Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси (тәлим нәшри)  |  јанвар 2014

«Гој падшаһлығын ҝәлсин» Бәс нә вахт?

«Гој падшаһлығын ҝәлсин» Бәс нә вахт?

«Бүтүн бунлары ҝөрәндә билин ки, инсан Оғлу лап јахында, гапынын ағзындадыр» (МАТ. 24:33).

1, 2. а) Ҝөзүмүзлә ҝөрдүјүмүз шејләр бизә неҹә тәсир едә биләр? б) Аллаһын Падшаһлығы илә бағлы нәјә әмин ола биләрик?

ОЛА БИЛСИН, сиз диггәт јетирмисиниз ки, һадисәнин шаһидләри чох вахт тәфсилатлары тамамилә мүхтәлиф ҹүр хатырлајыр. Ејнилә дә, инсан мүајинәдән кечдикдән сонра һәкимин дедикләрини дәгигликлә јадда сахламаја биләр. Јахуд кимсә әлинин алтында олан ачарлары вә ја ејнәји тапмагда чәтинлик чәкә биләр. Бүтүн бу вәзијјәтләр тәдгигатчыларын корлуг нөвү барәдә дедикләри илә әлагәли ола биләр: фикри башга јердә олан инсан нәјәсә диггәт јетирмәјә вә ја ону унуда биләр. Бу, бејнимизин неҹә фәалијјәт ҝөстәрдијиндән хәбәр верир.

2 Бу ҝүн бир чох инсанлар буна бәнзәр корлугдан әзијјәт чәкирләр, дүнјада баш верән һадисәләри ҝөрмүрләр. Ола билсин, онлар дүнјадакы вәзијјәтин 1914-ҹү илдән бәри олдугҹа дәјишдијини етираф едирләр, амма баш верән бу һадисәләрин әсил мәнасыны дәрк етмирләр. Мүгәддәс Китабы арашдыран бизләр билирик ки, Аллаһын Падшаһлығы мүәјјән мәнада 1914-ҹү илдә Иса Мәсиһ ҝөјдә Падшаһ кими тахта әјләшән заман ҝәлмишди. Ејни заманда да билирик ки, «гој падшаһлығын ҝәлсин. Гој Сәнин ирадән ҝөјдә олдуғу кими, јердә дә јеринә јетсин» дуасы һәлә там ҹавабландырылмајыб (Мат. 6:10). Ајдындыр  ки, бу, өзүнә индики пис системин мәһвини дахил едир. Јалныз бу заман, ҝөјдә олдуғу кими, јердә дә Аллаһыны ирадәси јеринә јетәҹәк.

3. Аллаһын Кәламыны арашдырмаг бизә нәји ҝөрмәјә көмәк едир?

3 Аллаһын Кәламыны мүнтәзәм олараг арашдырдығымыз үчүн һал-һазырда јеринә јетән пејғәмбәрлији ҝөрә билирик. Амма һејф ки, инсанлар буну ҝөрә билмир! Онларын башы ишдән-ҝүҹдән ачылмадығындан Мәсиһин 1914-ҹү илдән идарә етмәјә башладығынын ајдын әламәтини вә тезликлә Аллаһын һөкмүнү иҹра едәҹәјини ҝөрә билмирләр. Буна рәғмән, өзүнүздән сорушун: «Онилләрдир Аллаһа хидмәт едирәмсә, бу дүнјанын сонунун тезликлә ҝәләҹәјинә вә баш верән һадисәләрин буну тәсдиг етдијинә һәлә дә инаныраммы?» Јох әҝәр сиз һәгигәтә һәлә тәзә ҝәлмисинизсә, диггәтинизи нәјә ҹәмләмәлисиниз? Һәр бир һалда, ҝәлин Аллаһын мәсһ едилмиш Падшаһынын јер үзүндә Јеһованын ирадәсини тамамилә јеринә јетирмәк үчүн тезликлә аддымлар атаҹағына һансы үч ваҹиб сәбәбә ҝөрә инанмалы олдуғумузу нәзәрдән кечирәк.

АТЛЫЛАР ПЕЈДА ОЛУРЛАР

4, 5. а) Иса 1914-ҹү илдән нә едир? (Мәгаләнин әввәлиндәки шәклә бах.) б) Үч атлынын чапмасы нәји билдирир вә бунлар неҹә јеринә јетир?

