Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Падшаһлыг наминә гурбанлар вермәјә һазырсанмы?

Падшаһлыг наминә гурбанлар вермәјә һазырсанмы?

«Аллаһ севинҹлә верәни севир» (2 КОР. 9:7).

1. Бир чохлары һансы гурбанлары верир вә нәјә ҝөрә?

ИНСАНЛАР онлар үчүн ваҹиб олан шејләр уғрунда гурбанлар вермәјә һазырдырлар. Валидејнләр вахтларыны, пулларыны вә ҝүҹләрини ушагларынын рифаһы үчүн сәрф едирләр. Һәмјашыдларынын дејиб-ҝүлдүкләри, ојнадыглары бир вахтда өз өлкәсини Олимпија ојунларында тәмсил етмәјә ҹан атан ҝәнҹ атлетләр һәр ҝүн саатларла ағыр мәшгләр едир. Иса Мәсиһ дә онун үчүн әһәмијјәт кәсб едән шејләрә ҝөрә гурбанлар вермишди. О, нә јағ-бал ичиндә јашамаға чалышмыш, нә дә оғул-ушаг саһиби олмушду. Әксинә, о, диггәтини Падшаһлыг ишинин ирәлиләмәсинә јөнәлтмишди (Мат. 4:17; Лука 9:58). Онун давамчылары да Аллаһын Падшаһлығыны дәстәкләмәк үчүн әлләриндән ҝәләни едирдиләр. Онлар үчүн ән ваҹиби Падшаһлыг ишинин ирәлиләмәси иди. Онлар Падшаһлығы там дәстәкләмәк үчүн гурбанлар вермишдиләр (Мат. 4:18—22; 19:27). Буна ҝөрә дә һәр биримиз өзүмүздән соруша биләрик: «Мәним үчүн һәјатда ән ваҹиб олан нәдир?»

2 Бәзи гурбанлар бүтүн һәгиги мәсиһчиләр үчүн тәләбдир. Бу гурбанлар Јеһова илә сых мүнасибәтләр гурмағымыз вә ону горујуб сахламағымыз үчүн олдугҹа ваҹибдир. Бу ҹүр гурбанлар өзүнә вахтымызы вә ҝүҹүмүзү дуа етмәјә, Мүгәддәс Китабы охумаға, аиләви ибадәт кечирмәјә, јығынҹаг ҝөрүшләриндә вә тәблиғ ишиндә иштирак етмәјә сәрф етмәји дахил едир * (Јешуа 1:8; Мат. 28:19, 20; Ибр. 10:24, 25). Ҝөстәрдијимиз сәјләр вә Јеһованын хејир-дуасы нәтиҹәсиндә тәблиғ иши сүрәтләнир вә чохлары «Рәббин еви олан дағ»а сары ахышмаға давам едир (Јешаја 2:2). Падшаһлыг  ишини дәстәкләмәк үчүн чохлары Бет-Елдә хидмәт етмәклә, Падшаһлыг залларынын тикинтисиндә, конгресләрин тәшкил олунмасында вә тәбии фәлакәтләрдән сонра јардым ишләриндә көмәк етмәклә гурбанлар верирләр. Бу әлавә ишләр әбәди һәјата наил олмаг үчүн тәләб олмаса да, Падшаһлығын марагларыны дәстәкләмәкдә ваҹиб рол ојнајыр.

3 Падшаһлығы ҹанла-башла дәстәкләмәк инди һәмишәкиндән даһа ваҹибдир. Бир чох баҹы-гардашларын Јеһоваја көнүллү олараг гурбанлар вердикләрини ҝөрмәк чох севиндириҹидир! (Мәзмур 54:6 ајәсини оху.) Бу ҹүр сәхавәтлилик руһу Аллаһын Падшаһлығынын ҝәлишини ҝөзләдијимиз мүддәтдә бизә бол севинҹ бәхш едир (Ганун. т. 16:15; Һәв. иш. 20:35). Һәр биримиз өзүмүзү вахташыры јохламалыјыг. Падшаһлығын иши үчүн һансы әлавә гурбанлары верә биләрәм? Вахтымдан, пулумдан, ҝүҹүмдән вә баҹарыгларымдан неҹә истифадә едә биләрәм? Нәдә еһтијатлы олмалыјам? Ҝәлин севинҹимизи артыраҹаг бу ҹүр көнүллү гурбанлар ҝәтирмәкдә тәглид едә биләҹәјимиз бәзи нүмунәләрә бахаг.

