«Бир јердә севинәк, шадланаг... чүнки Гузунун тој ҝүнүдүр» (ВӘҺЈ 19:7).

1, 2. а) Кимин тоју ҝөјдә хүсуси севинҹә сәбәб олаҹаг? б) Бунунла әлагәдар һансы суаллар јараныр?

ТОЈА һазырлыг ҝөрмәк һәмишә вахт тәләб едир. Анҹаг биз диггәтимизи хүсуси тој мәрасиминә — бир падшаһын тој мәрасиминә ҹәмләјәҹәјик. Бир тәсәввүр един: тәхминән 2000 илдир ки, һазырлыг ишләри ҝөрүлүр! Чох тезликлә бәј өз ҝәлининә говушаҹаг. Тезликлә Падшаһын сарајындан шән мусиги сәдалары ҝәләҹәк вә сәмави издиһам охујаҹаг: «Јаһы мәдһ един! Чүнки Гадир Аллаһымыз Јеһова падшаһлыг етмәјә башлады! Бир јердә севинәк, шадланаг вә Ону шөһрәтләндирәк, чүнки Гузунун тој ҝүнүдүр вә ҝәлин һазырдыр» (Вәһј 19:6, 7).

2 Бу ајәдә һаггында данышылан «Гузу» Иса Мәсиһдир (Јәһ. 1:29). Онун тој мәрасими ҝөјдә бөјүк севинҹә сәбәб олаҹаг. Бәс о, тој үчүн неҹә либас ҝејиниб? Онун ҝәлини кимдир? Ҝәлин тоја неҹә һазырланыб? Мәрасим нә заман олаҹаг? Бу тој ҝөјдәкиләри севиндирдији кими, јер үзүндә әбәди јашамаг үмиди оланлары да севиндирәҹәкми? 45-ҹи мәзмуру арашдырмаға давам етдикҹә бу суалларын ҹавабыны бөјүк һәвәслә нәзәрдән кечирәҹәјик.

 ОНУН ПАЛТАРЛАРЫНДАН ӘТИР ИЈИ ҜӘЛИР

3, 4. а) Бәјин тој либасы барәдә нә дејилир вә онун севинҹини нә артырыр? б) «Шаһзадә ханымлар» вә Бәјин севинҹинә шәрик олан «мәләкә» кимләрдир?

3 Мәзмур 45:8, 9 ајәләрини оху. Бәј Иса Мәсиһ падшаһа лајиг тој либасыны ҝејинир. Онун гијафәсиндән кечмишдә Исраилдә мүгәддәс мәсһ јағынын тәркибинә дахил олан мирра вә дарчын кими «ҝөзәл [әтријјатларын]» гохусу ҝәлир (Чых. 30:23—25).

4 Тој мәрасими јахынлашдыгҹа сарајыны бүрүјән сәмави мусиги Бәјин севинҹини бирә-беш артырыр. Онун севинҹинә «мәләкә», јәни Аллаһын тәшкилатынын сәмави һиссәси шәрикдир; буна «шаһзадә ханымлар», јәни мүгәддәс мәләкләр дахилдир. Ҝөјдән: «Бир јердә севинәк, шадланаг... чүнки Гузунун тој ҝүнүдүр», — дејән сәсләри ешитмәк неҹә дә һәјәҹанландырыҹыдыр!

ҜӘЛИН ТОЈА ҺАЗЫРДЫР

5. «Гузунун [арвады]» кимдир?

5 Мәзмур 45:10, 11 ајәләрини оху. Бәјин ким олдуғуну өјрәндик, бәс ҝәлини кимдир? О, Иса Мәсиһин башчылыг етдији јығынҹағын үзвләриндән ибарәт бир ҝәлиндир. (Ефеслиләрә 5:23, 24 ајәләрини оху.) Онлар Падшаһлыгда Мәсиһлә бирҝә идарә едәҹәкләр (Лука 12:32). Мүгәддәс руһла мәсһ едилмиш бу 144 000 мәсиһчи «Гузу һара ҝетсә,.. онун ардынҹа ҝедирләр» (Вәһј 14:1—4). Онлар «Гузунун [арвады]» олурлар вә онун сәмави мәскәниндә бирҝә јашајырлар (Вәһј 21:9; Јәһ. 14:2, 3).

