Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Мүсбәт әһвал-руһијјәни неҹә горумаг олар?

Мүсбәт әһвал-руһијјәни неҹә горумаг олар?

«Әҝәр инсан узун өмүр сүрүрсә, гој севинҹлә јашасын» (ВАИЗ 11:8).

1. Јеһованын вердији һансы немәтләр бизи хошбәхт едир?

ЈЕҺОВА бизим хошбәхт олмағымызы истәјир вә бунун үчүн дә үзәримизә бол-бол немәтләр јағдырыр. Бу немәтләрдән бири бизим һәјатымыздыр. Аллаһ бизи һәгиги ибадәтә ҹәлб етдији үчүн елә јашамалыјыг ки, Ону шәрәфләндирәк (Мәз. 144:15; Јәһ. 6:44). Јеһова бизи Өз мәһәббәтинә әмин едир вә Она хидмәт едәркән дөзүмлү олмаға көмәк едир (Јер. 31:3; 2 Кор. 4:16). Биз бол руһани гиданын вә гардашлыг мәһәббәтинин олдуғу руһани ҹәннәтдә јашајырыг. Бүтүн бунлардан әлавә, бизим ҝәләҹәјә мөһтәшәм үмидимиз вар.

2. Аллаһын бәзи садиг хидмәтчиләриндә һансы һиссләр јараныр?

2 Севинмәк үчүн бу кими сәбәбләр олмасына бахмајараг, Аллаһын бәзи садиг хидмәтчиләриндә өзләри һагда мәнфи фикирләр јараныр. Ола билсин, онлара елә ҝәлир ки, нә онлар, нә дә онларын хидмәти Јеһова үчүн елә дә дәјәрли дејил. Үрәјиндә бу кими мәнфи һиссләр бәсләјән инсан үчүн «узун өмүр [сүрүб]» севинҹлә јашамаг фикри хүлја кими ҝөрүнә биләр. Һәјат онлар үчүн арды-арасы кәсилмәјән гара ҝүнләр кими ҝөрүнә биләр (Ваиз 11:8).

3. Мәнфи фикирләрин јаранмасына нәләр сәбәб ола биләр?

3 Бу баҹы вә ја гардашларда мәнфи фикирләрин јаранмасынын сәбәби мәјуслуг, хәстәлик вә ја гоҹалығын бәзи әламәтләри ола биләр  (Мәз. 71:9; Сүл. мәс. 13:12; Ваиз 7:7). Бундан әлавә, биз мәсиһчиләр етираф етмәлијик ки, үрәк һијләҝәрдир вә Аллаһ биздән разы олдуғу бир һалда о, бизи гынаја биләр (Јер. 17:9; 1 Јәһ. 3:19, 20). Иблис Аллаһын хидмәтчиләрини јаландан иттиһам едир. Шејтанын дүшүнҹә тәрзинә малик олан инсанлар бизә вәфасыз Елифазынкына охшар фикирлә, јәни бизим Аллаһын ҝөзүндә һеч бир дәјәрә малик олмадығымыз фикри илә тәсир едә биләр. Бу фикир Әјјубун ҝүнләриндә олдуғу кими, бизим ҝүнләрдә дә ҹәфәнҝијатдыр (Әјјуб 4:18, 19).

4. Бу мәгаләдә нәји мүзакирә едәҹәјик?

4 Јеһова Өз Кәламы васитәсилә ајдын ҝөстәрир ки, «өлүм көлҝәсинин дәрәсиндә [ҝәзән]» һеч бир бәндәсини тәрк етмәјәҹәк (Мәз. 23:4). Мәсәлән, Јеһова бизә Өз Кәламы васитәсилә дәстәк олур. Мүгәддәс Китаб «Аллаһын сајәсиндә ҝүҹлү истеһкамлары», о ҹүмләдән јанлыш тәсәввүрләри вә мәнфи фикирләри «јыхмаға гадир»дир (2 Кор. 10:4, 5). Буна ҝөрә дә ҝәлин ҝөрәк мүсбәт әһвал-руһијјәни артырмаг вә горумаг үчүн Мүгәддәс Китабдан неҹә фајдалана биләрик. Бунун һәм өзүнүзә фајдасы олаҹаг, һәм дә башгаларыны руһландырмағыныза көмәк едәҹәк.

МҮГӘДДӘС КИТАБ ВАСИТӘСИЛӘ МҮСБӘТ ӘҺВАЛ-РУҺИЈЈӘЈӘ ЈИЈӘЛӘН

5. Мүсбәт әһвал-руһијјәјә малик олмаг үчүн һансы јохламаны апара биләрик?

