Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси (тәлим нәшри)  |  нојабр 2013

Чобанлар, Бөјүк Чобаны тәглид един

Чобанлар, Бөјүк Чобаны тәглид един

«Мәсиһ... сизин уғрунузда әзаб чәкди вә сизә нүмунә гојду ки, онун изи илә ҝедәсиниз» (1 ПЕТ. 2:21)..

1, 2. а) Сүрүјә јахшы гајғы ҝөстәрмәјин фајдалары нәдир? б) Исанын ҝүнләриндә әксәр инсанлар нә үчүн чобансыз гојун кими иди?

СҮРҮНҮН сағлам олмасы үчүн чобан ҹанла-башла она гуллуг етмәлидир. Гојунчулугла бағлы бир китаба әсасән, чобан сүрүнү садәҹә отаранда вә она башга һеч бир гајғы ҝөстәрмәјәндә гојунлар бир чох хәстәликләрә тутулур вә бир нечә илә јарарсыз вәзијјәтә дүшүрләр. Лакин сүрүнүн әмәлли-башлы гајғысына галынса, онда гојунлар сағлам олаҹаг.

2 Чобанлар онлара етибар едилән Аллаһын сүрүсүнүн һәр бир үзвүнә диггәт вә гајғы ҝөстәрәндә бу, јығынҹағын руһани сағламлығына тәсир едир. Јәгин, јадыныздадыр, Иса ҹамаатын һалына аҹыјырды, чүнки онлар «чобансыз гојунлар кими јазыг вә пәракәндә һалда идиләр» (Мат. 9:36). Нәјә ҝөрә онлар бу ҹүр аҹынаҹаглы вәзијјәтдә идиләр? Чүнки халга Аллаһын Ганунуну өјрәтмәли олан кәсләр кобуд, тәләбкар вә ријакар идиләр. Исраилин дин рәһбәрләри сүрүнүн үзвләринә көмәк етмәк вә тәлим вермәк әвәзинә, онларын чијнинә «ағыр јүкләр» гојурдулар (Мат. 23:4).

3. Јығынҹаг ағсаггаллары өзләринин руһани чобан вәзифәләрини иҹра едәркән нәји јадда сахламалыдырлар?

3 Мүасир дөврдә мәсиһчи чобанларын — тәјин олунмуш ағсаггалларын үзәриндә ҹидди мәсулијјәт вар. Онларын гајғысына галдыглары сүрү Јеһоваја вә Исаја мәхсусдур. «Хејирхаһ [чобан]» олан Иса гојунларыны о гәдәр чох севир ки, онларын уғрунда һәјатыны көнүллү олараг гурбан вериб. О, сүрүнү «гијмәтли ганы» илә «баһа гијмәтә [алыб]» (Јәһ. 10:11; 1 Кор. 6:20; 1 Пет. 1:18, 19). Ағсаггаллар һәмишә јадда сахламалыдырлар ки, онлар «гојунларын бөјүк чобаны» — Аллаһын севимли Оғлу Иса Мәсиһин  нәзарәти алтында чобанлыг едирләр (Ибр. 13:20).

4. Бу мәгаләдә нә арашдырылаҹаг?

4 Бәс онда мәсиһчи чобанлар сүрү илә неҹә рәфтар етмәлидирләр? Јығынҹаг үзвләри онлара «рәһбәрлик едәнләрә итаәт [етмәјә]» тәшвиг олунурлар. Мәсиһчи ағсаггаллардан исә «Аллаһын әманәти үзәриндә ағалыг [етмәкдән]» гачынмаг ҝөзләнилир (Ибр. 13:17; 1 Петер 5:2, 3 ајәләрини оху). Бәс онда тәјин едилмиш ағсаггаллар сүрүјә ағалыг етмәдән неҹә рәһбәрлик едә биләрләр? Башга сөзлә, ағсаггаллар Аллаһын онлара вердији сәлаһијјәти ашмадан сүрүнүн гајғысына неҹә гала биләр?

ОНЛАРЫ «СИНӘСИНДӘ ҜӘЗДИРӘҸӘК»

5. Јешаја 40:11 ајәсиндәки сөзләрдән Јеһова һагда нә өјрәнирик?

