«Еј ҝәнҹ оғланлар вә гызлар,.. Рәббин исминә һәмд един!» (МӘЗ. 148:12, 13).

1. Бир чох мәсиһчи ҝәнҹләр һансы мөһтәшәм ишлә мәшғулдурлар?

БИЗ олдугҹа әламәтдар бир дөврдә јашајырыг. Тарихдә һәлә һеч вахт белә бир шеј олмајыб: бүтүн милләтләрдән олан милјонларла инсан һәгиги ибадәтә ахышыр (Вәһј 7:9, 10). Бир чох ҝәнҹләр хилас ҝәтирән Мүгәддәс Китаб һәгигәтләрини баша дүшмәкдә инсанлара көмәк етмәкдән севинҹ дујурлар (Вәһј 22:17). Бәзи ҝәнҹләр инсанлара Мүгәддәс Китабы өјрәдир вә онлара һәјатларыны јахшылашдырмаға көмәк едирләр. Диҝәрләри әҹнәбидилли әразиләрдә хош хәбәри ҹанла-башла тәблиғ едирләр (Мәз. 110:3; Јешаја 52:7). Јеһованын халгынын ҝөрдүјү бу мәмнунедиҹи ишдә даһа чох иштирак етмәк үчүн сән нә едә биләрсән?

2. Тимотејин нүмунәси Јеһованын ҝәнҹләрә мәсулијјәтли ишләр һәвалә етмәк истәдијини неҹә ҝөстәрир? (Мәгаләнин әввәлиндәки шәклә бах.)

2 Бир ҝәнҹ кими сән елә сечимләр едә биләрсән ки, ҝәләҹәкдә Аллаһа хидмәтдә гаршында ҝөзәл имканлар ачсын. Мәсәлән, ҝөрүнүр, Листрадан олан Тимотеј елә мүдрик сечимләр етмишди ки, артыг јенијетмәлијинин сон илләриндә, тәхминән 20 јашларында тәблиғ сәјаһәтләринә чыхмаға һазыр иди (Һәв. иш. 16:1—3). Бу, Павел ҝүҹлү тәгибләр уҹбатындан Салоникидәки јени јаранмыш јығынҹағы тәрк етдикдән бир нечә ај сонра ајдын ҝөрүндү. Павел ҝәнҹ Тимотејә Салоники јығынҹағына баш чәкмәји вә гардашлары мөһкәмләндирмәји һәвалә етди (Һәв. иш. 17:5—15; 1 Салон. 3:1, 2, 6).  Бу тәјинатын Тимотеји неҹә севиндирдијини бир тәсәввүр един!

ӘН ВАҸИБ СЕЧИМ

3. Һәјатда етмәли олдуғун ән ваҹиб сечим һансыдыр вә сән буну нә заман едә биләрсән?

3 Ҝәнҹлик чағы ваҹиб сечимләр етмәјин әсил вахтыдыр. Амма едә биләҹәјин ән ваҹиб сечим Јеһоваја хидмәт етмәк гәрарындыр. Бу гәрары нә вахт вермәк даһа јахшы олар? Јеһова дејир: «Ҹаванлыг ҝүнләриндә сәни Јараданы хатырла» (Ваиз 12:1). Јеһованы «хатырла»мағын јеҝанә үсулу Она там хидмәт етмәкдир (Ганун. т. 10:12). Верә биләҹәјин ән ваҹиб гәрар Аллаһа бүтүн үрәјинлә хидмәт етмәкдир. Бу, сәнин бүтүн һәјатына тәсир едәҹәк (Мәз. 71:5).

4. Һәјатда вердијин һансы ваҹиб гәрарлар Јеһоваја хидмәтинә тәсир едә биләр?

4 Әлбәттә, сәнин ҝәләҹәјинә јалныз Јеһоваја хидмәт етмәк сечимин тәсир ҝөстәрмир. Мисал үчүн, сән аилә гуруб-гурмамаг, киминлә аилә гурмаг, јахуд неҹә доланмаг һагда да нараһат ола биләрсән. Бунлар ваҹиб гәрарлардыр, лакин, илк нөвбәдә, Јеһоваја бүтүн үрәјинлә хидмәт етмәк гәрарыны вермәклә мүдрик давранмыш оларсан (Ганун. т. 30:19, 20). Нә үчүн? Чүнки верилән гәрарлар бир-бирилә әлагәлидир. Сәнин евлилик вә ишлә бағлы вердијин гәрарлар Аллаһа неҹә хидмәт етмәјинә тәсир едәҹәк. (Лука 14:16—20 ајәләри илә мүгајисә ет.) Аллаһа хидмәт етмәк истәјин исә аилә вә иш сечиминә тәсир едәҹәк. Демәли, биз әввәлҹә ән ваҹиб олан шејләр һагда гәрар вермәлијик (Филип. 1:10).

