Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Әбәдијјәт Падшаһы Јеһоваја ибадәт един

Әбәдијјәт Падшаһы Јеһоваја ибадәт един

«Гој әбәдијјәт Падшаһы... сонсузадәк еһтирам вә шөһрәт саһиби олсун!» (1 ТИМ. 1:17).

1, 2. а) «Әбәдијјәт падшаһы» кимдир вә бу титул нә үчүн мүнасибдир? (Мәгаләнин әввәлиндәки шәклә бах.) б) Јеһованын идарәетмә тәрзи нә үчүн бизи Она ҹәлб едир?

КРАЛ II СОБҺУЗА Свазиленд дијарыны тәхминән 61 ил идарә етмишдир. Мүасир дөвләт үчүн бу, санбаллы мүддәтдир. Крал Собһузанын һакимијјәтинин мүддәти бизи һејран етсә дә, елә бир падшаһ вар ки, онун һакимијјәт мүддәти гыса инсан өмрү илә өлчүјә ҝәлмәз. Мүгәддәс Китаб Ону «әбәдијјәт Падшаһы» адландырыр (1 Тим. 1:17). Мәзмурчу бу Һөкмдарын адыны бәјан едәрәк дејир: «[Јеһова] әбәди падшаһдыр!» (Мәз. 10:16).

2 Аллаһын падшаһлығынын мүддәти Онун һакимијјәтини инсан һакимијјәтиндән олдугҹа фәргләндирир. Лакин бизи Јеһоваја ҹәлб едән Онун идарәетмә тәрзидир. Гәдим Исраили 40 ил идарә етмиш бир падшаһ Јеһоваја бу ҹүр сөзләрлә һәмд етмишди: «Рәбб рәһмли вә лүтфкардыр, һәдсиз сәбирли вә бол мәһәббәтлидир. Рәбб тахтыны ҝөјләрдә гуруб, һәр јердә һөкмранлыг едир» (Мәз. 103:8, 19). Јеһова јалныз Падшаһымыз јох, һәм дә севән сәмави Атамыздыр. Бурадан ики суал мејдана чыхыр: Јеһова бир Ата кими неҹә давраныр? Едендә үсјан галхана кими Јеһова неҹә һөкмранлыг едиб? Бу суалларын ҹаваблары бизи Јеһоваја јахынлашмаға вә Она үрәкдән ибадәт етмәјә тәшвиг едәҹәк.

 ӘБӘДИЈЈӘТ ПАДШАҺЫ ВАҺИД АИЛӘ ЈАРАДЫР

3. Јеһованын ваһид аиләсинин илк үзвү ким олду вә Аллаһ даһа кимләри јаратды?

3 Чох еһтимал ки, Јеһова јеҝанә Оғлуну јараданда севинҹинин һәдди-һүдуду јох иди! Аллаһ илкин оғлу илә ашағы тәбәгәли тәбәәси кими рәфтар етмирди. Әксинә, Јеһова Өз Оғлуну севирди вә ону диҝәр камил тәбәәләрини бирҝә јаратмаға дәвәт етмишди (Колос. 1:15—17). Онларын јаратдыгларына сонсуз сајда мәләкләр дахилдир. Мүгәддәс Китабда Јеһованын «ирадәсини јеринә јетирән [хидмәтчиләр]» кими тәсвир олунан бу мәләкләр Аллаһа севинҹлә хидмәт едирләр вә онлар Аллаһ оғуллары адланмаг шәрәфинә лајиг ҝөрүлүбләр. Онлар Онун ваһид аиләсинин үзвләридирләр (Мәз. 103:20—22; Әјјуб 38:7).

4. Инсанлар Аллаһын аиләсинин бир һиссәси неҹә олду?

4 Сонра Јеһова ҝөјләри вә јери јарадараг Өз аиләсини ҝенишләндирди. Јер үзүнү ҝөзәл вә шәраитли евә чевирдикдән сонра Өз сурәтиндә илк инсан олан Адәми — јер үзүндә ҝөрдүјү ишләрин шаһ әсәрини јаратды (Јар. 1:26—28). Јарадан кими Јеһованын Адәмдән итаәткарлыг ҝөзләмәјә һаггы чатырды. Бир Ата кими Јеһова бүтүн өјүд-нәсиһәтләрини мәһәббәтлә вә хејирхаһлыгла верирди. Бүтүн бунлар инсанын азадлығыны әлиндән алмырды. (Јарадылыш 2:15—17 ајәләрини оху.)

5. Јеһова јер үзүнү Өз инсан өвладлары илә долдурмаг үчүн һансы тәдбири ҝөрдү?

