Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси (тәлим нәшри)  |  јанвар 2014

Онлар өзләрини көнүллү олараг тәгдим едирләр — Гәрби Африкада

Онлар өзләрини көнүллү олараг тәгдим едирләр — Гәрби Африкада

Кот-д’Ивуарын касыб мәһәлләләриндән бириндә бөјүјән Паскал јахшы һәјат һәсрәтиндә иди. Һәвәскар боксчу кими о, һәмишә идман улдузу вә зәнҝин олмағын јолларыны ахтарыб. Тәхминән 20 јашында Паскал белә бир нәтиҹәјә ҝәлди ки, о, буна Авропада наил ола биләр. Анҹаг хариҹә сәјаһәт үчүн сәнәдләри олмадығындан о, Авропаја гејри-гануни јолла ҝетмәли иди.

1998-ҹи илдә 27 јашы оланда Паскал сәјаһәтинә башлајыр. О, сәрһәддән Ганаја кечир, сонра исә Того вә Бенин әразисини гәт едәрәк, нәһајәтдә, Ниҝерин Бирнин-Конни шәһәринә ҝәлиб чыхыр. Јолун ән тәһлүкәли һиссәси һәлә гаршыда иди. О, шимала ҝетмәк үчүн јүк машынын үстүндә Бөјүк сәһраны кечмәји, сонра исә Аралыг дәнизинә чатанда ҝәмијә миниб Авропаја үзмәји планлашдырмышды. Анҹаг Ниҝердә ону јолундан сахлајан ики шеј баш верди.

Биринҹиси, онун пулу гуртармышды. Икинҹиси, о, Ное адлы пионерә раст ҝәлмиш вә онунла Мүгәддәс Китабы арашдырмаға башламышды. Өјрәндикләри Паскалын үрәјинә тәсир етмиш вә һәјата бахышларыны дәјишмишди. Инди о, гаршысына мадди мәгсәдләр јох, руһани мәгсәдләр гојмушду. 1999-ҹу илин декабр ајында Паскал вәфтиз олунду. Јеһоваја миннәтдарлығыны билдирмәк үчүн о, 2001-ҹи илдә Ниҝердә — һәгигәти өјрәндији шәһәрдә пионер хидмәтинә башлады. О, өз хидмәти барәдә белә сөзләр дејир: «Мән һәјатда ән јахшы шејә наил олмушам!»

АФРИКАДА ХИДМӘТИН ҜӘТИРДИЈИ ХОШБӘХТЛИК

Анн-Ракел

Паскал кими, бир чохлары фикир вермишләр ки, руһани шејләри һәјатларында биринҹи јерә гојанда даһа чох мәмнунлуг әлдә едирләр. Бу кими мәгсәдләрә наил олмаг үчүн бәзиләри Авропаны тәрк едәрәк Африкаја, Падшаһлығын тәблиғчиләринә даһа чох еһтијаҹ олан әразијә көчмүшләр. Әслиндә, Авропадан олан 17—70 јашларында тәхминән 65 Шаһид даһа чох тәләбат олан әразијә — Бенин, Буркина-Фасо, Ниҝер, Того кими Гәрби Африка өлкәләринә көчүб *. Онлары бу ҹүр бөјүк дәјишиклијә нә тәшвиг едиб вә онлар үчүн бүтүн бунлар нә илә нәтиҹәләниб?

Данимаркадан олан Анн-Ракел нәгл едир: «Валидејнләрим Сенегалда хүсуси тәјинатлы мүждәчи кими хидмәт едирдиләр. Онлар бу хидмәт нөвү барәдә елә шөвглә данышырдылар ки, мән дә хүсуси тәјинатлы мүждәчи олмаг истәјирдим». Анн-Ракел тәхминән 15 ил бундан әввәл, 20 јашларында Тогоја көчдү вә жестдилли  јығынҹагда хидмәт етмәјә башлады. Онун көчмәси башгаларыны нәјә тәшвиг етди? О дејир: «Мәндән сонра балаҹа баҹымла анам да Тогоја көчдү».

Алберт-Фајет вә Орел

Франсадан олан 70 јашында евли гардаш Орел дејир: «Беш ил бундан әввәл тәгаүдә чыханда белә бир сечим етмәли олдум: Франсада сакит һәјат сүрәрәк Ҹәннәтин ҝәлмәсини ҝөзләјим, јохса хидмәтими ҝенишләндирим». Орел икинҹи варианты сечди. Тәхминән үч ил бундан әввәл о, һәјат јолдашы Алберт-Фајетлә бирликдә Бенинә көчдү. Орел дејир: «Өзүмүзү бурада Јеһоваја хидмәтә һәср етмәјимиз һәјатымызда вердијимиз ән ҝөзәл гәрардыр». О, ҝүлүмсәјәрәк әлавә едир: «Сонрадан өјрәндик ки, әразимизин јарысы мәнә Ҹәннәти хатырладан дәниз саһилиндәдир».