ҜӘНҸЛИК ИЛЛӘРИНИ НӘЈӘ ҺӘСР ЕДӘҸӘКСӘН?

5, 6. Дүзҝүн гәрарлар вермәјин сонрадан ҝөзәл нәтиҹәләр ҝәтирдији барәдә нүмунә даныш. (Һәмчинин бу сајда јерләшән «Балаҹа оланда вердијим гәрар» мәгаләсинә бах.)

5 Аллаһа хидмәт етмәк гәрарына ҝәлдикдән сонра Онун сәндән нә истәдијини өјрән, јалныз бундан сонра Она неҹә хидмәт едәҹәјинә гәрар верә биләрсән. Бир јапон гардаш јазыр: «14 јашым оланда мән јығынҹағын ағсаггалы илә хидмәтә чыхмышдым. О фикир вермишди ки, хидмәт етмәкдән хошум ҝәлмир. О, мүлајимликлә демишди: “Јуичиро, ҝет евә. Отур, Јеһованын сәнин үчүн етдикләри барәдә дәриндән дүшүн”. Мән белә дә етдим. Бир нечә ҝүн дуа едәрәк дүшүндүм. Тәдриҹән мүнасибәтими дәјишдим. Чох кечмәмиш Јеһоваја хидмәти севмәјә башладым. Хүсуси тәјинатлы мүждәчиләр һагда охумағы хошлајырдым вә бу, мәндә Аллаһа даһа чох хидмәт етмәк истәји јаратды».

6 Јуичиро давам едир: «Ҝәләҹәкдә Јеһоваја башга өлкәдә хидмәт етмәјимә јол ачан гәрарлар вермәјә башладым. Мәсәлән, инҝилис дили курсуна ҝетдим. Мәктәби битирдикдән сонра пионер кими хидмәт етмәк үчүн һәфтәдә бир нечә саат инҝилис дилиндән дәрс дејирдим. 20 јашым оланда монгол дилини өјрәнмәјә башладым вә бунун сајәсиндә монгол групундакы тәблиғчиләрлә әмәкдашлыг етмәк имканым јаранды. Ики илдән сонра, 2007-ҹи илдә Монголустана ҝетдим. Бир нечә пионерлә хидмәтә чыхдыгдан вә чохларынын һәгигәти ахтардығыны ҝөрдүкдән сонра көмәк етмәк үчүн ораја көчмәк гәрарына ҝәлдим. Ишләрими јербәјер етмәк үчүн Јапонијаја гајытдым. 2008-ҹи илин апрелиндән бәри Монголустанда пионер кими хидмәт едирәм. Бурада јашамаг елә дә асан дејил. Амма инсанлар хош хәбәрә һај верир вә мән Јеһоваја јахынлашмагда онлара көмәк едирәм. Дүшүнүрәм ки, мән ән јахшы һәјат јолуну сечмишәм».

7. Өзүмүзлә бағлы һансы сечимләри етмәлијик вә Муса бизим үчүн һансы нүмунәни гојуб?

7 Јеһованын һәр бир хидмәтчиси һәјатыны нәјә һәср едәҹәјини өзү сечмәлидир (Јешуа 24:15). Биз сәнә евләниб-евләнмәмәли, киминлә евләнмәли, јахуд һарада ишләмәли олдуғуну дејә билмәрик. Бәс онда сән елә бир иш сечәҹәксән ки, ону өјрәнмәк  үчүн чох вахтын ҝетмәсин? Бәзи ҝәнҹ мәсиһчиләр касыб кәндләрдә, диҝәрләри исә инкишаф етмиш шәһәрләрдә јашајыр. Сән хасијјәтинә, баҹарыг вә габилијјәтинә, тәҹрүбәнә, мараг даирәнә вә иманына ҝөрә фәрглисән. Чох еһтимал ки, гәдим Мисирдә јашамыш ибрани ҝәнҹләр Мусадан фәргләндији кими, сән дә диҝәр ҝәнҹләрдән фәргләнирсән. Мусанын сарајда һәр ҹүр имканы олдуғу һалда, диҝәр ибрани ҝәнҹләр гул иди (Чых. 1:13, 14; Һәв. иш. 7:21, 22). Сәнин кими, онлар да әламәтдар дөврдә јашајырдылар (Чых. 19:4—6). Анҹаг онларын һәр бири Јеһоваја үрәкдән хидмәт едиб-етмәјәҹәјинә гәрар вермәли иди. Муса дүзҝүн сечим етди. (Ибраниләрә 11:24—27 ајәләрини оху.)

