Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси (тәлим нәшри)  |  март 2014

Аиләви ибадәти даһа мараглы неҹә едә биләрсиниз?

Аиләви ибадәти даһа мараглы неҹә едә биләрсиниз?

«Аиләви ибадәт ахшамы башымыз мүзакирәјә о гәдәр гарышыр ки, ибадәтимиз ҝеҹәјарысына кими чәкир», — дејә Бразилијадан бир ата бөлүшүр. Јапонијадан олан бир аилә башчысы дејир ки, ибадәт вахты онјашлы оғлу вахтын неҹә кечдијини һисс етмир вә арашдырманын давам етмәсини истәјир. «Ибадәт ону һәвәсләндирир вә севинҹини даһа да артырыр», — дејә ата әлавә едир.

Сөзсүз, бүтүн ушаглар аиләви ибадәтә белә һәвәслә јанашмыр, дүзүнү десәк, бәлкә дә, бәзиләри ону һеч хошламырлар. Бәс нијә бу беләдир? Тогодан олан бир ата дејир: «Јеһоваја ибадәт јүк олмамалыдыр». Әҝәр бу беләдирсә, демәли, аиләви ибадәтин кечирилмә тәрзини дәјишмәк лазымдыр. Бир чох аиләләр диггәт јетирмишләр ки, аиләви ибадәти, Јешајанын Шәнбә ҝүнү һагда дедији кими, «шән ҝүн» етмәк олар (Јешаја 58:13, 14).

Мәсиһчи аталар баша дүшүрләр ки, сәрбәст мүһит оланда аилә үзвләри аиләви ибадәтдән севинҹ дујурлар. Үч гыз, бир оғул атасы Ралф дејир ки, онларын аиләви ибадәти дәрсдән чох, һамынын иштирак етдији ади үнсијјәтә бәнзәјир. Нәзәрә алаг ки, ибадәти һамы үчүн мараглы вә фајдалы кечирмәк һәрдән чәтин олур. Бир ана етираф едир: «Мәним һәмишә аиләви ибадәти истәдијим кими мараглы кечирмәјә ҝүҹүм чатмыр». Бәс сиз бу кими чәтинликләрин өһдәсиндән ҝәлә билирсинизми?

ИБАДӘТИ ВӘЗИЈЈӘТӘ УЈҒУНЛАШДЫРЫН ВӘ РӘНҜАРӘНҜ ЕДИН

Алманијадан олан ики ушаг атасы дејир: «Биз ибадәти вәзијјәтә ујғунлашдырмағы баҹармалыјыг». Ики өвлад анасы Наталја бөлүшүр: «Аиләмиз үчүн ән ваҹиби ибадәтин рәнҝарәнҝ, рәнҝарәнҝ вә јенә дә рәнҝарәнҝ олмасыдыр».  Әксәр аиләләр аиләви ибадәтин програмыны бир нечә һиссәјә бөлүрләр. Бразилијадан олан ики јенијетмә атасы Клејтон изаһ едир: «Бу, мүзакирәмизи даһа да ҹанландырыр вә мүзакирәдә һамы фәал иштирак едир». Мүзакирәнин вахтыны һиссәләрә бөлмәклә валидејнләр мүхтәлиф јашда олан ушагларынын һәр биринин тәләбатына диггәт ајыра биләрләр. Валидејнләр материалы вә онун арашдырылма тәрзини сечәркән аиләнин һәр бир үзвүнүн тәләбатыны нәзәрә ала биләрләр.

Аиләви ибадәтин рәнҝарәнҝ олмасы үчүн бәзи аиләләр ибадәти Јеһоваја һәмд нәғмәси охумагла башлајырлар. Мексикадан олан Хуан дејир: «Бу, мүсбәт аб-һава јарадыр вә зеһнимизи арашдыраҹағымыз мәгаләјә һазырлајыр». Бу аилә арашдыраҹаглары мөвзулара ујғун нәғмәләр сечир.

Шри-Ланка

Бир чох аиләләр бирҝә Мүгәддәс Китабдан бир парча охујурлар. Мүхтәлифлик үчүн аиләнин һәр бир үзвү ајры-ајры персонажларын сөзләрини сөзләрини охујур. Јапонијадан олан бир ата етираф едир ки, «башланғыҹда бу ҹүр охумаг [она] биртәһәр ҝәлирди». Амма валидејнләри илә бирликдә нәсә етмәк оғулларынын икисини дә севиндирирди. Бәзи аиләләр һәтта Мүгәддәс Китаб һекајәләрини сәһнәләшдирирләр. Ҹәнуби Африкадан олан ики оғул атасы Роҹер дејир ки, ушаглар «адәтән, Мүгәддәс Китабы охујаркән биз валидејнләрин диггәт јетирмәдији мәгамлара фикир верирләр».

