ҜӨЗӘТЧИ ГҮЛЛӘСИ (ТӘЛИМ НӘШРИ) Нојабр 2013

Јеһованын бу пис системә гаршы чыхаҹағы вахты ҝөзләјәркән Онун сәбринә ҝөрә миннәтдарлығымызы неҹә ҝөстәрә биләрик? Јеһова вә Иса бу ҝүн јердәки сүрүләрини неҹә отарырлар?

«Дуаларда ајыг олун»

Һәгиги мәсиһчиләр нә үчүн даима дуа етмәлидирләр? Башгалары үчүн етдијимиз дуаларын кимләрә фајдасы вар?

Еһтијаҹы оланлара неҹә көмәк едә биләрик?

Јеһованын Шаһидләринин үмумдүнја ишинә едилән ианәләрин башгаларынын физики вә руһани тәләбатларыны неҹә өдәдијини өјрәнин.

Сәбирлә неҹә ҝөзләјә биләрик?

Јеһованын пис системә гаршы һәрәкәтә кечәҹәјини ҝөзләдијимиз мүддәтдә сонун ҝәлдијинә әламәт нә олаҹаг? Јеһованын сәбринә ҝөрә миннәтдарлығымызы неҹә ҝөстәрә биләрик?

LIFE STORY

Аллаһа хидмәт етмәк она мәлһәмдир!

Онесмус натамам остеоҝенез (сүмүкләрин көврәклији) хәстәлији илә анадан олуб. Мүгәддәс Китабдан ешитдији Аллаһын вәди ону неҹә руһландырды?

Башчылар бизим үчүн һансы әһәмијјәти дашыјыр?

Хизгија, Јешаја, Микеја вә Јерусәлимин башчылары јахшы чобан олдугларыны неҹә сүбут етдиләр? Башчылар бу ҝүн кимләри тәмсил едир?

Јеһованын чобанларына итаәт един

Мәсиһчи нәзарәтчиләр Аллаһын јығынҹағыны идарә етмәк үчүн мүгәддәс руһ васитәсилә тәјин едилирләр. Сүрү онлара нә үчүн гулаг асмалыдыр?

Чобанлар, Бөјүк Чобаны тәглид един

Јығынҹаг үзвләри руһани көмәјә еһтијаҹ дујанда ағсаггаллар онларын дадына неҹә чата биләрләр? Ағсаггаллар Бөјүк Чобан олан Иса Мәсиһи неҹә тәглид едә биләрләр?

FROM OUR ARCHIVES

«Тысбаға кими, “гынымы” һәмишә өзүмлә дашыјырдым»

1929-ҹу илин сонларында дүнја игтисадијјатында бөјүк бөһран баш верди. Таммүддәтли тәблиғчиләр бу бөһран заманы неҹә фәалијјәт ҝөстәрирдиләр?