«Ата,.. Оғлуну шөһрәтләндир ки, оғлун да Сәни шөһрәтләндирсин» (ЈӘҺ. 17:1).

1, 2. Ерамызын 33-ҹү илиндә Пасха бајрамыны гејд етдикдән сонра Иса садиг һәвариләри үчүн нә етди?

ЕРАМЫЗЫН 33-ҹү илинин 14 нисан ҝеҹәсидир. Иса Мәсиһ достлары илә бирҝә Пасха бајрамыны гејд едиб гуртарыблар; бу бајрам шаҝирдләрә Аллаһын онларын әҹдадларыны Мисир көләлијиндән азад етдијини хатырладыр. Анҹаг бу садиг шаҝирдләри даһа мөһтәшәм бир хилас — «әбәди хилас» ҝөзләјир. Нөвбәти ҝүн һеч бир ҝүнаһы олмајан Рәһбәрләри дүшмәнләр тәрәфиндән өлдүрүләҹәк. Лакин онларын бу гәддар һәрәкәти хејир-дуаја чевриләҹәк. Исанын төкүлән ганы бәшәријјәти ҝүнаһ вә өлүмдән азад едәҹәк (Ибр. 9:12—14).

2 Онун бу мәһәббәтини һеч вахт унутмајаг дејә Иса һәр ил гејд олунан Пасха бајрамыны әвәз едән јени тәдбир тәсис етди. О, мајасыз чөрәји бөлдү вә 11 садиг һәварисинә өтүрәрәк деди: «Бу чөрәк сизин уғрунузда фәда едиләҹәк бәдәними тәмсил едир. Хатирәми јад етмәк үчүн буну һәмишә един». Ејнилә дә, ичиндә гырмызы шәраб олан ҹамы ҝөтүрүб деди: «Бу ҹам сизин уғрунузда ахыдылаҹаг ганым әсасында бағланан јени әһди тәмсил едир» (Лука 22:19, 20).

3. а) Исанын өлүмү илә һансы бөјүк дәјишиклик баш верди? б) Исанын дуасыны нәзәрдән кечирәркән һансы суаллар үзәриндә дүшүнмәлијик?

3 Аллаһын ҹисмани Исраиллә бағладығы көһнә Ганун әһди баша чатмаг үзрә иди. Бу әһд Јеһова илә мәсһ олунмушлар арасында бағланаҹаг јени әһдлә әвәз олунаҹагды. Иса бу јени руһани халгын рифаһы үчүн һәддән артыг нараһат иди. Ҹисмани Исраил дини вә иҹтимаи ҹәһәтдән парчаланмышды, бу да Аллаһын мүгәддәс адына ләкә ҝәтирирди (Јәһ. 7:45—49; Һәв. иш. 23:6—9). Анҹаг Иса истәјирди ки, онун давамчылары Аллаһын адына иззәт ҝәтирмәк үчүн там бирлији горујуб  чијин-чијинә хидмәт етсинләр. Бәс о нә етди? О, јер үзүндә јашајан һәр бир инсанын охуја биләҹәји мөһтәшәм бир дуа етди. (Јәһ. 17:1—26; мәгаләнин әввәлиндәки шәклә бах.) Бу дуаны нәзәрдән кечирәрәк нөвбәти суалларын үзәриндә дүшүнә биләрик: «Аллаһ Исанын дуасына ҹаваб вердими? Мән бу дуаја мүвафиг давраныраммы?»

ИСА ҮЧҮН ӘН ВАҸИБ ОЛАН НӘ ИДИ?

4, 5. а) Исанын дуасынын әввәлиндәки сөзләрдән нә өјрәнирик? б) Исанын өз ҝәләҹәји илә бағлы хаһишинә Јеһова неҹә ҹаваб верди?

