Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси (тәлим нәшри)  |  октјабр 2013

Инсанлары хәбәрдар етмәк үчүн даһа чох сәј ҝөстәрин

Инсанлары хәбәрдар етмәк үчүн даһа чох сәј ҝөстәрин

XX әсрин әввәлләриндә Сан-Франсискода (АБШ) инсанларын ҝүндәлик һәјатыны ҹанландыран «Маркет-стритдә ҝәзинти» адлы мараглы сәссиз филм тамашачылары һејран едир. Кинонун мүәллифләри камераны трамвајын гаршысына гурашдырмыш вә истигамәтини издиһамлы күчәјә јөнәлтмишдиләр. Филмдә фајтонлу атлар вә көһнә модел арабалар, һәмчинин алыш-вериш едәнләр вә гәзетсатан оғланлар ҝөстәрилир.

Бу филми даһа тәсирли едән онун, чох еһтимал ки, 1906-ҹы илин апрел ајында — минләрлә инсанын һәлакына вә шәһәрин һәмин һиссәсинин, демәк олар ки, тамамилә дағылмасына сәбәб олан апрелин 18-дә баш вермиш дәһшәтли зәлзәлә вә јанғындан, бир аз әввәл, чәкилмәсидир. Ҝүман ки, бу филмин кадрларына дүшән бәзи инсанлар бундан сонра ҹәми бир нечә ҝүн јашадылар. Филмин мүәллифләриндән бири олан Скот Милз бөлүшүр: «Мән о инсанлары тәзәҹә ҝөрмүшдүм, онлар башларына ҝәләҹәк фаҹиәдән хәбәрсиз идиләр. Адамын онлара јазығы ҝәлмәкдән башга әлиндән һеч нә ҝәлмир».

1906-ҹы илдә гәфилдән баш верән зәлзәлә вә јанғын нәтиҹәсиндә Сан-Франсисконун мәркәзинин бөјүк һиссәси мәһв олду

Бир дүшүнүн, јашадығымыз ҝүнләр һәр ан сона чата биләр. Бизим дә әтрафымызда олан инсанлара јазығымыз ҝәлмәкдән башга әлимиздән һеч нә ҝәлмир. Онлар да бу системә вә онларын һәјатына гәфләтән сон гојаҹаг фәлакәтдән тамамилә бихәбәр шәкилдә өз һәјатларыны сүрүрләр. Лакин гәфил баш верән зәлзәләдән фәргли олараг, әтрафымызда јашајан инсанлары Јеһованын һөкм ҝүнүндән хәбәрдар етмәјә, аз да олса, вахтымыз галыб. Чох еһтимал ки, сиз һәр һәфтә евдән-евә тәблиғ едирсиниз, бәс инсанлары хәбәрдар етмәк үчүн даһа чох сәј ҝөстәрә биләрсинизми?

ИСА ТӘБЛИҒ ЕТМӘЈӘ ҺӘМИШӘ ҺАЗЫР ИДИ

Исанын нүмунәси тәгдирәлајигдир, чүнки о, һәмишә иш башында иди. О, гаршылашдығы һәр кәсә, истәр јолдан кечән верҝијығана, истәрсә дә наһар вахты гаршылашдығы гадына тәблиғ едирди (Лука 19:1—5; Јәһ. 4:5—10, 21—24). Һәтта о, динҹәлмәк үчүн ајырдығы вахты да башгаларыны өјрәтмәјә сәрф едирди. Инсанлара ҹаны јандығындан о, садәҹә шаһидлик етмәклә кифајәтләнмирди (Марк 6:30—34). Биз дә бу ҝүн, Иса кими, тәблиғ ишини тәхирә салмамаг үчүн нә едә биләрик?

ОНЛАР ФҮРСӘТИ ӘЛДӘН ВЕРМИРЛӘР

Мелика адлы баҹы ҝүҹлү мүһафизәси олан бинада јашајыр. Онун гоншуларынын әксәријјәти һеч бир сијаһыда олмајан телефон нөмрәләри ишләдән вә  адлары дәһлиздәки мәлумат китабчасында олмајан әҹнәби тәләбәләрдир. О, бу сакинләрлә дәһлиздә вә лифтдә руһани мөвзуларда сөһбәт етмәк фүрсәтини әлдән вермир. О дејир: «Мән бура өз саһәм кими бахырам». Мелика өзү илә бир нечә дилдә әдәбијјат ҝөтүрүр вә чохлары трактатлары вә журналлары гәбул едир. О һәмчинин онларын диггәтини жw.org веб-сајтымыза јөнәлдир. Мелика онларын бир нечәси илә артыг Мүгәддәс Китаб өјрәнмәсинә башлајыб.

Сонја да баҹардығы гәдәр һәр кәсә тәблиғ едир. О, клиникада ишләјир вә гаршысына мәгсәд гојуб ки, оранын һәр бир ишчисинә әсаслы шаһидлик версин. Әввәлҹә о, әмәкдашларынын һәр биринин тәләбатларыны вә марагларыны өјрәнмәјә чалышыр. Сонра наһар вахты онларын һәр бири илә ајры-ајрылыгда руһани мөвзуларда сөһбәт едир. Бунун сајәсиндә Сонја ики Мүгәддәс Китаб өјрәнмәсинә башлајыб. О һәмчинин фасилә вахты һәкимин гәбулуна дүшмәк үчүн нөвбәсини ҝөзләјән инсанларла да сөһбәт етмәји планлашдырыр.

ФҮРСӘТИ ӘЛДӘН ВЕРМӘЈИН

1906-ҹы илдә баш вермиш зәлзәләдән сағ чыхмыш бир нәфәр бу һадисәни «штатда, јахуд шәһәрдә баш вермиш ән дәһшәтли фаҹиә» адландырмышды. Лакин бүтүн фәлакәтләр тезликлә «Аллаһы [танымајанларын]» үзәринә ҝәләҹәк дәһшәтли гисас ҝүнүнүн јанында көлҝәдә галаҹаг (2 Салон. 1:8). Јеһова үрәкдән истәјир ки, инсанлар дүшүнҹә тәрзләрини вә үрәкләрини дәјишсин вә Онун Шаһидләринин чатдырдығы хәбәрдарлыға һај версин (2 Пет. 3:9; Вәһј 14:6, 7).

Ҝүн әрзиндә растлашдығыныз адамлара шаһидлик етмәк үчүн һәр фүрсәтдән истифадә едә биләрсинизми?

Бу чәтин ҝүнләрдә һәр биримизин инсанларын ҝөзүнү ачмаг вә онлара өз худбин истәкләриндән дөнүб Јеһованы танымаға көмәк етмәк имканы вар (Сеф. 2:2, 3). Ҝәлин чалышаг иш јолдашларымыза, гоншуларымыза, еләҹә дә һәр ҝүн гаршылашдығымыз инсанлара шаһидлик етмәк үчүн һәр бир фүрсәтдән истифадә едәк. Ҝәлин инсанлары хәбәрдар етмәк үчүн даһа чох сәј ҝөстәрәк!