«Сиз... Аллаһын [гулларысыныз]» (РОМ. 6:22).

1. Бир чохларынын көләлијә олан бахышлары илә «Аллаһын гуллары» олмаг арасында һансы фәрг вар?

МӘСИҺЧИНИН гул олмасы илә бир чохларынын көләлијә олан бахышлары арасында бөјүк фәрг вар. Көлә вә ја гул дедикдә онларын ағлына киминсә өз үзәрләриндә гәддарҹасына ағалыг етмәси, онлары сыхышдырмасы вә әдаләтсиз рәфтар етмәси ҝәлир. Аллаһдан илһам алмыш Кәламда исә севән Ағасына көнүллү олараг хидмәт едән гулдан бәһс едилир. Һәмчинин һәвари Павел мәсиһчиләрин «Аллаһын гуллары» олдугларыны демәклә онларын Аллаһа мәһәббәтдән ирәли ҝәләрәк мүгәддәс хидмәти иҹра етдикләрини гејд етмишди (Ром. 6:22). «Аллаһын гуллары» олмаг нә демәкдир? Биз Шејтанын вә онун дүнјасынын гулу олмамаг үчүн нә едә биләрик? Вә Јеһоваја гул кими сәдагәтлә хидмәт етмәклә һансы хејир-дуалары алмаг олар?

«АҒАМЫ... СЕВИРӘМ»

2. а) Исраилли гулу азадлыға говушмаг имканындан имтина етмәјә нә тәшвиг едә биләрди? б) Гулун гулағынын дешилмәсинә разы олмасы нәји ҝөстәрирди?

2 Аллаһын исраиллиләрә вердији Ганундан Јеһованын бизим неҹә гуллар олмағымызы истәдијини өјрәнирик. Ибрани гул көләлијинин једдинҹи илиндә азадлыға говушмалы иди (Чыхыш 21:2). Анҹаг ағасыны, һәгигәтән дә, севән вә онун гуллуғунда дурмаг истәјән гуллар үчүн Јеһова ҝөзәл имкан јаратмышды. Ағасы һәмин гулу гапыја, јахуд гапынын јан тахтасына сөјкәјиб гулағыны бизлә деширди (Чых. 21:5, 6). Гулағын дешилмәси нә үчүн ваҹиб иди? Ибрани дилиндә итаәткарлыг фикри, әсас етибарилә, ешитмәк вә гулаг асмаг сөзләри илә ифадә олунур. Бу о демәк иди ки, гулағынын дешилмәсинә көнүллү олараг разы олан гул ағасына өмүрлүк гуллуг етмәк истәјирди. Бу, бизә Јеһоваја һәср олунмағымызын мәһәббәтдән ирәли ҝәләрәк көнүллү итаәткарлыг ҝөстәрмәк мәнасыны дашыдығыны анламаға көмәк едир.

3. Аллаһа нә үчүн һәср олунуруг?

3 Мәсиһчи кими вәфтиз олмагла Јеһоваја бир гул  кими хидмәт етмәјә һазыр олдуғумузу ҝөстәрмиш олуруг. Јеһоваја итаәт етмәк вә Онун ирадәсини јеринә јетирмәк истәјиндән ирәли ҝәләрәк биз өзүмүзү Она һәср едирик. Һеч ким бизи буна мәҹбур етмир. Әслиндә, ушаглар белә садәҹә валидејнләрини разы салмаг истәдикләри үчүн јох, өзләрини Јеһоваја һәср етмәк гәрарына ҝәлдикләри үчүн вәфтиз олунурлар. Мәсиһчинин һәср олунмасынын әсасында онун сәмави Ағасы Јеһоваја мәһәббәт дурур. Белә ки, һәвари Јәһја демишди: «Аллаһы севмәк Онун әмрләринә риајәт етмәк демәкдир, Онун әмрләри исә ағыр дејил» (1 Јәһ. 5:3).

ҺӘМ АЗАДЫГ, ҺӘМ ГУЛ

4. «Салеһлијин гулу» олмаг үчүн нә етмәк ҝәрәкдир?

