Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси (тәлим нәшри)  |  декабр 2013

Гој һеч нә ағлынызы асанлыгла чашдырмасын!

Гој һеч нә ағлынызы асанлыгла чашдырмасын!

«Гардашлар,.. хаһиш едирик... гојмајасыныз ки, бу шајиәләр ағлынызы белә асанлыгла чашдырсын» (2 САЛОН. 2:1, 2).

1, 2. Нәјә ҝөрә фырылдагчылыг бу ҝүн ҝениш јајылыб вә биз нә ҹүр фырылдагчылыгла үзләширик? (Мәгаләнин әввәлиндәки шәклә бах.)

ШАЈИӘЛӘР, јаланлар вә фырылдагчылыг бүтүн дүнјаны бүрүјүб. Бу, бизи һеч дә тәәҹҹүбләндирмәмәлидир. Мүгәддәс Китаб ајдын ҝөстәрир ки, Шејтан Иблис маһир јаланчыдыр вә бу дүнја онун әлиндәдир (1 Тим. 2:14; 1 Јәһ. 5:19). Бу пис системин сону јахынлашдыгҹа Шејтан «вахтынын аз олдуғуну биләрәк» даһа да гәзәбләнир (Вәһј 12:12). Буна ҝөрә дә биз Иблисин тәсири алтында олан инсанларын һәгиги ибадәтә бағлы олан кәсләрә гаршы ријакарлығынын хүсусилә артдығыны ҝөрүрүк.

2 Бәзән журналистләр Јеһованын хидмәтчиләри вә онларын тәлимләри барәдә јалан иддиалар вә ағ јаланлар јазырлар. Гәзет башлыглары, телевизија верилишләри вә Интернет сәһифәләри васитәсилә јалан мәлуматлар јајылыр. Нәтиҹәдә, бәзи инсанлар бу ҹүр јаланлара кор-коранә инанараг өзләриндән чыхырлар.

3. Алданмамаға бизә нә көмәк едә биләр?

3 Дүшмәнләримизин бу ҹүр дағыдыҹы фәндләринә гаршы дурмаг үчүн әлимиздә «ислаһ... үчүн [фајдалы]» олан Аллаһын Кәламы олдуғуна ҝөрә неҹә дә миннәтдарыг (2 Тим. 3:16). Биринҹи әсрдә һәвари Павелин јаланлара ујан Салоникидәки бәзи мәсиһчиләрә јаздығы мәктублары арашдырмаг бизим үчүн олдугҹа ваҹибдир. О, онлара мәсләһәт ҝөрүрдү ки, ҝәзән шајиәләрин ағылларыны асанлыгла чашдырмасына јол вермәсинләр (2 Салон. 2:1, 2). Павелин мәһәббәт долу хәбәрдарлығындан нә өјрәнә биләрик вә буну өз шәраитимизә неҹә тәтбиг едә биләрик?

ВАХТЛЫ-ВАХТЫНДА ВЕРИЛӘН ХӘБӘРДАРЛЫГЛАР

4 Салоники јығынҹағына јаздығы биринҹи мәктубунда  Павел диггәти «Јеһованын ҝүнү»нүн ҝәлишинә јөнәлтмишди. О истәмирди ки, гардашлар зүлмәтдә вә һазырлыгсыз олсунлар. Әксинә, о, онлары нурун оғуллары кими, ојаг галыб ајыг олмаға тәшвиг едирди. (1 Салоникилиләрә 5:1—6 ајәләрини оху.) Бу ҝүн биз јалан динин дүнја империјасы олан Бөјүк Бабилин мәһвини ҝөзләјирик. Бу, Јеһованын бөјүк ҝүнүнүн башламасына бир ишарә олаҹаг. Нә јахшы ки, биз Јеһованын нијјәтинин јеринә јетмәси илә бағлы дәгиг биликләрә маликик. Һәмчинин биз мүнтәзәм олараг јығынҹагларда ајыг галмағымыза көмәк едән хатырлатмалар алырыг. Бу ҹүр тәкрар хатырлатмалар зеһнимизи мүгәддәс хидмәтин иҹрасына сәрф етмәк гәтијјәтимизи мөһкәмләндирә биләр (Ром. 12:1).

