләтдән јардым алыр, диҝәрләри исә јох. Гајғыја еһтијаҹы олан һәр кәсин шәхси истәкләри дә фәргләнә биләр. Буна ҝөрә дә киминсә јашлы гоһумларынын гејдинә неҹә галмасыны тәнгид етмәк һеч дә мүдрик вә мәһәббәтли давраныш олмазды. Мусанын ҝүнләриндән бәри Јеһова Мүгәддәс Јазылара әсасән верилән гәрарлара хејир-дуа верир вә онларын бизим рифаһымыза хидмәт етмәсинин гејдинә галыр (Сај. 11:23).

9-11. а) Бәзиләри һансы чәтинликләрлә үзләшә биләр? (Мәгаләнин әввәлиндәки шәклә бах.) б) Нәјә ҝөрә өвладлар таммүддәтли хидмәти дајандырмаға тәләсмәмәлидирләр? Нүмунә чәк.

9 Ушаглар валидејнләриндән узагда јашајанда јашлы валидејнләрин зәрури тәләбатларыны өдәмәк мәсәләси чәтинләшә биләр. Валидејнин сәһһәти гәфил писләшдијиндән, ола билсин, јыхылыб сүмүјү сындығындан вә ја диҝәр бәдбәхтлик уҹбатындан ата-анаја баш чәкмәк лазым ҝәлә биләр. Бундан сонра онларын, еһтимал ки, ја мүвәггәти, ја да даими көмәјә еһтијаҹы ола биләр *.

10 Теократик тәјинатларына ҝөрә евләриндән узагда јашамалы олан таммүддәтли хидмәтчиләрин вәзијјәти хүсусилә чәтин ола биләр. Онлар бет-елли, хүсуси тәјинатлы мүждәчи вә сәјјар нәзарәтчи кими хидмәтләринә Јеһовадан олан дәјәрли хәзинә кими бахырлар. Бунунла белә, әҝәр валидејнләри хәстәләнәрсә, онларын илк реаксијасы белә ола биләр: «Ҝәрәк тәјинатымызы дајандыраг, евә гајыдыб валидејнләримизә бахаг». Лакин јахшы оларды ки, дуа едиб ҝөтүр-гој едәрәк бунун валидејнимизин тәләбаты, јохса истәји олдуғуну мүәјјән едәк. Һеч ким тәләм-тәләсик өз хидмәтини јарымчыг сахламамалыдыр, чүнки һәмишә буна еһтијаҹ олмур. Валидејнләриндән биринин сәһһәтиндәки проблем мүвәггәтидирсә, јығынҹаг үзвләри она өз көмәјини ҝөстәрә биләрләр (Сүл. мәс. 21:5).

11 Ҝәлин евләриндән узагда хидмәт едән ики доғма гардашын нүмунәсинә нәзәр салаг. Бири Ҹәнуби Америкада хүсуси тәјинатлы мүждәчи кими, диҝәри исә Бруклиндәки (Нју-Јорк) мәркәзи идарәдә хидмәт едирди. Јашлы валидејнләри көмәјә еһтијаҹ дујанда гардашлар һәјат јолдашлары илә бирҝә Узаг Шәргдә јашајан валидејнләринә баш чәкдиләр ки, онлара нәдә вә неҹә көмәк едә биләҹәкләрини ҝөрсүнләр. Бир мүддәт сонра Ҹәнуби Америкада хидмәт едән ҹүтлүк тәјинатларыны дајандырыб евә гајытмағы дүшүндү. Сонра валидејнләринин јығынҹағындакы ағсаггаллар шурасынын координатору онлара зәнҝ етди. Ағсаггаллар вәзијјәти ҝөтүр-гој етмишдиләр вә истәјирдиләр ки, онлар хүсуси тәјинатлы мүждәчи кими хидмәтләрини баҹардыглары гәдәр давам етдирсинләр. Ағсаггаллар бу ҹүтлүјүн хидмәтини гијмәтләндирир вә валидејнләринин гејдинә галмагда онлара көмәк етмәк үчүн әлләриндән ҝәләни етмәјә гәтијјәтли идиләр. Аиләнин бүтүн үзвләри бу мәһәббәт долу гајғыны олдугҹа гијмәтләндирирләр.

12. Јашлы валидејнләрин гејдинә галан һәр бир мәсиһчи нә барәдә дүшүнмәлидир?

12 Јашлы валидејнләринин гејдинә галмаг үчүн сечдији үсулдан асылы олмајараг, һәр бир мәсиһчи вердији гәрарын Аллаһын адына иззәт ҝәтирмәсини истәјир. Биз Исанын ҝүнләриндәки дин рәһбәрләринә һеч вахт бәнзәмәк истәмәздик (Мат. 15:3—6). Әксинә, истәјирик ки, гәрарларымыз Аллаһын вә јығынҹағын адына иззәт ҝәтирсин (2 Кор. 6:3).