5 Јешаја пејғәмбәр Јеһова һаггында демишди: «О Өз сүрүсүнү чобан кими отараҹаг, гузулары гуҹағына алаҹаг, синәсиндә ҝәздирәҹәк, сағмал һејванларын гајғысыны чәкиб отараҹаг» (Јешаја 40:11). Бу сөзләрдән ҝөрүрүк ки, Јеһова јығынҹағын зәиф вә һәссас үзвләринин гајғысына галыр. Сүрүсүндәки һәр гојунун еһтијаҹларыны сезән вә һәр заман онларын гејдинә галмаға һазыр олан чобан кими, Јеһова јығынҹагдакыларын тәләбатларыны билир вә севә-севә онларын гејдинә галыр. Лазым ҝәләндә чобан тәзә доғулмуш гузуну гуҹағында ҝәздирдији кими, «мәрһәмәтли Ата» олан Јеһова да мәшәггәтли анларымызда бизә көмәк едәҹәк. Чәтин сынагларда вә хүсуси гајғыја еһтијаҹымыз олан заман бизә тәсәлли верәҹәк (2 Кор. 1:3, 4).

6. Руһани чобанлар олан ағсаггаллар Јеһованы неҹә тәглид едә биләрләр?

6 Сәмави Атамыз руһани чобанлар үчүн неҹә дә ҝөзәл нүмунәдир! Јеһова кими, онлар да сүрүнүн тәләбатларына гаршы диггәтҹил олмалыдырлар. Сүрүнүн һансы чәтинликләрлә үзләшдијини вә һансы вәзијјәтләрдә дәрһал һәрәкәтә кечмәли олдугларыны билән ағсаггаллар баҹы-гардашлары руһландыраҹаг вә онлара дәстәк олаҹаглар (Сүл. мәс. 27:23). Ајдын мәсәләдир ки, ағсаггалларын јығынҹаг үзвләри илә сых үнсијјәти олмалыдыр. Һәр кәсин шәхси һәјаты олдуғуна һөрмәт етмәклә јанашы, онлар јығынҹагда ҝөрдүкләринә вә ешитдикләринә диггәт јетирәҹәк вә «зәифләрә көмәк [етмәк]» үчүн вахт ајыраҹаглар (Һәв. иш. 20:35; 1 Салон. 4:11).

7. а) Језекелин вә Јеремјанын ҝүнләриндә Аллаһын сүрүсү илә неҹә рәфтар едилирди? б) Јеһованын сәдагәтсиз чобанлара чыхардығы һөкмдән нә өјрәнирик?

7 Аллаһын мүһакимә етдији чобанларын әһвал-руһијјәләринә диггәт јетирәк. Језекелин вә Јеремјанын ҝүнләриндә Јеһова сүрүсүнүн гејдинә галмалы олан, амма буна лагејд јанашан кәсләри рәдд етди. Сүрүјә һеч ким ҝөз-гулаг олмајанда сүрү гарәт олунур вә пәрән-пәрән дүшүрдү. Һәмин чобанлар сүрүнү бәсләмәк әвәзинә, ону истисмар едир вә «өз-өзләрини [бәсләјирдиләр]» (Јез. 34:7—10; Јер. 23:1). Аллаһын бу чобанлара чыхардығы һөкм Христиан дүнјасынын лидерләринә дә чыхарылыб. Бу һәмчинин мәсиһчи ағсаггалларын Јеһованын сүрүсүнә мәһәббәтлә гајғы ҝөстәрмәли олдугларынын ваҹиблијини вурғулајыр.

«МӘН СИЗИН ҮЧҮН НҮМУНӘ ГОЈДУМ»

8. Јанлыш дүшүнҹә тәрзинә дүзәлиш вермәкдә Иса неҹә нүмунә гојуб?

8 Инсанлар гејри-камил олдугларындан Аллаһын сүрүсүндән оланларын бәзиләри Јеһованын тәләбләрини ҝеҹ дәрк едә биләрләр. Онлар Мүгәддәс Китаб принсипләринә әсасланмајан гәрарлар верә, јахуд јеткин олмадыгларыны  ҝөстәрән һәрәкәтләр едә биләрләр. Ағсаггаллар буна неҹә мүнасибәт ҝөстәрмәлидир? Онлар Исаны тәглид етмәлидирләр. Шаҝирдләри Падшаһлыгда кимин ән бөјүк олаҹағынын дәрдини чәкән заман Иса онларла сәбирлә давранырды. О, өзүндән чыхмыр, шаҝирдләрини өјрәтмәкдән вә тәвазөкарлыгла бағлы мәсләһәтләр вермәкдән јорулмурду (Лука 9:46—48; 22:24—27). Иса шаҝирдләринин ајагларыны јумагла мәсиһчи ағсаггалларын тәзаһүр етдирмәли олдуглары тәвазөкарлыға даир ваҹиб дәрс верди. (Јәһја 13:12—15 ајәләрини оху; 1 Пет. 2:21.)

