Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси (тәлим нәшри)  |  декабр 2013

Јеһова онлары дағларын көлҝәсиндә һифз етди

Јеһова онлары дағларын көлҝәсиндә һифз етди

СҮБҺ ТЕЗДӘН бир гадын гапысынын ағзында бағлама ҝөрүр. О, бағламаны ҝөтүрүр вә әтрафа бојланыр. Күчәдә һеч кәс јохдур. Ҝөрүнүр, ону ҝеҹә ҝәлән намәлум мүсафир гојуб. Гадын бағламанын гырағындан ачыб ҝөзуҹу бахыр вә дәрһал евә ҝириб гапыны бағлајыр. О, белә дә етмәлидир, чүнки бағламанын ичиндәки Мүгәддәс Китаба әсасланан гадаған олунмуш әдәбијјатдыр! О, бағламаны бағрына басыр вә үрәјиндә дуа едәрәк Јеһоваја бу дәјәрли руһани гидаја ҝөрә шүкүр едир.

Бу кими сәһнәләри 1930-ҹу илләрдә Алманијада тез-тез ҝөрмәк оларды. 1933-ҹү илдә насистләр Алманијада һакимијјәтә ҝәлдикдән сонра Јеһованын Шаһидләринин фәалијјәтинә гадаға гојулду. Јашы 100-ү һаглајан Рихард Рудолф * дејир: «Биз әмин идик ки, инсанларын бу кими гадағалары Јеһованын адынын бәјан едилмәсинә әнҝәл ола билмәз. Хидмәтимиздә вә руһән инкишаф етмәјимиздә Мүгәддәс Китаба әсасланан нәшрләр мүстәсна рол ојнајырды. Амма гадаға уҹбатындан онлары тапмаг елә дә асан дејилди. Фикирләширдик: “Ҝөрәсән, бу иш неҹә һәјата кечириләҹәк?”» Чох кечмәди, Рихард бу суала ҹаваб тапды. Тезликлә о ҝөрдү ки, баҹы-гардашларын руһани гида илә тәмин едилмәсиндә онун да көмәји дәјә биләр. Бу иш гејри-ади тәрздә — дағларын көлҝәсиндә ҝөрүләҹәкди (Һак. 9:36).

ГАЧАГМАЛЧЫ ҸЫҒЫРЫ ИЛӘ

Елба (Лаба) чајынын әкс истигамәтиндә үзүјухары ҝетсәниз, Крконоше дағларына ҝәлиб чыхаҹагсыныз. Бу дағлар Полша илә Чехија Республикасынын индики сәрһәдиндә јерләшир. Һүндүрлүјү тәхминән 1600 метр олса да, бу дағлары Авропанын ортасындакы «арктик ада» адландырырлар. Илин јарысы бу дағларын башында үч метр һүндүрлүјүндә гар олур. Һаванын дәјишкәнлијинә мәһәл гојмајыб јола чыханлар гәфил дағларын зирвәсинә чөкән гаты думана дүшә биләрләр.

 Әсрләр боју бу сыра дағлар әјаләтләр, краллыглар, өлкәләр арасында тәбиәтин чәкдији сәрһәд олуб. Бу тәһлүкәли әразидә патрул кешији чәкмәк чәтин олдуғундан кечмишдә бу дағлар гачагмалчыларын транзит јолу олуб. 1930-ҹу илләрдә, Крконоше дағлары кечмиш Чехословакија илә Алманија арасында сәрһәд оланда јенилмәз Шаһидләр гачагмалчыларын көһнә ҹығырларындан истифадә етмәјә башладылар. Һансы иш үчүн? Мүгәддәс Китаба әсасланан дәјәрли нәшрләри фәалијјәтимизин гадаған олундуғу әразијә дашымаг үчүн. Онлардан бири дә ҝәнҹ Рихард иди.

Баҹы-гардашлар сәјјаһ кими ҝејинәрәк Крконоше дағларыны ашыб Алманијаја әдәбијјат дашыјырдылар

ТӘҺЛҮКӘЛИ «ҜӘЗИНТИЛӘР»

Рихард нәгл едир: «Һәфтәсонлары биз, ҝәнҹ гардашлар, сәјјаһ кими ҝејиниб тәхминән 7 нәфәрдән ибарәт груплара бөлүнәрәк дағлара јолланырдыг. Алманија тәрәфиндән дағлары ашыб Шпиндлерув-Млинә — Чехија тәрәфиндән 17 километр мәсафәдә јерләшән курорт шәһәринә чатмаг үчүн үч саат јол ҝедирдик. Һәмин дөврдә бу әразидә чохлу алманлар јашајырды. Онлардан бири гардашлара көмәк етмәјә разылыг верән фермер иди. Әдәбијјат Прагадан дәмирјолу васитәсилә јахынлыгдакы шәһәрә ҝөндәрилирди. Фермер дә туристләри ҝәздирмәк үчүн нәзәрдә тутулан ат арабасы илә һәмин шәһәрә ҝедиб әдәбијјат гутуларыны ҝөтүрүрдү. Сонра фермасына гајыдыб гутулары саманлыгда ҝизләдирди вә онлары Алманијаја кечирәҹәк курјерләрин ҝәлишини ҝөзләјирди».

