Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Фәдакарлыг руһуну горујун

Фәдакарлыг руһуну горујун

«Ким ардымҹа ҝәлмәк истәјирсә, гој өзүнү инкар етсин» (МАТ. 16:24).

1. Иса фәдакарлыға даир һансы мүкәммәл нүмунәни гојмушду?

ЈЕР ҮЗҮНДӘ олдуғу мүддәтдә Иса фәдакарлыға даир мүкәммәл нүмунә гојмушду. О, Аллаһын ирадәсини јеринә јетирмәји өз истәк вә раһатлығындан үстүн тутурду (Јәһ. 5:30). Ишҝәнҹә дирәјиндә өләнәдәк садиглијини горумагла о сүбут етди ки, онда олан фәдакарлыг руһу түкәнмәздир (Филип. 2:8).

2. Фәдакарлыг руһуну неҹә тәзаһүр етдирә биләрик вә бу нә үчүн ваҹибдир?

2 Исанын давамчылары олан бизләр дә фәдакарлыг руһу тәзаһүр етдирмәлијик. Бәс фәдакарлыг руһу нә демәкдир? Садә сөзлә десәк, бу, башгаларына көмәк етмәк үчүн онларын марагларыны өзүмүзүнкүндән үстүн тутмаға һазыр олмаг демәкдир. Мүәјјән мәнада, бу руһ худбинлијин әксидир. (Матта 16:24 ајәсини оху.) Фәдакарлыг руһу сајәсиндә биз өз һисс вә гәрарларымызы башгаларынкындан үстүн тутмајаҹағыг (Филип. 2:3, 4). Иса да өјрәдирди ки, фәдакарлыг руһу бизим ибадәтимизин өзәјидир. Бизи фәдакарлыг руһуну ҝөстәрмәјә тәшвиг едән мәсиһчи мәһәббәти Исанын һәгиги давамчыларынын ән башлыҹа ҹәһәтидир (Јәһ. 13:34, 35). Фәдакарлыг руһуну әкс етдирән үмумдүнја гардашлығын бир һиссәси олмағын ҝәтирдији хејир-дуалар үзәриндә бир дүшүнүн!

3. Биздә олан фәдакарлыг руһуну нә јох едә биләр?

 3 Бунунла белә, биздә олан фәдакарлыг руһуну зәли кими сормаға чалышан бир дүшмәнлә үз-үзәјик. Бу дүшмән биздә баш галдыран худбинликдир. Адәмлә Һәвванын неҹә худбин даврандыгларыны јадыныза салын. Һәвванын үрәјиндән Аллаһ кими олмаг кечирди вә о, бу худбин истәјинә ујғун һәрәкәт етди. Әри дә худбинҹәсинә арвадыны разы салмаға чалышды (Јар. 3:5, 6). Адәмлә Һәвва һәгиги ибадәтдән үз чевирдикдән сонра да Иблис инсанлары худбинлијә тәһрик едирди. О, һәтта Исаны сынаға чәкәркән дә ону худбинлијә сөвг етмәјә чалышмышды (Мат. 4:1—9). Бу ҝүн Шејтан инсанлары бир чох саһәләрдә худбин давранмаға тәһрик едәрәк онлары мәһарәтлә аздырыр. Биз бу мәсәләјә бармагарасы јанашмамалыјыг, чүнки бүтүн дүнјаны бүрүјән худбинлик руһуна биз дә јолуха биләрик (Ефес. 2:2).

4. а) Һал-һазырда худбинлијә мејилдән јаха гуртармаг мүмкүндүрмү? Изаһ един. б) Һансы суаллары мүзакирә едәҹәјик?

4 Худбинлији дәмир үзәриндә әмәлә ҝәлән паса бәнзәтмәк олар. Әҝәр дәмир әшја һәр һансы маддәләрин тәсиринә мәруз галарса, пасланмаға башлаја биләр. Ән бөјүк тәһлүкә исә, јаранмыш пасы ҝөрмәмәзликдән ҝәлиб онун дәмири тамамилә чүрүтмәсинә јол вермәкдир. Ејнилә, һал-һазырда гејри-камилликдән вә худбинлијә мејилдән јаха гуртармаг мүмкүн олмаса да, бу кими мејилләрә гаршы сајыглығымызы горумалы вә мүбаризә апармалыјыг (1 Кор. 9:26, 27). Бәс биз өзүмүздә худбинлијин әламәтләрини неҹә сезә биләрик? Вә биздә олан фәдакарлыг руһуну даһа неҹә јетишдирә биләрик?