5 Бир чох инсан рәһбәрләриндән фәргли олараг, Јеһова Өз тәбәәләринә аиләсинин үзвләри кими етибар едир вә мәмнунијјәтлә мәсулијјәтләр һәвалә едир. Мисал үчүн, О, Адәмә диҝәр ҹанлы варлыглар үзәриндә сәлаһијјәт вермиш, һәтта һејванлара ад гојмаг кими севинҹ ҝәтирән вә чәтин бир иш тапшырмышды (Јар. 1:26; 2:19, 20). Аллаһ јер үзүнү долдурмаг үчүн милјонларла камил инсан јаратмады. Әксинә, О гәрара ҝәлди ки, Адәми тамамлајан камил гадыны, Һәвваны јаратсын (Јар. 2:21, 22). Сонра О, бу ҹүтлүјә јер үзүнү өз нәсилләри илә долдурмаг имканы верди. Мүкәммәл шәраитдә инсанлар јаваш-јаваш бүтүн јер үзүнү Ҹәннәтә чевирә биләрдиләр. Онлар ҝөјдәки мәләкләрлә вәһдәт шәклиндә Јеһованын ваһид аиләсинин үзвү кими Она әбәдијјән ибадәт едә биләрдиләр. Бу неҹә дә бөјүк шәрәфдир! Вә бу, Јеһованын бир Ата кими мәһәббәтинин неҹә дә парлаг тәзаһүрүдүр!

ҮСЈАНКАР ОҒУЛЛАР АЛЛАҺЫН ҺАКИМИЈЈӘТИНИ РӘДД ЕДИРЛӘР

6. а) Аллаһын аиләсиндә үсјан неҹә баш галдырды? б) Нәјә ҝөрә үсјанын галдырылмасы Јеһованын нәзарәти әлдән вердијини ҝөстәрмирди?

6 Тәәссүфләр олсун ки, Адәм вә Һәвва Јеһованы Һөкмдар кими рәдд етдиләр. Бунун әвәзиндә онлар Аллаһын үсјанкар оғлу Шејтанын ардынҹа ҝетдиләр (Јар. 3:1—6). Аллаһын һакимијјәти олмадан јашамаг онлара вә нәсилләринә кәдәр, әзаб-әзијјәт вә өлүм ҝәтирди (Јар. 3:16—19; Ром. 5:12). Аллаһын јер үзүндә бир нәфәр дә олсун итаәткар бәндәси галмамышды. Бу, һәр шејин Аллаһын нәзарәтиндән чыхдығыны, Онун јери вә сакинләрини идарә етмәкдән имтина етдијиними ҝөстәрирди? Гәтијјән јох! О, Өз һакимијјәтини илк киши вә гадыны Еден бағындан говмагла ҝөстәрди вә онлар ҝери гајытмасынлар дејә бағын ҝиришинә керувлар гојду (Јар. 3:23, 24). Ејни заманда, О, руһани вә ҹисмани оғулларындан ибарәт ваһид аиләси илә бағлы нијјәтини һәјата кечирәҹәјини вәд етмәклә ата мәһәббәти ҝөстәрди. О, Шејтаны мәһв едәҹәк вә Адәмин ҝүнаһынын нәтиҹәләрини арадан галдыраҹаг «өвлад» һаггында вәд верди. (Јарадылыш 3:15 ајәсини оху.)

7, 8.а) Нуһун ҝүнләриндә вәзијјәт нә јердә иди? б) Јеһова јери тәмизләмәк вә бәшәр аиләсини горумаг үчүн һансы тәдбири ҝөрдү?

7 Нөвбәти әсрләр әрзиндә бәзи инсанлар  Јеһоваја садиг галмағы сечмишдиләр. Онларын арасында Һабил вә Ханок да варды. Анҹаг инсанларын әксәријјәти Јеһованы бир Ата вә Падшаһ кими инкар етдиләр. Нуһун ҝүнләриндән бәри «дүнја зоракылыгла [долудур]» (Јар. 6:11). Бу, Јеһованын артыг јердә баш верәнләрә нәзарәт етмәдијиними ҝөстәрирди? Мүгәддәс Китабда бу һагда нә дејилир?

