Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси (тәлим нәшри)  |  нојабр 2013

Јеһованын чобанларына итаәт един

Јеһованын чобанларына итаәт един

«Сизә рәһбәрлик едәнләрә итаәт един вә табе олун, ахы онлар... ҝеҹә-ҝүндүз сизин рифаһынызы дүшүнүрләр» (ИБР. 13:17).

1, 2. Јеһованын Өзүнү чобанла мүгајисә етмәси нә үчүн әһәмијјәт кәсб едир?

ЈЕҺОВА Өзүнү чобанла мүгајисә едир (Јез. 34:11—14). Бу, бөјүк әһәмијјәт кәсб едир, чүнки бизә Јеһованын неҹә Аллаһ олдуғуну анламаға көмәк едир. Адәтән, гајғыкеш чобан там мәсулијјәтлә чалышыр ки, сүрүсүнүн тәһлүкәсизлијини тәмин етсин. О, өз сүрүсүнү отарыр вә сулар кәнарында ҝәздирир (Мәз. 23:1, 2); ҝеҹә-ҝүндүз онларын кешијини чәкир (Лука 2:8); онлары јыртыҹы һејванлардан горујур (1 Шам. 17:34, 35); гузуларынын гејдинә галыр (Јешаја 40:11); итәни ахтарыр вә јаралы оланын гајғысына галыр (Јез. 34:16).

2 Гәдимдә Јеһованын халгы, әсас етибарилә, чобанлыгла вә әкин-бичинлә мәшғул олдугларындан онлар Јеһова Аллаһын Өзүнү нәјә ҝөрә гајғыкеш чобана бәнзәтдијини дәрһал баша дүшүрдүләр. Онлар билирдиләр ки, гојун-гузунун артыб чохалмасы үчүн сүрүјә гајғы вә диггәт ҝөстәрмәк лазымдыр. Руһани мәнада инсанларла да вәзијјәт беләдир (Марк 6:34). Јахшы руһани гајғы вә рәһбәрлик олмајанда халг әзијјәт чәкир. «Чобаны олмајан сүрү» сәпәләндији кими, онлар зәрәр чәкир вә јолуну азыр (1 Пад. 22:17). Лакин Јеһова севә-севә Өз халгынын еһтијаҹларыны өдәјир.

3. Бу мәгаләдә нәји арашдыраҹағыг?

3 Мүасир дөврдә дә Јеһова, бир чобан кими, Өз сүрүсүнүн, јәни халгынын гајғысына галыр. Ҝәлин ҝөрәк О, бу ҝүн Өз сүрүсүнә неҹә рәһбәрлик едир вә гајғы ҝөстәрир. Биз һәмчинин Јеһованын ҝөстәрдији мәһәббәтә сүрүнүн неҹә һај вермәли олдуғуну арашдыраҹағыг.

ХЕЈИРХАҺ ЧОБАН ЧОБАНЛАР ТӘЈИН ЕДИР

4. Иса Јеһованын сүрүсүнүн гејдинә неҹә галыр?

4 Јеһова Исаны мәсиһчи јығынҹағынын Башы тәјин  едиб (Ефес. 1:22, 23). «Хејирхаһ чобан» олан Иса Атасынын марагларыны, нијјәтләрини вә кејфијјәтләрини әкс етдирир. Иса өз «гојунлары уғрунда ҹаныны белә [әсирҝәмәди]» (Јәһ. 10:11, 15). Мәсиһин фидјә гурбанлығы бүтүн бәшәријјәт үчүн әсил хејир-дуадыр (Мат. 20:28). Бу сәбәбдән, Јеһова истәјир ки, «она [Исаја] иман едәнләрин һеч бири мәһв олмасын, һамысы әбәди јашасын» (Јәһ. 3:16).

5, 6. а) Сүрүсүнүн гејдинә галмаг үчүн Иса кимләри тәјин едиб вә бундан фајда әлдә етмәк үчүн биздән нә тәләб олунур? б) Јығынҹаг ағсаггалларына итаәт етмәк үчүн ән башлыҹа сәбәб һансыдыр?