МҮГӘДДӘС КИТАБ ВАСИТӘСИЛӘ ӨЗҮНҮЗҮ ЈОХЛАЈЫН

5. а) Мүгәддәс Китаб һансы мәнада ҝүзҝүјә бәнзәјир? (Мәгаләнин әввәлиндәки шәклә бах.) б) Худбинлик мәсәләсиндә өзүмүзү јохлајаркән нәдән гачмалыјыг?

5 Заһири ҝөрүнүшүмүзү јохламаг үчүн ҝүзҝүдән истифадә етдијимиз кими, дахилимизи јохламаг вә тапдығымыз гүсурлары дүзәлтмәк үчүн дә Мүгәддәс Китабдан истифадә етмәлијик. (Јагуб 1:22—25 ајәләрини оху.) Лакин ҝүзҝүдән јалныз дүзҝүн истифадә етдијимиз тәгдирдә онун бизә көмәји дәјә биләр. Мисал үчүн, ҝүзҝүјә өтәри бахсаг, хырда, лакин ваҹиб гүсурлары ҝөздән гачыра биләрик. Јахуд биз ҝүзҝүјә бир күнҹдән бахсаг, өзүмүзлә јанашы башгасыны да ҝөрә биләрик. Ејнилә, Мүгәддәс Китабын биздә худбинлик кими гүсурлары ҝөстәрмәсини истәјириксә, биз ону өтәри охумамалы вә ја башгаларында сәһв тутмаг үчүн истифадә етмәмәлијик.

6. Камил гануна неҹә бағлы гала биләрик?

6 Биз Аллаһын Кәламыны мүнтәзәм, һәтта һәр ҝүн охусаг белә дахилимиздә јетишән худбинлик руһунун ҹүҹәртиләрини сезмәјә биләрик. Бу неҹә мүмкүндүр? Ҝәлин дүшүнәк: Јагубун ҝүзҝү илә бағлы чәкдији нүмунәдә проблем адамын ҝүзҝүјә диггәтлә бахмамағы дејилди. О јазыр ки, адам ҝүзҝүдә «өзүнә бахыр». Јагуб бурада диггәтлә вә ја һәртәрәфли бахмаг мәнасыны верән јунан сөзүндән истифадә едир. Бәс онда һәмин адам нәји дүз етмәмишди? Јагуб әлавә едир: «О... чыхыб ҝедир вә дәрһал ҝөрүнүшүнү унудур». Бәли, о, өзүнә әл ҝәздирмәдән ҝүзҝүдән узаглашыр. Ағыллы адам исә тәкҹә «камил ганунуна диггәтлә [бахмыр]», һәмчинин «она бағлы [галыр]». Һәмин адам Аллаһын Кәламынын камил ганунундан узаглашмаг әвәзинә, орада јазыланлара гәтијјәтлә риајәт етмәјә чалышыр. Иса да нөвбәти сөзләри дејәркән охшар фикир сөјләмишди: «Әҝәр мәним сөзләрими гәлбиниздә сахласаныз, демәли, сиз, һәгигәтән, мәним шаҝирдләримсиниз» (Јәһ. 8:31).

7. Мүгәддәс Китаб васитәсилә худбинлијә мејилли олуб-олмадығымызы неҹә јохлаја биләрик?

7 Буна ҝөрә дә худбинликлә мүбаризәдә гәләбә чалмаг үчүн, илк нөвбәдә, Аллаһын Кәламыны диггәтлә охумаг лазымдыр. Бу, сизә диггәт јетирмәли олдуғумуз саһәләри  ҝөрмәјә көмәк едәҹәк. Лакин бунунла кифајәтләнмәјин. Дәрин ахтарышлар апарын. Мүгәддәс Китаб һадисәсини тәсәввүрүнүздә ајдын ҹанландырмаг үчүн өзүнүзә нөвбәти суаллары верин: «Мән белә вәзијјәтдә неҹә давранардым? Һәгигәтән дә, дүзҝүн аддым атардыммы?» Ән әсасы исә, охудугларынызын үзәриндә дүшүндүкдән сонра ону тәтбиг етмәјә чалышын (Мат. 7:24, 25). Ҝәлин ҝөрәк Шаул падшаһын вә һәвари Петерин һадисәсини арашдырмаг бизә фәдакарлыг руһуну горумаға неҹә көмәк едә биләр.

ШАУЛ ПАДШАҺЫН ҺӘРӘКӘТЛӘРИНДӘН НӘТИҸӘ ЧЫХАРЫН

8. Шаул падшаһлығынын әввәлиндә неҹә инсан иди вә о, буну неҹә ҝөстәрирди?