4 Иса ҝеҹәјарысына кими өз шаҝирдләринә Аллаһ һаггында биликләр өјрәдир. Сонра исә ҝөзләрини ҝөјә галдырыб дејир: «Ата, вахт јетишди. Оғлуну шөһрәтләндир ки, оғлун да Сәни шөһрәтләндирсин. Ахы Сән она бүтүн бәшәријјәт үзәриндә һакимијјәт вердин ки, о, Сәнин она вердијин адамларын һамысыны әбәди һәјата говушдурсун... Мән Сәни јердә шөһрәтләндирдим вә мәнә тапшырдығын иши баша чатдырдым. Инди исә Ата, дүнја јаранмаздан әввәл Сәнин јанында оларкән саһиб олдуғум шөһрәтлә мәни шөһрәтләндир, мәни јанына ҝөтүр» (Јәһ. 17:1—5).

5 Иса үчүн нәјин даһа ваҹиб олдуғуну дуасынын әввәлиндә дедији сөзләрдән ҝөрмәк олар. Ону нараһат едән әсас мәсәлә сәмави Атасынын шөһрәтләнмәсидир вә бу, онун нүмунәви дуасындакы биринҹи хаһишә: «Ата, гој адын мүгәддәс тутулсун», — хаһишинә мүвафигдир (Лука 11:2). Исаны нараһат едән диҝәр мәсәлә «әбәди һәјата [говушдурмаг]» истәдији шаҝирдләри илә бағлыдыр. Сонра Иса өз хаһишини дилә ҝәтирир: «Ата, дүнја јаранмаздан әввәл Сәнин јанында оларкән саһиб олдуғум шөһрәтлә мәни шөһрәтләндир, мәни јанына ҝөтүр». Јеһова садиг Оғлуна бүтүн «мәләкләрдән даһа үстүн ад» вермәклә ону истәдијиндән дә артыг мүкафатландырыр (Ибр. 1:4).

ЈЕҜАНӘ ҺӘГИГИ АЛЛАҺЫ ТАНЫМАГ

6. Әбәди һәјата наил олмаг үчүн һәвариләр нә етмәли идиләр вә онларын буна мүвәффәг олдугларыны һарадан билирик?

6 Иса ҝүнаһлы инсанларын лајиг олмадыглары әбәди һәјат мүкафатыны алмалары үчүн нә етмәли олдуглары барәдә дә дуа едир. (Јәһја 17:3 ајәсини оху.) О билдирир ки, бизә Аллаһ вә Мәсиһ һаггында «даима өјрәнмәк лазымдыр». Бунун үсулларындан бири, охумаг вә динләмәкдир. Диҝәр ваҹиб үсул, өјрәндикләримизи ҹанла-башла тәтбиг етмәкдир. Һәвариләр әбәди һәјата апаран бу ики аддымы артыг атырдылар, биз буну Исанын дуасындан ҝөрүрүк: «Мәнә вердијин сөзләри онлара чатдырдым. Онлар бу сөзләри гәбул етдиләр» (Јәһ. 17:8). Анҹаг әбәди һәјата наил олмаг үчүн онлар Аллаһын дедикләринин үстүндә дәриндән дүшүнмәјә вә һәјатларында тәтбиг етмәјә давам етмәли идиләр. Бәс бу садиг һәвариләр јер үзүндәки һәјатларынын сон санијәсинә кими буна мүвәффәг ола билдиләр? Сөзсүз ки, онлар буну баҹардылар. Онларын һәр биринин адынын сәмави јени Јерусәлимин бүнөврәсинин 12 дашында әбәдилик һәкк олунмасы буна парлаг сүбутдур (Вәһј 21:14).

7. Аллаһы танымаг нә демәкдир вә бу нәјә ҝөрә олдугҹа ваҹибдир?