5 Һәвари Павелин вурғуладығы бәзи мәгамлар бизә мүсбәт әһвал-руһијјәјә малик олмаға көмәк едә биләр. О, Коринф јығынҹағыны тәшвиг едирди: «Иман јолунда олуб-олмадығынызы даима јохлајын» (2 Кор. 13:5). Мүгәддәс Китаб ҝөстәрир ки, «иман» мәсиһчи етигадларынын тәмәлидир. Әҝәр сөзләримиз вә әмәлләримиз етигадымыза ујғун ҝәләрсә, биз јохламадан үзү ағ чыха вә «иман јолунда» олдуғумузу ҝөстәрә биләрик. Сөзсүз ки, биз һәјатымызы бүтүн мәсиһчи тәлимләри илә тутушдурмалыјыг. Биз онлардан һансына әмәл едиб-етмәјәҹәјимизи өзүмүз сечә билмәрик (Јаг. 2:10, 11).

6. «Иман јолунда [олуб-олмадығымызы]» нә үчүн јохламалыјыг? (Мәгаләнин әввәлиндәки шәклә бах.)

6 Инсан өзүнү јохламаға, хүсусилә дә пахырынын ачылаҹағындан горхдуғу үчүн ҹүрәт етмир. Анҹаг бизим үчүн, ән әсасы, өзүмүзүн јох, Јеһованын бизим һагда нә фикирләшмәсидир, чүнки Онун фикирләри бизимкиндән гат-гат үстүндүр (Јешаја 55:8, 9). Јеһова Өз хидмәтчиләрини онларда сәһв тутмаг үчүн јох, ҝөзәл хүсусијјәтләрини ашкар етмәк вә онлара дәстәк олмаг үчүн јохлајыр. Сән «иман јолунда [олуб-олмадығыны]» Мүгәддәс Китаб васитәсилә јохлајанда Аллаһын сәнин барәндә нә дүшүндүјүнү даһа јахшы анлајаҹагсан. Бунун сајәсиндә әмин олаҹагсан ки, сән Аллаһ үчүн дәјәрлисән — Јеһованын ҝөзүндә бир хәзинәсән. Буну пәрдә ачыланда гаранлыг бир отағы ҝүнәш шүаларынын ишыгландырмасына бәнзәтмәк олар.

7. Мүгәддәс Китабдакы иманлы инсанларын нүмунәси бизә неҹә көмәк едә биләр?

7 Өзүнү јохламағын ән еффектив үсулларындан бири Мүгәддәс Китабда гәләмә алынан иманлы инсанларын нүмунәләри үзәриндә дүшүнмәкдир. Онларын шәраитләрини вә ја һиссләрини өзүнүнкү илә мүгајисә ет вә өзүнү онларын јеринә гој. Ҝәлин үч нүмунәни нәзәрдән кечирәк вә ҝөрәк Мүгәддәс Китаб васитәсилә «иман јолунда» олуб-олмадығымызы неҹә јохлаја биләрик. Бу, өзүмүзә мүсбәт ҝөзлә бахмаға көмәк едәҹәк.

КАСЫБ ДУЛ ГАДЫН

8, 9. а) Касыб дул гадынын вәзијјәтини тәсвир ет. б) Дул гадында һансы мәнфи фикирләр јарана биләрди?

8 Бир ҝүн Јерусәлимдәки мәбәддә Исанын диггәтини касыб бир дул гадын ҹәлб етди. Бу гадынын нүмунәси имканларымызын мәһдуд олмасына бахмајараг, мүсбәт әһвал-руһијјәни горумаға көмәк  едә биләр. (Лука 21:1—4 ајәләрини оху.) Ҝәлин онун вәзијјәтини тәсәввүр едәк: әрини итирмәси азмыш кими, үстәлик, о, дин рәһбәрләринин әлиндән дә ҹана јығылмышды, белә ки онлар бу ҹүр јаралы инсанлара көмәк етмәк әвәзинә, «дул гадынларын евләрини талајыр»дылар (Лука 20:47). Бу гадын о гәдәр касыб иди ки, ҝүҹү анҹаг бир фәһләнин бир нечә дәгигәјә газандығы пулу ианә етмәјә чатырды.