4 Иса Мәсиһ 1914-ҹү илдән сәмави тахтында әјләшиб вә ағ атлы кими тәсвир олунуб. О, елә һәмин андан Шејтанын пис системини мәһв етмәк үчүн һәрәкәтә кечиб. (Вәһј 6:1, 2 ајәләрини оху.) «Вәһј» китабынын 6-ҹы фәслиндә тәсвир олунан пејғәмбәрлик ҝөстәрир ки, Аллаһын Падшаһлығы гурулдугдан сонра јер үзүндә вәзијјәт сүрәтлә ағырлашмалы иди. Мүһарибәләр, гида чатышмамазлығы, епидемијалар вә өлүм төрәдән диҝәр сәбәбләр дүнјаны өз ҹәнҝинә алмалы иди. Бу һадисәләрин баш вермәсинин сәбәби Иса Мәсиһин ардынҹа чыхан үч атлынын чапмасы илә тәсвир олунур (Вәһј 6:3—8).

5 Инсанларын бејнәлхалг әмәкдашлыг вә дипломатија вәд етмәләринә бахмајараг, пејғәмбәрлик едилдији кими, «јер үзүндән [әмин-аманлыг]» ҝөтүрүлдү. Биринҹи Дүнја мүһарибәси јер үзүндә баш верәҹәк чохсајлы ганлы мүһарибәләрин башланғыҹы олду. 1914-ҹү илдән бәри әлдә олунан игтисади вә елми наилијјәтләрә бахмајараг, гида чатышмамазлығы дүнја үчүн ҹидди тәһлүкә сачмаға давам едир. Бундан әлавә, һеч ким дана билмәз ки, ҹүрбәҹүр епидемијалар, тәбии фәлакәтләр вә диҝәр «өлүмҹүл хәстәликләр» һәр ил милјонларла инсанын өлүмүнә сәбәб олур. Бәшәр тарихиндә бу һадисәләр мигјас, мүтәмадилик вә шиддәт бахымындан ҝөрүнмәмиш һәддә чатыб. Бәс сиз бу һадисәләрин мәнасы үзәриндә дүшүнүрсүнүз?

Атлылар һәлә дә чапдығындан дүнјанын вәзијјәти писләшмәјә давам едир (4, 5-ҹи абзаслара бах)

6. Мүгәддәс Китаб пејғәмбәрлијинин јеринә јетдијини кимләр ҝөрүрдү вә бу, онлары нәјә тәшвиг едирди?

6 Биринҹи Дүнја мүһарибәси вә испанка грипи чохларыны сарсытса да, мәсһ олунмуш мәсиһчиләр гәти шәкилдә билдирдиләр ки, 1914-ҹү илдә диҝәр халгларын вахты, јәни «милләтләр үчүн тәјин олунмуш вахт» сона чатыб (Лука 21:24). Мәсһ олунмушлар сонра нәләр баш верәҹәјини дәгиг билмирдиләр. Бунунла белә, онлар билирдиләр ки, 1914-ҹү ил Аллаһын рәһбәрлијиндә дөнүш нөгтәси олмалыдыр. Чох кечмәди ки, онлар Мүгәддәс Китаб пејғәмбәрлијинин јеринә јетдијини мүшаһидә етдиләр вә ҹәсарәтлә Аллаһын Падшаһлығынын гурулдуғуну инсанлара бәјан етдиләр. Онларын Падшаһлыг наминә ҝөрдүјү ишләр ҝүҹлү тәгибләрә мәруз галды. Бир чох халгларын бу ҹүр мөвге тутмалары елә пејғәмбәрлијин јеринә јетмәсинә әламәт иди. Онилликләр әрзиндә Падшаһлығын дүшмәнләри «ганун бәһанәси илә шәр [гурублар]». Онлар һәмчинин гардашларымыза  гаршы физики зоракылыг төрәдир, онлары һәбсә атыр, һәтта едам едир, ҝүлләләјир вә ја башларыны кәсирдиләр (Мәз. 94:20; Вәһј 12:15).

7. Нә үчүн әксәр инсанлар дүнјада ҹәрәјан едән һадисәләрин әсил мәнасыны дәрк етмирләр?

7 Аллаһын Падшаһлығынын ҝөјдә гурулдуғуну сүбут едән бу гәдәр дәлилләрин олмасына бахмајараг, нә үчүн әксәр инсанлар баш верәнләрин мәнасыны гәбул етмирләр? Ахы нә үчүн онлар сүбутлары, белә десәк, дүнјанын вәзијјәти илә Аллаһын халгынын узун илләрдир бәјан етдији Мүгәддәс Китаб пејғәмбәрликләрини әлагәләндирә билмирләр? Бунун сәбәби әксәр инсанларын диггәтләрини јалныз ҝөрмәк истәдикләри шејә ҹәмләмәләри ола биләрми? (2 Кор. 5:7). Башларыны бу дүнјанын ишләри илә гатмалары онларын Аллаһын етдикләрини ҝөрмәләринә мане олурму? (Мат. 24:37—39). Јохса онлардан бәзиләри Шејтанын тәблиғатынын тәсири алтына дүшүбләр? (2 Кор. 4:4). Руһани аләмдә баш верәнләри ҝөрмәк үчүн имана вә руһани бахышлара малик олмаг ҝәрәкдир. Биз неҹә дә хошбәхтик ки, һал-һазырда баш верәнләрин мәнасыны дәрк едә билирик!