8 Исраилин падшаһы Шаул худбинлијин фәдакарлыг руһуну јејиб-битирә биләҹәјинин бариз нүмунәсидир. Падшаһлығынын әввәлиндә Шаул садә вә тәвазөкар инсан иди (1 Шам. 9:21). О, һакимијјәтинә гаршы дејинән исраиллиләри ҹәзаландырмады, һалбуки о, Аллаһын она вердији мөвгејин мүдафиәси наминә буну едә биләрди (1 Шам. 10:27). Шаул падшаһ аммонлулар үзәриндә гәләбә чалдыглары дөјүшдә исраиллиләрә башчылыг етмәклә Аллаһын руһунун рәһбәрлијини гәбул етди. Һәр шејдән әлавә, о, чалдығы гәләбәјә ҝөрә иззәти тәвазөкарлыгла Јеһоваја верди (1 Шам. 11:6, 11—13).

9. Худбин дүшүнҹә Шаулун үрәјиндә неҹә көк салды?

9 Лакин вахт кечдикҹә пас дәмири чүрүтдүјү кими, Шаул худбин дүшүнҹәнин вә гүрурун онда көк салмасына јол верди. Амалеглиләрлә дөјүшдә галиб ҝәләндә о, өз истәкләрини Јеһоваја итаәткарлыгдан үстүн тутду. Шаул Аллаһын әмр етдији кими, һәр шеји мәһв етмәк әвәзинә, аҹҝөзлүк едәрәк онлары мәнимсәди. Һәмчинин гүрурланыб өзүнә абидә гојдурду (1 Шам. 15:3, 9, 12). Шамуел пејғәмбәр онун тутдуғу бу ишдән Јеһованын наразы олдуғуну дејәндә Шаул диггәти Аллаһын әмриндән јеринә јетирдији һиссәјә јөнәлтмәклә вә сәһвинә ҝөрә башгаларыны ҝүнаһландырмагла өзүнә һагг газандырды (1 Шам. 15:16—21). Үстәлик, тәкәббүрә гапылмыш Шаул Аллаһы разы салмагдан чох, инсанларын ҝөзүндән дүшмәмәјин дәрдини чәкирди (1 Шам. 15:30). Бәс биз фәдакарлыг руһуну горумаг үчүн Шаулун әһвалатындан бир ҝүзҝү кими неҹә истифадә едә биләрик?

10, 11. а) Фәдакарлыг руһуну горумаға даир Шаулун һадисәсиндән нә өјрәнирик? б) Шаулун пис нүмунәсини изләмәмәк үчүн нә едә биләрик?

10 Биринҹиси, Шаулун нүмунәси ҝөстәрир ки, әввәлләр фәдакарлыг руһу ҝөстәрмәјимиз инди дә автоматик олараг белә галаҹағымызы зәнн етмәјә әсас вермир (1 Тим. 4:10). Унутмајаг ки, Шаул әввәл-әввәл јахшы башламышды вә Аллаһ ондан разы иди. Амма о, үрәјиндә баш галдыран худбинлијә мејли гопарыб атмады. Вә нәтиҹәдә, Јеһова Шаулу итаәтсизлијинә ҝөрә рәдд етди.

11 Икинҹиси, диггәтимизи јалныз јахшы ишләримизә ҹәмләмәкдән вә дүзәлтмәли олдуғумуз ҹәһәтләримизә ҝөз јуммагдан гачмалыјыг. Бу, ҝүзҝүјә баханда үзүмүздәки һәр һансы ләкәни ҝөрүб әһәмијјәт вермәдән әјнимиздәки јени палтара бахмаға бәнзәјәрди. Һәтта, Шаул кими, өзүмүздән разы олмасаг да, бу јола сүрүкләјә биләҹәк истәнилән мејилдән гәти узаг дурмалыјыг. Әҝәр мәсләһәти гәбул едириксә, ҝәлин нөгсанларымызы кичилдәрәк вә ја башгаларынын бојнуна атараг өзүмүзә бәраәт газандырмајаг. Шаулдан фәргли олараг, верилән мәсләһәтләри үрәкдән гәбул едәк. (Мәзмур 141:5 ајәсини оху.)

12. Ҹидди ҝүнаһа јол верәндә фәдакарлыг руһу неҹә көмәк едә биләр?