5 Сүрү Хејирхаһ Чобан олан Иса Мәсиһә неҹә һај верир? Иса демишди: «Мәним гојунларым сәсимә гулаг асырлар, мән онлары таныјырам вә онлар мәним ардымҹа ҝәлирләр» (Јәһ. 10:27). Хејирхаһ Чобанын сәсинә гулаг асмаг һәр шејдә онун ҝөстәришләринә әмәл етмәк демәкдир. Бу, өзүнә онун тәјин етдији руһани чобанларла әмәкдашлыг етмәји дахил едир. Иса демишди ки, һәвариләри вә шаҝирдләри онун башладығы иши давам етдирәҹәкләр. Онлар Исанын гузуларыны өјрәтмәли вә бәсләмәли идиләр (Мат. 28:20; Јәһја 21:15—17 ајәләрини оху). Иса билирди ки, хош хәбәр јајылдыгҹа вә шаҝирдләрин сајы артдыгҹа мәсиһчи јығынҹагларында јеткин чобанлара еһтијаҹ јаранаҹаг (Ефес. 4:11, 12).

6 Биринҹи әсрдә Ефесдәки јығынҹағын нәзарәтчиләринә мүраҹиәт едәркән һәвари Павел вурғуламышды ки, мүгәддәс руһ онлары «Аллаһын... јығынҹағыны [отармаг]» үчүн тәјин едиб (Һәв. иш. 20:28). Бу, индики мәсиһчи нәзарәтчиләрә дә аиддир, чүнки онлар да мүгәддәс руһун тәсири алтында јазылмыш Мүгәддәс Јазыларын тәләбләринә әсасән тәјин олунурлар. Демәли, мәсиһчи нәзарәтчиләрә итаәт етмәклә биз ики ән бөјүк Чобана, Јеһоваја вә Исаја һөрмәт етдијимизи ҝөстәрмиш олуруг (Лука 10:16). Шүбһәсиз, бу, бизи ағсаггаллара табе олмаға тәшвиг едән ән башлыҹа сәбәб олмалыдыр. Амма белә давранмаға әсас верән диҝәр сәбәбләримиз дә вар.

7. Ағсаггаллар сизә Јеһова илә сых мүнасибәтләри горумагда неҹә көмәк едирләр?

7 Ағсаггаллар һәмиманлыларыны руһландыраркән вә мәсләһәт верәркән ја бирбаша Мүгәддәс Китаба, ја да орадакы принсипләрә әсасланырлар. Онларын рәһбәрлик верәркән мәгсәдләри баҹы-гардашлара неҹә јашамалы олдугларыны диктә етмәк дејил (2 Кор. 1:24). Әксинә, онларын Мүгәддәс Јазылара әсасән вердији рәһбәрлик һәмиманлыларына дүзҝүн гәрарлар вермәјә, јығынҹагда сүлһү вә бирлији горумаға көмәк едир (1 Кор. 14:33, 40). Ағсаггалларын јығынҹаг үзвләринин һәр биринин рифаһыны дүшүнмәси сүрүнүн Јеһова илә сых мүнасибәтләрини горумасына көмәк етмәк истәдикләрини ҝөстәрир. Буна ҝөрә дә онлар баҹынын вә ја гардашын «сәһв бир иш» ҝөрмәк үзрә олдуғуну вә ја артыг ҝөрдүјүнү биләндә дәрһал көмәјә чатырлар (Галат. 6:1, 2; Јәһуда 22). Мәҝәр «рәһбәрлик едәнләрә итаәт [етмәк]» үчүн бунлар әсаслы сәбәбләр дејилми? (Ибраниләрә 13:17 ајәсини оху.)

8. Ағсаггаллар Аллаһын сүрүсүнү неҹә мүдафиә едирләр?