ДАҺА ДА ПИС ИШЛӘР ҜӨРҮЛҮР

8-10. а) 2 Тимотејә 3:1—5 ајәләри неҹә јеринә јетир? б) Нә үчүн дејә биләрик ки, инди даһа да пис ишләр ҝөрүлүр?

8 Аллаһын Падшаһлығынын тезликлә јер үзүндәки бүтүн ишләри идарә едәҹәјинә әмин олмағымыз үчүн икинҹи сәбәб бәшәр аиләсиндә пис ишләрин даһа да артмасыдыр. 2 Тимотејә 3:1—5 ајәләриндәки пејғәмбәрлик тәхминән бир әсрдир ки, ајдын шәкилдә јеринә јетир. Бу һадисәләр даһа ҝениш мигјасда, тез-тез вә давамлы шәкилдә јеринә јетир. Бәс сиз бу пејғәмбәрлијин ҝетдикҹә даһа чох вүсәт алдығыны ҝөрүрсүнүзмү? Ҝәлин буну јахшы тәсвир едән бәзи нүмунәләрә нәзәр салаг. (2 Тимотејә 3:1, 13 ајәләрини оху.)

9 Инсанлары 1940-ҹы вә ја 1950-ҹи илләрдә дәһшәтә ҝәтирән шејләрлә бизим ҝүнләрдә бүтүн дүнјада әјләнҹә, идман вә ҝејим саһәсиндә баш верәнләр арасындакы фәргин үзәриндә дүшүнүн. Амансыз зоракылыг вә әхлагсызлыг һәр јаны бүрүјүб. Инсанлар даһа чох зоракы, ијрәнҹ вә ја гәддар ҝөрүнмәк үчүн бир-бири илә јарышыр. Телевизија тамашачыларыны 1950-ҹи  илләрдә гыҹыгландыран шејләр бу ҝүн аиләләр үчүн нормал гәбул едилир. Үстәлик, бир чохлары етираф едир ки, һомосексуалистләр әјләнҹә вә ҝејим саһәсинә ҝүҹлү тәсир едир вә өз һәјат тәрзләрини ҹәмијјәтин ганына јеридирләр. Нә јахшы ки, биз Аллаһын бу шејләрә мүнасибәтиндән аҝаһыг! (Јәһуда 14, 15 ајәләрини оху.)

10 Јахуд ҝөтүрәк 1950-ҹи илләрдә ҝәнҹләрдә олан үсјанкарлыг руһу илә бу ҝүн баш верәнләр арасындакы фәрги. О вахтлар валидејнләр һаглы олараг ушагларынын сигарет чәкмәләринә, спиртли ички ичмәләринә вә ја еһтирас ојадан рәгсләр ојнамаларына ҝөрә нараһат олурдулар. Бу ҝүн исә чох вахт белә хәбәрләр ешидирик: 15 јашлы мәктәбли өз синиф јолдашларына атәш ачыб, 2-ни өлдүрүб, 13-нү јаралајыб. Бир груп сәрхош јенијетмә доггуз јашлы гызы вәһшиҹәсинә өлдүрүб вә онун атасыны вә гоһумуну дөјүб. Асија өлкәләриндән бириндә өтән он ил әрзиндә баш вермиш бүтүн ҹинајәт һадисәләринин јарысыны ҝәнҹләр төрәдиб. Һеч дәрракәли инсан һәр шејин даһа да писләшдијини инкар едәр?

11. Нә үчүн әксәр инсанлар даһа да пис ишләр ҝөрүлдүјүнү сезмирләр?

