Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси (тәлим нәшри)  |  феврал 2014

Јеһова ән јахшы Достумуздур

Јеһова ән јахшы Достумуздур

«[Ибраһимә] “Јеһованын досту” дејилди» (ЈАГ. 2:23).

1. Аллаһын сурәтиндә јарадылдығымыз үчүн биз һансы габилијјәтләрә маликик?

БЕЛӘ бир дејим вар: «Оғул атасына охшајар». Һәгигәтән дә, ушаглар валидејнләринә чох охшајырлар. Ахы ушаға һәм атанын, һәм ананын хүсусијјәтләри ирсән кечир. Сәмави Атамыз Јеһова һәјат Мәнбәјидир (Мәз. 36:9). Вә Онун инсан өвладлары олан бизләр мүәјјән мәнада Она бәнзәјирик. Онун сурәтиндә јарадылдығымыз үчүн дүшүнмәк вә нәтиҹә чыхартмаг, достлуг мүнасибәтләри гурмаг вә ону горујуб-сахламаг габилијјәтинә маликик (Јар. 1:26).

2. Нәјә әсасән Јеһова бизим Достумуз ола биләр?

2 Јеһова бизим ән јахын Достумуз ола биләр. Бу ҹүр достлуг Аллаһын бизә мәһәббәтинә, о ҹүмләдән бизим Она вә Оғлуна олан иманымыза әсасланыр. Иса демишди: «Аллаһ дүнјаны о гәдәр севир ки, јеҝанә Оғлуну онун уғрунда гурбан верди; буну она ҝөрә етди ки, она иман едәнләрин һеч бири мәһв олмасын, һамысы әбәди јашасын» (Јәһ. 3:16). Јеһова илә јахын достлуг мүнасибәтләри олан чох инсанын нүмунәсини чәкмәк олар. Ҝәлин онлардан икисини нәзәрдән кечирәк.

ДОСТУМ ИБРАҺИМ

3, 4. Ибраһимин Јеһова илә достлуғу исраиллиләрин Онунла олан достлуғундан нәдә фәргләнирди?

3 Јеһова исраиллиләрин улу бабасы Ибраһимә «достум» демишди  (Јешаја 41:8). 2 Салнамәләр 20:7 ајәсиндә дә Ибраһимә Аллаһын досту дејилир. Бу садиг инсанла Јараданын достлуғу нәјә әсасланырды? Ибраһимин иманына (Јар. 15:6; Јагуб 2:21—23 ајәләрини оху).

4 Башланғыҹда Јеһова Ибраһимин нәсли олан гәдим Исраил халгынын Атасы вә Досту иди. Лакин тәәссүфләр олсун ки, онлар Аллаһла олан достлугларыны итирдиләр. Буна сәбәб онларын Јеһованын вәдләринә иманларыны итирмәләри олду.

5, 6. а) Јеһова сизин Достунуз неҹә олуб? б) Һансы суалларын үзәриндә дүшүнмәлијик?

5 Јеһова һаггында даһа чох билик әлдә етдикҹә Она олан иманыныз мөһкәмләнәҹәк, мәһәббәтиниз артаҹаг. Хәјалән ҝеријә гајыдыб Аллаһын реал Шәхсијјәт олдуғуну вә Онунла јахын достлуг мүнасибәти гура биләҹәјинизи өјрәндијиниз вахты јадыныза салын. Сиз һәмчинин Адәмин итаәтсизлији уҹбатындан бүтүн бәшәријјәтин ҝүнаһлы доғулдуғуну өјрәнмисиниз вә дәрк етмисиниз ки, бәшәријјәт Аллаһа гаршы јадлашыб (Колос. 1:21). Сонра анладыныз ки, севән сәмави Атамыз инсанлардан узаг дејил вә онлара лагејд јанашмыр. Биз Јеһованын Оғлу Исаны фидјә олараг гурбан ҝәтирдијини өјрәнәндә вә буна иман ҝәтирәндә Аллаһла достлуг мүнасибәтләри гурмаға башладыг.

6 Инди ҝеријә бахдыгда өзүмүздән соруша биләрик: «Аллаһла достлуг мүнасибәтләрими мөһкәмләндирирәмми? Әзиз Достум Јеһоваја там етибар едир вә ҝүнү-ҝүндән мәһәббәтими артырмы?» Јеһова илә сых достлуг мүнасибәти олан гәдимдә јашамыш диҝәр инсан Ҝидеондур. Ҝәлин онун ҝөзәл нүмунәсинә диггәт јетирәк вә ону тәглид едәк.