ГӘДИМ ИСРАИЛДӘ ҜӘТИРИЛӘН ГУРБАНЛАР

4 Гәдим Исраилдә гурбанлар, әсас етибарилә, ҝүнаһларын бағышланмасы үчүн ҝәтирилирди. Халгын Јеһованын лүтфүнү газана билмәси үчүн гурбанлар ваҹиб иди. Онлардан бәзиләри мүтләг, диҝәрләри исә көнүллү иди (Лев. 23:37, 38). Бүтөв шәкилдә ҝәтирилән јандырма гурбанлары Јеһоваја көнүллү вә ја бәхшиш кими ҝәтирилирди. Тәгдимләр ҝәтирмәјин ән бариз нүмунәси Сүлејманын ҝүнләриндә мәбәдин тәнтәнәли ачылышы заманы ҝәтирилән гурбанлар иди (2 Салн. 7:4—6).

5 Јеһова һәр кәсин ејни өлчүдә гурбанлар ҝәтирә билмәјәҹәјинә анлајышла јанашыр вә һәр бир инсанын имканыны нәзәрә алырды. Јеһованын ганунунда тәләб олунурду ки, ҝәтирилән һејван гурбанларын ганы ахыдылсын. Бу, Иса Мәсиһ васитәсилә «ҝәләҹәк хејир-дуаларын... көлҝәси» иди (Ибр. 10:1—4). Лакин Јеһова бу ганунун јеринә јетирилмәси үчүн сәрт тәләб гојмамышды. Мисал үчүн, әҝәр касыб инсанын мал-гара вә ја гојун-кечи гурбаны  ҝәтирмәк имканы јох идисә, Јеһова онун гумру гушу гурбаныны да гәбул едирди. Беләҹә, һәтта касыб инсан да севинҹлә Јеһоваја гурбан ҝәтирә билирди (Лев. 1:3, 10, 14; 5:7). Һејван гурбанлары мүхтәлиф олса да, көнүллү гурбанлар ҝәтирән һәр бир инсанын гаршысында ики тәләб варды.

6 Биринҹиси, инсан малик олдуғунун ән јахшысыны тәгдим етмәли иди. Јеһова халга демишди ки, гурбанлары гәбул олунсун дејә сағлам һејван ҝәтирмәлидирләр (Лев. 22:18—20). Әҝәр һејван гүсурлу идисә, Јеһова бу гурбаны гәбул етмирди. Икинҹиси, инсан өзү тәмиз вә гүсурсуз олмалы иди. Әҝәр инсан натәмиз идисә, о, көнүллү гурбан ҝәтирмәздән өнҹә, Јеһова илә мүнасибәтләрини бәрпа етмәк үчүн ҝүнаһ вә ја тәгсир гурбаны ҝәтирмәли иди (Лев. 5:5, 6, 15). Бу, чох ҹидди мәсәлә иди. Јеһова билдирмишди ки, натәмиз инсан көнүллү гурбанлара аид олан үнсијјәт гурбаны тәгдим едәрсә, Аллаһын халгы арасындан говулаҹаг (Лев. 7:20, 21). Анҹаг Јеһова илә јахшы мүнасибәтләри олан вә гүсурсуз гурбан тәгдим едән инсан бундан севинҹ дујурду. (1 Салнамәләр 29:9 ајәсини оху.)