8 Ҝөтүрәк Нуһун дөврүнү. Јеһова Нуһа һәм өзүнү, һәм дә аилә үзвләрини хилас едәҹәк бөјүк бир ҝәми тикмәси үчүн тәфсилатлы ҝөстәришләр верди. Аллаһ бәшәр аиләсинә бөјүк мәһәббәтини Нуһа «салеһлик тәблиғчиси» олмағы тапшырмагла да ҝөстәрди (2 Пет. 2:5). Шүбһәсиз, Нуһун чатдырдығы хәбәрә төвбә етмәк чағырышы вә јахынлашан мәһв һаггында хәбәрдарлыг дахил иди, лакин инсанлар бу хәбәри бир гулагларындан алыб, о бири гулагларындан вердиләр. Онилликләр әрзиндә Нуһ вә аиләси зоракы вә позғун инсанларын әһатәсиндә јашамалы олмушду. Јеһова гајғыкеш Ата кими бу сәккиз садиг бәндәсини горуду вә хејир-дуаландырды. Јеһова бүтүн дүнјаны Дашгына гәрг етмәклә үсјанкар инсанларын вә пис мәләкләрин үзәриндә ихтијар саһиби олдуғуну тәсдиг етди. Бәли, һәр шеј тамамилә Јеһованын нәзарәти алтында иди (Јар. 7:17—24).

Јеһова һәмишә һөкмранлыг едиб (6, 8, 10, 12, 17-ҹи абзаслара бах)

ЈЕҺОВАНЫН ДАШГЫНДАН СОНРАКЫ ҺАКИМИЈЈӘТИ

9. Дашгындан сонра Јеһова бәшәријјәтә һансы имканы ачды?

9 Нуһла аиләси тәмизләнмиш јерә гәдәм гојуб тәмиз һава уданда, чох еһтимал ки, үрәкләри ҝөстәрдији гајғыја вә мүдафиәјә ҝөрә Јеһоваја миннәтдарлыг һисси илә долуб-дашды. Нуһ вахт итирмәдән гурбанҝаһ дүзәлтди вә Јеһоваја ибадәт етмәк үчүн гурбанлар тәгдим етди. Аллаһ Нуһу вә аиләсини хејир-дуаландырды вә онлара «төрәјиб чохалын вә јер үзүнү бүрүјүн» тапшырығыны верди (Јар. 8:20—9:1). Јенә дә бәшәријјәтин ибадәтдә бирләшмәк вә бүтүн јер үзүнү бүрүмәк имканы јаранды.

10. а) Дашгындан сонра Јеһоваја гаршы һарада вә неҹә үсјан галдырылды? б) Јеһова Өз ирадәсинин јеринә јетмәси үчүн һансы тәдбири ҝөрдү?

10 Лакин Дашгын гејри-камиллији јумады вә бәшәријјәт һәлә дә Шејтанын вә онун үсјанкар мәләкләринин ҝөзәҝөрүнмәз тәсири алтында иди. Чох кечмәди ки, Јеһованын хејирхаһ рәһбәрлијинә гаршы јенидән үсјан галхды. Мәсәлән, Нуһун нәтиҹәси Нәмруд Јеһованын рәһбәрлијинә тамам фәргли шәкилдә гаршы чыхды. Мүгәддәс Јазыларда Нәмруд Јеһоваја гаршы чыхан «маһир бир овчу» кими тәсвир олунур. О, Бабил кими бөјүк шәһәрләр салмыш вә өзүнү «Шинар өлкәсиндә» падшаһ елан етмишди (Јар. 10:8—12). Әбәдијјәт Падшаһы бу үсјанкар падшаһа, еләҹә дә онун Аллаһын «јер үзүнү бүрүјүн» әмринә гаршы чыхмаг ҹәһдләринә неҹә мүнасибәт ҝөстәрәҹәкди? Аллаһ инсанларын дилини гарышдырды вә нәтиҹәдә, Нәмрудун јер үзүнә јајылмамаг планы алт-үст олду. Онлар јалан ибадәтләрини вә өз идарәетмә формаларыны ҝетдикләри һәр јерә јајдылар (Јар. 11:1—9).

11. Јеһова досту Ибраһимә неҹә сәдагәт ҝөстәрди?

11 Дашгындан сонра әксәр инсанлар јаланчы аллаһлара ибадәт етсәләр дә, бәзиләри садигликләрини горујараг Аллаһы иззәтләндирмәјә давам едирди. Онлардан бири итаәткарлыг ҝөстәрәрәк Ур шәһәриндәки раһат һәјатыны атыб илләр әрзиндә чадырларда јашамыш Ибраһим пејғәмбәр иди (Јар. 11:31; Ибр. 11:8, 9). Көчәри һәјат сүрән Ибраһим чох вахт әксәријјәти истеһкамлы шәһәрләрдә јашајан инсан падшаһлары илә әһатә олунмушду. Анҹаг Јеһова Ибраһими вә онун аиләсини һәмишә горујурду. Јеһованын ата һимајәси барәдә мәзмурчу јазыр: «Рәбб һеч кими онлара әзаб вермәјә гојмады, онлара ҝөрә падшаһлары  тәнбеһ етди» (Мәз. 105:13, 14). Јеһова досту Ибраһимә сәдагәтдән ирәли ҝәләрәк она вәд етди: «Нәслиндән падшаһлар чыхаҹаг» (Јар. 17:6; Јаг. 2:23).