ЈЕҺОВА СҮЛҺДҮР

7-9. а) Ҝидеон һансы тәәҹҹүблү һадисәнин шаһиди олду вә бунун нәтиҹәси нә олду? (Мәгаләнин әввәлиндәки шәклә бах.) б) Јеһова илә неҹә дост ола биләрик?

7 Һаким Ҝидеон исраиллиләр Вәд едилмиш дијара дахил олдугдан сонра халгын тарихиндә ән тәлатүмлү дөврдә Јеһоваја хидмәт едиб. «Һакимләр» китабынын 6-ҹы фәслиндә дејилир ки, Јеһованын мәләји Офра шәһәриндә Ҝидеона ҝөрүндү. Һәмин вахт гоншу халг олан мидјанлылар Исраил халгы үчүн әсил тәһлүкә идиләр. Бу сәбәбдән, Ҝидеон тахылы ачыг тарлада јох, үзүм сыхылан јердә дөјүрдү ки, гијмәтли мәһсулу дәрһал орада ҝизләдә билсин. Мәләк Ҝидеона ҝөрүнүб она «ҝүҹлү ҹәнҝавәр» дејә мүраҹиәт едәндә о тәәҹҹүбләнди. Јеһованын исраиллиләри Мисирдән хилас етмәсинә бахмајараг, Ҝидеон Аллаһын инди онларын дадына чатаҹағына шүбһә едирди. Јараданын адында данышараг мәләк Ҝидеону әмин етди ки, Јеһова она дајагдыр.

8 Ҝидеон нараһат иди ки, ҝөрәсән, о, «Исраили Мидјанлыларын әлиндән» неҹә гуртараҹаг. Јеһова она ајдын ҹаваб верди: «Мән мүтләг сәнинлә олаҹағам вә сән дә Мидјанлыларын һамысыны бир нәфәр кими гыраҹагсан» (Һак. 6:11—16). Бунун неҹә олаҹағына ағлы кәсмәјән Ҝидеон Јеһовадан әламәт истәди. Фикир верин ки, бу сөһбәт заманы Јеһованын реал Шәхсијјәт олдуғуна Ҝидеонун зәррә гәдәр дә шүбһәси јох иди.

9 Баш верән нөвбәти һадисә Ҝидеонун иманыны вә Аллаһла мүнасибәтини мөһкәмләндирди. Ҝидеон јемәк һазырлады вә мәләјә тәгдим етди. Мәләк әлиндәки әса илә тохунан кими јемәк алышыб-јанмасыны ҝөрән Ҝидеон һәмин мәләји, һәгигәтән дә, Јеһованын ҝөндәрдијини баша дүшдү. Ҝидеон тәлаш ичиндә уҹадан деди: «Ај аман, ја Худавәнд Рәбб! Мән Сәнин мәләјинин сифәтини ҝөрдүм» (Һак. 6:17—22). Бәс бу ҝөзләнилмәз ҝөрүш Ҝидеонла Аллаһы арасында манеә јаратдымы? Әлбәттә, јох! Әксинә, Ҝидеон Јеһованын онунла Өзү арасында сүлһ јаратдығыны һисс етди. Буну Ҝидеонун һәмин јердә гурдуғу гурбанҝаһа вердији аддан ҝөрмәк олар. О, гурбанҝаһы «Рәббин сүлһү» мәнасыны верән «Јаһве-Шалом» адландырды. (Һакимләр 6:23, 24 ајәләрини оху; һашијә.)  Јеһованын һәр ҝүн бизим үчүн етдикләри үзәриндә дүшүнәндә Онун әсил Дост олдуғуну анлајырыг. Аллаһа мүнтәзәм дуа едәндә биздә гәлб раһатлығы јараныр вә Онунла достлуғумуз даһа да мөһкәмләнир.

ЈЕҺОВАНЫН ЧАДЫРЫНДА КИМЛӘР ГАЛАҸАГ?

10. Јеһова илә дост олмағымыз үчүн Мәзмур 15:3, 5 ајәләринә әсасән биздән нә тәләб олунур?