11 Һәвари Петер јахшы дејиб: «Ахыр ҝүнләрдә кинајә илә данышан ришхәндчиләр пејда олаҹаг. Онлар өз истәдикләри кими һәрәкәт едиб дејәҹәкләр: “Бәс һаны онун вәд едилмиш иштиракы? Ахы дәдә-бабаларымыз өлүм јухусуна ҝедәндән сонра да һәр шеј јарадылышдан бәри олдуғу кими дурур”» (2 Пет. 3:3, 4). Бәзи инсанларын нә үчүн белә мүнасибәт ҝөстәрдикләрини неҹә изаһ етмәк олар? Ҝөрүнүр, инсанлар ҝөзләрини габар едән шејләрә елә дә әһәмијјәт вермирләр. Бәшәр аиләсиндә әхлагын сүрәтлә тәнәззүлә уғрамасы инсанлары даһа аз шока салыр, нәинки јахын достун мүнасибәтинин гәфләтән дәјишмәси. Бунунла белә, әхлагсызлығын хиртдәјә чыхмасы олдугҹа тәһлүкәлидир.

12, 13. а) Нә үчүн биз дүнјада баш верәнләрдән тәшвишә дүшмәмәлијик? б) Нәји дәрк етмәјимиз «сон дәрәҹә ағыр» зәманәјә таб ҝәтирмәјимизә көмәк едәҹәк?

12 Һәвари Павел хәбәрдарлыг едир ки, «ахыр ҝүнләрдә» вәзијјәт «сон дәрәҹә ағыр» олаҹаг (2 Тим. 3:1). Анҹаг вәзијјәт о дәрәҹә дә дөзүлмәз олмајаҹаг ки, биз ҝизләнмәјә јер ахтараг. Јеһованын, мүгәддәс руһун вә мәсиһчи јығынҹағынын көмәјилә истәнилән мәјуслуғун вә ја горхунун өһдәсиндән ҝәлә биләрик. Биз сәдагәтли гала биләрик. «Инсан ҝүҹүндән үстүн олан [гүдрәт]» бизим дахилимиздән јох, Аллаһдан ҝәлир (2 Кор. 4:7—10).

13 Јахшы олар ки, Павелин ахыр ҝүнләр һагда пејғәмбәрлијинә «буну бил ки» сөзләри илә башламасына диггәт јетирәк. Бу сөзләр зәманәт верир ки, онун ардынҹа садалананлар мүтләг јеринә јетәҹәк. Сөзсүз, Јеһова баш верәнләрә сон гојана кими Аллаһдан узаг инсан ҹәмијјәти ҝетдикҹә даһа бетәр олаҹаг. Тарихчиләр гејдә алмышлар ки, бу вә ја диҝәр јерләрдә бәзи ҹәмијјәтләр вә ја халглар әхлаги ҹәһәтдән тәнәззүлә уғрамыш вә тамамилә јох олмушлар. Буна бахмајараг, тарихдә һәлә һеч вахт дүнјанын әхлаги вәзијјәти индики гәдәр аҹынаҹаглы олмајыб. Бир чохлары баш верәнләрин мәнасыны инкар едә биләрләр, лакин 1914-ҹү илдән бәри ҹәрәјан едән мисли ҝөрүнмәмиш һадисәләр ајдын шәкилдә сүбут едир ки, Аллаһын Падшаһлығы тезликлә һәрәкәтә кечәҹәк.

БУ НӘСИЛ ЈОХ ОЛМАЈАҸАГ

14-16. Аллаһын Падшаһлығынын тезликлә ҝәләҹәјинә инанмағымыз үчүн үчүнҹү сәбәб һансыдыр?

14 Сонун јахынлашдығына әмин олмағымызын үчүнҹү сәбәби Аллаһын халгынын арасында баш верән һадисәләрдир. Мәсәлән, Аллаһын Падшаһлығы ҝөјдә гурулмаздан әввәл бир груп садиг мәсһ олунмуш мәсиһчи фәал шәкилдә Аллаһа хидмәт едирди. 1914-ҹү илдә баш верәҹәјини дүшүндүкләри һадисәләрдән бәзиләри  јеринә јетмәјәндә онлар неҹә даврандылар? Онларын әксәријјәти сынаглар заманы өз нөгсансызлыгларыны ҝөстәрди вә Јеһоваја хидмәтләрини давам етдирди. Илләр өтдүкҹә, мәсһ олунмушларын әксәријјәти, демәк олар ки, һамысы јерүзү һәјатларыны сәдагәтлә баша вурду.

15 Бу системин сону илә бағлы тәфсилатлы пејғәмбәрлијиндә Иса демишди: «Бүтүн бунлар бу нәсил јох олмамыш баш верәҹәк». (Матта 24:33—35 ајәләрини оху.) Биз баша дүшүрүк ки, Иса «бу нәсил» ифадәси алтында ики груп мәсһ олунмушлара истинад едирди. Биринҹи груп 1914-ҹү или ҝөрүб вә Мәсиһин һәмин ил идарә етмәјә башладығына әламәти дәрһал гәбул едиб. Бу групу тәшкил едәнләр һәмин или ҝөрмәклә јанашы, ја һәмин илдә, ја да ондан әввәл Аллаһын оғуллары кими мүгәддәс руһла мәсһ едилибләр (Ром. 8:14—17).