9. Иса өз шаҝирдләринә һансы әһвал-руһијјәдә олмағы мәсләһәт ҝөрмүшдү?

9 Исанын руһани чобанларын ролу һагда фикирләри Јагуб вә Јәһјанын әһвал-руһијјәсиндән фәргләнирди. Бу ики һәвари Падшаһлыгда јүксәк мөвге тутмаг истәјирди. Анҹаг Иса онларын дүшүнҹә тәрзинә дүзәлиш едәрәк деди: «Сиз јахшы билирсиниз ки, халгларын һөкмдарлары онларын үзәриндә ағалыг едир вә рәһбәрләри онлара башчылыг едирләр. Амма сизин аранызда белә олмамалыдыр. Аранызда бөјүклүк етмәк истәјән гуллуғунузда дурмалыдыр» (Мат. 20:25, 26). Һәвариләр өз гардашлары үзәриндә «ағалыг [етмәк]» мејлиндән узаг дурмалы идиләр.

10. Иса ағсаггалларын сүрү илә неҹә рәфтар етмәсини истәјирди вә бу саһәдә Павел һансы нүмунәни гојуб?

10 Иса истәјирди ки, мәсиһчи ағсаггаллар сүрү илә онун даврандығы кими даврансынлар. Онлар өз һәмиманлылары үзәриндә ағалыг етмәк әвәзинә, ҹанла-башла онлара хидмәт етмәлидирләр. Һәвари Павел бу ҹүр тәвазөкарлыг ҝөстәрирди, бу сәбәбдән о, Ефес јығынҹағынын ағсаггалларына демишди: «Асија вилајәтинә ајаг басдығым ҝүндән бәри јанынызда неҹә јашадығымы јахшы билирсиниз. Рәббә бөјүк тәвазөкарлыгла... хидмәт етдим». Һәвари чох истәјирди ки, һәмин ағсаггаллар диҝәрләринә сәјлә вә тәвазөкарлыгла көмәк етсинләр. О демишди: «Мән сизә һәр шејдә ҝөстәрмишәм ки, сиз дә беләҹә зәһмәт чәкәрәк зәифләрә көмәк етмәлисиниз» (Һәв. иш. 20:18, 19, 35). Павел коринфлиләрә демишди ки, онларын иманы үзәриндә ағалыг етмир. О, онларын севинҹи үчүн онларла тәвазөкарлыгла әмәкдашлыг едирди (2 Кор. 1:24). Павел тәвазөкарлыг ҝөстәрмәкдә вә сәјлә чалышмагда буҝүнкү ағсаггаллара ҝөзәл нүмунә гојуб.

ЕТИМАДА ЛАЈИГ СӨЗӘ БАҒЛЫ ГАЛЫН

11, 12. Ағсаггал гәрар вермәкдә һәмиманлысына неҹә көмәк едә биләр?

11 Ағсаггал «тәлим верәркән Аллаһын етимада лајиг сөзүнә бағлы галмалыдыр» (Тит. 1:9). Амма о, буну «мүлајимҹәсинә» етмәлидир (Галат. 6:1). Һәмиманлыларына нәјисә тәзјиг алтында етдирмәк әвәзинә, јахшы чобан өзүнү онларын јеринә гојмаға чалышыр. Баҹы вә ја гардаш ваҹиб гәрар вермәјә чалышаркән ағсаггал онунла Мүгәддәс Китаб принсипләрини вә әдәбијјатларымызда бу мөвзу илә бағлы мәгаләләри мүзакирә едә биләр. О, һәмин адамы верәҹәји мүхтәлиф гәрарларын Јеһова илә мүнасибәтинә неҹә тәсир едәҹәји барәдә дүшүнмәјә тәшвиг едә биләр. Ағсаггал она хатырлада биләр ки, гәрар вермәздән әввәл рәһбәрлик үчүн Јеһоваја дуа етмәк олдугҹа ваҹибдир (Сүл. мәс. 3:5, 6). Һәмиманлысы илә бу кими мәсәләләри мүзакирә етдикдән сонра ағсаггал имкан верәҹәк ки, о, гәрарыны өзү версин (Ром. 14:1—4).