Клодомир вә һәјат јолдашы Лисјан 16 ил бундан әввәл Франсадан Бенинә көчүбләр. Әввәл-әввәл онлар өз аиләләри вә Франсадакы достлары үчүн чох дарыхырдылар вә горхурдулар ки, јени һәјатларына алыша билмәјәҹәкләр. Анҹаг горхмаға дәјмәзди. Бу хидмәт онлара бөјүк севинҹ ҝәтирди. Клодомир дејир: «Бу 16 ил әрзиндә бизим, ән азы, илдә бир нәфәрин һәгигәтә ҝәлмәсинә көмәк етмәк имканымыз олуб».

Лисјан вә Клодомир һәгигәти өјрәтдикләри бир нечә нәфәрлә

Ҹоанна вә Себастјан

Франсадан олан әр-арвад Себастјан вә Ҹоанна 2010-ҹу илдә Бенинә көчүбләр. Себастјан дејир: «Бурадакы јығынҹагда ҝөрүләси о гәдәр иш вар! Бурада хидмәт етмәклә, санки, сүрәтләндирилмиш теократик тәлим курсу кечирсән!» Бәс инсанлар тәблиғ заманы неҹә һај верирләр? Ҹоанна дејир: «Инсанлар һәгигәтә сусајыблар. Һәтта тәблиғдә олмајанда белә инсанлар бизи күчәдә сахлајыб Мүгәддәс Китабла бағлы суаллар верир вә әдәбијјат алырлар». Бәс онларын көчмәләри аилә мүнасибәтләринә неҹә тәсир ҝөстәрди? Себастјан гејд едир: «Бу, бизим никаһымызы мөһкәмләндириб. Бүтүн ҝүнү һәјат јолдашымла хидмәтдә олмагдан зөвг алырам».

Ерик вә арвады Кети Бенинин шималында әһалинин сејрәк мәскунлашдығы әразидә пионер кими хидмәт едирләр. Онлар тәхминән он ил бундан әввәл, һәлә Франсада јашајанда тәблиғчиләрә тәләбат олан әразидә хидмәт етмәк барәдә мәгаләләр охумаға вә таммүддәтли хидмәтчиләрлә сөһбәт етмәјә башламышдылар. Онларда башга өлкәјә көчмәк истәјир јаранды вә онлар 2005-ҹи илдә көчдүләр. Онларын ҝөзүнүн габағында һејрәтамиз артым баш верди. Ерик дејир: «Ики ил әввәл Тангиета шәһәриндәки груп ҹәми 9 тәблиғчидән ибарәт иди, инди исә орада 30 тәблиғчи вар. Базар ҝүнләри ҝөрүшә 50—80 нәфәр адам ҝәлир. Белә бир артымы мүшаһидә етмәк бизи фәрәһләндирир!»

Кети вә Ерик

 ЧӘТИНЛИКЛӘРИН ӨҺДӘСИНДӘН ҜӘЛИРИК

Бенҹамин

Тәләбат олан әразидә хидмәт едән бәзиләри һансы чәтинликләрлә үзләшир? 33 јашлы Бенҹамин Анн-Ракелин гардашыдыр. 2000-ҹи илдә о, Данимаркада бир хүсуси тәјинатлы мүждәчијә раст ҝәлмишди, һәмин мүждәчи Тогода хидмәт едирди. Бенҹамин хатырлајыр: «Мән хүсуси тәјинатлы мүждәчијә пионер олмаг истәдијими билдирәндә о, мәнә деди: “Билирсән, сән Тогода пионер кими хидмәт едә биләрсән”». Бенҹамин бу барәдә фикирләшди. О дејир: «Һәмин вахт мәним һеч 20 јашым јох иди, анҹаг ики баҹым артыг Тогода хидмәт едирди. Буна ҝөрә дә ора ҝетмәк мәнә чәтин ҝәлмәди». Нәһајәт, о көчдү. Бунунла белә, онун чәтинликләри олду. Бенҹамин изаһ едир: «Мән франсызҹа бир сөз белә билмирдим. Үнсијјәт едә билмәдијим үчүн илк алты ај әрзиндә јаман әзијјәт чәкдим». Анҹаг вахт кечдикҹә о, дили мәнимсәмәјә башлады. Инди Бенҹамин Бениндәки Бет-Елдә хидмәт едир: орада о, курјер ишләјир вә компүтер шөбәсиндә көмәк едир.

Мари-Анјес вә Мишел

Јухарыда һагларында бәһс едилән Ерик вә Кети Бенинә көчмәмишдән әввәл, Франсада әҹнәбидилли әразидә хидмәт едирдиләр. Бәс Гәрби Африкада фәргли олан нә иди? Кети дејир: «Јашамаг үчүн мүнасиб јер тапмаг асан дејилди. Ајларла биз електрик вә су системи олмајан евдә јашамаға мәҹбур олдуг». Ерик әлавә едир: «Јашадығымыз мәһәлләдә ҝеҹәјарысына кими башчатладан мусигинин сәси кәсилмирди. Бу кими шејләрә сәбирлә јанашмаға вә ујғунлашмаға мәҹбур идик». Онларын һәр икиси етираф едир: «Бөјүк һиссәси тәблиғ олунмамыш әразидә хидмәт етмәјин ҝәтирдији севинҹ бүтүн чәтинликләрә дәјәр».