6. Нәјә ҝөрә мәсһ олунмушлара «шаһ гызы» дејә мүраҹиәт олунур вә нә үчүн онлар «өз халгыны» унутмаға тәшвиг олунурлар?

6 Ҝәләҹәк ҝәлинә тәкҹә «еј гыз» дејә јох, һәм дә «шаһ гызы» дејә дә мүраҹиәт олунур (Мәз. 45:13). Бу «шаһ» кимдир? Јеһова мәсһ олунмуш мәсиһчиләри Өз «өвладлары» кими гәбул едиб (Ром. 8:15—17). Онлар сәмави ҝәлин олдугларындан онлардан тәләб олунур ки, «өз халгыны, [ҹисмани] ата евини [унутсунлар». Онлар даим «ҝөјә аид шејләр һаггында [дүшүнмәлидирләр], јерә аид шејләр һаггында јох» (Колос. 3:1—4).

7. а) Мәсиһ ҝәләҹәк ҝәлинини неҹә һазырлајыб? б) Ҝәлин ҝәләҹәк әринә неҹә мүнасибәт бәсләјир?

7 Әсрләр әрзиндә Мәсиһ ҝәләҹәк ҝәлинини сәмави тој мәрасиминә һазырлајыб. Һәвари Павел изаһ едир ки, Мәсиһ «јығынҹағы севди вә өзүнү онун јолунда фәда етди ки, ону Аллаһын сөзү васитәсилә јујуб тәмизләсин вә пак етсин, беләҹә, јығынҹаг бүтүн ҝөзәллији илә, ләкәсиз, гырышсыз вә саирәсиз, мүгәддәс шәкилдә вә исмәтлә онун гаршысына чыхсын» (Ефес. 5:25—27). Павел гәдим Коринф шәһәриндәки мәсһ олунмуш мәсиһчиләрә демишди: «Никаһ бағлајаҹағыныз кишијә сизи мән нишанламышам. Буна ҝөрә дә сизи тәртәмиз бакирә гыз кими, Мәсиһә тәгдим етмәк үчүн сиздән өтрү Аллаһын гејрәтинә бәнзәр гејрәт чәкирәм» (2 Кор. 11:2). Бәј вә Падшаһ олан Иса Мәсиһ ҝәләҹәк ҝәлинин руһани «ҝөзәллији»ни гијмәтләндирир. Ејни заманда, ҝәлин дә ону аға кими гәбул едир вә ҝәләҹәк әри кими она итаәт едир.

ҜӘЛИН «ПАДШАҺЫН ЈАНЫНА... ҜӘТИРИЛИР»

8. Ҝәлинин ҹаһ-ҹалал ичиндә тәсвир олунмасы нәјә ҝөрә мүнасибдир?

8 Мәзмур 45:13, 14а ајәләрини оху. Ҝәлин падшаһын тоју үчүн «ҹаһ-ҹалалла» һазырланмыш шәкилдә тәсвир олунур. Вәһј 21:2 ајәсиндә ҝәлин шәһәрлә, јәни Јени Јерусәлимлә мүгајисә олунуб вә о, «нишанлысы үчүн бәзәниб-дүзәнмишди». Бу сәмави шәһәр «Аллаһын ҹалалы илә пар-пар парылдајыр» вә «чох гијмәтли даш  кими, бүллур тәк бәрг вуран јәшәм дашы кими ишылдајырды» (Вәһј 21:10, 11). Јени Јерусәлимин ҹаһ-ҹалалы «Вәһј» китабында ҝөзәл тәсвир олунур (Вәһј 21:18—21). Тәәҹҹүблү дејил ки, мәзмурчу да ҝәлини ҹаһ-ҹалал ичиндә тәсвир едир! Һәр шејдән әлавә, падшаһын тоју ҝөјдә олаҹаг.

9. Ҝәлин кимин јанына ҝәтирилир вә о һансы либасдадыр?