БУ ҜҮН ҜӘТИРИЛӘН ГУРБАНЛАР

7 Бу ҝүн бир чохлары көнүллү олараг бүтүн ҝүҹләрини Јеһоваја хидмәтә сәрф едирләр вә бу, Јеһоваја хошдур. Гардашларымызын рифаһы үчүн чалышмағымыз бизә севинҹ ҝәтирир. Падшаһлыг залларынын тикинтисиндә иштирак едән вә тәбии фәлакәтдән зәрәр чәкәнләрә көмәк едән бир гардаш дејир ки, бу ҹүр хидмәтдән дујдуғу мәмнунлуғу сөзлә ифадә етмәк мүмкүн дејил. О бөлүшүр: «Јени тикилмиш Падшаһлыг залына ҝәлән вә ја тәбии фәлакәтдән сонра көмәклик алан баҹы-гардашларын севинҹини вә миннәтдарлығыны ҝөрмәк бүтүн сәјләрә дәјәр».

Бу ҝүн ҝәтирдијимиз гурбанлар кими, бир чох тәгдимләр дә көнүллү иди (7—13-ҹү абзаслара бах)

8 Јеһованын мүасир тәшкилаты һәр заман Онун ишини дәстәкләмәк үчүн имканлар ахтарыр. 1904-ҹү илдә Чарлз Тејз Рассел гардаш демишди: «Һәр бир кәс өзүнү Аға тәрәфиндән өз вахты, сәлаһијјәти, пулу вә галан шејләри үзәриндә тәјин олунмуш нөкәрбашы һесаб етмәли вә бүтүн гүввәсини топлајыб бу әнамлардан Ағаны иззәтләндирмәк үчүн истифадә етмәлидир». Чохлу хејир-дуалар әлдә етмәјимизә бахмајараг, бунун үчүн биздән  Јеһоваја мүәјјән гурбанлар вермәк тәләб олунур (2 Шам. 24:21—24). Бәс биз малик олдуғумуз шејләрдән даһа јахшы истифадә едә биләрикми?

Бет-Ел үзвләри Австралијада

9 Вахтымыз. Әдәбијјатларымызы тәрҹүмә вә чап етмәк, ибадәт үчүн биналар тикмәк, конгресләр тәшкил етмәк, тәбии фәлакәтләр заманы јардым етмәк вә бу кими диҝәр ваҹиб фәалијјәтләрдә иштирак етмәк үчүн чохлу вахт вә сәј лазымдыр. Анҹаг бизим суткада ҹәми 24 саатымыз вар. Иса бизә фајдалы бир принсип вериб. О, шаҝирдләрини хидмәтә ҝөндәрәндә онлара јолда һеч кәслә гуҹаглашмамағы, өпүшүб-ҝөрүшмәмәји тапшырмышды (Лука 10:2—4). Иса нә үчүн белә бир ҝөстәриш вермишди? Бир Мүгәддәс Китаб алими демишди: «Шәргдә инсанлар саламлашаркән, бизим кими, јүнҝүлҹә тәзим етмәк вә ја әл сыхмагла кифајәтләнмирдиләр. Онлар дәфәләрлә гуҹаглашыр, тәзим едир, һәтта јерә гәдәр әјилирдиләр. Бунун үчүн чохлу вахт тәләб олунурду». Иса шаҝирдләрини кобудлуға сәсләмирди. Әксинә, о, онлара вахтларынын мәһдуд олдуғуну вә бу вахты даһа ваҹиб шејләрә сәрф етмәли олдугларыны баша салырды (Ефес. 5:16). Бәс биз Падшаһлыг ишинә даһа чох вахт сәрф етмәк үчүн бу принсипи тәтбиг едә биләрикми?

Падшаһлығын тәблиғчиләри Кенијадакы (Африка) Падшаһлыг залында

10 Пулумуз. Падшаһлыг ишини дәстәкләмәк үчүн кифајәт гәдәр вәсаит лазымдыр. Сәјјар нәзарәтчиләрин, хүсуси пионерләрин вә хүсуси тәјинатлы мүждәчиләрин тәләбатларынын гајғысына галмаг үчүн һәр ил он милјонларла доллар хәрҹләнир. 1999-ҹу илдән бәри мәһдуд ресурслу өлкәләрдә 24 500-дән чох Падшаһлыг залы тикилиб. Бунунла белә, һәлә дә 6400-ә јахын Падшаһлыг залына еһтијаҹ вар. Һәр ај «Ҝөзәтчи гүлләси» вә «Ојанын!» журналлары тәхминән 100 милјон тиражла чап едилир. Бүтүн бу ишләр көнүллү ианәләр һесабына һәјата кечирилир.