4 Јеһоваја неҹә дә миннәтдарыг ки, бизи Онун гулу олмаг шәрәфинә лајиг ҝөрүб! Мәсиһин фидјә гурбанлығына иман ҝәтирмәк бизә ҝүнаһын көләлијиндән азад олмаг имканы јарадыр. Һәлә дә гејри-камил олмағымыза бахмајараг, биз Јеһованын вә Мәсиһин һакимијјәтинә севә-севә табе олуруг. Һәвари Павел бу фикри Аллаһдан илһам алмыш мәктубларындан бириндә ајдын изаһ етмишди: «Өзүнүзү ҝүнаһ үчүн өлмүш сајын вә Мәсиһ Иса васитәсилә Аллаһ үчүн јашајын». Сонра исә хәбәрдарлыг етмишди: «Мәҝәр билмирсиниз ки, өзүнүзү кимә табе едирсинизсә, онун гулу олурсунуз? Кимин әмри илә отуруб-дурурсунузса, демәли, онун гулусунуз: ја өлүмә апаран ҝүнаһын, ја да салеһлик ҝәтирән итаәткарлығын гулу олурсунуз. Аллаһа шүкүрләр олсун ки, вахтилә ҝүнаһын гулу олан сизләр, алдығыныз тәлимә үрәкдән итаәт етдиниз. Бәли, сиз ҝүнаһын әсарәтиндән гуртулуб салеһлијин гулу олдунуз» (Ром. 6:11, 16—18). Диггәт јетирин ки, һәвари бурада «үрәкдән итаәт [етмәк]» фикринә тохунур. Һәгигәтән дә, биз өзүмүзү Јеһоваја һәср етмәклә «салеһлијин гулу» олуруг.

5. Биз һамымыз нә илә мүбаризә апармалы олуруг вә нәјә ҝөрә?

5 Аллаһын һәср олунмуш гуллары кими, биз ики ҹәбһәдә дөјүшмәли олуруг. Биринҹиси, мирас алдығымыз вә Павелин дә мүбаризә апардығы гејри-камилликдир. О јазырды: «Дахили варлығымла Аллаһын Ганунундан һәзз алырам. Амма үзвләримдә ағлымын гануну илә дөјүшән башга бир ганун ҝөрүрәм. О, мәни үзвләримдә јашајан ҝүнаһ ганунунун әсири едир» (Ром. 7:22, 23). Нәтиҹәдә, биз ҹисмани мејилләримизлә даим мүбаризә апармалы олуруг. Һәвари Петер бизи тәшвиг едир: «Азад адамлар кими јашајын, Аллаһын гуллары олдуғунуз үчүн азадлығыныздан пис әмәлләр үчүн пәрдә кими истифадә етмәјин» (1 Пет. 2:16).

6, 7. Шејтан бу дүнјаны неҹә ҹәлбедиҹи едир?

6 Мүбаризә апармалы олдуғумуз икинҹи ҹәбһә ҹинләрин тәсири алтында олан бу дүнјадыр. Дүнјанын һөкмдары олан Шејтан бүтүн силаһларыны бизим Јеһоваја вә Исаја олан сәдагәтимизи сындырмаға јөнәлдиб. О, бизи бу дүнјаја ҹәлб етмәклә өзүнә көлә етмәјә чалышыр. (Ефеслиләрә 6:11, 12 ајәләрини оху.) Шејтанын үсулларындан бири әлиндә олан дүнјаны ҹәлбедиҹи ҝөстәрмәкдир. «Дүнјаны севән адамын гәлбиндә Атамыза мәһәббәт јохдур, чүнки дүнјадакы һәр шеј — бәдәнин истәји, ҝөзләрин истәји вә инсанын өз вары илә ловғаланмасы Атадан дејил, дүнјадандыр», — дејә һәвари Јәһја хәбәрдарлыг едир (1 Јәһ. 2:15, 16).

7 Мадди ҹәһәтдән фираван јашамаг истәји бүтүн дүнјаны бүрүјүб. Шејтан инсанлары инандырмаға чалышыр ки, хошбәхтлик пулдадыр. Һәр јан тиҹарәт мәркәзләри илә долудур. Рекламлар адамын диггәтини даим нәсә алмаға вә истираһәтә ҹәлб  едир. Туризм аҝентликләри чох вахт дүнјәви инсанларын әһатәсиндә екзотик јерләрә сәјаһәтләр тәклиф едирләр. Бәли, әтрафымызда олан һәр шеј бизи «ән јахшыны» әлдә етмәјә сәсләјир, анҹаг бүтүн бунлар дүнјанын стандартларына ујғун олмалыдыр.