7 Јунан дилшүнасларына әсасән, «даима өјрәнмәк» кими тәрҹүмә олунан јунан ифадәсини һәмчинин «билик әлдә етмәјә давам етмәк» кими тәрҹүмә етмәк олар. Бу һәр ики ифадә ејни нәтиҹәни һасил етдијиндән ејни мәна дашыјыр вә һәр икиси дә олдугҹа ваҹибдир. Белә ки, «даима өјрәнмәк» ифадәси фасиләсиз просесдир вә нәтиҹәдә, инсан Аллаһы таныјыр. Анҹаг каинатда ән али  Шәхсијјәти танымаг Онун хүсусијјәтләрини вә нијјәтини дәрк етмәкдән даһа чох шеји өзүнә дахил едир. Јеһованы танымаг Она вә хидмәтчиләринә мәһәббәтлә бағланмаг демәкдир. Мүгәддәс Китаб изаһ едир: «Севмәјән Аллаһы танымамышдыр, чүнки Аллаһ мәһәббәтдир» (1 Јәһ. 4:8). Һәмчинин Аллаһы танымаг Она итаәт етмәји өзүнә дахил едир. (1 Јәһја 2:3—5 ајәләрини оху.) Јеһованы таныјанларын арасында олмаг неҹә дә бөјүк шәрәфдир! Анҹаг еһтијатлы олмасаг, Јәһуда Искариот кими, биз дә бу дәјәрли мүнасибәтләри итирә биләрик. Ҝәлин бу мүнасибәтләри горујуб сахламаг үчүн әлимиздән ҝәләни едәк. Онда әбәди һәјат мүкафатына лајиг ҝөрүләҹәјик (Мат. 24:13).

«АДЫНЫН ХАТИРИНӘ»

8, 9. Јердәки хидмәти заманы Исанын әсас нараһатчылығы нә иди вә биз һансы дини әнәнәни рәдд етмәлијик?

8 Исанын «Јәһјанын мүждәси»нин 17-ҹи фәслиндә гәләмә алынмыш дуасыны охудугдан сонра онун јалныз һәмин дөврдәки һәвариләрини дејил, һәм дә ҝәләҹәк шаҝирдләрини севдијинә әмин олуруг (Јәһ. 17:20). Амма баша дүшмәлијик ки, Исанын әсас нараһатчылығы бизим хиласымыз дејилди. Јер үзүндәки хидмәтинин әввәлиндән ахырына кими онун башлыҹа мәгсәди Атасынын адыны тәгдис етмәк вә иззәтләндирмәк олуб. Мисал үчүн, Иса Назаретдәки синагогда јер үзүнә ҝәлишинин мәгсәдини бәјан едәндә Јешаја пејғәмбәрин тумарындан охумушду: «Јеһованын руһу үзәримдәдир, чүнки О, мәни јохсуллара хош хәбәри бәјан етмәк үчүн мәсһ етди» (Лука 4:16—21).

9 Јәһуди әнәнәсинә әсасән, Иса јерә ҝәлмәмишдән узун илләр әввәл, дин рәһбәрләри халгы Аллаһын адыны истифадә етмәкдән чәкиндирирди. Әмин ола биләрик ки, Иса Мүгәддәс Јазылара әсасланмајан әнәнәни гәтијјәтлә рәдд едирди. О, өз дүшмәнләринә демишди: «Мән Атамын адындан ҝәлмишәм, сиз исә мәни гәбул етмирсиниз; әҝәр башгасы өз адындан ҝәлсәјди, ону гәбул едәрдиниз» (Јәһ. 5:43). Өлүмүндән бир нечә ҝүн әввәл исә Иса әсас нараһатчылығыны дуасында  ачыгламышды: «Ата, Өз адыны шөһрәтләндир» (Јәһ. 12:28). Буна ҝөрә дә тәәҹҹүблү дејил ки, Иса Атасынын ады илә бағлы бу нараһатчылығыны инди арашдырдығымыз дуасы бојунҹа билдирмишди.

10, 11. а) Исанын өз Атасынын адыны танытмасы өзүнә нәји дахил едирди? б) Исанын шаҝирдләри нәјә чалышмалыдырлар?

10 Иса дуа едирди: «Дүнјадан мәнә вердијин адамлара Сәнин адыны ачдым. Онлар Сәнинки идиләр, Сән онлары мәнә вердин вә онлар Сәнин сөзүнә әмәл едирләр. Мән артыг дүнјада олмајаҹағам, Сәнин јанына ҝәлирәм, онлар исә дүнјададырлар. Мүгәддәс Атам, мәнә вердијин адынын хатиринә ҝөзүн онларын үстүндә олсун ки, биз бир олдуғумуз кими, онлар да бир олсунлар» (Јәһ. 17:6, 11).

