ИНКИШАФ етмәкдә олан өлкәдә јашајан Франсуа адлы ағсаггал бөлүшүр: «Сечкиләрдән сонра бүтүн өлкәни бүрүмүш зоракылыг минләрлә Јеһованын Шаһидини евләриндән дидәрҝин салмышды. Јемәк вә дәрман тапылмырды, һәр шеј од гијмәтинә иди. Банклар бағланмышды, банкоматларда исә ја пул јох иди, ја да ишләмирди».

Филиалдан гардашлар өлкәнин һәр јериндәки Падшаһлыг залларына сығынан Шаһидләрә вахт итирмәдән пул вә зәрури олан шејләр ҝөндәрмәјә башладылар. Мүхалиф дәстәләр јолу бағламышдылар, амма һәр ики тәрәф Шаһидләрин гәти шәкилдә битәрәф мөвге тутдугларыны билдикләриндән, адәтән, филиалын ҝөндәрдији јүкү бурахырдылар.

Франсуа дејир: «Падшаһлыг залларындан биринә ҝедәркән јолда снајперчиләр машынымыза атәш ачдылар. Анҹаг ҝүлләләр арамыздан кечди. Әлисилаһлы әсҝәрләрин бизә тәрәф гачдыгларыны ҝөрәндә биз дәрһал машынын истигамәтини дәјишиб филиала гајытдыг. Сағ галдығымыз үчүн Јеһоваја миннәтдар идик. Нөвбәти ҝүн 130 гардаш һәмин Падшаһлыг залындан тәһлүкәсиз јерә көчүрүлдү. Онлардан бәзиләри филиала јерләшдирилдиләр вә бөһран битәнә кими биз орада онларын руһани вә физики еһтијаҹларынын гајғысына галдыг».

О әлавә едир: «Сонра филиала өлкәнин һәр јериндән олан баҹы-гардашлардан дәрин миннәтдарлыг мәктублары ҝәлмәјә башлады. Онлар мәктубларында башга јерләрдән олан баҹы-гардашларын онларын көмәјинә чатмасынын Јеһоваја етибарларыны мөһкәмләндирдијини бөлүшүрдүләр».

Инсанларын төрәтдији вәһшиликләрин вә тәбии фәлакәтләрин гурбаны олан вә еһтијаҹ ичиндә јашајан баҹы-гардашларымыза «исинин вә гарнынызы дојдурун» дејә билмәрик (Јаг. 2:15, 16). Әксинә, биз онларын физики еһтијаҹларыны өдәмәк үчүн көмәјимизи әсирҝәмирик. Ејнилә, биринҹи әсрдә аҹлыгла бағлы хәбәрдарлыг алан «шаҝирдләр гәрарлашдырдылар ки, һәр кәс Јәһудејада јашајан гардашлара ҝүҹү чатан гәдәр јардым ҝөстәрсин» (Һәв. иш. 11:28—30).

Јеһованын хидмәтчиләри олан бизләр еһтијаҹы оланлара мадди јардым ҝөстәририк. Лакин инсанларын руһани тәләбатлары да вар (Мат. 5:3). Онлара бу еһтијаҹларыны анламаға вә тәмин етмәјә көмәк етмәк үчүн Иса давамчыларына шаҝирд һазырламағы тапшырмышды (Мат. 28:19, 20). Һәр биримиз вахтымызын, ҝүҹүмүзүн вә имканларымызын чох һиссәсини бу тапшырығы јеринә јетирмәјә сәрф едирик. Бир тәшкилат кими, биз ианәләрин бир гисмини мадди јардым үчүн истифадә етсәк дә, ианәләр, әсас етибарилә, Падшаһлығын марагларынын инкишафына вә хош хәбәрин јајылмасына сәрф едилир. Беләҹә, биз Аллаһа вә јахынларымыза мәһәббәтимизи ҝөстәрмиш олуруг (Мат. 22:37—39).

Јеһованын Шаһидләринин үмумдүнја ишини дәстәкләјәнләр әмин ола биләрләр ки, онларын ианәләри дүзҝүн вә фајдалы ишләрә сәрф едилир. Сиз дә еһтијаҹы олан баҹы-гардашлара јардым едә биләрсинизми? Шаҝирд һазырламаг ишини дәстәкләмәк истәјирсинизми? Онда еһтијаҹы олан кәсләрдән әлиниздән ҝәлән јахшылығы әсирҝәмәјин (Сүл. мәс. 3:27).