9 Тәсәввүр етмәјә чалыш: овҹунда ики хырда пул тутмуш бу гадын мәбәдә дахил оланда һансы һиссләри кечирирди. Ола билсин, о, инди едәҹәји ианәнин әринин сағлығында етдији ианәдән нә гәдәр аз олдуғу һагда дүшүнүрдү. Бәлкә дә, јан-јөрәсиндәки инсанларын нә гәдәр чох ианә етдијини ҝөрүб сыхылыр вә онун ианәсинин һеч бир дәјәри олмадығыны дүшүнүрдү. Һәтта онда бу кими һиссләр јаранса да, о, һәгиги ибадәт үчүн әлиндән ҝәләни әсирҝәмәди.

10 Иса һәм дул гадынын, һәм дә онун етдији ианәнин Јеһова үчүн дәјәрли олдуғуну ҝөстәрди. О деди ки, бу дул гадын «[варлыларын] һамысындан даһа чох пул салды». Онун ианәси башгаларынын атдығы ианәјә гарышаҹагды, анҹаг Иса онун нә гәдәр тәрифәлајиг һәрәкәт етдијини вурғулады. Даһа сонра мәбәдин хәзинәдарлары чәтин ки, бу ики хырда пулун вә ону ианә едәнин Јеһованын ҝөзүндә нә гәдәр дәјәрли олдуғуну дәрк етсинләр. Һәр бир һалда, бу мәсәлә һагда, ән әсасы, башгаларынын, һәтта дул гадынын өзүнүн јох, Аллаһын нә фикирдә олдуғудур. Бу һадисә үзәриндә дүшүнәрәк иман јолунда олуб-олмадығыны јохлаја биләрсәнми?

Касыб дул гадынын нүмунәсиндән өзүнә нә нәтиҹә чыхарырсан? (8—10-ҹу абзаслара бах)

11. Дул гадынын һадисәсиндән нә өјрәнә биләрсән?

11 Сәнин Јеһова үчүн едә биләҹәкләрин бирбаша вәзијјәтиндән асылыдыр. Јашлылыг вә ја зәифлик уҹбатындан бәзиләри хош хәбәрин тәблиғинә олдугҹа аз вахт сәрф едирләр. Бәс белә һалда онлар фикирләшмәлидирләрми ки, хидмәтләри һагда һесабат вермәјин һеч бир мәнасы јохдур? Имканларын лап о дәрәҹәдә  мәһдуд олмаса да, сәндә елә фикир јарана биләр ки, Аллаһын халгынын һәр ил она ибадәтдә сәрф етдији сајсыз-һесабсыз саатын ичиндә сәнин хидмәтин зәррә гәдәрдир. Анҹаг касыб дул гадынын һадисәсиндән өјрәнирик ки, Јеһова Онун үчүн едилән һәр шеји ҝөрүр вә гијмәтләндирир, хүсусилә дә, бу, чәтин шәраитләрдә едилибсә. Өтәнилки хидмәтини јадына сал. Һеч елә олубму ки, бирҹә саатлыг хидмәтә чыха билмәк үчүн ваҹиб олан нәјисә гурбан вермисән? Әҝәр белә бир шеј олубса, әмин ол ки, Јеһова һәмин бир саат әрзиндә Онун үчүн етдикләрини чох гијмәтләндирир. Касыб дул гадын кими, сән дә Јеһоваја хидмәтдә әлиндән ҝәләни едәндә там әмин ола биләрсән ки, «иман јолунда»сан.

«МӘНИМ ҸАНЫМЫ АЛ»

12-14. а) Мәнфи һиссләр Илјаса неҹә тәсир етмишди? б) Илјас нәјә ҝөрә өзүнә өлүм арзулајырды?

12 Илјас пејғәмбәр Јеһованын садиг вә мөһкәм иманлы бир бәндәси иди. Анҹаг ҝүнләрин бир ҝүнү о елә һала дүшмүшдү ки, Јеһовадан өлүм диләјәрәк демишди: «Бәсдир, ја Рәбб, инди мәним ҹанымы ал» (1 Пад. 19:4). Һеч вахт бу ҹүр мәјуслуға гапылмајан инсан Илјасын дуада «[ағлына] ҝәләни» данышдығыны дејә биләр (Әјјуб 6:3, Јени Дүнја тәрҹүмәси). Анҹаг онун һалы, доғрудан да, пис иди. Илјас өзүнә өлүм диләдији үчүн Јеһова ону ҹәзаландырмаг әвәзинә, көмәк етди.

