Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһова гајғыкеш вә һифз едән Аллаһдыр

Јеһова гајғыкеш вә һифз едән Аллаһдыр

«Мән Рәбби севдијинә ҝөрә ону азад едәҹәјәм, Исмими таныдығына ҝөрә ону јүксәлдәҹәјәм» (МӘЗ. 91:14).

1, 2. Инсанларын аилә шәраитиндә вә һәгигәтә ҝәлмәсиндә һансы фәрг вар?

ЈЕҺОВА аилә гурулушунун Банисидир (Ефес. 3:14, 15). Анҹаг ејни аиләјә мәнсуб олан инсанларын белә хасијјәтләри вә шәраитләри фәргли олур. Ола билсин, сиз һәдди-бүлуға чатана кими валидејнләринизлә бирҝә јашамысыныз. Башгалары исә, бәлкә дә, хәстәлик, гәза вә ја һәр һансы бир фаҹиә уҹбатындан валидејнләрини итириб. Диҝәрләри исә һеч валидејнләринин ким олдуғуну белә билмирләр.

2 Јеһованын руһани аиләсинин үзвләри һәгигәти мүхтәлиф ҹүр ешидибләр. Ола билсин, сиз бәзиләринин дили илә десәк, һәгигәтдә бөјүмүсүнүз вә Аллаһын принсипләрини сизә валидејнләриниз ашылајыблар (Ганун. т. 6:6, 7). Јахуд да, ола билсин, һәгигәтә ҝәлән минләрлә инсан кими, сиз дә һәгигәти Јеһованын хидмәтчиләриндән ешитмисиниз (Ром. 10:13—15; 1 Тим. 2:3, 4).

3. Инсанлар арасында үмуми олан нәдир?

3 Бу садалананлара бахмајараг, арамызда үмуми шејләр дә вар. Биз Адәмин итаәтсизлијинин нәтиҹәләриндән әзијјәт чәкирик, еләҹә дә гејри-камиллији, ҝүнаһы вә өлүмү мирас алмышыг (Ром. 5:12). Бунунла белә, Јеһованын садиг хидмәтчиләри олан бизләр Она һаглы олараг «Атамыз» дејә мүраҹиәт едә биләрик. Јешаја 64:8 ајәсиндә гәдимдә Аллаһын сечилмиш халгынын  сөзләри ҝәтирилир: «Ја Рәбб, Сәнсән Атамыз». Һабелә, Иса өз нүмунәви дуасыны: «Сәмави Атамыз, гој адын мүгәддәс тутулсун», — сөзләрилә башламышды (Мат. 6:9).

4, 5. Јеһова Атамыза олан миннәтдарлығымызы артырмаг үчүн нәји нәзәрдән кечирәҹәјик?

4 Сәмави Атамыз Онун адыны иманла чағыран бизләрин гајғысына галыр вә һифз едир. Мәзмурчунун сөзләринә әсасән Јеһова дејир: «Мән Рәбби севдијинә ҝөрә ону [һәгиги ибадәтдә олан кәси] азад едәҹәјәм, Исмими таныдығына ҝөрә ону јүксәлдәҹәјәм» (Мәз. 91:14). Бәли, Јеһова Аллаһ Өз халгы олан бизләри дүшмәнләримизин әлиндән мәһәббәтлә гуртарыр вә һифз едир ки, мәһв олмајаг.

5 Сәмави Атамыза миннәтдарлығымызы артырмаг үчүн ҝәлин Онун неҹә 1) гајғымыза галдығыны, 2) һифз етдијини вә 3) ән јахшы Достумуз олдуғуну арашдыраг. Бу үч амили арашдырмаг бизә Аллаһла мүнасибәтләримиз үзәриндә дүшүнмәјә вә Атамыз кими Она неҹә иззәт ҝәтирәҹәјимизи анламаға көмәк едәҹәк. Һәмчинин Јеһованын Онунла јахын мүнасибәт гуранлара вердији хејир-дуалар үзәриндә дүшүнмәк дә фајдалы олаҹаг (Јаг. 4:8).

ЈЕҺОВА ГАЈҒЫКЕШ АЛЛАҺДЫР

6. Јеһова «һәр бир ҝөзәл бәхшиш» верән Аллаһ олдуғуну ҝөстәрдији үсуллардан бири һансыдыр?