8 Руһани чобан олан һәвари Павел Колосдакы гардашлара јазмышды: «Диггәтли олун ки, һеч кәс сизи бу дүнјанын принсипләринә, инсан еһкамларына әсасланан фәлсәфә илә, пуч вә јанлыш фикирләр васитәсилә овламасын. Бунлар Мәсиһдән дејил» (Колос. 2:8). Бу хәбәрдарлыг бизә ағсаггалларын Мүгәддәс Јазылара әсасланараг вердији мәсләһәтләрә диггәт јетирмәјин диҝәр ваҹиб сәбәбини ҝөстәрир.  Онлар баҹы-гардашлары иманларыны сарсыдаҹаг кәсләрдән горумагла сүрүнү мүдафиә едирләр. Һәвари Петер «зәифләри јолдан [чыхармаға]» чалышан «сахта пејғәмбәрләр»дән вә «сахта мүәллимләр»дән чәкинмәјә чағырырды (2 Пет. 2:1, 14). Бу ҝүн дә ағсаггаллар зәрурәт јаранан кими бу ҹүр хәбәрдарлыглар етмәлидирләр. Бу јеткин мәсиһчи кишиләрин һәјат тәҹрүбәләри вар. Бундан әлавә, онлар тәјин олунмамышдан габаг Мүгәддәс Јазылары јахшы баша дүшдүкләрини вә сағлам тәлим вермәкдә сәриштәли олдугларыны ҝөстәрирләр (1 Тим. 3:2; Тит. 1:9). Онлар јеткин, таразлы олмалары вә Мүгәддәс Китабын вердији һикмәтә јијәләнмәләри сајәсиндә сүрүнү мәһарәтлә идарә едә билирләр.

ХЕЈИРХАҺ ЧОБАН СҮРҮСҮНҮ БӘСЛӘЈИР ВӘ ГОРУЈУР

9. Бу ҝүн Иса мәсиһчи јығынҹагларыны һансы үсулла идарә едир вә бәсләјир?

9 Јеһова Өз тәшкилаты васитәсилә бүтүн дүнјадакы баҹы-гардашлар үчүн бол-бол руһани гида тәгдим едир. Әдәбијјатларымыз васитәсилә Мүгәддәс Јазылара әсасланан чохлу мәсләһәтләр алырыг. Бундан әлавә, һәрдән тәшкилат бирбаша јығынҹаг ағсаггалларына ја мәктублар, ја да сәјјар нәзарәтчиләрин ҝөстәришләри васитәсилә рәһбәрлик тәгдим едир. Бу үсулларла сүрүјә ајдын рәһбәрлик верилир.

10. Сүрүдән узаглашанларла бағлы руһани чобанларын үзәринә һансы мәсулијјәт дүшүр?

10 Нәзарәтчиләр јығынҹаг үзвләрини,  хүсусилә дә өзләринә зәрәр вурмуш, јахуд руһани ҹәһәтдән хәстәләнмиш кәсләри горумаг, сағалтмаг вә гајғыларына галмаг мәсулијјәти дашыјырлар. (Јагуб 5:14, 15 ајәләрини оху.) Бу инсанлардан бәзиләри сүрүдән узаглаша вә мәсиһчи фәалијјәтини дајандыра биләр. Бу заман гајғыкеш ағсаггал әлиндән ҝәләни едәрәк сүрүнүн итмиш һәр бир үзвүнү тапыб ону јенидән ағыла, јәни јығынҹаға гајытмаға тәшвиг етмәјәҹәк? Әлбәттә, едәҹәк! Иса изаһ едир: «Мәним сәмави Атам бу кичикләрдән бирҹәсинин белә мәһв олмасыны истәмир» (Мат. 18:12—14).

АҒСАГГАЛЛАРЫН СӘҺВЛӘРИНӘ НЕҸӘ ЈАНАШМАЛЫЈЫГ?

11. Нә үчүн бәзиләринә ағсаггалларын рәһбәрлијинә табе олмаг чәтин ҝәлә биләр?