11 Исанын өз шаҝирдләринә Атасынын адыны ачмасына бу ады садәҹә тәләффүз етмәкдән даһа чох шеј дахил иди. Иса һәмчинин онлара Аллаһын адынын нә мәна кәсб етдијини, јәни Онун ҝөзәл кејфијјәтләрини вә инсанларла неҹә рәфтар етдијини баша дүшмәјә көмәк етмишди (Чых. 34:5—7). Бундан әлавә, ҝөјдә иззәтли мөвгејә малик олан Иса инди дә өз давамчыларына Јеһованын адыны бүтүн дүнјаја бәјан етмәкдә көмәк едир. О, буну һансы мәгсәдлә едир? Мәгсәд бу системин сону ҝәлмәздән өнҹә, даһа чох шаҝирд топламагдыр. Сонра Јеһова садиг шаһидләрини хилас етмәк үчүн һәрәкәтә кечәндә Өз адыны һәр кәсә таныдаҹаг! (Јез. 36:23).

«БҮТҮН ДҮНЈА ИНАНСЫН»

12 Иса јер үзүндә оланда шаҝирдләринин өз зәифликләринә галиб ҝәлмәләри үчүн әлиндән ҝәлән көмәклији ҝөстәрмишди. Бу, онларын Исанын башладығы иши тамамлаја билмәләри үчүн олдугҹа ваҹиб иди. Иса дуасында дејир: «Сән мәни дүнјаја ҝөндәрдијин кими, мән дә онлары дүнјаја ҝөндәрдим». Онларын бу хиласедиҹи ишдә уғур газанмалары үчүн Иса үч ваҹиб тәләби вурғулады. Биринҹиси, о дуа етди ки, шаҝирдләри Шејтанын пис дүнјасына мәхсус олмасынлар. Икинҹиси, онлар Аллаһын Кәламындакы һәгигәтләри өз һәјатларында тәтбиг етмәклә пак вә мүгәддәс олсунлар. Үчүнҹүсү, Иса дөнә-дөнә хаһиш етди ки, шаҝирдләри онунла Атасынын арасында олан ејни мәһәббәт бағлары илә бир-бирләринә бағлансынлар. Бунун үчүн инсан өзүнү јохламалыдыр. Һәр биримиз өзүмүздән сорушмалыјыг: «Мән Исанын хаһишиндәки һәр үч тәләбә ујғун давраныраммы?» Бунлары вурғуладыгдан сонра Иса: «Бүтүн дүнја инансын ки, мәни Сән ҝөндәрмисән», — сөзләрилә өз никбинлијини ифадә етди. (Јәһја 17:15—21 ајәләрини оху.)

Биринҹи әсрдәки мәсиһчиләр бирлији горумаг үчүн мүгәддәс руһун рәһбәрлији алтында һәрәкәт едирдиләр (13-ҹү абзаса бах)

13. Јеһова Исанын дуасына биринҹи әсрдә неҹә ҹаваб верди?

13 «Мүждә»ләрдән сонра ҝәлән «Һәвариләрин ишләри» китабыны арашдыранда Исанын өз дуасына ҹаваб алдығыны ҝөрә биләрик. Һеч фикирләшмисиниз ки, јәһудиләрдән вә гејри-јәһудиләрдән, варлылардан вә касыблардан, гуллардан вә ағалардан ибарәт олан еркән мәсиһчиләр арасында неҹә парчаланма ола биләрди? Анҹаг онлар арасында елә сых мүнасибәт вар иди ки, Павел онлары башы Иса Мәсиһ олан бәдәнин ајры-ајры үзвләри илә мүгајисә етмишди (Ефес. 4:15, 16). Шејтанын парчаланмыш дүнјасында мәсиһчиләр арасында бу ҹүр бирлијин олмасы әсил мөҹүзәдир! Бу ҹүр бирлик јалныз Јеһованын гүдрәтли мүгәддәс руһу сајәсиндә мүмкүндүр (1 Кор. 3:5—7).

Дүнјанын һәр јериндә Аллаһын халгы арасында бирлик һөкм сүрүр (14-ҹү абзаса бах)

14. Јеһова Исанын дуасына бизим ҝүнләрдә неҹә ҹаваб вериб?