8. Һәјатда гәрарлар вермәји планлашдыран ҝәнҹләр көмәји һарадан тапа биләрләр?

8 Ҝәнҹлик илләриндә Јеһова сәнә мүдрик сечимләр етмәјә көмәк едир. О, сәнин өз шәраитинә тәтбиг едә билмәјин үчүн принсипләр шәклиндә мәсләһәтләр тәгдим едир (Мәз. 32:8). Бундан әлавә, иманда олан валидејнләрин вә јығынҹаг ағсаггаллары бу принсипләри тәтбиг етмәкдә сәнә көмәк едә биләрләр (Сүл. мәс. 1:8, 9). Инди исә ҝәл ҝәләҹәјинә јахшы тәсир едәҹәк мүдрик гәрарлар вермәјин үчүн үч әсас Мүгәддәс Китаб принсипини арашдыраг.

СӘНӘ КӨМӘК ЕДӘҸӘК ҮЧ ПРИНСИП

9. а) Јеһованын бизә сечим азадлығы вердијини нәјә ҝөрә дејә биләрик? б) Падшаһлығы биринҹи јерә гојмаг нәјә имкан верир?

9 Аллаһын Падшаһлығыны вә Онун салеһлијини һәјатында һәмишә биринҹи јерә гој. (Матта 6:19—21, 24—26, 31—34 ајәләрини оху.) Јеһова бизә сечим азадлығы вериб. О, сәндән тәләб етмир ки, бүтүн вахтыны анҹаг Падшаһлығын тәблиғинә һәср едәсән. Лакин Иса өјрәдирди ки, Падшаһлығы һәмишә биринҹи јерә гојмаг ваҹибдир. Онун дедији кими һәрәкәт етмәк сәнә Аллаһа вә инсанлара мәһәббәт тәзаһүр етдирмәк вә әбәди һәјат үмидинә ҝөрә миннәтдарлыг билдирмәк имканы ачыр. Аилә гурмагла вә ја ишлә бағлы ҝөтүр-гој едәркән фикир вер ҝөр сәнин сечимләрин нәји әкс етдирир: мадди шејләр һагда һәддән артыг нараһат олдуғуну, јохса Аллаһын Падшаһлығы вә Онун салеһлији үчүн сәј ҝөстәрдијини.

10. Иса нәдән севинҹ дујурду вә һансы сечимләр сәнә севинҹ ҝәтирә биләр?

10 Башгаларына хидмәт етмәкдән севинҹ дуј. (Һәвариләрин ишләри 20:20, 21, 24, 35 ајәләрини оху.) Иса хејирхаһлыгла бизә һәјатын бу әсас принсипини өјрәдиб. Иса өзүнүн јох, Атасынын ирадәсини һәјата кечирдији үчүн өзүнү хошбәхт һисс едирди. Һәлим инсанларын хош хәбәрә һај вердијини ҝөрмәк она севинҹ ҝәтирирди (Лука 10:21; Јәһ. 4:34). Ола билсин, инсанлара көмәк етмәјин ҝәтирдији севинҹи сән артыг дадмысан. Әҝәр ваҹиб сечимләрини Исанын өјрәтдији принсипләрә әсасландырсан, һәм өзүн севинҹ дујаҹагсан, һәм дә Јеһованын үрәјини шад едәҹәксән (Сүл. мәс. 27:11).

11. Барук нә үчүн севинҹини итирмишди вә Јеһова она һансы мәсләһәти верди?

11 Бизә ән бөјүк севинҹи Јеһоваја хидмәт бәхш едир (Сүл. мәс. 16:20). Ҝөрүнүр, Јеремјанын мирзәси Барук буну јаддан чыхармышды. О, артыг Јеһоваја хидмәтдән севинҹ дујмурду. Јеһова она деди: «Әҝәр сән өзүн үчүн чох шеј истәјирсәнсә, истәмә. Чүнки Мән бүтүн бәшәрин үзәринә бәла ҝәтирәҹәјәм... Анҹаг һара ҝедирсән, ҝет, һеч олмаса ҹаныны горујаҹағам» (Јер. 45:3, 5). Сәнҹә, Баруку нә даһа хошбәхт едәрди: өзү үчүн чох шеј истәмәк, јохса Аллаһын садиг хидмәтчиси кими Јерусәлимин мәһвиндән сағ чыхмаг? (Јаг. 1:12)

12. Рамиро хошбәхт һәјат сүрмәк үчүн һансы сечими етди?