16 «Бу [нәслә]» дахил олан икинҹи груп биринҹи групун мәсһ олунмуш мүасирләридир. Онлар тәкҹә биринҹи група дахил оланларын јашадығы дөврү ҝөрмәјибләр, һәм дә онлар биринҹи групун үзвләри һәлә јер үзүндә сағ икән мүгәддәс руһла мәсһ олунублар. Демәли, бу ҝүн мәсһ олунмушларын һәр бири Исанын һаггында данышдығы «бу [нәслә]» дахил дејил. Бу ҝүн икинҹи група аид оланлар илдән-илә јашланырлар. Бунунла белә, Исанын Матта 24:34 ајәсиндәки сөзләри бизә әминлик верир ки, «бу [нәслин]» бәзи үзвләри «јох олмамыш» бөјүк мүсибәт башлајаҹаг. Бунлар бизим Аллаһын Падшаһлығынын пислији мәһв етмәк вә салеһлик һөкм сүрәҹәк јени дүнја ҝәтирмәк үчүн һәрәкәтә кечмәсинә чох аз галдығына әминлијимизи даһа да артырмалыдыр (2 Пет. 3:13).

МӘСИҺ ТЕЗЛИКЛӘ ТАМ ЗӘФӘР ЧАЛАҸАГ

17. Арашдырдығымыз үч истигамәтдә ҹәрәјан едән һадисәләрдән һансы нәтиҹәјә ҝәлирик?

17 Арашдырдығымыз үч истигамәтдә ҹәрәјан едән һадисәләрдән һансы нәтиҹәјә ҝәлирик? Иса хәбәрдар етмишди ки, биз о ҝүнү вә о сааты билмирик, һеч билмәмәлијик дә (Мат. 24:36; 25:13). Лакин биз Павелин вурғуладығы кими, «һансы зәманәдә јашадығымызы» билирик. (Ромалылара 13:11 ајәсини оху.) Бәли, биз һәмин зәманәдә, ахыр ҝүнләрдә јашајырыг. Әҝәр бүтүн диггәтимизи Мүгәддәс Китаб пејғәмбәрлијинә, еләҹә дә Јеһованын вә Иса Мәсиһин ҝөрдүјү ишләрә ҹәмләсәк, һәгигәтән дә, бу системин сонунун чатдығы дөврдә јашадығымызын данылмаз әламәтини сезә биләҹәјик.

18. Аллаһын Падшаһлығыны инкар едәнләри нә ҝөзләјир?

18 Ағ атын белиндә галиб кими чапан Иса Мәсиһә һәвалә едилән мөһтәшәм сәлаһијјәти инкар едән инсанлар сәһв мөвге тутдугларыны етираф етмәјә мәҹбур олаҹаглар. Онлар һөкмдән гача билмәјәҹәкләр. Һәмин вахт чохлары вәлвәләјә дүшәрәк гышгыраҹаглар: «Ким дура биләр?» (Вәһј 6:15—17). «Вәһј» китабынын елә нөвбәти фәсли бу суала ҹаваб верир. Мәсһ олунмушлар вә јерүзү үмидинә малик оланлар һәмин ҝүн Аллаһын көмәји илә «дура [биләҹәкләр]». Сонра диҝәр гојунлардан ибарәт «бөјүк бир издиһам» бөјүк мүсибәтдән сағ чыхаҹаг (Вәһј 7:9, 13—15).

19. Сонун тезликлә ҝәләҹәјинә әмин олан бири кими, ҝәләҹәјә неҹә бахырсыныз?

19 Мүгәддәс Китаб пејғәмбәрлијинин бу нараһат дөврдә неҹә јеринә јетдијинә диггәтимизи ҹәмләмәклә Шејтан дүнјасынын бизи аздырмасына јол вермәјәҹәјик; гојмајаҹағыг ки, Шејтан бизә дүнјада баш верәнләрин әсил мәнасыны ҝөрмәјимизә мане олсун. Мәсиһ тезликлә апараҹағы әдаләтли мүһарибәдә бу аллаһсыз дүнја үзәриндә там зәфәр чалаҹаг (Вәһј 19:11, 19—21). Ҝөрүн бүтүн бунлардан сонра биз неҹә дә хошбәхт олаҹағыг! (Вәһј 20:1—3, 6; 21:3, 4).