8, 9. Инсан үчүн һансы реал тәһлүкә вар вә нәјә ҝөрә?

8 Биринҹи әсрдәки мәсиһчи јығынҹағында дүнјанын дүшүнҹә тәрзини мәнимсәјән кәсләрә мүраҹиәт едәрәк Петер хәбәрдарлыг етмишди: «Онлар ҝүндүз вахты өз нәфсләрини дојуздурмагдан һәзз алырлар. Онлар сизи үзүгара едән ләкәләрдир, чүнки сизин зијафәтләрдә отураркән сонсуз һәззлә өз јалан тәлимләрини јајырлар. Онлар бош вә ловға сөзләр данышырлар, јанлыш һәјат сүрәнләрин әлиндән тәзәликҹә гуртуланлары бәдән истәкләри вә позғун әмәлләрлә тәләләринә салырлар. Өзләри чүрүклүјүн гулу ола-ола онлара азадлыг вәд едирләр. Ахы мәғлуб олан галибин гулу олур» (2 Пет. 2:13, 18, 19).

9 «Ҝөзләрин истәји»ни тәмин етмәк инсана һеч дә сәрбәстлик вермир. Әксинә, инсан бу дүнјанын ҝөзәҝөрүнмәз ағасы Шејтан Иблисин гулуна чеврилир (1 Јәһ. 5:19). Инсан һәр ан мадди шејләрин гулуна чеврилә биләр, анҹаг ондан јаха гуртармаг мүшкүл мәсәләдир.

СЕВИНҸ ҜӘТИРӘН ИШ

10, 11. Шејтан бу ҝүн хүсусилә кимләри һәдәфә алыр вә дүнјәви тәһсил онлара һансы чәтинликләр јарадыр?

10 Еден бағында олдуғу кими, бу ҝүн дә Шејтанын һәдәфи тәҹрүбәсиз инсанлардыр. О, әсасән ҝәнҹләрә һүҹум чәкир. Ҝәнҹләрин, үмумијјәтлә, һәр кәсин Јеһоваја көнүллү олараг гуллуг етмәсини Шејтан һәзм едә билмир. Аллаһын дүшмәни истәјир ки, һәјатларыны Јеһоваја һәср едәнләр өз садиглијини итирсин.

11 Гулағынын дешилмәсинә разылыг верән гулун нүмунәсинә гајыдаг. О, мүвәггәти ағры һисс етсә дә, бу, тез кечиб ҝедир, анҹаг көләлијин әламәти олан из силинмир. Һәмјашыдларындан фәргләнмәк дә ҝәнҹ үчүн белә чәтин ола, һәтта ағры верә биләр. Шејтан инсанда елә һиссләр јарада биләр ки, бу дүнјада карјера гурмаг инсаны хошбәхт едир, лакин мәсиһчи јадда сахламалыдыр ки, ән ваҹиби өз руһани тәләбатларыны өдәмәкдир. Иса Мәсиһ дә «руһани немәтләрә сусајанлар»ын хошбәхт олдуғуну өјрәдирди (Мат. 5:3). Мәсиһчиләр Шејтанын јох, Аллаһын ирадәсини јеринә јетирмәк үчүн јашајырлар.  Онлар Јеһованын ганунундан зөвг алыр вә онун үзәриндә ҝеҹә-ҝүндүз дүшүнүрләр. (Мәзмур 1:1—3 ајәләрини оху.) Анҹаг бу ҝүн чохлары али тәһсил уҹбатындан Јеһоваја хидмәтә вә руһани тәләбатларыны өдәмәјә јетәринҹә вахт ајыра билмирләр.

12. Бу ҝүн бир чох ҝәнҹләр һансы сечими етмәли олурлар?

