Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Онлар өзләрини көнүллү олараг тәгдим едирләр. Филиппиндә

Онлар өзләрини көнүллү олараг тәгдим едирләр. Филиппиндә

30 јашларында олан әр-арвад Грегори вә Марилу тәхминән он ил әввәл Манила шәһәриндә пионер кими хидмәт едир, ејни заманда да бүтүн ҝүнү ишләјирдиләр. Чәтин олмасына бахмајараг, онлар бунун өһдәсиндән ҝәлирдиләр. Даһа сонра Марилу ишләдији банкда мүдир тәјин едилди. О дејир: «Јахшы ишимиз бизә раһат һәјат сүрмәјә имкан верирди». Һәгигәтән дә, ҝәлирләри о гәдәр јахшы иди ки, бу әр-арвад Маниладан 19 километр шәргдә јерләшән ҝөзәл бир әразидә хәјалларындакы еви тикмәк гәрарына ҝәлди. Онлар ҝөрүләҹәк ишә ҝөрә он ил әрзиндә ајбаај өдәниш едәҹәкләринә даир тикинти ширкәти илә мүгавилә бағладылар.

«МӘНӘ ЕЛӘ ҜӘЛИРДИ КИ, ЈЕҺОВАДАН ОҒУРЛАЈЫРАМ»

Марилу бөлүшүр: «Јени ишимә вахтымын вә ҝүҹүмүн чох һиссәсини сәрф етдијим үчүн артыг руһани ишләрә һәвәсим галмырды. Мәнә елә ҝәлирди ки, Јеһовадан оғурлајырам». О изаһ едир: «Мән Јеһоваја сөз вердијим гәдәр хидмәт едә билмирдим». Дүшдүкләри вәзијјәтдән мәјус олан Грегори вә Марилу бир ҝүн  отуруб һәјатларыны нәјә сәрф етдикләрини ҝөтүр-гој етдиләр. Грегори дејир: «Биз дәјишиклик етмәк истәјирдик, анҹаг нә едәҹәјимизи дәгиг билмирдик. Хүсусилә дә ушағымыз олмадығындан Јеһоваја даһа чох неҹә хидмәт едә биләҹәјимизи мүзакирә етдик. Бизә бир јол ҝөстәрмәси үчүн Јеһоваја дуа етдик».

Бу арада онлар Падшаһлығын тәблиғчиләринә бөјүк тәләбат олан јерләрдә хидмәт етмәклә бағлы бир нечә чыхыша гулаг асдылар. Грегори дејир: «Белә гәнаәтә ҝәлдик ки, бу чыхышлар Јеһованын дуаларымыза вердији ҹавабдыр». Бу ҹүтлүк иманларынын мөһкәмләнмәси вә дүзҝүн гәрар вермәјә гәтијјәтли олмаг үчүн дуа етди. Анҹаг тикилмәкдә олан евләри онлар үчүн бөјүк манеә иди. Онлар артыг үч илин пулуну өдәмишдиләр. Бәс инди нә едәҹәкдиләр? Марилу дејир: «Әҝәр мүгавиләни ләғв етсәк, өдәдијимиз о гәдәр пул батаҹагды». Лакин биз ҝөрдүк ки, сечим етмәлијик: ја Јеһованын ирадәсини биринҹи јерә гојмалыјыг, ја да өз истәкләримизи». Һәвари Павелин «һамысындан кечдим» сөзләрини јадда сахлајараг онлар евин тикинтисиндән имтина етдиләр, ишдән чыхдылар, мал-мүлкләринин бөјүк гисмини сатдылар вә Маниладан 480 километр ҹәнубда јерләшән Палаван адасынын уҹгар бир кәндинә көчдүләр (Филип. 3:8).

ОНЛАР КИФАЈӘТЛӘНМӘЈИН СИРРИНИ ӨЈРӘНДИЛӘР

Грегори вә Марилу көчмәздән өнҹә, өзләрини садә һәјата һазырламаға башламышдылар. Анҹаг онлар һәмин кәндә ҝәлиб чатанадәк јени һәјатларынын нә гәдәр садә олаҹағындан бихәбәр идиләр. «Биз шокда идик» — Марилу дејир. «Нә ишыг вар иди, нә дә шәраит. Јемәји газ пилтәсиндә јох, одун јарыб оҹағын үстүндә биширирдик. Мән ҝәзмәјә чыхмаг, ресторанда јемәк, бир сөзлә шәһәр һәјаты үчүн дарыхырдым». Бунунла белә, онлар өзләринә бураја нә үчүн көчдүкләрини хатырладырдылар вә чох кечмәмиш онлар бу шәраитә ујғунлашдылар. Марилу дејир: «Инди мән тәбиәтин ҝөзәллијини вә ҝеҹә ҝөј үзүндә сајрышан улдузлары сејр етмәкдән һәзз алырам. Ән әсасы исә, тәблиғ едәркән инсанларын үзүндәки севинҹи ҝөрмәк чох хошдур. Бурада хидмәт етдијимиз мүддәтдә малик олдуғумуз шејләрлә кифајәтләнмәјин сиррини өјрәндик» (Филип. 4:12).