11 Јеһова да, Иса да камил Чобандыр. Онларын јығынҹагларын гајғысына галмаг үчүн етибар етдикләри чобанлар исә белә дејил. Бу факт киминсә ағсаггалын рәһбәрлијинә табе олмасыны чәтинләшдирә биләр. Бу ҹүр инсанлар дүшүнә биләрләр: «Онлар да, бизим кими, гејри-камил инсанлардыр. Биз нә үчүн онларын мәсләһәтинә гулаг асмалыјыг?» Дүздүр, ағсаггаллар гејри-камилдирләр. Лакин онларын сәһвләринә вә зәифликләринә дүзҝүн јанашмалыјыг.

12, 13. а) Јеһованын сәлаһијјәт вердији кәсләр барәдә нә дејә биләрик? б) Нә үчүн сәлаһијјәтли шәхсләрин сәһвләри Мүгәддәс Китабда јазылыб?

12 Јеһованын кечмишдә Өз халгыны идарә етмәк үчүн истифадә етдији шәхсләрин сәһвләри Мүгәддәс Јазыларда ачыгҹа ҝөстәрилиб. Мәсәлән, Давуд Исраилин падшаһы вә рәһбәри кими мәсһ едилмишди. Амма о, һиссләрини ҹиловлаја билмәјиб зинакар вә гатил олду (2 Шам. 12:7—9). Һәмчинин ҝөтүрәк һәвари Петери. Биринҹи әсрдә мәсиһчи јығынҹағында она бөјүк мәсулијјәтләр етибар едилсә дә, о, ҹидди сәһвләрә јол вермишди (Мат. 16:18, 19; Јәһ. 13:38; 18:27; Галат. 2:11—14). Исаны чыхмаг шәрти илә, Адәм вә Һәввадан сонра һеч бир инсан камил олмајыб.

13 Бәс Јеһова сәлаһијјәт вердији инсанларын сәһвләрини Мүгәддәс Китабда нә үчүн јаздырыб? Сәбәбләрдән бири одур ки, бунунла Аллаһ Өз халгыны идарә етмәк үчүн гејри-камил инсанлардан истифадә едә биләҹәјини ҝөстәрир. Әслиндә, Аллаһ һәмишә белә едиб. Беләликлә, биз бу ҝүн рәһбәрлик етмәк үчүн тәјин олунан кәсләрин гејри-камиллијини онлара гаршы дејинмәк вә ја онларын рәһбәрлијини рәдд етмәк үчүн әлимиздә бајраг кими тутмамалыјыг. Јеһова биздән бу гардашлара һөрмәт вә итаәт етмәји ҝөзләјир. (Чыхыш 16:2, 8 ајәләрини оху.)

14, 15. Јеһова кечмишдә Өз халгы илә неҹә әлагә јарадырды вә биз бундан нә өјрәнирик?

14 Бу ҝүн үзәримиздә рәһбәрлик едән кәсләрә итаәт етмәк ваҹибдир. Кечмишдә халгы чәтин вәзијјәтләрлә үзләшәркән Јеһованын онларла неҹә әлагә јаратдығы үзәриндә дүшүнүн. Исраил халгы гәдим Мисирдән чыханда Аллаһ ҝөстәришләрини Муса вә Һарун васитәсилә вермишди. Онунҹу бәладан сағ чыхмаг үчүн исраиллиләр хүсуси јемәк һазырламагла вә кәсилмиш гузунун ганындан ҝөтүрүб евин гапысынын һәр ики јан тахтасына вә үст дирәјинә сүртмәклә бағлы ҝөстәришләрә итаәт етмәли идиләр. Бу ҝөстәриши Аллаһ онлара ҝөјләрдән сәсләнәрәк демәмишди. Онлар буну Мусадан дәгиг ҝөстәришләр алмыш Исраил ағсаггалларындан ешитмишдиләр (Чых. 12:1—7, 21—23, 29). Һәмин шәраитдә Муса вә ағсаггаллар Јеһованын Өз халгы үчүн вердији ҝөстәришләри чатдыран елчиләр кими һәрәкәт едирдиләр. Бу ҝүн мәсиһчи ағсаггаллар да ејни иши ҝөрүрләр.