12 Дүнјәви аға мәсиһчи гулун ҝүнүнү гара едә биләр. Коринфлиләрә јаздығы биринҹи мәктубунда Павел сорушур: «Чағрыланда гул идин?» Сонра мәсләһәт ҝөрүр: «Фикир чәкмә. Әҝәр азад ола биләрсәнсә, белә фүрсәти әлдән бурахма» (1 Кор. 7:21). Гул үчүн көләликдән азад олмаг даһа јахшы иди. Бу ҝүн бир чох өлкәләрдә мүәјјән јаша гәдәр мәктәб охумаг мүтләгдир. Сонра шаҝирдләр тәһсилләрини давам етдириб-етдирмәмәклә бағлы сечим етмәли олурлар. Бу дүнјада карјера гурмаг үчүн тәһсилини давам етдирән мәсиһчинин Јеһоваја таммүддәтли хидмәт етмәк имканы олмур. (1 Коринфлиләрә 7:23 ајәсини оху.)

Сиз һансы ағанын гулу олаҹагсыныз?

АЛИ, ЈОХСА ӘН АЛИ ТӘҺСИЛ?

13. Јеһованын хидмәтчиләринә ән чох һансы тәһсилин фајдасы вар?

13 Павел колослу мәсиһчиләрә хәбәрдарлыг едәрәк демишди: «Диггәтли олун ки, һеч кәс сизи бу дүнјанын принсипләринә, инсан еһкамларына әсасланан фәлсәфә илә, пуч вә јанлыш фикирләр васитәсилә овламасын. Бунлар Мәсиһдән дејил» (Колос. 2:8). Интеллектуал инсанлар тәрәфиндән јајылан «инсан еһкамларына әсасланан фәлсәфә,.. пуч вә јанлыш фикирләр» бу ҝүн дүнјанын дүшүнҹә тәрзиндә өзүнү ајдын бүрузә верир. Али тәһсил алмыш мәзунлара анҹаг нәзәријјә өјрәдилир вә онлар практики баҹарыглара јијәләнмәдән һазырлыгсыз реал һәјата атылырлар. Бундан фәргли олараг, Јеһованын хидмәтчиләри садә һәјат тәрзи сүрүб Аллаһа хидмәт етмәк үчүн онлара лазыми габилијјәтләрә јијәләнмәјә көмәк едәҹәк тәһсили сечирләр. Онлар Павелин Тимотејә вердији мәсләһәти үрәкдән тәтбиг едирләр: «Сөзсүз, нәји варса, онунла гане олмағы баҹаран инсан үчүн Аллаһа сәдагәт, доғрудан да, бөјүк газанҹ мәнбәјидир. Буна ҝөрә дә јемәјимиз, палтарымыз вә галмаға јеримиз варса, бунларла гане олаҹағыг» (1 Тим. 6:6, 8). Вәзифә вә ад-сан далынҹа гачмаг әвәзинә, мәсиһчиләр хидмәтдә әлләриндән ҝәләни етмәклә «зәманәт мәктублары»на лајиг олмаға чалышырлар. (2 Коринфлиләрә 3:1—3 ајәләрини оху.)

14. Филипилиләрә 3:8 ајәсинә әсасән, Павел Аллаһа вә Мәсиһә хидмәт етмәк шәрәфинә неҹә јанашырды?

 14 Ҝәлин һәвари Павелин нүмунәсинә нәзәр салаг. О, јәһуди Ганунунун мүәллими Гамалиелин јанында тәһсил алмышды. Павелин алдығы тәһсили буҝүнкү университет тәһсили илә мүгајисә етмәк олар. Бәс Павелин Аллаһа вә Мәсиһә хидмәт етмәк шәрәфи илә мүгајисәдә бу тәһсилә мүнасибәти неҹә иди? О јазыр: «Мән... һәр шеји Ағам Мәсиһ Иса һаггындакы мисилсиз биликлә мүгајисәдә һеч сајырам». Сонра әлавә едир: «Ағама ҝөрә бунларын һамысындан кечдим вә һәр шеји зибил һесаб едирәм» (Филип. 3:8). Павелин бу ҹүр мүнасибәти ҝәнҹ мәсиһчиләрә вә Аллаһ горхусу олан валидејнләрә тәһсиллә бағлы мүдрик гәрарлар вермәјә көмәк едир. (Шәкилләрә бах.)