9 Ҝәлин Бәјин — Аллаһын тәјин етдији Падшаһын јанына ҝәтирилир. Бәј ҝәлини «Аллаһын сөзү васитәсилә јујуб [тәмизләмәклә] вә пак [етмәклә]» һазырлајыр. О, мүгәддәс вә исмәтлидир (Ефес. 5:26, 27). Һәмчинин ҝәлин мәрасим үчүн мүнасиб либасда олмалыдыр. Вә о, белә дә ҝөрүнүр! Онун «палтарлары гызыл тикмәләрә бүрүнмүш»дүр вә о, «падшаһын јанына әлван либасда [ҝәтириләҹәк]». Гузунун никаһ мәрасиминдә «ҝәлинә зәриф кәтандан бичилмиш тәмиз, парлаг либас ҝејинмәјә иҹазә верилди. Зәриф кәтан мүгәддәсләрин салеһ ишләрини билдирир» (Вәһј 19:8).

ТОЈ ҜҮНҮ ЈЕТИШИБ

10. Гузунун тоју нә заман олаҹаг?

10 Вәһј 19:7 ајәсини оху. Гузунун тоју нә заман олаҹаг? Ҝәлин тој мәрасими үчүн һазыр олса да, сонракы ајәләрдә бәһс олунан шејләр тојун өзүнү јох, бөјүк мүсибәтин сон мәрһәләсини ајдын тәсвир едир (Вәһј 19:11—21). Бу о демәкдир ки, никаһ мәрасими Бәј вә Падшаһ олан Мәсиһ јекун гәләбәсини чалмаздан өнҹә баш верәҹәк? Хејр. «Вәһј» китабында тәсвир олунан ҝөрүнтүләр хроноложи ардыҹыллыгла верилмәјиб. 45-ҹи мәзмурда гејд олунур ки, тој мәрасими Падшаһ Иса Мәсиһ гылынҹыны белинә бағлајыб дүшмәнләри үзәриндә «уғур газан»андан сонра баш верир (Мәз. 45:3, 4).

11. Мәсиһ јекун гәләбәсинә доғру неҹә ирәлиләјәҹәк?

11 Бу сәбәбдән белә гәнатә ҝәлә биләрик ки, һадисәләр нөвбәти ардыҹыллыгла баш верәҹәк: әввәлҹә, «бөјүк [фаһишә]», јалан динин дүнја империјасы олан Бөјүк Бабил үзәриндә һөкм иҹра олунаҹаг (Вәһј 17:1, 5, 16, 17; 19:1, 2). Сонра Мәсиһ Шејтанын јер үзүндәки системинин галан һиссәсини Һар-Маҝедонда, «Гадир Аллаһын бөјүк ҝүнүндә» мәһв етмәклә Аллаһын һөкмүнү иҹра едәҹәк (Вәһј 16:14—16; 19:19—21). Сонда исә, Ҹәнҝавәр-Падшаһ Шејтаны вә ҹинләрини дибсиз үммана атыб онлары өлү, јәни фәалијјәтсиз вәзијјәтә салараг јекун гәләбәсини чалаҹаг (Вәһј 20:1—3).

12, 13. а) Гузунун тоју нә заман олаҹаг? б) Ҝөјдә Гузунун тој мәрасиминә севинәнләр кимләр олаҹаг?

12 Мәсиһин иштиракы заманы мәсһ олунмуш мәсиһчиләр јерүзү һәјатларыны баша вуранда ҝөјләр һәјатына дирилдилирләр. Бөјүк Бабил мәһв олундугдан бир гәдәр сонра Иса ҝәлин синфинин галан үзвләринин һамысыны өзү үчүн топлајаҹаг (1 Салон. 4:16, 17). Беләҹә, Һар-Маҝедон мүһарибәсиндән әввәл «ҝәлин» синфинин бүтүн үзвләри ҝөјдә олаҹаг. Мүһарибдән сонра Гузунун тој мәрасими баш тутаҹаг. Бу неҹә дә севиндириҹи һадисә олаҹаг! «Гузунун тој зијафәтинә дәвәт аланлар хошбәхтдирләр», — дејә Вәһј 19:9 ајәсиндә гејд олунур. Ҝәлин синфинин 144 000 үзвүнүн һамысы хошбәхт олаҹаг. Бәј вә Падшаһ Иса падшаһлығында сомволик мәнада онунла бирҝә сүфрәдә јејиб-ичән һакимијјәт шәрикләринин һамысыны өз јанында ҝөрәндә севинҹи јерә-ҝөјә сығмајаҹаг (Лука 22:18, 28—30). Лакин Гузунун тојунда севинәнләр тәкҹә Бәј вә ҝәлин олмајаҹаг.