ЈЫҒЫНҸАҒЫН МӘСУЛИЈЈӘТИ

13, 14. Јығынҹагларын јашлы баҹы-гардашларын гајғысына галмалы олдуғуну Мүгәддәс Китаб неҹә ҝөстәрир?

13 Һеч дә һамы таммүддәтли хидмәтчи ләрә јухарыда гејд олунан үсулла дәстәк ола билмир. Лакин биринҹи әсрдә јаранмыш вәзијјәтдән ајдын ҝөрүнүр ки, јығынҹаглар нүмунәви јашлы баҹы-гардашларын гејдинә галмаға чалышыр. Мүгәддәс Китабда Јерусәлимдәки јығынҹаг барәдә дејилир ки, орада «һеч ким корлуг чәкмирди». Анҹаг бу, о демәк дејил ки, һәр кәс мадди ҹәһәтдән фираван һәјат сүрүрдү. Бәзиләринин әли ашағы олса да, «пул һәр кәсә еһтијаҹына ҝөрә пајланырды» (Һәв. иш. 4:34, 35). Сонра ҹидди проблемләр јаранды. Мәлум олду ки, «ҝүндәлик јемәк пајлананда» бәзи дул гадынлара етинасыз јанашылыр. Буна ҝөрә дә һәвариләр мүвафиг гардашлар сечдиләр ки, дул гадынлара јетәринҹә вә инсафла гида чатдығына нәзарәт етсинләр (Һәв. иш. 6:1—5). Дүздүр, бу, ерамызын 33-ҹү илинин Әллинҹи ҝүн бајрамында мәсиһчилији гәбул едән вә бир мүддәт Јерусәлимдә галыб руһән мөһкәмләнмәк истәјән инсанларын ҝүндәлик еһтијаҹларыны өдәмәк үчүн ҝөрүлән мүвәггәти тәдбир иди. Буна бахмајараг, һәвариләрин гәрарлары ҝөстәрир ки, јығынҹаг еһтијаҹы оланларын гајғысына гала биләр.

14 Гејд олундуғу кими, Павел јығынҹағын мәсиһчи дул гадынлара нә вахт мадди јардым ҝөстәрә биләҹәјини Тимотејә изаһ етмишди (1 Тим. 5:3—16). Аллаһдан илһам алараг Мүгәддәс Китабы јазанлардан бири Јагуб да билдирмишди ки, мәсиһчиләр јетимләрин, дулларын, еләҹә дә фәлакәтлә үзләшән вә дара дүшән диҝәрләринин гејдинә галмаг мәсулијјәти дашыјыр (Јаг. 1:27; 2:15—17). Һәмчинин һәвари Јәһја да вурғуламышды: «Фираван јашајан адам гардашынын корлуг чәкдијини ҝөрүб ондан шәфгәтини әсирҝәјирсә, белә адамда Аллаһа гаршы мәһәббәт неҹә ола биләр?» (1 Јәһ. 3:17). Әҝәр һәр бир мәсиһчинин белә өһдәчилији варса, онда јығынҹагларын да белә өһдәчилији олмамалыдырмы?

Бәдбәхт һадисә баш версә, јығынҹаг неҹә көмәк едә биләр?(15, 16-ҹы абзаслара бах)

15 Бәзи јерләрдә һөкумәт гоҹалара тәгаүд вә сосиал јардым ајырыр, еләҹә дә евдә онларын гејдинә галмаг үчүн ишчиләр ҝөндәрир (Ром. 13:6). Анҹаг елә јерләр дә вар ки, орада бу ҹүр хидмәтләр ҝөстәрилмир. Буна ҝөрә дә јашлы баҹы-гардашлар гоһумларынын вә јығынҹаг үзвләринин көмәјинә даһа чох еһтијаҹ дујур. Әҝәр иманда олан өвладлар узагда јашајырларса, мәнтиглидир ки, онлар валидејнләринә истәдикләри гәдәр көмәк едә билмирләр. Өвладлар валидејнләринин јығынҹағындакы ағсаггалларла сөһбәт едиб онлары өз аилә вәзијјәтләриндән там аҝаһ етмәлидирләр. Мәсәлән, ағсаггаллар валидејнләрин  дөвләт вә ја сосиал хидмәтләр һагда мәлумат әлдә етмәләринә вә ја онларын бу хидмәтләрдән фајдаланмаларына көмәк едә биләрләр. Һәмчинин онлар бахылмамыш гәбзләр вә ја гәбул едилмәмиш дәрманлар барәдә ушагларына мәлумат верә биләрләр. Јахшы нијјәт вә фикир мүбадиләси сајәсиндә вәзијјәтин даһа да писләшмәсинин гаршысыны алмаг вә мәсәләнин практики һәллини тапмаг олар. Ајдындыр ки, узагда јашајан аилә үзвләринә мәсләһәт верәҹәк вә көмәк едәҹәк кимләринсә валидејнләрин јанында олмасы нараһатчылығы азалда биләр.