ӘН АЛИ ТӘҺСИЛДӘН ЈАРАРЛАН

15, 16. Јеһованын тәшкилаты һансы тәһсили верир вә нә үчүн?

15 Бу ҝүн али тәһсил оҹагларынын әксәријјәтиндә һансы атмосфер һөкм сүрүр? Бу кими јерләрин һәрдән сијаси вә иҹтимаи иғтишашларын мәркәзинә чеврилдијинә һеч фикир вермисиниз? (Ефес. 2:2). Бундан фәргли олараг, Јеһованын тәшкилаты сүлһүн һөкм сүрдүјү мәсиһчи јығынҹагларында ән али тәһсили верир. Һәр биримизин һәр һәфтә кечирилән Теократик Хидмәт Мәктәбиндән јарарланмаг имканымыз олур. Бундан әлавә, субај пионер гардашлар (Субај Гардашлар үчүн Мүгәддәс Китаб Мәктәби) вә пионер кими хидмәт едән әр-арвадлар үчүн (Мәсиһчи Әр-арвадлар үчүн Мүгәддәс Китаб Мәктәби) хүсуси тәлим курслары кечирилир. Бу ҹүр теократик тәһсил бизә сәмави Јараданымыз Јеһоваја табе олмаға көмәк едир.

16 Биз зәнҝин руһани хәзинәләри «Ҝөзәтчи Гүлләси нәшрләринин индекси»ндән вә ја CD-ROM-да олан «Ҝөзәтчи Гүлләсинин китабханасы»ндан тапа биләрик. Мүгәддәс Китабдан алдығымыз бу биликләрин мәгсәди Јеһоваја ибадәтдир. Онлар бизә башгаларынын Аллаһла барышмасына неҹә көмәк едә биләҹәјимизи өјрәдир (2 Кор. 5:20). Бунун сајәсиндә һәмин инсанлар да диҝәрләринин билик алмасына көмәк едә биләҹәкләр (2 Тим. 2:2).

ГУЛУН МҮКАФАТЫ

17. Ән али тәһсил һансы хејир-дуалары ҝәтирир?

17 Исанын талант һаггында мәсәлиндәки ики садиг гул ҝөрдүкләри ишә ҝөрә тәриф сөзләри ешидир. Бу, һәм онлары, һәм дә ағаларыны севиндирир. Гулларындан разы галдығыны билдирмәк үчүн ағалары онлара даһа чох иш һәвалә едир. (Матта 25:21, 23 ајәләрини оху.) Бу ҝүн дә ән али тәһсили сечәнләр севинҹ вә хејир-дуа алырлар. Ҝәлин Мајклын нүмунәсинә бахаг. О, мәктәбдә јахшы охудуғундан мүәллимләри университетә дахил олмагла бағлы фикирләри мүзакирә етмәк үчүн онунла ҝөрүш тәјин етдиләр. Онлар Мајклын пионер кими өзүнү тәмин етмәк үчүн гысамүддәтли пешә мәктәбинә ҝирмәк истәдијини ешидәндә тәәҹҹүбләндиләр. Бәс Мајкл өзү нәјисә әлдән вердијини дүшүнүрдүмү? О дејир: «Һәм пионер кими, һәм дә һал-һазырда јығынҹагда ағсаггал кими алдығым теократик тәлим мәним үчүн чох гијмәтлидир. Алдығым хејир-дуалар вә мәсулијјәтләр газана биләҹәјим пуллардан гат-гат дәјәрлидир. Нә јахшы ки, мән али тәһсили сечмәмишәм».

18. Ән али тәһсили сечмәјә сизи нә тәшвиг едир?

18 Ән али тәһсил бизә Аллаһын ирадәсини өјрәдир вә Јеһоваја гуллуг етмәјә көмәк едир. Бу, бизә «чүрүклүк әсарәтиндән гуртулуб» «Аллаһын өвладларынын шанлы азадлығына» говушмаг имканы верир (Ром. 8:21). Һәр шејдән әлавә, сәмави Ағамыз Јеһоваја севҝимизи ән јахшы тәрздә неҹә ҝөстәрә биләҹәјимизи өјрәндик (Чых. 21:5).