12 Бәс әҝәр ҹидди ҝүнаһа јол вермишиксә, онда неҹә? Шаул өз ад-саныны горумаға чалышды вә бу, она руһани ҹәһәтдән дирчәлмәјә мане олду. Анҹаг фәдакарлыг руһу бизә гәтијјәтсизлијин өһдәсиндән ҝәлмәјә вә лазыми дәстәји алмаға көмәк едә биләр (Сүл. мәс. 28:13; Јаг. 5:14—16). Мәсәлән,  бир гардаш 12 јашындан порнографијаја бахмаға башламышды вә бу вәрдишини он илдән чох ҝизләтмишди. О бөлүшүр: «Әл чәкә билмәдијим бу әмәлими һәјат јолдашыма вә ағсаггаллара етираф етмәк чох чәтин иди. Амма мән буну етдим, елә бил, үстүмдән дағ бојда јүк ҝөтүрүлдү. Хидмәти көмәкчиликдән чыхарыланда бәзи достларым мәјус олдулар, санки, бүтүн үмидләрини пуч етмишдим. Анҹаг әминәм ки, хидмәтим инди Јеһованы даһа чох разы салыр, нәинки порнографијаја баханда. Мәним үчүн дә ән ваҹиби елә будур».

ПЕТЕР ХУДБИНЛИЈӘ ГАЛИБ ҜӘЛДИ

13, 14. Петер худбинлијә мејилли олдуғуну неҹә ҝөстәрди?

13 Исадан тәлим алан һәвари Петер фәдакарлыг руһу тәзаһүр етдирирди (Лука 5:3—11). Бунунла белә, о, худбинлик хүсусијјәти илә дә мүбаризә апарырды. Мәсәлән, һәвари Јагуб вә Јәһја Аллаһын Падшаһлығында Исанын сағында-солунда мөтәбәр мөвгејә малик олмаг истәдикләрини билдирәндә Петер өзүндән чыхды. Ола билсин, Петер дүшүнүрдү ки, бу јерләрдән бири она мәхсус олмалыдыр, чүнки Иса артыг Петерә демишди ки, о, хүсуси рола саһиб олаҹаг (Мат. 16:18, 19). Һәр бир һалда, Иса Јагуб вә Јәһјаны, о ҹүмләдән Петери вә диҝәр һәвариләри гардашлары үзәриндә худбинҹәсинә «ағалыг» етмәк севдасындан чәкиндирди (Марк 10:35—45).

14 Иса Петерин дүшүнҹә тәрзинә дүзәлиш едәндән сонра да о, өзү илә мүбаризә апармаға давам едирди. Иса һәвариләринә мүвәггәти олараг ону тәрк едәҹәкләрини дејәндә Петер јалныз өзүнүн садиг галаҹағыны иддиа етмәклә башгаларыны алчалтды (Мат. 26:31—33). Лакин онун өзүнә архајын олмағы әсассыз иди, чүнки елә һәмин ҝеҹә о, фәдакарлыг руһуну ҝөстәрә билмәди. Петер о гәдәр ҹанынын һајына галмышды ки, нәтиҹәдә, Исаны дүз үч дәфә инкар етди (Мат. 26:69—75).

15 Бу јыхылыб-галхмалара рәғмән, Петерин һәјаты бизим үчүн әсил нүмунәдир. Петер ҝөстәрдији сәјин вә Аллаһын мүгәддәс руһунун көмәји сајәсиндә јанлыш дүшүнҹә тәрзинә галиб ҝәлди, еләҹә дә тәмкинлик  вә фәдакар мәһәббәт тәзаһүр етдирди (Галат. 5:22, 23). О, әввәлләр мәғлуб олдуғу сынаглардан гат-гат шиддәтли сынагларын өһдәсиндән ҝәлә билмишди. Мәсәлән, һәвари Павел башгаларынын јанында она ирад билдирәндә о, тәвазөкарлыг ҝөстәрди (Галат. 2:11—14). Данлаг ешидән Петер Павелин ирадынын онун шанына хәләл ҝәтирдијини дүшүнәрәк үрәјиндә кин сахламады. О, Павелә мәһәббәт ҝөстәрмәјә давам етди (2 Пет. 3:15). Петерин нүмунәси бизә өзүмүздә фәдакарлыг руһуну јетишдирмәјә көмәк едә биләр.

Ирад ешидән Петер неҹә һәрәкәт етди? Биз дә белә даврана биләрикми?(15-ҹи абзаса бах)

16. Чәтин вәзијјәтләрдә фәдакарлыг руһуну неҹә тәзаһүр етдирә биләрик?