11 Һәвари Павел ианәләрлә бағлы принсип вериб. (1 Коринфлиләрә 16:1, 2 ајәләрини оху.) О, Аллаһдан илһам алараг Коринфдәки гардашлары тәшвиг едирди ки, һәфтәнин сонуна нә гәдәр пуллары галаҹағыны ҝөзләмәк әвәзинә, һәфтәнин әввәлиндә һәрә өз имканына ҝөрә кәнара мүәјјән мигдарда пул гојсун. Биринҹи әсрдә олдуғу кими, бизим ҝүнләрдә дә баҹы-гардашлар имканлары дахилиндә әлиачыглыгла ианәләр етмәји габагҹадан планлашдырырлар (Лука 21:1—4; Һәв. иш. 4:32—35). Јеһова бу ҹүр сәхавәтлилик руһуну гијмәтләндирир.

Реҝионал тикинти комитәсиндә хидмәт едән көнүллү Таксидода (Нју–Јорк, АБШ)

12 Ҝүҹүмүз вә баҹарыгларымыз. Јеһова ҝүҹүмүзү вә баҹарыгларымызы Падшаһлыг наминә сәрф етмәк сәјләримизи дәстәкләјир. О вәд едир ки, әҝәр тагәтдән дүшсәк, дәрһал көмәјимизә чатаҹаг (Јешаја 40:29—31). Бу ишдә көмәклик етмәк үчүн кифајәт гәдәр баҹарығымызын олмадығыны вә башгаларынын бу иши даһа јахшы ҝөрәҹәјини дүшүнүрүкмү? Унутма ки, Бесалел вә Оһолиавла олдуғу кими, Јеһова һәр кәсә баҹарыгларыны јахшылашдырмаға көмәк едә биләр. (Чых. 31:1—6; мәгаләнин әввәлиндәки шәклә бах.)

13 Јеһова бизи тәшвиг едир ки, малик олдуғумузун ән јахшысыны верәк (Сүл. мәс. 3:27). Мәбәдин бәрпасы заманы Јеһова Јерусәлимдәки јәһудиләри тикинти үчүн нә иш ҝөрдүкләри барәдә ҹидди дүшүнмәјә сәсләмишди (Һаг. 1:2—5). Онларын диггәти тез-тез јајынырды вә Јеһованын ишини һәјатларында биринҹи јерә гојмурдулар. Биз өзүмүздән сорушмалыјыг: Јеһованын  ирадәсини јеринә јетирмәк бизим үчүн һәр шејдән ваҹибдирми? Бу сон ҝүнләрдә Падшаһлыг ишиндә даһа чох иштирак етмәк үчүн һәјат јолларымыз үзәриндә ҹидди дүшүнә биләрикми?

ҜҮҸҮМҮЗ ЧАТАН ГУРБАНЛАР

14 Елә өлкәләр вар ки, инсанларын чоху чәтинлик вә ја јохсуллуг ичиндә јашајыр. Тәшкилатымыз бу ҹүр әразиләрдә јашајан баҹы-гардашларын зәрури еһтијаҹларыны өдәмәјә чалышыр (2 Кор. 8:14). Анҹаг һәтта касыб баҹы-гардашлар белә ҝүҹләри чатан гәдәр ианәләр едирләр. Бу имкансыз кәсләрин көнүллү вердикләрини ҝөрәндә Јеһова севинир (2 Кор. 9:7).