13 Бәс Илјасы бу һәддә чатдыран нә иди? Бундан бир гәдәр әввәл, о, Јеһованын әсил Аллаһ олдуғуну сүбут етмәк үчүн һәлледиҹи бир сынаг кечирди вә нәтиҹәдә, Баала ибадәт едән 450 пејғәмбәри ганына гәлтан етди (1 Пад. 18:37—40). Еһтимал ки, Илјас Аллаһын халгынын һәгиги ибадәтә гајыдаҹағына үмид едирди, амма онун үмиди боша чыхды. Азғын мәләкә Изевел Илјаса хәбәр ҝөндәрди ки, онун ҹаныны алаҹаг. Ҹанын горхусуна дүшән Илјас Јәһуданын ҹәнуб тәрәфиндәки бијабанлыға гачды (1 Пад. 19:2—4).

14 Дүшүнҹәләри илә тәк галан Илјаса елә ҝәлирди ки, бир пејғәмбәр кими ҝөрдүјү ишләр әбәсдир. О, Јеһоваја демишди: «Мән аталарымдан јахшы дејиләм». О демәк истәјирди ки, өзүнү, өлмүш дәдә-бабаларынын күлү вә сүмүкләри кими, јарарсыз һисс едир. Әслиндә, о, өзүнү өз мејары илә јохламыш вә гәрара ҝәлмишди ки, нә Јеһованын, нә дә башгаларынын ҝөзүндә бир дәјәри јохдур.

15. Аллаһ Илјаса һәлә дә дәјәр вердијини неҹә ҝөстәрди?

15 Лакин Күлли-Ихтијар Аллаһ Илјас һагда башга фикирдә иди. Илјас Аллаһын ҝөзүндә дәјәрини итирмәмишди вә Јеһова ону буна әмин етмәк үчүн тәдбирләр ҝөрмүшдү. Илјаса үрәк-дирәк вермәси үчүн мәләк ҝөндәрмишди, һәмчинин јемәк вә су јетирмишди вә бу, Илјаса 40 ҝүнә Хорев дағына ҝедиб чатана кими ҝүҹ вермишди. Бунлардан әлавә, Јеһова Илјасын јанлыш дүшүнҹәсинә мүлајимликлә дүзәлиш етмишди, чүнки о, һеч бир исраиллинин Аллаһа садиг галмајаҹағыны дүшүнүрдү. Үстәлик, Аллаһ Илјаса јени ишләр тапшырды вә о да гәбул етди. Илјас Јеһованын көмәјиндән јарарланды вә јенидән ҝүҹ топлајараг өз пејғәмбәрлик фәалијјәтинә ҝери гајытды (1 Пад. 19:5—8, 15—19).

16. Аллаһ сәнин гајғына неҹә галыр?

16 Илјасын һадисәси сәнә иман јолунда олдуғуну јохламаға вә мүсбәт әһвал-руһијјәјә саһиб олмаға көмәк едә биләр. Илк нөвбәдә, Јеһованын сәнә неҹә дајаг олдуғу барәдә дүшүн. Һеч олуб ки, ағсаггал вә ја башга бир јеткин мәсиһчи лазым олан вахт сәнә һансыса ишдә көмәк етсин? (Галат. 6:2). Јеһованын Мүгәддәс Китаб, әдәбијјатларымыз вә јығынҹаг ҝөрүшләримиз васитәсилә гајғына галдығыны һисс едирсәнми? Нөвбәти дәфә бунлардан бириндән фајда әлдә едәндә бу көмәјин әслиндә Кимдән ҝәлдији үзәриндә дүшүн вә Она дуада өз тәшәккүрүнү билдир (Мәз. 121:1, 2).

17. Јеһова Өз хидмәтчиләриндә нәји гијмәтләндирир?

 17 Икинҹиси, мәнфи әһвал-руһијјәнин алдадыҹы олдуғуну унутма. Ән әсасы, Аллаһын бизим һаггымызда һансы гәнаәтә ҝәлмәсидир. (Ромалылара 14:4 ајәсини оху.) Јеһова бизим садиглијимизи вә иманымызы гијмәтләндирир; О, бизә наилијјәтләримизә ҝөрә гијмәт вермир. Илјасын һадисәсиндән ҝөрүндүјү кими, еһтимал ки, сән Јеһова үчүн зәнн етдијиндән дә чох ишләр ҝөрүрсән. Бәлкә дә, һеч өзүн дә билмәдән јығынҹагда кимләрисә руһландырмысан, еләҹә дә сәнин сәјлә тәблиғ етмәјин нәтиҹәсиндә бәзиләри һәгигәти ешидибләр.

18. Јеһовадан алдығын тапшырыг нәјин сүбутудур?