Павелин салоникилиләрә јаздығы мәктублар мәсиһчиләр үчүн вахтында верилән хәбәрдарлыг иди (4, 5-ҹи абзаслара бах)

5, 6. а) Салоникилиләрә икинҹи мәктубунда Павел диггәти нәјә јөнәлтмишди? б) Тезликлә Аллаһ Иса васитәсилә нәји һәјата кечирәҹәк вә биз өзүмүзә һансы суаллары вермәлијик?

5 Салоникилиләрә биринҹи мәктубуну ҝөндәрдикдән гыса бир мүддәт сонра Павел онлара икинҹи мәктубуну да ҝөндәрди. Бу мәктубунда о, диггәти Ағамыз Исанын «Аллаһы [танымајанлар] вә... хош хәбәрә итаәт [етмәјәнләр]» үзәриндә Јеһованын һөкмүнү иҹра едән заман баш верәҹәк мүсибәтә ҹәмләјир (2 Салон. 1:6—8). Бу мәктубун 2-ҹи фәслиндә изаһ едилир ки, јығынҹағын бәзи үзвләри Јеһованын ҝүнүнә чох аз галдығына инандыглары үчүн тәшвишә дүшмүшдүләр. (2 Салоникилиләрә 2:1, 2 ајәләрини оху.) Бу еркән мәсиһчиләрин Јеһованын нијјәтләринин неҹә јеринә јетмәси илә бағлы биликләри касад иди, һәтта сонрадан Павел бу пејғәмбәрликлә бағлы етираф етмишди: «Билијимиз мәһдуд вә етдијимиз пејғәмбәрлик натамамдыр. Анҹаг бүтөвлүк ҝәләндә натамамлыг арадан галхаҹаг» (1 Кор. 13:9, 10). Буна бахмајараг, Павел һәвари Петерин вә диҝәр садиг гардашларын өз иманларыны горуја билмәләри үчүн Аллаһдан ҝәлән хәбәрдарлыглары гәләмә алмышды.

6 Һәр шеји өз гајдасына салмаг үчүн Павел Аллаһдан илһам алараг изаһ етмишди ки, Јеһованын ҝүнүндән әввәл бөјүк дөнүклүк баш вермәли вә «ганунсузлуг адамы» пејда олмалы иди *. Бундан  сонра исә Ағамыз Иса алдананлары мүнасиб билдији вахтда «јох едәҹәк». Һәвари онларын һөкмә дүчар олмаларынын сәбәбини ҝөстәрир; сәбәб онларын «хилас ҝәтирән һәгигәти [севмәмәләри]» иди (2 Салон. 2:3, 8—10). Буна ҝөрә дә јахшы оларды ки, өзүмүзә нөвбәти суаллары верәк: «Һәгигәти нә гәдәр севирәм? Јени тәлимләрдән хәбәрдар олмаг үчүн Аллаһын халгынын бүтүн дүнјадакы јығынҹагларына тәгдим олунан бу журналы вә Мүгәддәс Китаба әсасланан диҝәр нәшрләри арашдырыраммы?»

ДОСТ СЕЧӘРКӘН МҮДРИК ОЛУН

7, 8. а) Еркән мәсиһчиләр һансы тәһлүкә илә мүбаризә апарырдылар? б) Бу ҝүн һәгиги мәсиһчиләр үчүн һансы тәһлүкә вар?

7 Мәсиһчиләр үчүн тәһлүкә јалныз дөнүкләр вә онларын тәлимләри дејил. Павел Тимотејә јазмышды ки, «һәр ҹүр пислијин көкү пулпәрәстликдир». Һәвари гејд етмишди: «Бәзиләри бу севдаја дүшәрәк иман јолундан чыхмыш, өзләрини санки гылынҹла јаралајараг чохлу әзаб чәкмишләр» (1 Тим. 6:10). Даими тәһлүкәләрдән бири дә «бәдәнин әмәлләри»дир (Галат. 5:19—21).