 15 Ола билсин, сиз Јеһованын хиласедиҹи ҝөстәришләри инсан вә мәләк васитәсилә вердијинә даир чохлу Мүгәддәс Китаб һадисәләрини хатырлајырсыныз. Бу һадисәләрин һәр бириндә Аллаһ кимәсә сәлаһијјәт вермәји мүнасиб билиб. Белә ки, елчиләр Онун адындан данышараг халга тәһлүкәдән гачмаг үчүн нә етмәли олдугларыны демишләр. Сизҹә, Јеһова Һар-Маҝедонда буна бәнзәр бир шеј едә билмәз? Тәбии ки, бу ҝүн Јеһованы вә Онун тәшкилатыны тәмсил етмәк сәлаһијјәти верилмиш һәр бир ағсаггал өз сәлаһијјәтиндән суи-истифадә етмәмәк үчүн олдугҹа еһтијатлы олмалыдыр.

БИР СҮРҮ, БИР ЧОБАН

16. Биз һансы сәсә гулаг асмалыјыг?

16 Јеһованын халгы бир чобанын, Иса Мәсиһин рәһбәрлији алтында бир сүрүнү тәшкил едир (Јәһ. 10:16). Иса билдирди ки, «дөврүн јекунуна кими һәмишә» шаҝирдләри илә олаҹаг (Мат. 28:20). Инди о, сәмави Падшаһ кими, Шејтан дүнјасы үзәринә ҝәләҹәк һөкмлә бағлы бүтүн ишләри там идарә едир. Аллаһын сүрүсүнүн дахилиндә бирлији вә тәһлүкәсизлији горумаг үчүн ҝедәҹәјимиз јолу бизә дејән сәсә гулаг асмалыјыг. Бу сәсә Аллаһын мүгәддәс руһунун Мүгәддәс Китаб васитәсилә чатдырдыглары, еләҹә дә Јеһованын вә Исанын чобанлар васитәсилә дедикләри аиддир. (Јешаја 30:21; Вәһј 3:22 ајәләрини оху.)

17, 18. а) Сүрү һансы тәһлүкә илә үз-үзәдир, амма биз нәјә әмин ола биләрик? б) Нөвбәти мәгаләдә нә мүзакирә олунаҹаг?

17 Шејтан һаггында дејилир ки, о, «нәрилдәјән шир кими ҝәзиб удмаға адам» ахтарыр (1 Пет. 5:8). О, аҹ јыртыҹы кими, сүрүнү пусур, еһтијатсыз вә јолуну азмыш кәсләрин үстүнә шығымаг үчүн фүрсәт ахтарыр. Буна ҝөрә дә биз сүрү илә вәһдәтдә олмалы вә «[ҹанымызы] горујан чобанын вә нәзарәтчинин» јанындан ајрылмамалыјыг (1 Пет. 2:25). Бөјүк мүсибәтдән сағ чыхаҹаг инсанлар һагда Вәһј 7:17 ајәсиндә дејилир: «Гузу [Иса] онлары отараҹаг вә һәјат сују булагларына апараҹаг. Аллаһ онларын ҝөзләриндән бүтүн јашлары силәҹәк». Һеч бундан да ҝөзәл вәд ола биләр?!

18 Руһани чобанлар олан мәсиһчи ағсаггалларын ваҹиб ролуну арашдырдыгдан сонра ҝәлин өзүмүздән сорушаг: «Тәјин олунмуш бу кишиләр неҹә әмин ола биләрләр ки, онлар Исанын сүрүсү илә дүзҝүн рәфтар едирләр?» Ҹаваб нөвбәти мәгаләдә арашдырылаҹаг.