16. Бәзи мәсиһчиләр јығынҹагдакы јашлылара неҹә көмәк едирләр?

16 Јашлы инсанлара мәһәббәтдән ирәли ҝәләрәк бәзи мәсиһчиләр имканлары дахилиндә көмәклик етмәк үчүн көнүллү олараг вахтларыны вә гүввәләрини сәрф едирләр. Онлар буну јығынҹагдакы јашлы баҹы-гардашлара даһа чох мараг ҝөстәрмәклә едирләр. Бәзи көнүллүләр бу мәсулијјәтләрини јығынҹағын диҝәр үзвләри илә бөлүшүр вә јашлыларын гејдинә нөвбә илә галырлар. Шәраитләринин онлара таммүддәтли хидмәтдә иштирак етмәјә имкан вермәдијини билдикләри үчүн онлар јашлыларын өвладларына сечдикләри хидмәти мүмкүн гәдәр даһа чох иҹра етмәјә мәмнунијјәтлә көмәк едирләр. Бу баҹы-гардашлар неҹә дә ҝөзәл әһвал-руһијјә тәзаһүр етдирирләр! Әлбәттә, онларын сәхавәтли олмасы өвладлары валидејнләри үчүн баҹардыгларыны етмәк мәсулијјәтиндән азад етмир.

РУҺЛАНДЫРЫҸЫ СӨЗЛӘРЛӘ ЈАШЛЫЛАРА ҺӨРМӘТ ЕДИН

17, 18. Јашлы инсанларын гејдинә галмаг мәсәләсинә неҹә јанашмалыјыг?

17 Јашлылар вә онларын гејдинә галанлар мүмкүн гәдәр мүсбәт әһвал-руһијјәни горумаға чалышмалыдырлар. Бәзән јашлылар мәјус олур, һәтта депрессијаја дүшүрләр. Буна ҝөрә дә јашлы баҹы-гардашлара һөрмәт етмәк вә онлары руһландырмаг үчүн хүсусилә сәј ҝөстәрмәлијик. Буну онларла даим тәравәтләндириҹи үнсијјәт етмәклә едә биләрик. Узун илләр сәдагәтлә хидмәт едән бу инсанлар тәрифә лајигдирләр. Јеһова онларын Она хидмәтдә етдикләрини унутмур, елә биз дә. (Малаки 3:16; Ибраниләрә 6:10 ајәләрини оху.)

18 Бундан әлавә, јашлы вә онун гајғысына галан кәсдә јумор һиссинин олмасы ҝүндәлик чәтинликләрин өһдәсиндән ҝәлмәји асанлашдырыр (Ваиз 3:1, 4). Аһыл јашда оланларын чоху һәддән чох тәләбкар олмур. Онлар анлајырлар ки, башгаларынын онлара нә гәдәр диггәт ҝөстәрмәси вә баш чәкмәси өзләринин ҝөстәрдији мүнасибәтиндән асылыдыр. Јашлылара баш чәкәнләрин әксәријјәти чох вахт белә дејир: «Мән јашлы достуму руһландырмаға ҝетмишдим, амма өзүм руһландым» (Сүл. мәс. 15:13; 17:22).

19. Ҝәнҹләрә вә јашлылара чәтин вахтларда мөһкәм галмаға нә көмәк едә биләр?

19 Биз әзабларын вә гејри-камиллијин тәсиринин сона чатаҹағы ҝүнү һәсрәтлә ҝөзләјирик. Анҹаг о вахт ҝәләнә кими Аллаһын хидмәтчиләри диггәтләрини әбәди ҝәләҹәјә олан үмидләринә ҹәмләмәлидирләр. Биз билирик ки, Аллаһын вәдләринә иман чәтин вә фәлакәтли анларда бир лөвбәрдир. Бу иманын сајәсиндә «биз руһдан дүшмүрүк, заһирән солсаг да, дахилән ҝүнбәҝүн јениләширик» (2 Кор. 4:16—18; Ибр. 6:18, 19). Бәс јашлыларын гејдинә галмаг мәсәләсиндә сизә Аллаһын вәдләринә мөһкәм иманынызы горумагла јанашы, даһа нә көмәк едә биләр? Бәзи практики мәсләһәтләр нөвбәти мәгаләдә мүзакирә олунаҹаг.

^ абз. 9 Нөвбәти мәгаләдә гајғы ҝөстәрмәк мәсәләси илә бағлы бәзи үсуллар мүзакирә олунаҹаг вә бу, јашлылар вә онларын өвладлары үчүн фајдалы ола биләр.