12. Јеһова Мисир үзәриндә али һөкмранлығыны неҹә сүбут етди вә бу, Онун сечилмиш халгына неҹә тәсир ҝөстәрди?

12 Аллаһ Ибраһимин оғлу Исһага вә нәвәси Јагуба онлары хејир-дуаландыраҹағына, јәни онларын нәслиндән падшаһлар чыхаҹағына даир вәдини тәкрарлады (Јар. 26:3—5; 35:11). Анҹаг падшаһлар пејда олмаздан әввәл Јагубун нәсли Мисирдә көләјә чеврилди. Бу о демәк идими ки, Јеһова Өз вәдини јеринә јетирмәди, јахуд јер үзәриндәки һөкмранлығыны әлдән верди? Бу һеч дә белә дејил! Јеһова тәјин етдији вахтда мөһтәшәм ҝүҹүнү нүмајиш етдирди вә тәкәббүрлү фиронун үзәриндә Өз али һакимијјәтини сүбута јетирди. Көләликдә олан исраиллиләр онлары мөҹүзәли шәкилдә Гырмызы дәниздән кечирән Јеһоваја иман ҝәтирдиләр. Ајдындыр ки, Јеһова һәлә дә Каинатын Һөкмдары олараг галырды вә гајғыкеш Ата кими гүдрәтли ҝүҹүндән халгынын мүдафиәси үчүн истифадә едирди. (Чыхыш 14:13, 14 ајәләрини оху.)

ЈЕҺОВА ИСРАИЛИН ПАДШАҺЫ ОЛУР

13, 14. а) Исраиллиләр охудуглары нәғмәдә Јеһованын һакимијјәти илә бағлы нәји бәјан етдиләр? б) Падшаһлыгла бағлы Аллаһ Давуда нә вәд етди?

13 Мисирдән мөҹүзәли шәкилдә гуртуландан дәрһал сонра исраиллиләр Јеһоваја һәмд етмәк үчүн гәләбә нәғмәси охудулар. Бу нәғмә «Чыхыш» китабынын 15-ҹи фәслиндә гәләмә алыныб вә бу фәслин 18-ҹи ајәсиндә бәјан едилир: «Рәбб әбәди, даима падшаһлыг едәҹәкдир». Һәгигәтән дә, Јеһова јени халгын үзәриндә Падшаһ олду (Ганун. т. 33:5). Анҹаг халг Јеһованын онларын ҝөзәҝөрүнмәз Һөкмдары олмасы илә гане олмады. Мисири тәрк етдикдән тәхминән 400 ил сонра онлар Аллаһдан хаһиш етдиләр ки, гоншу бүтпәрәст халглар кими, онларын да үзәринә инсан падшаһы тәјин едилсин (1 Шам. 8:5). Буна рәғмән, Јеһова һәлә дә Падшаһ олараг галырды вә бу, Исраилин икинҹи падшаһы Давудун падшаһлыг етдији дөврдә өзүнү ајдын ҝөстәрди.

14 Давуд мүгәддәс әһд сандығыны Јерусәлимә ҝәтирди. Бу севиндириҹи һадисә заманы левилиләр 1 Салнамәләр 16:31 ајәсиндә гејдә алынмыш ваҹиб мәна дашыјан сөзләрдән ибарәт һәмд нәғмәси охудулар.  Орада јазылыб: «Милләтләрә белә елан един: “Рәбб һөкмранлыг едир”». Бәли, Јеһова һакимијјәтини һәјата кечирәндә вә ја мүәјјән вахт, јахуд хүсуси вәзијјәтләр үчүн Өз тәмсилчисини тәјин едәндә, демәк олар ки, О, һөкмранлыг едир. Јеһованын бу ҹүр һөкмранлығы һәлә узун илләр давам едәҹәк. Давудун өлүмүндән әввәл Јеһова вәд етди ки, онун падшаһлығы әбәди сүрәҹәк: «Јеринә сәнин тохумундан — белиндән ҝәлән өвладыны чыхараҹағам вә онун падшаһлығыны мөһкәмләндирәҹәјәм» (2 Шам. 7:12, 13). Бу вәд Давудун өвлады 1000 илдән бир гәдәр сонра пејда оланда там јеринә јетәҹәкди. Бу өвлад ким олду вә о, нә вахт Падшаһ тәјин едилди?