15 Африканын олдугҹа касыб өлкәләриндән бириндә бәзи гардашлар өз бағларында балаҹа бир саһә ајырыр вә орадан әлдә етдикләри ҝәлири Падшаһлыг ишинә сәрф едирләр. Һәмин өлкәдә Падшаһлыг залына еһтијаҹ олдуғундан тикинти иши планлашдырылырды. Јерли баҹы-гардашлар көмәк етмәк истәјирдиләр. Анҹаг бу иш әкин-сәпин мөвсүмүнүн дүз ортасына дүшүрдү. Бунунла белә, бу ишдә иштирак етмәк әзминдә олан баҹы-гардашлар ҝүндүзләр Падшаһлыг залынын тикинтисиндә ишләјир, ахшамлар исә әкин-сәпин ишләри илә мәшғул олурдулар. Бу әсил фәдакарлыг руһу иди! Онларын нүмунәси бизә биринҹи әсрдә Македонијада јашајан баҹы-гардашлары хатырладыр. Онлар «јохсул олмаларына» бахмајараг, дөнә-дөнә хаһиш едирдиләр ки, имканлары дахилиндә баҹы-гардашлара көмәк етмәк шәрәфинә лајиг ҝөрүлсүнләр (2 Кор. 8:1—4). Ејнилә, ҝәлин һәр биримиз Јеһованын бизә вердији хејир-дуалара ҝөрә миннәтдар олдуғумузу ҝөстәрмәк үчүн ианәләр едәк. (Ганунун тәкрары 16:17 ајәсини оху.)

16 Анҹаг бу заман еһтијатлы олмаг лазымдыр. Гәдим исраиллиләр кими, биз дә вердијимиз гурбанларын Аллаһа мәгбул олуб-олмадығыны јохламалыјыг. Јаддан чыхартмамалыјыг ки, бизим ән үмдә мәсулијјәтимиз аиләмиз вә Јеһоваја ибадәтимиздир. Вахтымызы вә имканларымызы башгаларынын рифаһы үчүн сәрф едириксә, амма аиләмизин руһани вә физики тәләбатларынын гајғысына галмырыгса, бу, бизә севинҹ ҝәтирмәјәҹәк. Белә чыхыр ки, онда биз ҝүҹүмүз чатмајаны вермиш олуруг. (2 Коринфлиләрә 8:12 ајәсини оху.) Үстәлик, биз өз руһанилијимизи дә горумалыјыг (1 Кор. 9:26, 27). Әмин ола биләрик ки, Мүгәддәс Китаб нормаларына ујғун јашајанда гурбанларымыз бизә чохлу севинҹ вә мәмнунлуг ҝәтирәҹәк, хүсусилә дә Јеһоваја хош олаҹаг.

ВЕРДИЈИМИЗ ГУРБАНЛАР ЧОХ ДӘЈӘРЛИДИР

17 Бир чох баҹы-гардашлар Падшаһлығын зәрури ишләрини дәстәкләмәклә «хидмәтин үзәринә шәраб тәгдими кими [төкүлүрләр]» (Филип. 2:17). Биз бу ҹүр фәдакарлыг руһу тәзаһүр етдирән баҹы-гардашлары үрәкдән гијмәтләндиририк. Падшаһлыг ишиндә үзәрләринә мәсулијјәт ҝөтүрән гардашларын һәјат јолдашлары вә ушаглары да ҝөстәрдикләри хејирхаһлыг вә фәдакарлыг руһуна ҝөрә тәрифәлајигдир.

18 Падшаһлығын марагларыны дәстәкләмәк үчүн чохлу сәј тәләб олунур. Ҝәлин дуа едәрәк Падшаһлыг ишини даһа чох неҹә дәстәкләјә биләҹәјимиз барәдә дүшүнәк. Онда әмин ола биләрик ки, һәм инди, һәм дә «ҝәләҹәк дөврдә» бол хејир-дуалар алаҹағыг (Марк 10:28—30).

^ абз. 2 «Ҝөзәтчи гүлләси»нин 2012-ҹи ил 15 јанвар сајынын 21—25-ҹи сәһифәләриндә јерләшән «Јеһоваја гурбанлары ҹанла-башла ҝәтир» адлы мәгаләјә бахын.