12 Мәсиһчи ағсаггаллар јалныз вә јалныз Мүгәддәс Јазылара әсасән рәһбәрлик верирләр. Буна ҝөрә дә онларын Мүгәддәс Китабы мәһарәтлә истифадә етмәләри вә сөзләрини она әсасландырмалары  ваҹибдир. Бунун сајәсиндә ағсаггаллар өз сәлаһијјәтләриндән суи-истифадә етмәјәҹәкләр. Ахы сүрү онлара мәхсус дејил вә јығынҹағын һәр бир үзвү вердији гәрара ҝөрә Јеһованын вә Исанын гаршысында ҹаваб верәҹәк (Галат. 6:5, 7, 8).

«СҮРҮЈӘ НҮМУНӘ ОЛУН»

13 Һәвари Петер јығынҹаг ағсаггалларына «Аллаһын әманәти үзәриндә ағалыг» етмәмәк нәсиһәтини верәндән сонра онлары «сүрүјә нүмунә [олмаға]» тәшвиг етмишди (1 Пет. 5:3). Бәс ағсаггаллар сүрүјә неҹә нүмунә ола биләрләр? Ҝәлин «нәзарәтчи вәзифәсинә ҹан атан»ларын ҹаваб вермәли олдуглары ики тәләби нәзәрдән кечирәк. Онлар «сағлам дүшүнҹәли» олмалы вә «[аиләләрини] јахшы идарә етмәли»дирләр. Әҝәр ағсаггалын аиләси варса, о, аиләсинә нүмунәви шәкилдә башчылыг етмәлидир, «ахы инсан өз аиләсини идарә едә билмирсә, Аллаһын јығынҹағынын гајғысына неҹә галаҹаг?» (1 Тим. 3:1, 2, 4, 5). Нәзарәтчи вәзифәсинә јарарлы олмаг үчүн гардаш Аллаһын принсипләрини ајдын баша дүшмәкдә вә онлары өз һәјатында тәтбиг етмәкдә сағламдүшүнҹәли олмалыдыр. Белә инсан таразлыдыр вә нәтиҹә чыхармаға тәләсмир. Ағсаггалларда бу ҹүр кејфијјәтләри ҝөрән јығынҹаг үзвләри онлара етибар едир.

Ағсаггаллар аилә үзвләринә хидмәтә һазырлашмаға көмәк едирләр (13-ҹү абзаса бах)

Нәзарәтчиләр тәблиғ ишиндә нүмунә гојурлар (14-ҹү абзаса бах)

13, 14. Ағсаггаллар һансы саһәләрдә сүрүјә нүмунә олмалыдырлар?

14 Тәблиғ хидмәтиндә рәһбәрлији үзәрләринә ҝөтүрмәклә дә нәзарәтчиләр һәмиманлыларына ҝөзәл нүмунә гојурлар. Бу саһәдә Иса нәзарәтчиләрә нүмунә гојуб. Падшаһлыг һаггында хош хәбәри тәблиғ етмәк Исанын јердәки фәалијјәтинин ваҹиб һиссәси иди. О, шаҝирдләринә бу иши неҹә ҝөрмәли олдугларыны ҝөстәрмишди (Марк 1:38; Лука 8:1). Бу ҝүн ағсаггалларла чијин-чијинә тәблиғ етмәк, онларын бу һәјати ваҹиб ишдә ҝөстәрдикләри сәји ҝөрмәк вә онлардан тәблиғин мүхтәлиф үсулларыны өјрәнмәк тәблиғчиләр үчүн неҹә дә руһландырыҹыдыр! Ҝәрҝин графикләринин олмасына бахмајараг, нәзарәтчиләрин хош хәбәрин тәблиғинә сәјлә вахт сәрф етмәләри јығынҹағын бүтүн үзвләринә сирајәт едир. Ағсаггаллар јығынҹаг ҝөрүшләринә һазырлашмагла, шәрһләр вермәклә, еләҹә дә Падшаһлыг залынын тәмизлији вә тәмири кими ишләрдә иштирак етмәклә дә ҝөзәл нүмунә гоја биләрләр (Ефес. 5:15, 16; Ибраниләрә 13:7 ајәсини оху).

