Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јадыныздадырмы?

Јадыныздадырмы?

«Ҝөзәтчи гүлләси»нин сон сајларыны диггәтлә охумусунуз? Елә исә ашағыдакы суаллара ҹаваб вермәјә чалышын.

Иса «зинданда олан руһани варлыглара» нә заман тәблиғ етмишди? (1 Пет. 3:19).

Иса дирилдикдән бир мүддәт сонра ҝүнаһлы мәләкләрә лајиг олдуглары ҹәзаны бәјан етди (15/6, сәһифә 23).

Икинҹи никаһда һансы үч чәтинлик јарана биләр?

Кечмиш хатирәләр; көһнә достлар; әввәлки һәјат јолдашынын хәјанәти уҹбатындан јаранан етибарсызлыг (1/7, сәһифә 9, 10).

Иса гојунлары кечиләрдән нә заман ајыраҹаг? (Мат. 25:32).

Бу, Иса бөјүк мүсибәт заманы ҝәләндә, јалан дин мәһв оландан сонра баш верәҹәк (15/7, сәһифә 6).

Буғда вә алаг отлары мәсәлиндә хатырланан ганунсуз ишләр ҝөрәнләр нә заман ағлашыб дишләрини гыҹајаҹаглар? (Мат. 13:36, 41, 42).

Онлар бөјүк мүсибәт заманы мәһвдән ҹанларыны гуртара билмәјәҹәкләрини ҝөрәндә чарәсиз һалда ағлашаҹаг вә гәзәбдән «дишләрини гыҹајаҹаглар» (15/7, сәһифә 13).

Исанын садиг вә ағыллы нөкәр барәдә дедикләри нә заман јеринә јетәҹәк? (Мат. 24:45—47).

Бу пејғәмбәрлик ерамызын 33-ҹү илинин Әллинҹи ҝүн бајрамында јох, 1914-ҹү илдән сонра јеринә јетмәјә башлајыб. 1919-ҹу илдә Иса нөкәри евиндәки гуллугчуларын үзәринә тәјин етди. Евдәки гуллугчулара руһани гиданы гәбул едән бүтүн мәсиһчиләр дахилдир (15/7, сәһифә 21—23).

Иса бүтүн әмлакынын идарәсини нөкәрә нә вахт тапшырыр?

Бу, ҝәләҹәкдә, садиг нөкәр бөјүк мүсибәт заманы ҝөјләр мүкафатыны аланда баш верәҹәк (15/7, сәһифә 25).

Аллаһын вердији ҝүҹдән савајы, 230 нәфәр Јеһованын Шаһидинә Заксенхаузен һәбс дүшәрҝәсиндә өлүм маршындан сағ чыхмаға нә көмәк етди?

Аҹлыг вә хәстәлијин онлары әлдән салмасына бахмајараг, онлар бир-бирини дурмадан руһландырырдылар (15/8, сәһифә 18).

Нәјә ҝөрә исраиллиләрин Иордан чајындан Вәд олунмуш дијара кечмәләри барәдә мәлумат бизи руһландырыр?

Чајын суларынын дашмасына бахмајараг, халгын чајы кечә билмәси үчүн Јеһова сују дајандырды. Чох еһтимал ки, бу, онларын Јеһоваја иманларыны вә етибарларыны мөһкәмләндирди. Бу мәлумат бизи дә руһландыра биләр (15/9, сәһифә 16).

Мүгәддәс Китабда рәнҝләрин тез-тез хатырланмасы нәји ҝөстәрир?

Мүгәддәс Китабда рәнҝләрин истифадә олунмасы ҝөстәрир ки, Аллаһ рәнҝләрин инсанлара емосинал тәсир ҝөстәрдијини вә мүәјјән шејләри хатырламаға көмәк етдијини баша дүшүр (1/10 сәһифә 14, 15).

Микеја 5:5 ајәсиндәки башчылар барәдә пејғәмбәрлик бу ҝүн неҹә јеринә јетир?

Биз баша дүшүрүк ки, Микеја 5:5 ајәсиндә хатырланан башчылар Аллаһын халгыны габагҹадан дејилмиш һүҹумдан горујан јығынҹагда тәјин олунмуш ағсаггаллардыр (15/11, сәһифә 20).