«Һеч нә бизә бурадакы инсанларын руһани ҹәһәтдән инкишафыны ҝөрмәкдән даһа чох севинҹ ҝәтирә билмәз. Биз һәјатымызын даһа мәналы олдуғуну ҝөрүрүк» (Грегори вә Марилу)

Грегори нәгл едир: «Биз ҝәләндә бурада ҹәми дөрд Шаһид вар иди. Мән һәр һәфтә ачыг мәрузә илә чыхыш етмәјә вә Падшаһлыг маһныларыны ҝитарада ифа етмәјә башлајанда онларын севинҹи јерә-ҝөјә сығмырды». Бир илин ичиндә балаҹа бир груп онларын ҝөзү өнүндә 24 тәблиғчидән ибарәт бир јығынҹаға чеврилди. Грегори дејир: «Јығынҹағын ҝөстәрдији мәһәббәт бизә дәрин тәсир бағышлады». Бу уҹгар әразидә алтыиллик  хидмәтләринә чеврилиб бахараг онлар дејир: «Һеч нә бизә бурадакы инсанларын руһани ҹәһәтдән инкишафыны ҝөрмәкдән даһа чох севинҹ ҝәтирә билмәз. Биз һәјатымызын даһа мәналы олдуғуну ҝөрүрүк».

«ДАДДЫМ ВӘ ЈЕҺОВАНЫН НӘ ГӘДӘР ШИРИН ОЛДУҒУНУ ҜӨРДҮМ!»

Филиппиндә 3000-ә јахын баҹы-гардаш Падшаһлығын тәблиғчиләринә даһа чох тәләбат олан әразијә көчүб. Онлардан тәхминән 500-ү субај баҹылардыр. Бу баҹылардан бири Керендир.

Керен

Керен баҹы Кагајанын Багау гәсәбәсиндә бөјүјүб, онун 25-ә јахын јашы вар. Керен јенијетмә јашларындан хидмәтини ҝенишләндирмәк барәдә дүшүнүрдү. О дејир: «Вахта аз галдығыны вә бүтүн инсанларын Падшаһлыг хәбәрини ешитмәли олдуғуну билдијим үчүн тәблиғчиләрә тәләбат олан әразидә хидмәт етмәк истәјирдим». Аилә үзвләриндән бәзиләри ону али тәһсил алмаға тәшвиг етсәләр дә, Керен јол ҝөстәрмәси үчүн Јеһоваја дуа едирди. О һәмчинин уҹгар әразидә хидмәт едәнләрлә мәсләһәтләшмишди. 18 јашы оланда о, јашадығы гәсәбәдән 64 километр аралыда јерләшән бир әразијә көчдү.

Керенин әмәкдашлыг етмәк үчүн ҝетдији балаҹа јығынҹаг Сакит океанын саһилләриндәки дағлыг әразидә јерләшир. Керен хатырлајыр: «Багаудан үч ҝүн пијада јол ҝетдик, дағлар ашдыг, 30 дәфәдән чох чај кечдик вә ҝәлиб јени јығынҹаға јетишдик». О әлавә едир: «Мән Мүгәддәс Китабы өјрәнән бәзи инсанларын јанына ҝетмәк үчүн алты саат јол ҝедир, ҝеҹәни өјрәнәнин евиндә галыр вә сәһәри ҝүн јенидән һәмин јолу ҝери гајыдырдым». Бүтүн бунлар онун чәкдији әзијјәтә дәјдими? «Бәзән јорғунлугдан ајагларым сызылдајыр, анҹаг — Керен ҝүлүмсәјәрәк әлавә едир — мән, ән азы, 18 нәфәрә Мүгәддәс Китабы өјрәдирәм. Бәли, даддым вә Јеһованын нә гәдәр ширин олдуғуну ҝөрдүм!» (Мәз. 34:8).

«ЈЕҺОВАЈА ДАҺА ЧОХ ҜҮВӘНМӘЈИ ӨЈРӘНДИМ»

Сјуки

Тәхминән 40 јашына кими Бирләшмиш Штатларда јашамыш Сјуки адлы субај баҹыны Филиппинә көчмәјә нә тәшвиг етмишди? 2011-ҹи илин рајон конгресиндә о, бир әр-арвадын мүсаһибәсинә гулаг асмышды. Һәмин ҹүтлүк тәблиғ ишинә көмәк етмәк үчүн мал-мүлкләрини сатыб Мексикаја көчмәләриндән данышмышды. Сјуки баҹы дејир: «Бу мүсаһибә мәни әввәлләр ағлыма белә ҝәтирмәдијим мәгсәдләр үзәриндә дүшүнмәјә тәшвиг етди». Әслән һиндли олан бу баҹы биләндә ки, Филиппиндә јашајан пәнҹаблылара тәблиғ етмәк үчүн көмәјә еһтијаҹ вар, о, ора ҝетмәк гәрарына ҝәлди. Бәс бу, она асан баша ҝәлди?