ЈЕҺОВА ЈЕНИ ПАДШАҺ ТӘЈИН ЕДИР

15, 16. Иса ҝәләҹәк Падшаһ кими нә заман мәсһ олунду вә јер үзүндә оланда өз һакимијјәти илә әлагәдар һансы тәдбирләри ҝөрдү?

15 Ерамызын 29-ҹу илиндә Вәфтизчи Јәһја: «Сәмави падшаһлыг [јахынлашыб]», — дејә тәблиғ етмәјә башлады (Мат. 3:2). Иса Јәһја тәрәфиндән вәфтиз олунанда Јеһова Исаны вәд едилмиш Мәсиһ вә Аллаһын Падшаһлығынын ҝәләҹәк Падшаһы кими мәсһ етди. Јеһова Исаја ата мәһәббәтини белә сөзләрлә ифадә етди: «Бу, Мәним севимли Оғлумдур, Мән ондан чох разыјам» (Мат. 3:17).

16 Иса хидмәт етдији илләр әрзиндә өз Атасыны шөһрәтләндирирди (Јәһ. 17:4). О, буну Аллаһын Падшаһлығыны тәблиғ етмәклә едирди (Лука 4:43). О һәтта давамчыларына Падшаһлығын ҝәлмәси барәдә дуа етмәји өјрәдирди (Мат. 6:10). Тәјин олунмуш Падшаһ кими, Иса өз дүшмәнләринә дејә билмишди: «Аллаһын падшаһлығы араныздадыр» (Лука 17:21). Сонра, өлүмүндән әввәлки ахшам, Иса шаҝирдләри илә «падшаһлыға аид әһд» бағлады. Бунунла о, садиг шаҝирдләриндән бәзиләринә Аллаһын Падшаһлығында онунла бирликдә падшаһлыг етмәк имканы ачды. (Лука 22:28—30 ајәләрини оху.)

17. Иса биринҹи әсрдә неҹә идарә етмәјә башлады, бәс нәји ҝөзләмәли олду?

17 Иса Аллаһын Падшаһлығынын Падшаһы кими нә заман идарә етмәјә башлајаҹагды? О, буну дәрһал едә билмәзди. Чүнки нөвбәти ҝүн ҝүнортадан сонра Иса едам едилди вә онун давамчыларынын һәрәси бир тәрәфә дағылышды (Јәһ. 16:32). Лакин һәмишә олдуғу кими, һәр шеј Јеһованын нәзарәти алтында иди. Өлүмүнүн үчүнҹү ҝүнү Јеһова Өз Оғлуну дирилтди вә ерамызын 33-ҹү илинин Әллинҹи ҝүн бајрамында Иса мәсһ олунмуш гардашларындан ибарәт мәсиһчи јығынҹағы үзәриндә руһани падшаһлыг тәсис етди (Колос. 1:13). Бунунла белә, Иса вәд олунмуш өвлад кими јер үзәриндә там падшаһлыг сәлаһијјәти алаҹағыны ҝөзләмәли иди. Јеһова Оғлуна демишди: «Дүшмәнләрини ајағынын алтына гојанадәк сағымда отур» (Мәз. 110:1).

ӘБӘДИЈЈӘТ ПАДШАҺЫНА ИБАДӘТ

18, 19. Биз нә етмәјә тәшвиг олунуруг вә нөвбәти мәгаләдә нәләри арашдыраҹағыг?

18 Артыг мин илләрдир ки, Јеһованын һөкмранлығы ҝөјдә вә јердә суал алтына алыныб. Анҹаг Јеһова һеч вахт али һөкмранлығыны дајандырмајыб, һәр шеј Онун нәзарәти алтында олуб. Севән Ата олан Јеһова Нуһ, Ибраһим вә Давуд кими садиг бәндәләрини горујуб вә гајғысына галыб. Бу, бизи Падшаһымыза табе олмаға вә Она јахынлашмаға тәшвиг етмәли дејилми?

19 Анҹаг инди өзүмүздән соруша биләрик: «Јеһова бизим ҝүнләрдә неҹә Падшаһлыг едир? Биз Јеһованын Падшаһлығынын садиг тәбәәләри вә Онун ваһид аиләсинин камил оғуллары неҹә ола биләрик? Аллаһын Падшаһлығынын ҝәлмәси барәдә дуа етмәјимизин мәғзи нәдән ибарәтдир?» Бу суаллара нөвбәти мәгаләдә ҹаваб вериләҹәк.