10 Јеһованын бизим Достумуз олмасы үчүн биз мүәјјән шәртләрә ујғун ҝәлмәлијик. 15-ҹи мәзмурда јазылдығы кими, Давуд Јеһованын «чадырында» галмаг үчүн, јәни Онун досту олмаг үчүн биздән нә тәләб олундуғу барәдә охујур (Мәз. 15:1). Ҝәлин ики тәләбә — бөһтандан гачмаг вә бүтүн ишҝүзар әлагәләрдә дүрүст олмаг тәләбләринә диггәт јетирәк. Бу мәсәләләрлә бағлы Давуд Јеһованын чадырында «дилинә бөһтан ҝәлмәјән... тәгсирсизин әлејһинә ишләмәк үчүн рүшвәт алмајан» инсанларын галаҹағыны демишди (Мәз. 15:3, 5).

11. Кимәсә бөһтан атмагдан нә үчүн чәкинмәлијик?

11 Башга бир мәзмурда Давуд инсанлары «дилини шәрдән... [горумаға]» тәшвиг едир (Мәз. 34:13). Бу мәсләһәти гулагардына вурмаг әдаләтли сәмави Атамызла мүнасибәтләримизә әнҝәл төрәдир. Ејни заманда, бөһтан атмаг Јеһованын ән бөјүк дүшмәни олан Шејтана хасдыр. «Иблис» сөзү јунанҹа «бөһтанчы» мәнасыны верән сөздән әмәлә ҝәлиб. Башгалары һаггында данышаркән дилимизи јүјәнләмәк Јеһова илә мүнасибәтләримизи горумаға көмәк едәҹәк. Бу, јығынҹагда тәјин олунмуш кишиләрә мүнасибәтимиздә хүсусилә ваҹибдир. (Ибраниләрә 13:17; Јәһуда 8 ајәләрини оху.)

12, 13. а) Нәјә ҝөрә биз һәр шејдә дүрүст олмалыјыг? б) Бизим дүрүстлүјүмүз башгаларына неҹә тәсир едә биләр?

12 Јеһованын хидмәтчиләри дүрүст инсанлар кими танынырлар. Һәвари Павел јазмышды: «Биздән өтрү һәмишә дуа един, чүнки виҹданымызын тәмиз олдуғуна әминик, ахы һәр саһәдә дүрүст олмаг истәјирик» (Ибр. 13:18). Биз «һәр саһәдә дүрүст [олмаға]» гәтијјәтли олдуғумуз үчүн мәсиһчи гардашларымыздан мәнфәәт ҝүдмәјәҹәјик. Мәсәлән, әҝәр онлар бизим ишчиләримиздирсә, әмин ола биләрик ки, онлар дүрүстдүрләр вә биз разылашдығымыз мәбләғи өдәмәлијик. Бир мәсиһчи кими биз ишчиләримизлә, о ҹүмләдән һамы илә дүрүстҹәсинә давранырыг. Вә әҝәр биз һәмиманлымызын јанында ишләјириксә, ондан истифадә едәрәк өзүмүз үчүн хүсуси ҝүзәштләр тәләб етмәјәҹәјик.

13 Тез-тез иш јолдашларынын Јеһованын Шаһидләрини тәрифләдијини ешидирик. Мәсәлән, Јеһованын Шаһидләринин сөзләринин үстүндә дурдуғуна диггәт јетирән бөјүк бир тикинти хидмәтләри тәшкилатынын директору дејир: «Сиз һәмишә вердијиниз сөзә садиг галырсыныз» (Мәз. 15:4). Бу ҹүр давранмағымыз бизә Јеһова илә достлуг мүнасибәтләримизи горумаға көмәк едир. Үстәлик, бу, севән сәмави Атамыза иззәт ҝәтирир.

