Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Балаҹа оланда вердијим гәрар

Балаҹа оланда вердијим гәрар

Балаҹа оланда

1985-ҹи илдә ҹәми он јашым оланда Колумбус шәһәриндәки (Оһајо, АБШ) мәктәбимизә Камбоҹадан ушаглар ҝәлди. Оғланлардан бири инҝилис дилиндә ҹәми бир нечә сөз билирди. О, шәкилләр чәкәрәк мәнә ишҝәнҹә верилән, өлдүрүлән, еләҹә дә гачыб ҹанларыны гуртаран инсанлар барәдә дәһшәтли һадисәләр данышмаға башлады. Мән һәмин ушаглар барәдә дүшүнәрәк ҝеҹәләри отуруб ағлајырдым. Онлара Ҹәннәтдән, дирилмә үмидиндән данышмаг истәјирдим, амма һејф ки, онлар мәним дилими баша дүшмүрдүләр. О вахт һәлә ушаг олсам да, синиф јолдашларыма Јеһова һаггында данышмаг үчүн Камбоҹа дилини өјрәнмәк гәрарына ҝәлдим. Онда бу гәрарымын ҝәләҹәјимә неҹә тәсир едәҹәјини һеч ағлыма белә ҝәтирә билмәздим.

Камбоҹа дилини өјрәнмәк чәтин иди. Дүз ики дәфә тәслим олмаг истәдим, анҹаг Јеһова валидејнләрим васитәсилә мәни руһландырырды. Бир мүддәт сонра мүәллимләрим вә синиф јолдашларым мәни карјера гурмаға тәшвиг етмәјә башладылар. Анҹаг мән пионер олмаг истәјирдим, буна ҝөрә дә мәгсәдимә чатмаға көмәк едәҹәк јарымҝүнлүк иш тапмаг үчүн курслара ҝетмәк гәрарына ҝәлдим. Дәрсдән сонра пионерләрлә хидмәтә ҝедирдим. Мән һәмчинин шаҝирдләрә инҝилис дилини өјрәнмәјә көмәк етмәк гәрарына ҝәлдим. Бу гәрарымын да сонралар мәнә бөјүк көмәји дәјди.

16 јашым оланда мән Калифорнија штатынын Лонг-Бич шәһәриндә (АБШ) камбоҹадилли групун олдуғуну өјрәндим. Мән һәмин група ҝетдим вә Камбоҹа дилиндә охумағы өјрәндим. Мәктәби битирән кими пионер хидмәтинә башладым вә евимизин јахынлығында Камбоҹа дилиндә данышан инсанлара тәблиғ етмәјә давам етдим. 18 јашым оланда Камбоҹаја көчмәк барәдә фикирләширдим. Ора һәлә дә тәһлүкәли иди, анҹаг мән билирдим ки, орада јашајан он милјон инсандан чох аз адам Падшаһлыг һаггында хош хәбәри ешидиб. Һәмин вахт өлкәдә 13 тәблиғчидән ибарәт ҹәми бир јығынҹаг вар иди. Камбоҹаја илк дәфә 19 јашым оланда ҝетмишдим. Ики илдән сонра исә көчүб орада јашамаг гәрарына ҝәлдим. Хидмәт едә билмәк үчүн һәм јарым ҝүн тәрҹүмәчи ишләјир, һәм дә инҝилис дили өјрәдирдим. Даһа сонра мәгсәдләри мәнимки илә үст-үстә дүшән бир мәсиһчи баҹы илә евләндим. Биз бирликдә бөјүк севинҹлә бир чох камбоҹалыларын өзләрини Аллаһа һәср етмәләринә көмәк етмишик.

Јеһова мәни «[үрәјимин] истәкләринә» чатдырды (Мәз. 37:4). Дүнјада шаҝирд һазырламагдан ҝөзәл иш јохдур. Камбоҹада олдуғум бу 16 ил әрзиндә 13 нәфәрдән ибарәт балаҹа јығынҹаг бөјүјүб 12 јығынҹаг вә узаг әразидә јерләшән 4 груп олуб! (Нәгл етди: Ҹејсон Бләкуел.)