Нәзарәтчиләр тәблиғ ишиндә нүмунә гојурлар (14-ҹү абзаса бах)

«ЗӘИФЛӘРӘ ДАЈАГ ОЛУН»

15. Һансы һалларда ағсаггал башчәкмәси тәләб олунур?

15 Сүрүдәки гојунлардан бири јаралананда вә ја хәстәләнәндә јахшы чобан дәрһал онун көмәјинә чатыр. Ејнилә, ағсаггаллар јығынҹағын әзијјәт чәкән вә ја руһани көмәјә еһтијаҹ дујан һәр бир үзвүнә вахтында јардым етмәлидирләр. Јашлы вә хәстә баҹы-гардашлар физики еһтијаҹлары илә јанашы, ән әсасы, руһани  көмәјә вә руһланмаға еһтијаҹ дујурлар (1 Салон. 5:14). Јығынҹагдакы ҝәнҹләр бир чох чәтинликләрлә, мәсәлән, «ҝәнҹлијә хас [истәкләрлә]» мүбаризә апармалы олурлар (2 Тим. 2:22). Ағсаггаллар јығынҹағын бүтүн үзвләринә көмәк етмәк үчүн онлара вахташыры баш чәкирләр. Бу заман онлар баҹы-гардашларын проблемләрини баша дүшмәјә чалышыр вә Мүгәддәс Јазылардан мүнасиб мәсләһәтләр вермәклә онлары руһландырырлар. Ағсаггаллар вахтында көмәклик ҝөстәрмәклә бир чох мәсәләләрин ҹидди проблемә чеврилмәсинин гаршысыны ала биләрләр.

16. Јығынҹаг үзвләри руһани көмәјә еһтијаҹ дујанда ағсаггаллар онларын дадына неҹә чата биләрләр?

16 Бәс әҝәр баҹы вә ја гардашын ҹидди проблеми варса вә онун руһани сағламлығы тәһлүкә алтындадырса, онда неҹә? Мүгәддәс Китабын јазычысы Јагуб јазмышды: «Аранызда хәстә олан вармы? Гој јығынҹағын ағсаггалларыны чағырсын. Онлар Јеһованын ады илә онун башына јағ сүртүб онун үчүн дуа едәрләр. Иманла едилән дуа хәстәни сағалдаҹаг вә Јеһова ону ајаға галдыраҹаг. Әҝәр ҝүнаһ ишләјибсә, тәгсири бағышланаҹаг» (Јаг. 5:14, 15). Һәтта руһани ҹәһәтдән хәстә олан адам «јығынҹағын ағсаггалларыны [чағырмырса]», ағсаггаллар вәзијјәтдән хәбәр тутан кими дәрһал онун көмәјинә јетишмәлидирләр. Ағсаггаллар баҹы-гардашларла бирликдә, о ҹүмләдән онлар үчүн дуа етмәклә вә лазыми көмәклији ҝөстәрмәклә онлара һәвалә едилән сүрү үчүн руһани тәравәт вә тәсәлли мәнбәји олдугларыны сүбут едирләр. (Јешаја 32:1, 2 ајәләрини оху.)

17. Ағсаггалларын «бөјүк чобаны» тәглид етмәсинин јығынҹаға фајдасы нәдир?

17 Јеһованын тәшкилатында етдикләри бүтүн ишләрлә ағсаггаллар «бөјүк [чобан]» олан Иса Мәсиһи тәглид етмәјә чалышырлар. Бу мәсулијјәтли кишиләрин руһани дәстәји илә сүрү бөјүк фајда әлдә едир вә инкишаф етмәјә давам едир. Бүтүн бунлара ҝөрә биз миннәтдарыг вә әвәзедилмәз Чобанымыз олан Јеһоваја һәмд етмәјә тәшвиг олунуруг.

Ағсаггаллар аилә үзвләринә хидмәтә һазырлашмаға көмәк едирләр (13-ҹү абзаса бах)