8 Павелин «гондарма һәвариләр» адландырдығы кәсләрдән ҝәлән ҹидди тәһлүкәләр барәдә салоникилиләри нәјә ҝөрә гәтијјәтлә хәбәрдарлыг етдијини баша дүшмәк олар. Онларын арасындан бәзиләри «шаҝирдләри ардынҹа апармаг үчүн һәгигәти тәһриф [етмишдиләр]» (2 Кор. 11:4, 13; Һәв. иш. 20:30). Сонралар Иса Ефес јығынҹағыны «пис адамлара [дөзмәдикләри]» үчүн тәрифләмишди. Ефеслиләр инсанлары сынагдан кечириб гондарма һәвариләр вә јаланчылар олдугларыны сүбут едирдиләр (Вәһј 2:2). Мараглыдыр ки, салоникилиләрә икинҹи мәктубуну јазанда Павел белә бир чағырыш етмишди: «Гардашлар, сизә Ағамыз Иса Мәсиһин ады илә әмр едирик ки,.. низам-интизамы позан гардашдан узаг ҝәзәсиниз». Сонра о, «ишләмәк истәмәјән» мәсиһчиләри хүсусилә вурғуламышды (2 Салон. 3:6, 10). Лакин әҝәр онларын низам-интизамы позан олдуглары дејилирсә, онда ҝөрүн дөнүклүк јолуна гәдәм гојанлар үчүн бу нә гәдәр јәгиндир! Бәли, о вахтлар бу ҹүр инсанларла отуруб-дурмаг хүсусилә тәһлүкәли иди вә бундан гачмаг тәләб олунурду — бу инди дә беләдир (Сүл. мәс. 13:20).

9. Кимсә алдатмаға вә тәнгиди данышмаға башлајанда биз нә үчүн еһтијатлы олмалыјыг?

9 Биз бөјүк мүсибәтин вә бу пис системин мәһвинин астанасындајыг, буна ҝөрә дә биринҹи әсрдә верилән бу илһамланмыш хәбәрдарлыглар бизим үчүн дә олдугҹа ваҹибдир. Әлбәттә, биз Јеһованын лүтфүнүн «һәдәр ҝетмәсин»и вә ҝөјдә, јахуд јердә вәд олунан әбәди һәјаты итирмәк истәмирик (2 Кор. 6:1). Әҝәр кимсә јығынҹаг ҝөрүшләринә ҝәлиб өз ујдурма фикирләрини вә ја тәнгиди нөгтеји-нәзәрини јеритмәјә чалышырса, биз олдугҹа еһтијатлы олмалыјыг (2 Салон. 3:13—15).

«ӨЈРӘНДИКЛӘРИНИЗӘ САДИГ ГАЛЫН»

10. Салоникидәки мәсиһчиләр һансы тәлимләрә риајәт етмәјә тәшвиг олунурдулар?

10 Павел Салоникидәки гардашлары мәтин олмаға вә өјрәндикләри тәлимләрә садиг галмаға тәшвиг едирди. (2 Салоникилиләрә 2:15 ајәсини оху.) Бәс онлар һансы тәлими өјрәнмишдиләр? Әлбәттә, сөһбәт јалан динин тәлимләриндән јох, Исанын тәлимләриндән, еләҹә дә Павел вә диҝәрләринин Аллаһдан илһам алараг јаздыглары сөзләрдән ҝедирди. Павел һәмчинин Коринф јығынҹағындакы гардашлары ону һәр заман јадда сахладыглары вә өјрәтдији тәлимләрә садиг галдыглары үчүн тәрифләјирди (1 Кор. 11:2). Бу тәлимләр мөтәбәр  мәнбәдән ҝәлирди вә һәгигәтән дә, етибарлы иди.

11. Бәзиләри јаланын гурбаны неҹә ола биләрләр?

11 Ибраниләрә мәктубунда Павел диггәти мәсиһчинин иманыны итирмәсинә вә һәгигәтдә зәифләмәсинә сәбәб олаҹаг ики вәзијјәтә јөнәлтмишди. (Ибраниләрә 2:1; 3:12 ајәләрини оху.) О, инсаны нәјинсә башга сәмтә апармасындан вә онун өзүнүн Аллаһдан узаглашмасындан данышырды. Илк бахышдан гајығын сәмтинин дәјишдији вә ҝет-ҝедә саһилдән араландығы ҝөзә чарпмаја биләр. Диҝәр тәрәфдән, инсан өзү гајығы итәләјиб саһилдән узаглашдыра биләр. Һәр ики вәзијјәт инсанын јаланын гурбаны олмасына вә һәгигәтә олан етибарынын зәифләмәсинә јол вермәсини јахшы тәсвир едир.

12. Бу ҝүн һансы мәшғулијјәтләр руһанилијимизи тәһлүкәјә ата биләр?