БАШГАЛАРЫНА ЈЕҺОВАНЫН ДОСТУ ОЛМАҒА КӨМӘК ЕДИН

Биз башгаларына Јеһованын досту олмаға көмәк едирик (14, 15-ҹи абзаслара бах)

14 Хидмәтдә гаршылашдығымыз инсанларын чоху Аллаһа мөвҹудлуғуна инанса да, Ону өзләринә ән јахшы Дост һесаб етмирләр. Биз онлара неҹә көмәк едә биләрик? Исанын 70 шаҝирдини ики-ики хидмәтә ҝөндәрәркән дедији сөзләрә диггәт јетирәк: «Һансы евә ҝирсәниз, әввәлҹә: “Бу евә салам олсун!”, — дејин. О евдә сүлһсевәр бир адам јохдурса, диләдијиниз сүлһ сизә гајыдаҹаг; әҝәр варса, онун үзәриндә галаҹаг» (Лука 10:5, 6). Бизим меһрибан мүнасибәтимиз башгаларыны һәгигәтә ҹәлб едә биләр. Ола билсин, бу, бизи тәгиб  едәнләри јумшалдар вә нөвбәти дәфә хош үнсијјәтә јол ача биләр.

14, 15. Хидмәтдә гаршылашдығымыз инсанлара Јеһованын досту олмаға неҹә көмәк едә биләрик?

15 Биз јалан динин ичиндә итиб-батан вә Мүгәддәс Китаба зидд ҝедән адәт-әнәнәләрә риајәт едән инсанларла растлашанда да меһрибан вә сүлһпәрвәр галмалыјыг. Биз бу ҝүн ҹәмијјәтдә баш верәнләрдән ҝилеј-ҝүзар едән вә бизим ибадәт етдијимиз Аллаһ һаггында даһа чох өјрәнмәк истәјән инсанлары јығынҹагларымызда үрәкдән саламлајырыг. Буна даир «Мүгәддәс Китаб һәјатлары дәјишир» рубрикасындакы мәгаләләрдә ҝөзәл нүмунәләр вар.

ӘН ЈАХШЫ ДОСТУМУЗЛА ӘМӘКДАШЛЫГ ЕДӘК

16. Биз һансы мәнада Јеһованын һәм досту, һәм дә әмәкдашы ола биләрик?

16 Адәтән, бир јердә ишләјән инсанлар арасында сых достлуг јараныр. Һәјатларыны Јеһоваја һәср етмиш инсанлар Онунла һәм дост, һәм дә әмәкдаш олмаг шәрәфинә лајиг ҝөрүлүбләр. (1 Коринфлиләрә 3:9 ајәсини оху.) Һәгигәтән дә, биз тәблиғ вә шаҝирд һазырламаг ишиндә иштирак едәндә сәмави Атамызын ҝөзәл кејфијјәтләрини даһа јахшы дәрк едирик. Биз Онун мүгәддәс руһунун хош хәбәрин тәблиғиндә бизә неҹә көмәк етдијинин шаһиди олуруг.

17. Конгресләрдә верилән руһани гида Јеһованын бизим Достумуз олдуғуну неҹә ҝөстәрир?

17 Шаҝирд һазырламаг ишиндә нә гәдәр чох иштирак едириксә, Јеһова илә мүнасибәтләримиз дә бир о гәдәр мөһкәмләнир. Мисал үчүн, биз тәгибчиләрин тәблиғ ишини дајандырмаг ҹәһдләринин гаршысыны Јеһованын неҹә алдығыны мүшаһидә едирик. Ҝәлин бир нечә ил әввәлә нәзәр салаг. Мәҝәр Аллаһын бизә неҹә рәһбәрлик етдији ҝөз габағында дејилми? Мүтәмади олараг бол-бол руһани гида алмағымыз бизи валеһ едир. Конгрес програмлары Атамызын бизим проблемләримизә вә тәләбатларымыза ҹан јандырдығыны ҝөстәрир. Конгресә ҝөрә миннәтдарлығыны билдирән бир аилә јазыр: «Бу програм, һәгигәтән дә, үрәјимизә тәсир етди. Биз анладыг ки, Јеһова һәр биримизи чох севир вә хошбәхт олмағымызы истәјир». Алманијадан олан бир ҹүтлүк Ирландијада кечирилән хүсуси конгресдә иштирак етдикдән сонра баҹы-гардашларын онлары неҹә сәмими гаршыладыгларына вә гејдләринә галдыгларына ҝөрә миннәтдарлыгларыны билдирмиш вә әлавә етмишләр: «Лакин биз, ән әсасы, Јеһоваја вә тәјин етдији Падшаһ Иса Мәсиһә миннәтдарыг. Араларында әсил бирлик һөкм сүрән халгын арасында олмаға онлар бизи дәвәт едибләр. Биз бу бирлији сөздә јох, әмәлдә ҝөстәририк. Дублиндә кечирилән хүсуси конгресдән галан хатирәләримиз бизә һәмишә Аллаһымыза сизинлә бирҝә  хидмәт етмәјин нә гәдәр шәрәфли олдуғуну хатырладаҹаг».