6 Шаҝирд Јагуб јазмышдыр: «Һәр бир ҝөзәл бәхшиш вә һәр бир камил һәдијјә јухарыдан, сәмави нурларын Атасындан назил олур» (Јаг. 1:17). Һәјат Јеһованын ҝөзәл әнамыдыр (Мәз. 36:9). Һәјатымызы Аллаһын ирадәсини јеринә јетирмәјә һәср етмәклә биз индидән бол хејир-дуалар алаҹаг вә јени дүнјада әбәди јашајаҹағыг (Сүл. мәс. 10:22; 2 Пет. 3:13). Бәс бу неҹә мүмкүндүр, ахы биз Адәмдән гејри-камиллији, ҝүнаһы вә өлүмү мирас алмышыг?

7. Јеһова Онунла јахын мүнасибәт гурмағымыз үчүн неҹә јол ачыб?

7 Јеһованын гајғыкешлијинин һәдди-һүдуду јохдур. Мәсәлән, Онун мәрһәмәти сајәсиндә хиласа јетиширик. Бәли, һәр биримиз ҝүнаһлыјыг вә улу атамыздан гејри-камиллији мирас алмышыг (Ром. 3:23). Бунунла белә, Јеһова бизи севдији үчүн тәшәббүсү Өз үзәринә ҝөтүрәрәк бизә Онунла јахын мүнасибәт гурмаға јол ачыб. Һәвари Јәһја јазмышдыр: «Аллаһ илкин Оғлуну дүнјаја ҝөндәрди ки, онун васитәсилә һәјата говушаг вә беләҹә, Өз мәһәббәтини бизә ҝөстәрди. Әсил мәһәббәт одур ки, биз Аллаһы јох, О, бизи севди вә Оғлуну ҝүнаһларымызы өртән барышыг гурбаны кими дүнјаја ҝөндәрди» (1 Јәһ. 4:9, 10).

8, 9. Јеһова Ибраһим вә Исһагын дөврүндә гајғыкеш Аллаһ олдуғуну неҹә ҝөстәрди? (Мәгаләнин әввәлиндәки шәклә бах.)

8 Бизим ерадан әввәл тәхминән 1893-ҹү илдә Ибраһим пејғәмбәрин һәјатында баш вермиш бир һадисә Јеһованын мәһәббәтдән ирәли ҝәләрәк итаәткар бәшәријјәтә әбәди һәјат верәҹәјини ҝөстәрир. Ибраниләрә 11:17—19 ајәләриндә изаһ едилир: «Ибраһим, иманы сајәсиндә, сынанаркән Исһагы демәк олар ки, гурбан ҝәтирди. Бәли, вәдләри севинҹлә алмыш адам өз јеҝанә оғлуну гурбан ҝәтирмәјә һазыр иди, һалбуки она дејилмишди: “Сәнә вәд едилмиш өвлад Исһагдан доғулаҹаг”. О, белә гәнаәтә ҝәлди ки, оғлу өлсә дә, Аллаһ ону дирилтмәјә гадирдир вә доғрудан да, ону өлүмүн пәнҹәсиндән ҝери алды. Бу, бир рәмзи мәна дашыјырды». Ибраһим оғлу Исһагы гурбан ҝәтирмәјә һазыр олдуғу кими, Јеһова да Оғлу Иса Мәсиһи бәшәријјәт уғрунда гурбан верди. (Јәһја 3:16, 36 ајәләрини оху.)

9 Тәсәввүр едә биләрсиниз, Исһаг гурбан кәсилмәјәҹәјини биләндә неҹә раһат нәфәс алды! Шүбһәсиз, онун әвәзинә  гурбан олараг бујнузлары јахынлыгдакы коллуға илишмиш гочу ҝөндәрән Аллаһа чох миннәтдар иди (Јар. 22:10—13). Тәәҹҹүблү дејил ки, һәмин јер «Рәбб һазырлајар» мәнасыны верән «Јаһве-Ире» адланыр (Јар. 22:14; һашијә).

БАРЫШЫГ ТӘДБИРИ

10, 11. «Барышыг хидмәтини»н јеринә јетирилмәсиндә рәһбәрлији үзәрләринә ҝөтүрәнләр кимләрдир вә онлар буну неҹә едирләр?