12 Инсанлара хидмәт етмәкдән севинҹ дујан Рамиро адлы бир гардаш дејир: «Мән Анд дағларында јерләшән кәндләрдән бириндә јашајан касыб бир аиләдәнәм. Бөјүк гардашымын университетдә тәһсил алмағым үчүн өдәниш етмәји тәклиф етмәси мәним үчүн бөјүк фүрсәт иди. Лакин чох  кечмәмиш мән Јеһованын Шаһиди кими вәфтиз олдум вә башга тәклифи гәбул етдим: бир пионер мәни өзү илә бирҝә бир гәсәбәдә тәблиғ етмәјә дәвәт етди. Мән ора ҝетдим, бәрбәрлији өјрәндим вә өзүмү доландырмаг үчүн бәрбәрхана ачдым. Биз инсанлара Мүгәддәс Јазылар әсасында өјрәнмә тәклиф едәндә чохлары буну мәмнунијјәтлә гәбул едирди. Сонра мән јерли дилдә кечирилән јени јығынҹагда хидмәт етмәјә башладым. Һал-һазырда он илдир ки, пионер кими хидмәт едирәм. Инсанлара өз ана дилләриндә хош хәбәри өјрәнмәјә көмәк етмәкдән башга һеч бир иш мәнә бу гәдәр севинҹ ҝәтирә билмәз».

Рамиро Јеһоваја ҝәнҹлик илләриндән хидмәт етдији үчүн хошбәхтдир (12-ҹи абзаса бах)

13. Нә үчүн ҝәнҹлик чағы Јеһоваја там хидмәт етмәк үчүн ән јахшы вахтдыр?

13 Ҝәнҹлик чағында Јеһоваја хидмәтдән севинҹ дуј. (Ваиз 12:1 ајәсини оху.) Елә фикирләшмә ки, Јеһоваја хидмәт етмәк үчүн әввәлҹә јахшы иш тапмалысан. Ҝәнҹлик илләри Јеһоваја там хидмәт етмәјин әсил вахтыдыр. Әксәр ҝәнҹләрин, демәк олар ки, һеч бир аилә мәсулијјәти јохдур вә онлар чәтин тапшырыгларын өһдәсиндән ҝәлмәк үчүн сағлам вә енержилидирләр. Бәс сән өз ҝәнҹлик чағында Јеһова үчүн нә етмәк әзминдәсән? Ола билсин, пионер хидмәтинә башламаг истәјирсән. Јахуд әҹнәбидилли әразидә хидмәт етмәк истәјирсән. Ја да, ола билсин, өз јығынҹағында даһа чох хидмәт етмәк үчүн имканлар ахтарырсан. Аллаһа хидмәтдә мәгсәдин нә олурса олсун, сәнә өзүнү тәмин етмәк лазым ҝәләҹәк. Бу һалда өзүндән соруш: «Мән һансы пешәјә јијәләнәҹәм вә бунун үчүн мәнә нә гәдәр вахт лазым олаҹаг?»

 МҮДРИК СЕЧИМЛӘР ЕТМӘК ҮЧҮН МҮГӘДДӘС КИТАБ ПРИНСИПЛӘРИНДӘН ЈАРАРЛАН

14. Кимсә ҝәләҹәк үчүн планлар гураркән нәләрдән еһтијат етмәлидир?

14 Арашдырдығымыз бу үч Мүгәддәс Китаб принсипи иш сечиминдә сәнә көмәк едәҹәк. Шүбһәсиз, мәктәб мүәллимләринин јерли әразидә һансыса иш саһәси илә бағлы мәлуматлары вар. Јахуд һәр һансы дөвләт мүәссисәси сәнә јерли әразидә тәләбат олан вә ја сәнин чалыша биләҹәјин ишлә бағлы мәлумат верә биләр. Бу кими мәнбәләрдән әлдә етдијин мәлуматларын көмәји дәјә биләр, лакин ҝөзүачыг ол. Јеһованы севмәјән инсанлар сәнин үрәјиндә бу дүнјаја мәһәббәт јаратмаға чалыша биләрләр (1 Јәһ. 2:15—17). Дүнјанын тәклиф етдији шејләрә баханда үрәјин сәни асанлыгла алдада биләр. (Сүлејманын мәсәлләри 14:15 ајәсини оху; Јер. 17:9.)

15, 16. Ишлә бағлы ән јахшы мәсләһәти һарадан тапмаг олар?