13 Әввәлдә гејд етдијимиз кими, сәмави издиһам бирҝә охујур: «Бир јердә  севинәк, шадланаг вә Ону [Јеһованы] шөһрәтләндирәк, чүнки Гузунун тој ҝүнүдүр вә ҝәлин һазырдыр» (Вәһј 19:6, 7). Бәс Јеһованын јердәки хидмәтчиләри барәдә нә демәк олар? Бу севинҹә онлар да шәрик олаҹаглармы?

«ОНЛАР СЕВИНҸЛӘ» ҜӘТИРИЛӘҸӘКЛӘР

14. 45-ҹи мәзмурда хатырландығы кими, ҝәлинин «рәфигәләри» кимләрдир?

14 Мәзмур 45:12, 14б, 15 ајәләрини оху. Зәкәријјә пејғәмбәр габагҹадан демишди ки, ахыр заманда мүхтәлиф милләтләрдән олан адамлар мәмнунијјәтлә руһани Исраилин галығы илә әмәкдашлыг едәҹәк. О јазмышды: «О ҝүнләрдә мүхтәлиф дилләрдә данышан милләтләрдән олан он адам бир Јәһудинин әтәјиндән јапышыб “гој сизинлә ҝедәк, чүнки Аллаһын сизинлә олдуғуну ешитмишик” дејәҹәк» (Зәк. 8:23). Мәзмур 45:12 ајәсиндә бу символик «он адам» һаггында «Сур халгы» вә «халгын варлылары» кими бәһс едилир. Онлар мәсһ олунмуш галығын јанына һәдијјәләрлә ҝәләрәк онун лүтфүнә вә руһани көмәјинә сығыныр. 1935-ҹи илдән милјонларла инсан галығын онлары «салеһлијә [дөндәрмәсинә]» јол вериб (Дан. 12:3). Мәсһ олунмуш мәсиһчиләрин бу садиг һәмкарлары һәјат тәрзләрини тәмизләјиб руһани ҹәһәтдән бакир олурлар. Ҝәлинин «рәфигәләри» өзләрини Јеһоваја һәср едибләр, еләҹә дә Бәј вә Падшаһ олан Исанын садиг тәбәәләри олдугларыны сүбут едибләр.

15. Рәфигәләр ҝәлин синфинин јер үзүндә галан үзвләри илә неҹә әмәкдашлыг едирләр?

15 Ҝәлин синфинин галығы «Падшаһлыг һаггындакы бу хош хәбәр»ин бүтүн јер үзүндә тәблиғ едилмәсинә ҹанла-башла  көмәк етдикләри үчүн «рәфигәләри»нә хүсусилә миннәтдардырлар (Мат. 24:14). «Ҝәл!» — дејән тәкҹә «мүгәддәс руһ вә ҝәлин» дејил. Буну ешидәнләр дә: «Ҝәл!» — дејир (Вәһј 22:17). Бәли, мәсһ олунмуш ҝәлин синфинин: «Ҝәл!» — дедијини ешидән «башга [гојунлар]» онлара гошулараг јер үзүнүн бүтүн сакинләринә: «Ҝәл!» — дејирләр (Јәһ. 10:16).

16. Јеһова башга гојунлары һансы шәрәфә лајиг ҝөрүб?

16 Мәсһ олунмуш галыг өз әмәкдашларыны севир вә чох шаддыр ки, Бәј Атасы Јеһова бу башга гојунлары Гузунун сәмави тојунун севинҹинә шәрик олмаг шәрәфинә лајиг ҝөрүб. Пејғәмбәрликдә дејилир ки, ҝәлинин бу «рәфигәләри» «севинҹлә, шадлыгла [ҝәтириләҹәк]». Бәли, јер үзүндә әбәди јашамаг үмидинә малик олан башга гојунлар ҝөјдә Гузунун тоју оланда бүтүн варлыглара бирҝә севинәҹәкләр. Һәмчинин «Вәһј» китабда да «бөјүк... издиһам»ын үзвләринин «тахтын вә Гузунун гаршысында» дурдуғу тәсвир олунур. Онлар руһани мәбәдин јер үзүндәки дахили һәјәтиндә Јеһоваја мүгәддәс хидмәти иҹра едирләр (Вәһј 7:9, 15).