18 Нәһајәт, Јеһованын сәнә һәвалә етдији һәр бир тапшырыға Онун сәнинлә олдуғунун сүбуту кими бах (Јер. 20:11). Илјас кими, сән дә хидмәтинин сәмәрәсиз олдуғу вә ја бәзи руһани мәгсәдләрин әлчатмаз ҝөрүндүјү гәнаәтинә ҝәләрәк руһдан дүшә биләрсән. Бунунла белә, һәр биримиз кими, сән дә хош хәбәри тәблиғ етмәк вә Аллаһын адыны дашымаг шәрәфинә лајиг ҝөрүлмүсән. Садиглијини гору. Онда Исанын мәсәлиндәки сөзләр, мүәјјән мәнада, сәнә дә дејиләҹәк: «Ҝәл, ағанын севинҹинә шәрик ол» (Мат. 25:23).

«БИР МӘЗЛУМУН ДУАСЫ»

19. 102-ҹи мәзмурун јазычысы һансы вәзијјәтдә иди?

19 102-ҹи мәзмурун јазычысы мәјуслуға гапылмышды. Ҝүҹлү физики вә ја емосионал сарсынты кечирән бу мәзлум проблемләр гаршысында аҹиз галмышды (Мәз. 102, ҝириш сөзләр). Онун сөзләриндән ҝөрүрүк ки, о, гәм дәрјасына батмыш, дахилиндәки тәнһалыг вә гарышыг һиссләрдән ҹана ҝәлмишди (Мәз. 102:3, 4, 6, 11). Она елә ҝәлирди ки, Јеһова ону ҝөтүрүб бир тәрәфә атмаг истәјир (Мәз. 102:10).

20. Мәнфи фикирләрлә мүбаризә апаран инсана дуа неҹә көмәк едә биләр?

20 Бунунла белә, мәзмурчу һәлә дә Јеһоваја һәмд едирди. (Мәзмур 102:19—21 ајәләрини оху.) 102-ҹи мәзмурдан ҝөрдүјүмүз кими, һәтта иман јолунда оланлар да кәдәрә гәрг ола вә ја башга бир проблемлә чарпыша биләрләр. Анҹаг проблемләрлә әһатә олундуғуну дүшүнән мәзмурчу өзүнү «дамда тәнһа галан бир гуша» бәнзәдирди (Мәз. 102:7). Әҝәр сән дә өзүнү белә һисс едирсәнсә, мәзмурчу кими, үрәјини Јеһоваја бошалт. Мәзлум бәндәнин, јәни сәнин дуаларын мәнфи фикирләрлә мүбаризәдә сәнә көмәк едәҹәк. Јеһова вәд едир ки, «јохсулларын дуасына гулаг асаҹаг, јалварышларына хор бахмајаҹаг» (Мәз. 102:17). Буна гәтијјән шүбһә етмә.

21. Мәнфи фикирләри илә мүбаризә апаран инсан мүсбәт әһвал-руһијјәсини неҹә артыра биләр?

21 Һәмчинин 102-ҹи мәзмур мүсбәт әһвал-руһијјәни неҹә артыра биләҹәјимизи ҝөстәрир. Мәзмурчу буна Јеһова илә мүнасибәтләри үзәриндә дәриндән дүшүнмәклә наил олду (Мәз. 102:12, 27). Јеһованын Өз халгыны һеч вахт зилләтдә гојмајаҹағыны билмәк она гәлб раһатлығы верирди. Буна ҝөрә дә әҝәр мәнфи һиссләр Аллаһа истәдијин гәдәр хидмәт етмәјинә мүвәггәти олараг манечилик төрәдирсә, бу һагда дуа ет. Тәкҹә мәјуслугдан јаха гуртармаг барәдә јох, һәм дә Јеһованын адынын елан едилмәси барәдә дуа ет (Мәз. 102:20, 21).

22. Һәр биримиз Јеһованы неҹә разы сала биләрик?

22 Бәли, биз Мүгәддәс Китаб васитәсилә иман јолунда олдуғумуз јохлаја вә Јеһованын ҝөзүндә дәјәрли олдуғумузу ҝөрә биләрик. Дүздүр, бу системдә мәнфи һиссләрдән вә мәјуслугдан тамамилә јаха гуртара билмәрик. Бунунла белә, һәр биримиз Јеһованы разы сала вә Она хидмәтимизи сәдагәтлә јеринә јетирәрәк хиласа јетишә биләрик (Мат. 24:13).