Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси (тәлим нәшри)  |  нојабр 2013

 АРХИВИМИЗДӘН

«Тысбаға кими, “гынымы” һәмишә өзүмлә дашыјырдым»

«Тысбаға кими, “гынымы” һәмишә өзүмлә дашыјырдым»

1929-ҸУ ИЛИН август—сентјабр ајларында кечирилән доггузҝүнлүк шаһидлик кампанијасы әрзиндә 10 000-дән чох тәблиғчи гасырға кими бүтүн Бирләшмиш Штатлары долашмышды. Онлар инсанлара ики јүз әлли мин китаб вә буклет пајламышдылар. Падшаһлығын мүждәчиләриндән тәхминән мин нәфәри китабпајлајанлар (пионерләр) иди. Бу неҹә дә бөјүк артым иди! «Бүллетен»дә * дејилирди ки, 1927-ҹи илдән 1929-ҹу илә кими пионерләрин сајынын үчгат артмасы «олдугҹа һејрәтамиздир».

1929-ҹу илин сонларындан малијјә бөһраны баш галдырды. Гара чәршәнбә ахшамы — 1929-ҹу ил октјабрын 29-у Нју-Јорк фонд биржасында гијмәтләрин дүшмәси дүнја игтисадијјатыны бөјүк бөһрана салды. Минләрлә банк ифласа уғрады. Фермалар фәалијјәтини дајандырды. Нәһәнҝ фабрикләр гапыларыны бағлады. Милјонларла инсан ишини итирди. 1933-ҹү илдә АБШ-да һәр ҝүн 1000-ә јахын адамын еви мүсадирә едилирди.

Бу бөһран заманы таммүддәтли тәблиғчиләр неҹә фәалијјәт ҝөстәрирдиләр? Белә вәзијјәтдә фургон евләр көмәк едирди. Нә кирајә, нә дә верҝи өдәмәк лазым ҝәлмәјән фургон евләр бир чох пионерләрә ҹүзи мәбләғлә хидмәтләрини давам етдирмәјә имкан верирди *. Конгрес вахтлары фургон евләр пулсуз отел кими хидмәт едирди. 1934-ҹү илин «Бүллетен»индә су системи, газ пилтәси, ачылыб-јығылан чарпајысы вә истилик изолјасијасы олан јығҹам вә раһат евин лајиһәси тәгдим едилмишди.

Бүтүн дүнјада баҹарыглы мүждәчиләр өзләринә фургон евләр дүзәлдирдиләр. Виктор Блакуел хатырлајыр: «Нуһ пејғәмбәрин ҝәми тикмәк тәҹрүбәси олмадығы кими, мәним дә фургон ев тикмәк барәдә нә тәҹрүбәм варды, нә дә тәсәввүрүм». Амма о, буну баҹарды.

Авери вә Ловинја Бристо ҹүтлүјүнүн фургон еви вар иди. Авери демишди: «Тысбаға кими, “гынымы” һәмишә өзүмлә дашыјырдым». Бристолар аиләси Һарви вә Анна Конро илә бирҝә пионер кими хидмәт едирдиләр. Конро аиләсинин тол (гатранлы картон) өртүклү фургон евләри вар иди. Онлар һәр дәфә өз евләрини һараса дашыјанда бу картонун бир һиссәси гопуб дүшүрдү. Авери һәмин фургон барәдә демишди: «Һеч ким өмрүндә белә вәзијјәтдә фургон ҝөрмәјиб». Бунунла белә, о, Конро ҹүтлүјүнү вә онларын ики оғлуну «дүнјанын ән хошбәхт аиләси» адландырмышды. Һарви Конро исә јазмышды: «Биз һеч нәдән корлуг чәкмәмишик, Јеһоваја хидмәтдә вә Онун мәһәббәт долу гајғысы алтында өзүмүзү тамамилә тәһлүкәсизликдә һисс етмишик». Даһа сонра Конро аиләсинин дөрдү дә Ҝилеад Мәктәбини кечди вә хүсуси тәјинатлы мүждәчи кими Перуја тәјин олунду.