14 Тәәссүфләр олсун ки, бу һејрәтамиз бирлијин өмрү аз олду, һәвариләрин өлүмүндән сонра һәр шеј дәјишди.  Пејғәмбәрлик олундуғу кими, бөјүк дөнүклүк баш галдырды вә бунун нәтиҹәсиндә Христиан дүнјасынын арасында бирлик олмајан тәригәтләр јаранды (Һәв. иш. 20:29, 30). Лакин 1919-ҹу илдә Иса өз мәсһ олунмуш давамчыларыны јалан динин көләлијиндән азад етди вә онлары «камил бирлик» телләри илә бирләшдирди (Колос. 3:14). Бәс онларын тәблиғ иши бүтүн дүнјаја неҹә тәсир етди? «Һәр милләтдән, һәр гәбиләдән, һәр халгдан вә һәр дилдән» олан једди милјондан артыг «башга [гојунлар]» Аллаһын мәсһ олунмушлары илә бир сүрүдә бирләшибләр (Јәһ. 10:16; Вәһј 7:9). Бу, Исанын: «Гој дүнја билсин ки, мәни Сән [Јеһова] ҝөндәрмисән вә мәни севдијин кими, онлары да севирсән», — дуасына неҹә дә ајдын ҹавабдыр (Јәһ. 17:23).

ТӘСИРЛИ ЈЕКУН

15. Иса дуада мәсһ олунмуш давамчылары үчүн нә хаһиш етди?

15 Нисанын 14-ү ахшамы Иса әввәлҹә һәвариләри илә онунла бирликдә онун Падшаһлығында идарә едәҹәкләринә даир әһд бағламагла онлары шөһрәтләндирди (Лука 22:28—30; Јәһ. 17:22). Сонра да онун мәсһ олунмуш давамчылары олаҹаг һәр кәс үчүн дуа етди: «Ата, арзу едирәм ки, мәнә вердијин адамлар мәним јанымда олсунлар вә мәнә вердијин шөһрәти ҝөрсүнләр, чүнки Сән мәни бәшәр нәсли дүнјаја ҝәлмәздән әввәл севмисән» (Јәһ. 17:24). Исанын диҝәр гојунлары буна пахыллыг етмир, әксинә, севинир. Бу ҝүн бүтүн мәсиһчиләр арасындакы бирлик буна ҝүҹлү бир сүбутдур.

16, 17. а) Иса дуасынын сонунда нә етмәјә гәтијјәтли олдуғуну билдирди? б) Биз нә етмәјә гәтијјәтли олмалыјыг?

16 Дин рәһбәрләринин тәсири алтында инсанларын әксәријјәти Јеһованын Ону таныјан бирләшмиш бир халгынын олдуғу фактыны данырлар. Исанын јашадығы дөврдә дә вәзијјәт ејни ҹүр иди. Бу сәбәбдән о, дуасыны белә тәсирли сөзләрлә јекунлашдырыр: «Еј салеһ Ата, дүнја Сәни танымады. Мән исә Сәни таныјырам вә бунлар да билирләр ки, мәни Сән ҝөндәрмисән. Мән Сәнин адыны онлара ачдым вә јенә ачаҹағам ки, мәнә дујдуғун мәһәббәт онларда да олсун вә мән онларла вәһдәтдә олум» (Јәһ. 17:25, 26).

17 Исанын өз дуасына мүвафиг даврандығы данылмаздыр. Јығынҹағын Башы олан Иса Атасынын адыны вә нијјәтләрини инсанлара чатдырмагда бу ҝүнә кими биздән көмәјини әсирҝәмир. Ҝәлин Исанын тәблиғ етмәк вә шаҝирд һазырламаг тапшырығына сәјлә әмәл едәрәк онун башчылығына табе олаг (Мат. 28:19, 20; Һәв. иш. 10:42). Ҝәлин һәмчинин арамызда һөкм сүрән дәјәрли бирлији горумаг үчүн вар ҝүҹүмүзлә чалышаг. Белә етмәклә, биз Јеһованын адыны иззәтләндирмәк вә әбәди хошбәхтлијә наил олмаг үчүн Исанын дуасына мүвафиг давранмыш олаҹағыг.