Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

ҜӨЗӘТЧИ ГҮЛЛӘСИ (ТӘЛИМ НӘШРИ) феврал 2014

Бу сајда 45-ҹи мәзмурдакы һәјәҹанлы һадисәләр тәсвир олунуб. Һәмчинин бу сај бизә Јеһованы гајғыкеш вә һифз едән Аллаһ кими, еләҹә дә ән јахшы Дост кими гијмәтләндирмәјә көмәк едир.

Әзәмәтли Падшаһ Мәсиһи саламлајын!

45-ҹи мәзмурда тәсвир олунан мөһтәшәм һадисәләр бу ҝүн бизим үчүн һансы әһәмијјәти кәсб едир?

Гузунун тој ҝүнүндә севинин!

Ҝәлин кимдир вә Мәсиһ ону тоја неҹә һазырлајыб? Тој ҝүнүндә онларын севинҹинә кимләр шәрик олаҹаг?

Сарфатлы дул гадын иманына ҝөрә мүкафатландырылды

Дул гадынын оғлунун дирилмәси онун иманыны чох мөһкәмләндирди. Онун нүмунәсиндән нә өјрәнә биләрик?

Јеһова гајғыкеш вә һифз едән Аллаһдыр

Јеһова Аллаһы сәмави Атамыз кими гијмәтләндирин. Гајғыкеш вә һифз едән Аллаһла мүнасибәтләринизи неҹә мөһкәмләндирәҹәјинизи өјрәнин.

Јеһова ән јахшы Достумуздур

Јеһова Аллаһын јахын достлары олан Ибраһимлә Ҝидеонун нүмунәсини арашдырын. Јеһованын досту олмаг үчүн биз һансы тәләбләрә риајәт етмәлијик?

Охуҹуларын суаллары

Биринҹи әсрдәки јәһудиләр нәјә әсасән Мәсиһин «интизарында» идиләр?

Јеһованын ҹамалына бахын

Гәдим Исраилин падшаһы Давуд Аллаһын һәгиги ибадәт үчүн тәсис етдији гурулушуну гијмәтләндирирди. Бәс бу ҝүн һәгиги ибадәт бизә неҹә севинҹ ҝәтирә биләр?

FROM OUR ARCHIVES

Иман һасил едән 100 иллик филм

Бу ил Мүгәддәс Китабын Аллаһын Кәламы олдуғуна иман һасил етмәк үчүн әрсәјә ҝәлмиш «Јарадылыш фотодрамы»нын тәгдиматынын 100 иллијидир.