16 Үзләшдијиниз мүхтәлиф вәзијјәтләрдә неҹә даврандығыныз үзәриндә дүшүнүн. Петер вә һәвариләр тәблиғ етдикләринә ҝөрә һәбс едилиб дөјүләндә онлар «Исанын ады наминә тәһгирә лајиг ҝөрүлдүкләринә ҝөрә» севинирдиләр (Һәв. иш. 5:41). Сиз дә тәгибләрә фәдакарлыг руһу ҝөстәрәрәк Петери тәглид етмәк вә Исанын изләри илә ҝетмәк фүрсәти кими баха биләрсиниз. (1 Петер 2:20, 21 ајәләрини оху.) Үстәлик, бу ҹүр дүшүнҹә тәрзи сизә ағсаггаллардан ешидә биләҹәјиниз тәнбеһи гәбул етмәјә көмәк едәр. Күсүб-инҹимәк әвәзинә, Петердән нүмунә ҝөтүрүн (Ваиз 7:9).

17, 18. а) Руһани мәгсәдләрлә бағлы өзүмүзә һансы суаллары верә биләрик? б) Үрәјимиздә худбинлијин баш галдырдығыны һисс едириксә, нә етмәлијик?

17 Руһани мәгсәдләрә ҝәлдикдә дә Петерин нүмунәсиндән јарарлана биләрсиниз. Сиз бу мәгсәдләрә фәдакарлыг руһу тәзаһүр етдирмәклә наил ола биләрсиниз. Лакин еһтијатлы олун ки, руһани мәгсәдә ҹан атмаг мөвге далынҹа гачмаға чеврилмәсин. Буна ҝөрә дә өзүнүздән сорушун: «Мән нәјә ҝөрә хидмәтими тәкмилләшдирмәк вә ја ҝенишләндирмәк истәјирәм: башгаларындан тәриф ешитмәк үчүн, јохса Јагубла Јәһја кими, даһа чох сәлаһијјәтә малик олмаг үчүн?»

18 Үрәјиниздә худбинлик баш галдырдығыны ҝөрәндә дүшүнҹәләринизә вә һиссләринизә дүзәлиш вермәси үчүн Јеһовадан көмәк истәјин; сонра исә әлиниздән ҝәләни един ки, диггәтинизи өзүнүзә јох, Јеһованы иззәтләндирмәјә ҹәмләјәсиниз (Мәз. 86:11). Һәмчинин гаршыныза елә мәгсәдләр гојун ки, диггәти өзүнүзә ҹәлб етмәјәсиниз. Мәсәлән, руһун бәһрәсинин сизин үчүн хүсусилә чәтин олан ҹәһәтләри үзәриндә даһа чох ишләјә биләрсиниз. Јахуд әҝәр сиз јығынҹагда чыхыш едәҹәјиниз бәндләрә ҹанла-башла һазырлашыр, лакин Падшаһлыг залынын јығышдырылмасында бир о гәдәр һәвәсли дејилсинизсә, онда Ромалылара 12:16 ајәсиндәки мәсләһәти тәтбиг етмәји гаршыныза мәгсәд гоја биләрсиниз. (Ајәни оху.)

19. Аллаһын Кәламынын ҝүзҝүсүнә баханда ҝөрдүјүмүз шејләрә ҝөрә руһдан дүшмәмәк үчүн нә едә биләрик?

19 Аллаһын Кәламынын ҝүзҝүсүнә баханда вә өзүмүздә гүсурлар, һәтта худбинлијин әламәтләрини ҝөрәндә руһдан дүшә биләрик. Әҝәр ејни шеј сизинлә дә баш верибсә, Јагубун һаггында бәһс етдији вә проблемләринин өһдәсиндән уғурлу ҝәлмиш адамын нүмунәси үзәриндә дүшүнүн. Јагуб инсанын өзүндә ҝөрдүјү проблемләри нә гәдәр тез һәлл етдијини, јахуд һәр нөгсаныны арадан галдыра билдијини вурғуламыр, әксинә, о билдирир ки, һәмин адам «камил ганунуна... бағлы [галыр]» (Јаг. 1:25). О, ҝүзҝүдә ҝөрдүјүнү јадда сахлајыр вә өз үзәриндә ишләјир. Бәли, өзүнүзә мүсбәт ҝөзлә бахмаға чалышын вә гејри-камиллијинизә таразлы јанашын. (Ваиз 7:20 ајәсини оху.) Камил гануна диггәтлә бахмаға давам един вә өзүнүздә олан фәдакарлыг руһуну горумаға чалышын. Јеһова, гејри-камил олмаларына бахмајараг, Онун лүтфүнү вә хејир-бәрәкәтини газанан минләрлә баҹы-гардаша көмәк етдији кими, сизә дә көмәк етмәјә һазырдыр.