ДОСТЛАР АРАСЫНДА ҮНСИЈЈӘТ

18. Јеһова илә үнсијјәтимиз барәдә өзүмүзә һансы суалы вермәлијик?

18 Јахшы үнсијјәт достлуг мүнасибәтләрини мөһкәмләндирир. Интернетин вә телекоммуникасија технолоҝијаларынын инкишаф етдији дөврдә сосиал шәбәкә вә телефон васитәсилә јазышмаг ҝениш јајылыб. Бәс ән јахын Достумуз Јеһова илә үнсијјәтимиз нә јердәдир? Доғрудан да, Јеһова «дуалары ешидән» Аллаһдыр (Мәз. 65:2). Бәс биз нә дәрәҹәдә тез-тез Онунла үнсијјәт едирик?

19. Үрәјимизи сәмави Атамыза ачмаға чәтинлик чәкириксә, бизә нәјин көмәји дәјә биләр?

19 Аллаһын бәзи хидмәтчиләринә үрәкләрини Она ачмаг вә дәрин һиссләрини ифадә етмәк елә дә асан олмур. Анҹаг Јеһова истәјир ки, дуа едәркән үрәјимизи Она ачаг (Мәз. 119:145; Мәрс. 3:41). Һәтта бу ҹүр сәмими һиссләримизи сөзләрлә ифадә етмәјә чәтинлик чәкириксә, биз чарәсиз дејилик. Һәвари Павел Ромадакы мәсиһчиләрә јазмышды: «Нә һагда дуа етмәји билмәјәндә руһ ифадә едә билмәдијимиз аһларла бизим әвәзимизә Аллаһа јалварыр. Ахы үрәкләри тәдгиг едән Аллаһ руһун нәји нәзәрдә тутдуғуну билир, чүнки руһ Аллаһын ирадәсинә әсасән мүгәддәсләрдән өтрү Она јалварыр» (Ром. 8:26, 27). Мүгәддәс Јазылара дахил олан «Әјјуб», «Зәбур» вә «Сүлејманын мәсәлләри» китабларында гәләмә алынан сөзләрин үзәриндә дүшүнмәк ҝизли һиссләримизи Јеһова илә бөлүшмәјә көмәк едәҹәк.

20, 21. Павелин Филипилиләрә 4:6, 7 ајәләриндәки сөзләри бизә неҹә раһатлыг ҝәтирир?

20 Ҝәрҝин вәзијјәтлә үзләшәндә ҝәлин Павелин Аллаһдан илһам алараг филипилиләрә вердији мәсләһәтә диггәт јетирәк: «Һеч нәјә ҝөрә нараһат олмајын. Һәр диләјинизи дуа, јалварыш вә шүкранла Аллаһа билдирин». Ән јахшы Достумузла бу ҹүр ачыг үнсијјәт, сөзсүз, бизә раһатлыг вә тәскинлик верәҹәк. Павел әлавә едир: «Аллаһын вердији гәлб раһатлығы бүтүн инсан фикирләрини үстәләјир; о, үрәјинизи вә зеһнинизи Мәсиһ Иса васитәсилә горујаҹаг» (Филип. 4:6, 7). Ҝәлин үрәјимизи вә зеһнимизи горујан вә мүгајисәјәҝәлмәз «Аллаһын вердији гәлб раһатлығы»ны һәмишә горујаг.

Дуа Аллаһла достлуғумузу неҹә мөһкәмләндирир? (21-ҹи абзаса бах)

21 Бәли, дуа Јеһова илә достлуғумузу мөһкәмләндирмәјә көмәк едир. Буна ҝөрә дә ҝәлин «даима дуа [едәк]» (1 Салон. 5:17). Гој бу мәгалә бизим Аллаһла дәјәрли мүнасибәтләримизи вә Онун салеһлик нормаларына риајәт етмәк гәтијјәтимизи мөһкәмләндирсин. Ҝәлин Јеһованын бизә Атамыз, Аллаһымыз вә Достумуз кими вердији хејир-бәрәкәтләр үзәриндә дүшүнмәјә вахт ајыраг.