Батинолар аиләси дә пионер кими хидмәт едирди. Жүсто вә Винченса ушаглары олаҹағыны биләндә 1929-ҹу илин «Форд А» маркалы јүк машыныны әввәлләр јашадыглары чадырла мүгајисәдә «јахшы отелә бәнзәјән» фургонлу евә чевирдиләр. Балаҹа гызлары илә бирликдә  онлар севдикләри тәјинатларыны — Бирләшмиш Штатларда јашајан италјанлара тәблиғ ишини давам етдирдиләр.

Хош хәбәрә чохлары гулаг асырды, анҹаг ҹамаат касыб вә ишсиз олдуғундан Мүгәддәс Китаб әдәбијјатлары үчүн надир һалларда пул ианә едирди. Анҹаг ҝөтүрдүкләри әдәбијјатларын әвәзиндә мүхтәлиф әшјалар верирдиләр. Бир дәфә ики пионер баҹы мараглананларын онлара вердији 64 нөв әшјанын сијаһысыны тутмушду. Сијаһы «кәнд мағазасындакы әшјаларын сијаһысына охшајырды».

Фред Андерсон китабларымызы охумаг истәјән бир фермерлә растлашмышды. Фермер китабларын әвәзиндә анасына мәхсус олмуш ејнәји тәклиф етмишди. Диҝәр бир фермер дә әдәбијјатларымыза мараг ҝөстәрмиш, анҹаг охумаг үчүн ејнәјинин олмадығыны демишди. Лакин о, гоншусунун вердији ејнәклә јахшы охуја билмиш, китаблара вә ејнәјә ҝөрә мәмнунијјәтлә ианә етмишди.

Һерберт Абботт өз машынында сөкүлүб-јығылан тојуг һини ҝәздирирди. Мараглананлар үч-дөрд тојуг вердикдән сонра бу тојуглары апарыб базарда сатыр вә һәмин пулла машынынын чәнини долдурурду. О јазмышды: «Елә олурду ки, ҹибимиздә бир гәпик дә пулумуз галмырды. Анҹаг бунларын бизи дајандырмасына јол вермирдик. Машынын чәниндә јанаҹаг оланда Јеһованын әтәјиндән јапышыб тәблиғә јолланырдыг».

Јеһоваја ҝүвәнмәк вә мөһкәм гәтијјәт Онун халгына һәмин чәтин илләрдә таб ҝәтирмәјә көмәк етди. Бир дәфә туфан заманы Максвелл вә Емми Луис фургон евләриндән гачар-гачмаз ағаҹын фургонларыны ики јерә бөлдүјүнү ҝөрдүләр. Максвелл јазмышды: «Бунлар бизә манеә дејилди, бизим үчүн ади бир һал иди вә тәслим олмағы ағлымыздан белә кечирмирдик. Ҝөрмәли олдуғумуз чох иш вар иди вә биз буна гәтијјәтли идик». Ҹәсарәтли олмағын вә севән достларын көмәји сајәсиндә Максвелл вә Емми фургон евләрини бәрпа етдиләр.

Индики чәтин зәманәдә дә Јеһованын милјонларла Шаһиди фәдакарлыг руһу тәзаһүр етдирир. Һәр шејдән әлавә, һәмин пионерләр кими, биз дә тәблиғ фәалијјәтимизи Јеһова ишин битдијини дејәнә гәдәр давам етдирмәјә гәтијјәтлијик.

^ абз. 3 Һал-һазырда «Бизим Падшаһлыг Хидмәтимиз» адланыр.

^ абз. 5 Һәмин вахтлар әксәр пионерләр һеч јердә ишләмирдиләр. Онлара мәһдуд сајда Мүгәддәс Китаба әсасланан нәшрләр верилирди вә онлар пајладыглары әдәбијјатлардан алдыглары ианәләри садә һәјатлары үчүн истифадә едирдиләр.