15 Ишлә бағлы гаршында һансы сечимләрин олдуғуну мүәјјән етдикдән сонра сәнә сағлам мәсләһәт алмаг лазым ҝәләҹәк (Сүл. мәс. 1:5). Бәс Мүгәддәс Китаб принсипләри әсасында иш сечмәјә сәнә ким көмәк едә биләр? Јеһованы вә сәни севән, сәнә вә шәраитинә јахшы бәләд олан адамлара гулаг ас. Онлар сәнә габилијјәт вә нијјәтләрини тәһлил етмәјә көмәк едәҹәк. Ола билсин, онларын дејәҹәкләри мәгсәдләрини јенидән ҝөздән кечирмәјинә көмәк едәҹәк. Јеһованы севән валидејнләрин олмасы да бөјүк хејир-дуадыр! Јығынҹағын ағсаггаллары да сәнә јол ҝөстәрә биләҹәк руһән јеткин адамлардыр. Бундан әлавә, пионерләрлә вә сәјјар нәзарәтчиләрлә сөһбәт ет. Онлар нә үчүн таммүддәтли хидмәти сечибләр? Неҹә олуб ки, онлар пионер хидмәтинә башлајыблар вә өзләрини неҹә тәмин едирләр? Хидмәтдә һансы хејир-дуалары әлдә едибләр? (Сүл. мәс. 15:22).

16 Сәни, һәгигәтән дә, јахшы таныјан инсанлар дүзҝүн сечим едә билмәјин үчүн мәсләһәт верә биләрләр. Мәсәлән, тутаг ки, мәктәбдәки дәрсләр сәнә чәтин ҝәлдијиндән орадан чыхыб пионер хидмәтинә башламаг истәјирсән. Ола билсин, сәни севән кәс мәктәбдән нә үчүн чыхмаг истәдијини баша дүшсүн. Буна ҝөрә дә о, мәктәбдәки сәрт графикин сәнә тез тәслим олмамағы өјрәтдијини баша дүшмәјинә көмәк едәҹәк. Јеһоваја таммүддәтли хидмәт етмәк истәјирсәнсә, бу кејфијјәт ваҹибдир (Мәз. 141:5; Сүл. мәс. 6:6—10).

17. Биз һансы гәрарлары вермәкдән гачмалыјыг?

17 Јеһоваја хидмәт едән һәр бир инсан ону Јеһовадан узаглашдыра биләҹәк руһани тәһлүкәләрлә үзләшәҹәк (1 Кор. 15:33; Колос. 2:8). Амма бәзи ишләр диҝәрләринә нисбәтән руһани ҹәһәтдән даһа тәһлүкәли ола биләр. Бәс сән бу ҹүр ишләр сечдикдән сонра иманлары ҝәми кими гәзаја уғрајан кәсләр таныјырсанмы? (1 Тим. 1:19). Әлбәттә, сән Јеһова илә мүнасибәтләрини тәһлүкә алтына атан гәрарлар вермәкдән гачмагла мүдрик давранмыш олаҹагсан (Сүл. мәс. 22:3).

ҜӘНҸ МӘСИҺЧИ ОЛМАҒЫНЫ ДӘЈӘРЛӘНДИР

18, 19. Әҝәр кимсә һәлә дә Јеһоваја хидмәтдә һәвәсли дејилсә, нә етмәлидир?

18 Әҝәр үрәјиндә Јеһоваја хидмәт етмәк истәји варса, Аллаһын ҝәнҹ хидмәтчиси кими гаршында ачылан имканлардан истифадә ет. Бу әламәтдар вахтда Јеһоваја хидмәтдә иштирак етмәјинә көмәк едәҹәк сечимләр ет (Мәз. 148:12, 13).

19 Бәс әҝәр сән һәлә дә Јеһоваја хидмәтдә һәвәсли дејилсәнсә, онда неҹә? Иманыны мөһкәмләндирмәк үчүн етдијин ҹәһдләри дајандырма. Аллаһын хејир-дуаландырдығы һәјат јолунда јеримәк үчүн ҝөрдүјү ишләри тәсвир етдикдән сонра Павел јазмышды: «Әҝәр башга ҹүр дүшүнүрсүнүзсә, Аллаһ сизә дүзҝүн дүшүнҹә тәрзини ачаҹаг. Һансы сәвијјәјә чатмышыгса, ҝәлин бундан сонра да бу низам-интизама ујғун һәрәкәт едәк» (Филип. 3:15, 16). Унутма ки, Јеһова сәни севир вә ән мүдрик мәсләһәтләр верир. Гој Јеһова сәнә бу ҝәнҹлик чағында дүзҝүн сечимләр етмәјә көмәк етсин.