10 Јеһованын неҹә гајғы ҝөстәрдији үзәриндә дүшүнәндә Иса Мәсиһин ролунун ваҹиблијини дәрк едирик. Һәвари Павел јазмышды: «Биз белә бир гәнаәтә ҝәлдик: һамы өлү вәзијјәтдә олдуғу үчүн бир нәфәр һамы үчүн өлдү. О, һамыдан өтрү өлдү ки, јашајанлар артыг өзләри үчүн дејил, онларын уғрунда өлүб дирилмиш шәхс үчүн јашасынлар» (2 Кор. 5:14, 15).

11 Еркән мәсиһчиләр Аллаһа мәһәббәтдән вә Она хидмәт етмәк шәрәфинә ҝөрә миннәтдарлыгдан ирәли ҝәләрәк «барышыг хидмәтини» бөјүк мәмнунијјәтлә гәбул етдиләр. Онларын тәблиғ етмәк вә шаҝирд һазырламаг иши сәмими инсанларын Аллаһла барышмаларына, Онунла достлашмаларына вә нәһајәтдә Онун руһани өвладлары олмаларына јол ачыр. Бу ҝүн дә мәсһ олунмуш мәсиһчиләр ејни хидмәти иҹра едирләр. Онларын Аллаһын вә Мәсиһин сәфирләри кими тамамладыглары ишин сајәсиндә үрәјиндә дүзҝүн мејли олан инсанларын Јеһова тәрәфиндән ҹәлб едилмәк вә һәгигәти гәбул етмәк имканы олур. (2 Коринфлиләрә 5:18—20 ајәләрини оху; Јәһ. 6:44; Һәв. иш. 13:48.)

12, 13. Јеһованын бизә бәхш етдији әнамлары гијмәтләндирдијимизи неҹә ҝөстәрә биләрик?

12 Гајғыкеш Аллаһымыз Јеһоваја миннәтдарлыгдан ирәли ҝәләрәк јер үзүндә јашамаг үмидинә малик олан бүтүн мәсиһчиләр мәсһ олунмушларла бирҝә Падшаһлығын тәблиғ ишиндә иштирак едирләр. Бу фәалијјәтлә мәшғул оларкән биз Аллаһын диҝәр ҝөзәл әнамындан, Мүгәддәс Китабдан истифадә едирик (2 Тим. 3:16, 17). Хидмәтдә Аллаһдан илһам алмыш Кәламдан мәһарәтлә истифадә етмәклә биз башгаларында әбәди һәјата наил олмаг имканы јарадырыг. Бу иши иҹра етмәк үчүн һәр биримиз Јеһовадан алдығымыз башга бир әнама — Онун мүгәддәс руһуна архаланырыг (Зәк. 4:6; Лука 11:13). «Јеһованын Шаһидләринин иллик мәҹмуәси»нин һәр бир нәшриндән ҝөрүндүјү кими, бу, бол бәһрәләр ҝәтирир. Гајғыкеш Атамыз Јеһоваја иззәт ҝәтирән бу ишдә иштирак етмәк неҹә дә бөјүк шәрәфдир!

13 Аллаһын вердији бүтүн бу әнамлары нәзәрә алараг јахшы оларды ки, өзүмүзә нөвбәти суаллары верәк: «Јеһованын тәгдим етдији әнамлара ҝөрә миннәтдар олдуғуму ҝөстәрмәк үчүн хидмәтдә әлимдән ҝәләни едирәмми? Хош хәбәри даһа јахшы вә еффектив тәблиғ етмәк үчүн нә едә биләрәм?» Падшаһлығын марагларыны һәјатымызда биринҹи јерә гојмагла Аллаһын вердији әнамлара ҝөрә миннәтдар олдуғумузу ҝөстәрә биләрик. Әҝәр белә етсәк, онда Јеһова даима бизим зәрури тәләбатларымызы өдәјәҹәк (Мат. 6:25—33). Аллаһ бизи севдијиндән биз дә Ону разы салан вә үрәјини севиндирән ишләр ҝөрмәк истәјирик (Сүл. мәс. 27:11).

14. Јеһова халгынын Хиласкары олдуғуну неҹә ҝөстәриб?

14 Мәзмурчу Давуд охујурду: «Бир мәзлум, бир фәгирәм, лакин Худавәнд гајғыма галыр. Көмәјим, хиласкарым Сәнсән» (Мәз. 40:17). Јеһова дәфәләрлә Өз халгыны, хүсусилә дә ҝүҹлү тәгибләр вә дүшмәнләрин амансыз һүҹуму заманы хилас едиб. Белә вахтларда көмәјини әсирҝәмәдији вә даим руһани әнамлар вердији үчүн Она шүкр едирик!

