ҜӨЗӘТЧИ ГҮЛЛӘСИ (ТӘЛИМ НӘШРИ) Јанвар 2014

Бу журналда дејилир ки, Јеһова һәр заман Падшаһ олуб. Бу, бизим Аллаһын Падшаһлығына вә онун һәјата кечирәҹәји шејләрә миннәтдарлығымызы артырыр.

Онлар өзләрини көнүллү олараг тәгдим едирләр — Гәрби Африкада

Бәзи авропалылары Гәрби Африкаја көчмәјә нә тәшвиг едиб вә онлар үчүн бүтүн бунлар нә илә нәтиҹәләниб?

Әбәдијјәт Падшаһы Јеһоваја ибадәт един

Јеһованын бир Ата кими неҹә даврандығы вә Онун идарәетмә тәрзинин бизи Она нә үчүн ҹәлб етдији барәдә өјрәнин.

Падшаһлығын 100 иллик фәалијјәти сизә неҹә тәсир едир?

Падшаһлығын фәалијјәтиндән неҹә фајдалана биләрик? Падшаһын өз тәбәәләрини неҹә сафлашдырдығы, тәлим вердији вә тәшкил етдији һагда өјрәнин.

Ҝәнҹлик чағында мүдрик сечимләр ет

Бир чох ҝәнҹ мәсиһчиләр инсанлара көмәк етмәкдән севинҹ дујурлар. Јеһоваја хидмәтдә даһа чох севинҹ дујмаг үчүн нә едә биләрсән?

«Гој падшаһлығын ҝәлсин» Бәс нә вахт?

Нә үчүн Аллаһын мәсһ едилмиш Падшаһынын јер үзүндә Јеһованын ирадәсини тамамилә јеринә јетмәк үчүн тезликлә аддымлар атаҹағына инана биләрик?

Балаҹа оланда вердијим гәрар

Колумбусдан (Оһајо, АБШ) олан балаҹа оғлан Камбоҹа дилини өјрәнмәк гәрарына ҝәлди. Нә үчүн? Бу гәрар онун ҝәләҹәјинә неҹә тәсир етди?