О дејир: «Әшјаларымдан һансыларыны сатыб, һансыларыны сахлајаҹағыма гәрар вермәк дүшүндүјүмдән дә чәтин олду. Үстәлик, 13 ил раһат јашадығым евимдән мүвәггәти олараг аиләмин јанына көчдүм.  Мәним үчүн асан дејилди, анҹаг бу, өзүмү садә һәјата һазырламағын ән јахшы үсулу иди». Филиппинә көчдүкдән сонра Сјукинин һансы чәтинликләри олду? «Һәшәрат горхусу вә евимин хиффәтини чәкмәк мәним ән бөјүк сынағым иди. Јеһоваја даһа чох ҝүвәнмәји өјрәндим!» Бүтүн бунлара дәјдими? Сјуки ҝүлүмсәјәрәк бөлүшүр: «Јеһова бизә дејир: “Мәни сынајын. Ҝөрәҹәксиниз ки,.. үзәринизә... бәрәкәт јағдыраҹағам”. Бир дәфә тәблиғ етдијим гадын: “Бир дә нә вахт ҝәләҹәксиниз? Мәним чохлу суалларым вар” — дејә сорушанда бу ајәдәки сөзләрин доғрулуғуна әмин олдум. Руһани аҹлыг чәкән инсанлара көмәк етдијим үчүн севинҹимин һәдди-һүдуду јох иди» (Мал. 3:10). Сјуки әлавә едир: «Һәгигәтән дә, көчмәјә гәрар вермәк чох чәтин олду. Бу аддымы атдыгдан сонра исә Јеһованын башымдан бәрәкәт јағдырдығыны ҝөрмәк һејранедиҹи иди».

«ИШИМИ ИТИРМӘК ГОРХУСУНА ҮСТҮН ҜӘЛДИМ»

30 јашларында олан евли гардаш Симеј Филиппиндән Јахын Шәрг өлкәләринин биринә ҝедир ки, ҝәлирли бир ишдә ишләсин. Орада оларкән рајон нәзарәтчисиндән вә Рәһбәрлик Шурасынын үзвүнүн чыхышындан ешитдији руһландырыҹы фикирләр Симеји Јеһованы һәјатында биринҹи јерә гојмаға тәшвиг едир. Симеј дејир: «Ишими атыб ҝетмәк фикри ҹаныма вәлвәлә салырды». Буна бахмајараг, о, ишини атыб Филиппинә гајыдыр. Һал-һазырда Симеј вә арвады Һади өлкәнин ҹәнубунда јерләшән вә Падшаһлығын тәблиғчиләринә еһтијаҹ олан ҝениш әразидә, Давао әјаләтиндә хидмәт едирләр. Симеј хатырлајыр: «Ҝеријә бахдыгда чох севинирәм ки, ишими итирмәк горхусуна үстүн ҝәлдим вә Јеһованы биринҹи јерә гојдум. Һәјатда һеч нә ән јахшысыны Јеһоваја вермәкдән даһа бөјүк мәмнунлуг ҝәтирә билмәз!»

Симеј вә Һади

«БУ, БИЗӘ ӘСИЛ СЕВИНҸ ҜӘТИРИР!»

30 јашларында олан Рамило вә Ҹүлјет адлы пионер әр-арвад евләриндән ҹәми 30 километр аралыда олан бир јығынҹаға көмәк лазым олдуғуну ешидәндә буна һај вердиләр. Беләҹә, Рамило вә Ҹүлјет, һәфтәдә бир нечә дәфә олмагла, истәр јағышлы, истәрсә дә ҝүнәшли һавада һәр һәфтә јығынҹаг ҝөрүшләринә вә тәблиғә өз мотосиклетләрилә ҝедиб-ҝәлирләр. Дашлы-кәсәкли јоллардан вә асма көрпүләрдән кечмәләринә бахмајараг, онлар хидмәтләрини ҝенишләндирдикләринә ҝөрә севинирләр. Рамило дејир: «Һәјат јолдашымла үмумиликдә 11 нәфәрә Мүгәддәс Китабы өјрәдирик. Тәләбат олан әразидә хидмәт етмәк фәдакарлыг тәләб етсә дә, бу, бизә әсил севинҹ ҝәтирир!» (1 Кор. 15:58).

Рамило вә Ҹүлјет

Јашадығыныз өлкәдә вә ја башга јердә Падшаһлығын тәблиғчиләринә даһа чох һарада тәләбат олдуғуну билмәк истәјәрдиниз? О заман рајон нәзарәтчиси илә мәсләһәтләшин вә «Бизим Падшаһлыг Хидмәтимиз»ин 2011-ҹи ил август сајындакы «Македонијаја ҝәлә биләрсәнми?» адлы мәгаләни охујун.