Рихард сөзүнә давам едир: «Биз һәмин фермаја ҝәлиб чатанда ағыр јүк үчүн нәзәрдә тутулан бел чанталарымызы бошалдырдыг. Һәрәмиз белимиздә 50 килограм јүк апарырдыг». Әлә кечмәмәк үчүн гардашлар «ҝәзинтијә» ҝүнбатандан башлајыр, ҝүн чыхана гәдәр исә евдә олурдулар. О вахтлар Алманијада рајон нәзарәтчиси кими хидмәт едән Ернст Виснер ҝөрүлән бәзи тәһлүкәсизлик тәдбирләри һагда данышмышды: «Габагла ики гардаш ҝедирди. Гаршыларына кимсә чыханда фәнәрлә дәрһал ишарә верирдиләр. Бу, онлардан 100 метр архада ҝедән вә ағыр јүкләри олан диҝәр гардашлара коллугда ҝизләнмәләри үчүн бир ишарә иди. Онлар орада ики гардашын ҝәлиб һәр һәфтә дәјишән паролу демәсини ҝөзләмәли идиләр». Лакин јеҝанә тәһлүкә мави униформалы алман полиси дејилди.

 Рихард хатырлајыр: «Бир ахшам ишим ҝеҹ гуртарды, буна ҝөрә дә Чехија тәрәфинә гардашлардан сонра јола чыхдым. Һава гаранлыг вә думанлы иди, тир-тир әсә-әсә буз кими јағышын алтында ҝедирдим. Бирдән ајылдым ки, шам ағаҹлары арасында јолуму азмышам вә бир нечә саат әрзиндә јолу тапмаға чалышырдым. Белә вәзијјәтдә өлән сәјјаһлар аз олмајыб. Гардашлара бир дә онлар сәһәр ҝери гајыданда раст ҝәлдим».

Үч илә јахын бу ҹәсарәтли гардашлар һәр һәфтә бу јоллары ҝедиб-ҝәлмәкдән дағы јағыр етмишдиләр. Гышда онлар дәјәрли јүкләрини хизәк вә ја киршә илә дашыјырдылар. Вахташыры олараг 20-јә јахын гардаш сәрһәди ҝүнүн ҝүнортачағы кечирди. Гардашлар сәјјаһлар үчүн нәзәрдә тутулан маршрутдан истифадә едирдиләр. Шүбһә ојатмамаг үчүн бир нечә баҹы онларла ҝедирди. Бәзиләри габагда ҝедир вә тәһлүкә һисс едән кими шлјапаларыны һаваја атырдылар.

Крконоше дағынын башыны алан гар өртүјү сәјаһәт үчүн тәһлүкә јарадырд

Бәс курјерләр ҝеҹә сәфәриндән гајыдандан сонра нә едирдиләр? Онлар вахт итирмәдән әдәбијјатын бөлүнүб-пајланмасы илә мәшғул олурдулар. Әдәбијјатлар сабун формасында габлашдырылыб Һиршберг дәмирјол вағзалына апарылырды. Бағламалар Алманијанын мүхтәлиф јерләринә ҝөндәрилирди. Орадакы баҹы-гардашлар исә, мәгаләнин әввәлиндәки һадисәдә олдуғу кими, еһтијатла онлары һәмиманлыларына чатдырырдылар. Ҝизли чатдырылма ишиндә сых әмәкдашлыг олдуғу үчүн киминсә әлә кечмәси пис гуртара биләрди. Бир ҝүн тәһлүкә ҝөзләнилмәјән јердән ҝәлди.

1936-ҹы илдә Берлин јахынлығындакы әдәбијјат анбары әлә кечди. Әшјалар арасында Һиршбергдән намәлум шәхс тәрәфиндән ҝөндәрилән үч бағлама варды. Полис бағламаны ҝөндәрәни хәттиндән тапараг бу дәстәсинин әсас үзвләриндән бирини тутду. Чох кечмәди ки, полис шүбһәли билдији даһа ики нәфәри — Рихард Рудолфу вә башга бир гардашы һәбс етди. Гардашлар бүтүн мәсулијјәти үзәрләринә ҝөтүрдүкләри үчүн бир мүддәт диҝәр гардашлар тәһлүкәси артан сәјаһәтләрини давам едә билдиләр.

БИЗИМ ҮЧҮН ДӘРС

Крконоше дағларындан кечән маршрут Алманијадакы Шаһидләрин Мүгәддәс Китаба әсасланан әдәбијјатларла тәмин едилмәсиндә мүһүм рол ојнајырды. Амма бу, јеҝанә маршрут дејилди. 1939-ҹу илдә Алманија Чехословакијаны ишғал едәнәдәк белә маршрутлар бу ики өлкә арасындакы сәрһәдин диҝәр јерләриндән дә кечирди. Франса, Нидерланд, Исвечрә кими Алманија илә һәмсәрһәд олан өлкәләрдәки Шаһидләр дә тәгибләрә мәруз галан һәмиманлыларыны руһани гида илә тәмин етмәк үчүн бөјүк рискә ҝирирдиләр.

Бу ҝүн әксәријјәтимиз Мүгәддәс Китаба әсасланмыш нәшрләри истәдијимиз мигдарда вә мүхтәлиф форматда әлдә едирик. Ола билсин, јени нәшрләр сизә Падшаһлыг залында верилир, ја да онлары Интернет сајтымыз олан jw.org-дан јүкләјирсиниз. Һеч бу нәшрләрин нәјин сајәсиндә белә асанлыгла сизә ҝәлиб чатдығыны фикирләшмисиниз? Бәлкә дә, бу, ҝеҹәјарысы башыгарлы дағлары ашмаг кими маҹәралы дејил, амма бу, сизин үчүн тәмәннасыз чалышан һәмиманлыларынызын ағыр зәһмәт тәләб едән әмәјинин бәһрәсидир.

^ абз. 3 Рихард гардаш Силезијадакы Һиршберг јығынҹағында хидмәт едирди. Һиршберг шәһәри Полшанын ҹәнуб-гәрбиндә јерләшән индики Јеленја-Гура шәһәридир.