Ибадәти рәнҝарәнҝ етмәјин диҝәр үсулу һансыса бир тапшырығы бирликдә етмәкдир. Мәсәлән, Нуһун ҝәмисини вә ја Сүлејманын мәбәдинин макетини дүзәлтмәк олар. Бу ҹүр тапшырыглар заманы ахтарышлар апармаг мараглы ола биләр. Мәсәлән, Асијада беш јашлы гыз валидејнләри вә нәнәси илә бирликдә гонаг отағында Павелин хидмәт сәјаһәтләри илә бағлы столүстү ојун гурашдырмышды. Диҝәр аиләләр исә «Чыхыш» китабындакы һадисәләрә ујғун столүстү ојунлар тәшкил етмишдиләр. Тогодан олан 19 јашлы Доналд дејир: «[Мүхтәлифлик] һәм аиләви ибадәтимизә, һәм дә аиләмизин өзүнә јени нәфәс ҝәтириб». Бәс сиз аиләви ибадәтинизи даһа мараглы етмәк үчүн нәләр едә биләрсиниз?

ҺАЗЫРЛАШМАГ ВАҸИБДИР

Аиләнин һәр бир үзвүнүн тәләбатыны нәзәрә алмаг вә рәнҝарәнҝлик ибадәти мараглы етсә дә, онун фајдалы кечмәси үчүн һамынын һазырлашмасы мүтләгдир. Һәрдән ушаглар јорулурлар, буна ҝөрә дә аталар чалышмалыдырлар ки, онлар үчүн мараглы материал сечсинләр вә јахшыҹа һазырлашмаг үчүн вахт ајырсынлар. Бир ата дејир: «Мән әввәлҹәдән һазырлашанда мүзакирәмиз һәр кәс үчүн даһа фајдалы кечир». Алманијадан олан бир ата аилә үзвләринә нөвбәти һәфтә һансы материалы арашдыраҹагларыны әввәлҹәдән дејир. Бениндән олан алты азјашлы ушаг атасы бәзән аиләви ибадәтин графикинә Мүгәддәс Китаба әсасланан филмә бахмағы дахил едир вә һазырлашмаг үчүн онлара габагҹадан суаллар сијаһысы верир. Һәгигәтән дә, аиләви ибадәтә әввәлҹәдән һазырлашмаг онун кејфијјәтини галдырыр.

Аилә үзвләри әввәлҹәдән нәји арашдыраҹагларыны билсәләр, онлар һәмин һәфтә әрзиндә бу һагда сөһбәт едә, мөвзуја марағы артыра биләрләр. Вә әҝәр һәр кәсә тапшырыг верилсә, онда онларын һәр бири аиләви ибадәтә өзүнкү кими бахаҹаг.

МҮНТӘЗӘМЛИЈИ ГОРУЈУН

Гејд едәк ки, бәзи аиләләр үчүн аиләви ибадәти мүнтәзәм кечирмәк чәтиндир.

Әксәр аталар ҝүн әрзиндә о гәдәр ишләјирләр ки, тагәтләри галмыр. Мәсәлән, Мексикадан олан бир ата сәһәр алтыда евдән чыхыр вә анҹаг ахшам саат сәккиздә евә ҝәлиб чыхыр. Бәзән исә башга руһани тәдбирләрә ҝөрә аиләви ибадәтин графикиндә дәјишиклик етмәк тәләб олунур.

Бунунла белә, биз аиләви ибадәтимизи мүнтәзәм кечирмәјә гәти гәрарлы олмалыјыг. Тогодан олан он бир јашлы Лоис аиләсинин бу мәсәләјә нә дәрәҹәдә ҹидди јанашдығыны белә изаһ едир: «Бәзән ҝүн әрзиндә мүәјјән ишләр уҹбатындан аиләви ибадәти ҝеҹ кечирмәли олсаг да, биз буну һәмишә едирик». Бәзи аиләләрин аиләви ибадәти нә үчүн һәфтәнин әввәлинә салдыгларыны баша дүшмәк олур. Ишдир әҝәр гәфил һәр һансы һадисә баш верәрсә, онда аилә ибадәти һәмин һәфтә башга вахта кечирә биләр.

Әслиндә, аиләви ибадәт Јеһоваја ибадәтимизин бир һиссәсидир. Ҝәлин һәр һәфтә аиләмизин бүтүн үзвләри бирҝә «ағзымыздан чыхан шүкүрләри» Јеһоваја тәгдим едәк (Һушә 14:2). Вә гој бу, аиләнин һәр бир үзвү үчүн севинҹ ҝәтирән вахта чеврилсин, чүнки «Рәббин вердији севинҹ сизин гүввәтиниздир» (Неһ. 8:9, 10).