 ЈЕҺОВА ҺИФЗ ЕДИР

15. Севән атанын өвладыны неҹә хилас етдијинә даир нүмунә чәкин.

15 Севән ата ушагларыны тәмин етмәклә јанашы, мүдафиә дә едир. Ушаглары тәһлүкә илә үзләшәрләрсә, о, тәбии олараг онлары хилас едәҹәк. Бир гардаш ушаг икән башына ҝәлән бир һадисәни хатырлајыр. Бир ҝүн атасы илә хидмәтдән евә гајыданда чајы кечмәли олмушдулар. Һәмин сәһәр јаған ҝүҹлү лејсан уҹбатындан чај дашмышды. Сују анҹаг дашларын үстү илә һоппана-һоппана кечмәк оларды. Атасындан габагда ҝедән ушаг ајағы сүрүшдүјү үчүн суја дүшдү вә ики дәфә, аз галды, батсын. Бу оғлан атасынын дәрһал онун чијинләриндән бәрк-бәрк јапышыб хилас етдијинә ҝөрә чох миннәтдар иди! Ејнилә, сәмави Атамыз да бизи бу пис дүнјанын ҝүҹлү тәсириндән вә онун башчысы Шејтандан һифз едир. Сөзсүз ки, һеч ким бизи Јеһовадан јахшы һифз едә билмәз (Мат. 6:13; 1 Јәһ. 5:19).

16, 17. Исраиллиләр амалеглиләрлә дөјүшәркән Јеһова онлары неҹә һифз етди?

16 Ерамыздан әввәл 1513-ҹү илдә Јеһова исраиллиләри Мисир әсарәтиндән гуртарандан вә мөҹүзәви шәкилдә Гырмызы дәниздән кечирәндән сонра баш верән һадисәләрдән Онун мәһәббәтлә мүдафиә етдијини ҝөрмәк олар. Халг сәһра боју Сина дағы истигамәтинә ҝедәрәк Рефидимә чатды.

17 Јарадылыш 3:15 ајәсиндә јазылмыш пејғәмбәрликдән хәбәри олан Шејтан, јәгин, дәридән-габыгдан чыхырды ки, мүдафиәсиз исраиллиләрә һүҹум чәксин. О, буна Аллаһын халгынын дүшмәнләри олан амалеглиләр васитәсилә наил олду (Сај. 24:20). Ҝәлин Јеһованын дөрд садиг инсан — Јешуа, Муса, Һарун вә Хур васитәсилә халгыны неҹә һифз етдијинә диггәт  јетирәк. Муса, Һарун вә Хурун дајандығы тәпәнин јахынлығында Јешуа амалеглиләрлә дөјүшүрдү. Муса әлләрини галдыранда исраиллиләр дөјүшдә галиб ҝәлирдиләр. Әлләри јоруланда исә Һарун вә Хур онун әлләрини тутуб сахлајырды. Беләликлә, Јеһованын көмәјилә «Јешуа Амалег халгыны... гырды» (Чых. 17:8—13). Муса орада гурбанҝаһ дүзәлдәрәк һәмин јери ибраниҹә «Рәбб бајрағымдыр» мәнасыны верән «Јаһве-Нисси» адландырды. (Чыхыш 17:14, 15 ајәләрини оху; һашијә.)

ШЕЈТАНЫН ҸАЈНАҒЫНДАН ГУРТУЛУШ

18, 19. Бизим ҝүнләрдә Аллаһ Өз хидмәтчиләрини неҹә һифз едир?

18 Јеһова Ону севәнләри вә итаәт едәнләри һифз едир. Рефидимдәки исраиллиләр кими, биз дә дүшмәнләримизлә мүбаризә апараркән Аллаһа бел бағлајырыг. Јеһова дәфәләрлә бизи бир халг кими мүдафиә едиб вә Иблисин ҹајнағындан гуртарыб. Мәсәлән, Аллаһ мәсиһчи битәрәфлијини горудугларына ҝөрә тәгибләрлә үзләшән гардашларымызы дәфәләрлә мүдафиә етмишди. Бу, 1930-ҹу илләрдә вә 1940-ҹы илләрин әввәлләриндә Алманијада вә диҝәр өлкәләрдә насист режими заманы олмушду. Биографијалардан вә «Иллик мәҹмуә»ләрдән тәгибләр заманы Аллаһын неҹә һифз етдији барәдә охујуб үзәриндә дүшүнмәк Хиласкарымыз олан Јеһоваја етибарымызы мөһкәмләндирәҹәк (Мәз. 91:2).