12 Јәгин, бәзи салоникилиләр белә вәзијјәтә дүшмүшдүләр. Бәс бу ҝүн вәзијјәт нә јердәдир? Бир чох шејләр вахтымызы ала биләр. Мәсиһчи сосиал шәбәкәләрдә үнсијјәтин, електрон месажлары охујуб ҹавабландырмағын, јалныз севдији ишләрлә мәшғул олмағын вә ја идман хәбәрләрини изләмәјин вахтыны нә гәдәр алдығы үзәриндә дүшүнмәлидир. Бу мәшғулијјәтләрин истәнилән бири мәсиһчини јајындыра вә сәјини зәифләдә биләр. Нәтиҹәдә, о, сәмими дуалар етмәјә, Аллаһын Кәламыны арашдырмаға, ҝөрүшләрдә иштирак етмәјә вә хош хәбәрин тәблиғинә аз вахт сәрф едә биләр. Бу кими шејләрин ағлымызы асанлыгла чашдырмасына имкан вермәмәк үчүн нә етмәлијик?

ӨЗҮМҮЗҮ НЕҸӘ МҮДАФИӘ ЕДӘ БИЛӘРИК?

13. Габагҹадан дејилдији кими, чохлары һансы әһвал-руһијјәни әкс етдирирләр вә иманымыз нәјин сајәсиндә сарсылмаја биләр?

13 Биз Шејтан дүнјасынын сонунун јахын олдуғуну, еләҹә дә «ахыр ҝүнләр»лә бағлы билији рәдд едән кәсләрлә үнсијјәтин тәһлүкәли олдуғуну јадда сахламалыјыг. Бу дөврлә бағлы һәвари Петер јазмышды: «Кинајә илә данышан ришхәндчиләр пејда олаҹаг. Онлар өз истәдикләри кими һәрәкәт едиб дејәҹәкләр: “Бәс һаны онун вәд едилмиш иштиракы? Ахы дәдә-бабаларымыз өлүм јухусуна ҝедәндән сонра да һәр шеј јарадылышдан бәри олдуғу кими дурур”» (2 Пет. 3:3, 4). Аллаһын Кәламыны һәр ҝүн охумаг вә арашдырмаг бизә диггәти јашадығымыз дөврә ҹәмләмәјә — «ахыр ҝүнләр»дә јашадығымыздан аҝаһ олмаға көмәк едәҹәк. Һаггында габагҹадан дејилән дөнүклүк узун илләр өнҹә өзүнү ајдын шәкилдә ҝөстәрмишди вә бу ҝүн дә мөвҹуддур. «Ганунсузлуг адамы» мөвҹудлуғуна вә Аллаһын халгыны тәгиб етмәјә давам едир. Буна ҝөрә дә биз Јеһованын ҝүнүнүн јахынлашдығы әрәфәдә ојаг галмалыјыг (Сеф. 1:7).

Јахшы һазырлашмаг вә хидмәтдә иштирак етмәк бизә һеч нәјин ағлымызы асанлыгла чашдырмасына јол вермәмәјә көмәк едир (14, 15-ҹи абзаслара бах)

14. Даим Аллаһа хидмәтдә олмаг бизи неҹә мүдафиә едир?

14 Тәҹрүбә ҝөстәрир ки, ојаг галмаг вә һеч нәјин ағлымызы чашдырмасына јол вермәмәк үчүн, илк нөвбәдә, Падшаһлыг һаггында хош хәбәри мүнтәзәм тәблиғ етмәк лазымдыр. Беләликлә, јығынҹағын Башы олан Иса Мәсиһ давамчыларына бүтүн милләтләрдән олан инсанлардан шаҝирд һазырламаг, онун тәлимләринә риајәт етмәји өјрәтмәк әмрини вермишди вә бу тапшырыг давамчыларыны мүдафиә едәҹәкди (Мат. 28:19, 20). Онун ҝөстәришинә ујғун давранмаг үчүн биз тәблиғ ишиндә ҹанла-башла иштирак етмәлијик. Һеч Салоникидәки гардашларын тәблиғ вә тәлим ишинә башдансовду јанашдыгларыны, бир борҹ кими, ҹандәрди јеринә јетирдикләрини тәсәввүр едә биләрсинизми? Ҝөрүн Павел онлара нә дејир:  «Мүгәддәс руһун аловуну сөндүрмәјин. Пејғәмбәрлик сөзләринә етинасыз јанашмајын» (1 Салон. 5:19, 20). Өјрәндијимиз вә башгалары илә бөлүшдүјүмүз пејғәмбәрликләр, сөзүн әсил мәнасында, мөһтәшәмдир!