Гузунун тоју ҝәлинин рәфигәләринә севинҹ ҝәтирәҹәк (16-ҹы абзаса бах)

«АТА-БАБАЛАРЫНЫН ЈЕРИНИ ОҒУЛЛАРЫН ТУТАҸАГ»

17, 18. Гузунун никаһы һансы мәнада бәһрәләр ҝәтирәҹәк вә Мәсиһ Миниллик һакимијјәти заманы кимләрин атасы олаҹаг?

17 Мәзмур 45:16 (Јени Дүнја тәрҹүмәси) ајәсини оху *. Мәсиһин сәмави ҝәлининин «рәфигәләри» бу никаһын јени дүнјада бәһрәләрини ҝөрәндә онларын севинмәк үчүн даһа чох сәбәбләри олаҹаг. Бәј вә Падшаһ олан Иса јер үзүнә нәзәр салаҹаг, әввәлләр онун јердә ата-бабалары олмуш кәсләри дирилдәҹәк вә онлар онун јердәки оғуллары олаҹаглар (Јәһ. 5:25—29; Ибр. 11:35). Онларын ичиндән «бүтүн јер үзүндә әмир» тәјин едәҹәк. Шүбһәсиз, Мәсиһ јени дүнјада рәһбәрлији үзәрләринә ҝөтүрәҹәк кәсләри буҝүнкү садиг ағсаггалларын арасындан да сечәҹәк (Јешаја 32:1).

18 Миниллик Һөкмранлығы заманы Мәсиһ башгаларынын да атасы олаҹаг. Әслиндә, әбәди һәјаты алан јер үзүнүн бүтүн сакинләри буна Иса Мәсиһин фидјә гурбанлығына иман ҝәтирдикләри үчүн наил олаҹаглар (Јәһ. 3:16). Бунунла да Иса онларын «Әбәди Ата»сы олаҹаг (Јешаја 9:6, 7).

ОНУН «АДЫНЫ НӘСИЛЛӘРДӘН-НӘСИЛЛӘРӘ» ЧАТДЫРЫРЛАР

19, 20. 45-ҹи мәзмурда хатырланан мөһтәшәм һадисәләр бу ҝүн бүтүн мәсиһчиләрә неҹә тәсир едир?

19 Мәзмур 45:1, 17 ајәләрини оху. Әслиндә, 45-ҹи мәзмурда гәләмә алынан һадисәләрин бүтүн мәсиһчиләрә аидијјәти вар. Тезликлә ҝөјдә гардашларына вә Бәјә говушаҹагларыны билмәк мәсһ олунмушларын јер үзүндәки галығыны һејрәтә ҝәтирир. Башга гојунлара мәхсус оланлар шанлы Падшаһларына даһа чох итаәткарлыг ҝөстәрмәјә вә онун ҝәлининин јер үзүндәки галығы илә әмәкдашлыг етмәк шәрәфинә лајиг ҝөрүлдүкләринә ҝөрә миннәтдар олмаға тәшвиг олунурлар. Тојдан сонра Мәсиһ вә һәмкарлары јерин сакинләринин үзәринә бол-бол немәтләр јағдыраҹаг (Вәһј 7:17; 21:1—4).

20 Аллаһын Падшаһлығынын Падшаһы илә әлагәдар «јахшы [сөзләрин]» һәјата кечмәсини ҝөзләдијимиз әрәфәдә биз онун адыны башгаларына чатдырмаға тәшвиг олунуруг. Ҝәлин биз дә Падшаһа «сонсуза гәдәр... һәмд охујаҹаг» кәсләрин арасында олаг.

[Һашијәләр]

^ абз. 17 Мәзмур 45:16 (ЈД): «Ата-бабаларынын јерини оғулларын тутаҹаг, онлары бүтүн јер үзүндә әмир гојаҹагсан».