Чәтин вахтларда садиг галмағымыз үчүн Јеһова һәмиманлыларымыз васитәсилә бизә көмәк едә биләр (18—20-ҹи абзаслара бах)

19 Јеһованын тәшкилаты вә нәшрләр васитәсилә бизи мүдафиә едән севҝи долу хатырлатмалар алырыг. Бунларын индики заманда бизә неҹә фајдалы олдуғу үзәриндә дүшүнүн. Әјјашлыг вә порнографија ҝирдабында батан бу дүнјада бизи әхлаги тәһлүкәләрдән хәбәрдар етмәк үчүн Јеһова бизә зәрури хатырлатмалар верир вә көмәк әлини узадыр. Мисал үчүн, О, бизә сосиал шәбәкәләр васитәсилә зәрәрли үнсијјәтдән гачмаг үчүн ата нәсиһәти верир * (1 Кор. 15:33).

20. Јығынҹаглар васитәсилә һансы рәһбәрлији вә мүдафиәни алырыг?

20 Доғрудан да, Јеһовадан тәлим алдығымызы неҹә ҝөстәрә биләрик? Онун әмрләринә диггәтлә әмәл етмәклә (Јешаја 54:13). Тәһлүкәсиз сығынаҹаг олан јығынҹагларымызда биз лазыми рәһбәрлик вә мүдафиә алырыг. Чүнки ағсаггал кими хидмәт едән садиг кишиләр Мүгәддәс Јазылар әсасында көмәк едир вә мәсләһәт верирләр (Галат. 6:1). Јеһова бизә бу «инсанлар тимсалында һәдијјәләр» васитәсилә Өз мәһәббәт долу гајғысыны ҝөстәрир (Ефес. 4:7, 8). Биз ағсаггалларын вердији мәсләһәтә неҹә јанашмалыјыг? Итаәткарлыг вә табечилик ҝөстәрмәклә Аллаһдан хејир-дуалар алаҹағыг (Ибр. 13:17).

21. а) Биз нәдә гәтијјәтли олмалыјыг? б) Нөвбәти мәгаләдә нәји мүзакирә едәҹәјик?

21 Ҝәлин мүгәддәс руһун көмәјинә архаланаг вә сәмави Атамызын рәһбәрлијинә табе олаг. Биз һәмчинин Онун Оғлу Иса Мәсиһин һәјат јолу үзәриндә дүшүнмәли вә ҝөзәл нүмунәсини тәглид етмәјә чалышмалыјыг. Өлүмәдәк итаәткарлыг ҝөстәрдији үчүн Иса бөјүк мүкафат алды (Филип. 2:5—11). Бүтүн үрәјимизлә Јеһоваја етибар етсәк, биз дә, онун кими, бол хејир-дуалар алаҹағыг (Сүл. мәс. 3:5, 6). Буна ҝөрә дә ҝәлин ән гајғыкеш вә һәр заман бизи һифз едән Шәхсә, Јеһоваја етибар едәк. Она хидмәт етмәк әсил хошбәхтлик вә шәрәфдир! Атамызын бизим гејдимизә галдығыны ҝөстәрән үчүнҹү амилин — Онун неҹә Дост олдуғу үзәриндә дүшүнмәклә Она мәһәббәтимиз артаҹаг. Нөвбәти мәгаләдә Јеһованын неҹә ән јахшы Дост олдуғуну арашдыраҹағыг.

^ абз. 19 Бу ҹүр хатырлатмалары «Ҝөзәтчи гүлләси»нин 2011-ҹи ил 15 август сајынын 3—5-ҹи сәһифәләриндә јерләшән «Интернет. Үмумдүнја шәбәкәдән дүзҝүн истифадә един» адлы мәгаләсиндән, еләҹә дә «Ҝөзәтчи гүлләси»нин 2012-ҹи ил 15 август сајынын «Өзүнүзү Иблисин тәләләриндән ҝөзләјин» вә «Мөһкәм дур вә Шејтанын тәләләриндән гач» адлы мәгаләләриндән тапа биләрсән.