15. Аиләви ибадәт заманы һансы фајдалы фикирләри мүзакирә етмәк олар?

15 Биз аилә үзвләримизә хидмәтдә сәриштәли олмаға көмәк етмәк истәјирик. Бунун үчүн бир чох баҹы-гардашлар аиләви ибадәтләринин бир һиссәсини хидмәтә һазырлашмаға сәрф едирләр. Ола билсин, сиз аилә үзвләринизлә мараглананлара тәкрар башчәкмә етмәјин үсулларыны арашдыраҹагсыныз. Мәсәлән, нөвбәти дәфә баш чәкәндә нә демәк олар? Һансы мөвзулар инсанларын марағыны артыра биләр? Баш чәкмәк үчүн ән мүнасиб вахт һансыдыр? Чохлары аиләви ибадәт заманы јығынҹаг ҝөрүшләринә һазырлашмаға да бир гәдәр вахт ајырырлар. Бәс сиз ҝөрүшләрдә шәрһ вермәк үчүн даһа чох шеј едә биләрсиниз? Ҝөрүшләрдә шәрһ вермәк иманынызы мөһкәмләндирәҹәк вә ағлынызын асанлыгла чашдырылмамасы үчүн сизә көмәк едәҹәк (Мәз. 35:18). Бәли, аиләви ибадәт ујдурма фикирләрдән вә шүбһәләрдән мүдафиә едир.

16. Мәсһ олунмушларын зеһинләрини горумалары үчүн һансы стимуллары вар?

16 Илләр әрзиндә биз Јеһованын хејир-дуасы сајәсиндә Мүгәддәс Китаб пејғәмбәрликләрини даһа дәриндән баша дүшмүшүк. Бу, бизи гаршыда даһа мөһтәшәм мүкафат ҝөзләдијинә әмин едир. Мәсәлән, мәсһ олунмушларын ҝөјдә Мәсиһә говушмаг үмиди вар. Бу, онларын зеһинләрини горумалары үчүн неҹә дә бөјүк стимулдур! Павелин салоникилиләрә јаздығы нөвбәти сөзләри әминликлә онлара аид едә биләрик: «Јеһованын севимлиләри, әзиз гардашлар, биз сиздән өтрү Аллаһа даима шүкүр етмәји өзүмүзә борҹ билирик, ахы Аллаһ сизи әзәлдән сечди ки, мүгәддәс руһла пакланмағыныз вә һәгигәтә олан инамыныз сајәсиндә сиз хиласа јетишәсиниз» (2 Салон. 2:13).

17. 2 Салоникилиләрә 3:1—5 ајәләриндәки сөзләр сизи неҹә руһландырыр?

17 Һәмчинин јер үзүндә әбәди јашамаг үмиди оланлар да јол вермәмәлидирләр ки, нәсә онларын ағлыны чашдырсын. Әҝәр сизин дә јерүзү үмидиниз варса, онда Павелин Салоникидәки мәсһ олунмушлара јаздығы руһландырыҹы сөзләри үрәкдән гәбул един. (2 Салоникилиләрә 3:1—5 ајәләрини оху.) Һәр биримиз бу мәһәббәтли сөзләри гијмәтләндирмәлијик. Бәли, салоникилиләрә јазылан мәктублар ујдурма вә ја шүбһәли фикирләр барәдә ваҹиб хәбәрдарлыглар верир. Сонун јахынлашдығы бир вахтда јашадыглары үчүн мәсиһчиләр бу хәбәрдарлыглары чох гијмәтләндирирләр.

^ абз. 6 Һәвариләрин ишләри 20:29, 30 ајәләриндә Павел гејд етмишди ки, мәсиһчи јығынҹагларынын ичиндән «адамлар пејда олаҹаг вә шаҝирдләри ардынҹа апармаг үчүн һәгигәти тәһриф едәҹәкләр». Тарих ҝөстәрир ки, вахт кечдикҹә јығынҹагларда тәбәгәләрә бөлүнмә баш вермишди. Ерамызын үчүнҹү әсриндән башлајараг «ганунсузлуг адамы» бир груп кими Христиан дүнјасынын руһаниләринин симасында пејда олду. («Ҝөзәтчи гүлләси»нин 1990-ҹы ил 1 феврал сајынын 10—14 сәһифәләринә (рус.) бахын.)