60-а јахын јашлары олан франсалы Мишел вә Мари-Анјес беш ил өнҹә Бенинә көчүбләр. Онлар әввәл-әввәл тәлаш ичиндә идиләр. Мишел дејир ки, бәзи инсанлар онларын көчмәсинин тәһлүкәли олдуғуну дүшүнүрдүләр. О әлавә едир: «Әҝәр Јеһованын бизи дәстәкләдијини билмәсәк, горхуја гапылардыг. Буна ҝөрә дә биз Јеһова үчүн вә Онун дәстәји сајәсиндә көчмүшдүк».

ӨЗҮНҮ НЕҸӘ ҺАЗЫРЛАМАЛЫ?

Тәләбат олан әразидә хидмәт етмәк ишиндә тәҹрүбәли оланлар вурғулајырлар ки, инсан һәр шеји габагҹадан планлашдырмагла, ујғунлашмағы өјрәнмәклә, бүдҹәдән кәнара чыхмамагла вә Јеһоваја архаланмагла өзүнү бу хидмәт нөвүнә һазырлаја биләр (Лука 14:28—30).

Јухарыда хатырланан Себастјан дејир: «Ҹоанна вә мән көчмәмишдән габаг әјләнҹә хәрҹләрини азалтмагла вә бәдхәрҹлик етмәмәклә ики ил әрзиндә  пулумузу јығмышдыг». Онлар Авропада ил әрзиндә бир нечә ај ишләјирләр ки, илин галан һиссәсини Бениндә пионер хидмәтләрини давам етдирә билсинләр.

Марија-Тереса

Марија-Тереса Гәрби Африканын тәләбат олан әразиләринә көчән 20-јә јахын субај баҹыдан биридир. О, әввәлләр Франсада автобус сүрүҹүсү ишләјиб; лакин 2006-ҹы илдә о, Ниҝердә пионер кими хидмәт етмәк үчүн бириллик иҹазә алды. Тез бир заманда баша дүшдү ки, о, мәһз бу ҹүр јашамаг истәјир. Марија-Тереса дејир: «Франсаја гајытдыгдан сонра, мүдиримә иш графикими дәјишмәк истәдијими дедим, о да етираз етмәди. Инди мән мај ајындан августа кими Франсада автобус сүрүҹүсү ишләјирәм, сентјабрдан апрелә кими исә Ниҝердә пионерлик едирәм».

Сафира

Падшаһлығы һәјатларында биринҹи јерә гојанлар Јеһованын онлары галан һәр шејлә тәмин едәҹәјинә етибар едә биләрләр (Мат. 6:33). Нүмунә үчүн: ҝәлин Бениндә пионер кими хидмәт едән вә 30-а јахын јашы олан франсалы субај баҹы Сафиранын башына ҝәлән бир һадисәјә бахаг. 2011-ҹи илдә о, Франсаја гајытмышды ки, нөвбәти или (алты ајы) Африкада өзүнү тәмин етмәк үчүн кифајәт гәдәр пул газансын. Сафира бөлүшүр: «Ҹүмә ҝүнү ахырынҹы иш ҝүнүм иди, анҹаг ҝәлән илә кифајәт гәдәр пул газанмаг үчүн даһа он ҝүн дә ишләмәли идим. Франсада исә ҹәми ики һәфтәм вар иди. Мән вәзијјәтимлә бағлы Јеһоваја дуа етдим. Чох кечмәмиш әмәк биржасындан зәнҝ едиб сорушдулар ки, икиһәфтәлик бир нәфәри әвәз едә биләрәм, ја јох». Базар ертәси Сафира әвәз едәҹәји адамын она тәлим кечмәси үчүн һәмин иш јеринә ҝетди. О дејир: «Һәмин гадынын онҝүнлүк Пионер Хидмәти Мәктәбинә ҝетмәли олан мәсиһчи баҹымыз олдуғуну биләндә чох тәәҹҹүбләндим! Мүдири өз јеринә адам тапмамыш баҹыны ишдән бурахмырмыш. Мәним кими, о да Јеһоваја јалварараг көмәк истәјибмиш».

ӘСИЛ МӘМНУНЛУГ МӘНБӘЈИ

Бәзи баҹы-гардашлар Гәрби Африкада узун илләр хидмәт етдикдән сонра һәмин јер онлар үчүн доғма евә чеврилмишдир. Диҝәрләри орада бир нечә ил галдыгдан сонра өз өлкәләринә ҝери гајытмышлар. Анҹаг әввәлләр тәләбат олан әразидә хидмәт едәнләр һәмин илләр әрзиндә әлдә етдикләри тәҹрүбәдән бу ҝүн дә јарарланырлар. Онлар һәјатда әсил мәмнунлуғу Јеһоваја хидмәтин ҝәтирдијини өз тәҹрүбәләриндән өјрәнмишләр.

^ абз. 6 Франсыз дилиндә данышылан бу дөрд өлкәнин һәр биринин фәалијјәтинә Бенин филиалы нәзарәт едир.