Һәрдән һәјатдан баш ачмаг олмур, һәтта бәзән дөзүлмәз олур. Лакин Јеһова өз ағлы илә һәрәкәт едәнләрә јох, Она бел бағлајанлара хејир-дуа верир. Узун өмүр сүрән вә чохлу хејир-дуалар дадан һәјат јолдашымла мән буна өз тәҹрүбәмиздән әмин олмушуг. Бир аз өз һекајәмиздән данышмаг истәјирәм.

АТАМЛА анам Бејнәлхалг Мүгәддәс Китаб Тәдгигатчыларынын 1919-ҹу илдә Оһајо штатынын (АБШ) Сидар-Поинт шәһәриндә кечирдикләри конгресдә таныш олублар. Онлар елә һәмин ил евләнибләр. Мән 1922-ҹи илдә, гардашым Пол исә ики илдән сонра анадан олуб. Арвадым Грејс исә 1930-ҹу илдә доғулуб. Онун валидејнләри Рој вә Рут Һауел ушаглыгдан Мүгәддәс Китаб Тәдгигатчысы олуб; нәнә-бабасы да Мүгәддәс Китаб Тәдгигатчысы вә Чарлз Тејз Рассел гардашын достлары олублар.

Грејслә мән 1947-ҹи илдә таныш олдуг вә 1949-ҹу ил ијулун 16-да аилә гурдуг. Аилә гурмаздан габаг ҝәләҹәјимизи һәртәрәфли мүзакирә етдик, гәрара ҝәлдик ки, ушаг саһиби олмајаг вә һәјатымызы таммүддәтли хидмәтә һәср едәк. 1950-ҹи илин октјабрындан пионер хидмәтинә башладыг. 1952-ҹи илдә биз сәјјар хидмәтә дәвәт алдыг.

СӘЈЈАР ХИДМӘТ ВӘ ҜИЛЕАД МӘКТӘБИ

Биз бу јени тәјинаты јеринә јетирмәк үчүн чохлу көмәјә еһтијаҹ дујдуғумузу һисс едирдик. Мән тәҹрүбәли гардашлардан өјрәнмәклә јанашы, Грејс үчүн дә көмәк ахтарырдым. Мән сәјјар хидмәтдә тәҹрүбәси олан көһнә аилә достумуз Марвин Һолендән сорушдум: «Марвин, Грејс ҝәнҹдир вә тәҹрүбәси аздыр. Она көмәк едә биләҹәк кимисә мәсләһәт ҝөрә биләрсән?» О ҹаваб верди: «Олар, Една Винкел тәҹрүбәли пионердир, она хејли көмәји дәјә биләр». Сонралар Грејс Една һагда демишди: «О, мәнә өзүмү гапы архасында сәрбәст һисс етмәјә, етиразларын өһдәсиндән ҝәлмәјә көмәк етди. О, мәнә мүнасиб сөз сөјләјә билим дејә гаршымдакы инсаны динләмәји өјрәтди. Мәнә мәһз белә адам лазым иди!»

Солдан: Нејтан Норр, Малком Ален, Фред Раск, Лајл Рјуш, Ендрју Вагнер

Грејслә мән, Ҹәнуби Дакота вә Миннесота штатларынын әразиләри дә дахил олмагла, Ајова штатынын ики рајонунда хидмәт едирдик. Сонра бизи Бруклинин вә Куинсин бороларыны (рајонларыны) өзүнә дахил едән Нју-Јоркун 1 №-ли теократик рајонуна тәјин етдиләр. Алдығымыз бу тәјинатда өзүмүзү нә гәдәр тәҹрүбәсиз һисс етдијимиз һеч вахт јадымыздан чыхмајаҹаг. Бу рајона Бет-Елдәки Падшаһлыг залында јығышан вә чохлу тәҹрүбәли  бет-елли үзвләри олан «Бруклин Һајтс» јығынҹағы дахил иди. Бу јығынҹагда илк хидмәти чыхышымы етдикдән сонра Нејтан Норр гардаш мәнә јахынлашыб белә деди: «Малком, сән бизә үзәриндә ишләмәли олдуғумуз бәзи мәсләһәтләр вердин вә бу, јериндә иди. Унутма, әҝәр сән өз нәзакәтли мәсләһәтләринлә бизләрә көмәк етмәсән, тәшкилата бир о гәдәр фајдан олмаз. Сүканы белә сахла!» Јығынҹагдан сонра мән бу сөзләри Грејслә бөлүшдүм. Сонра биз Бет-Елдә гонаг галдығымыз отаға галхдыг. О гәдәр һәјәҹанландыг ки, ҝөз јашларымызы сахлаја билмәдик.

«Әҝәр сән өз нәзакәтли мәсләһәтләринлә бизләрә көмәк етмәсән, тәшкилата бир о гәдәр фајдан олмаз. Сүканы белә сахла!»

Бир нечә ајдан сонра биз 1955-ҹи илин февралында баша чатаҹаг Ҝилеад Мәктәбинин 24-ҹү синфинә дәвәт алдыг. Бу мәктәбә ҝетмәмишдән әввәл бизә мәлумат вердиләр ки, орада тәлим алмағымыз бизи хүсуси тәјинатлы мүждәчи ишинә һазырламаг мәгсәди дашымыр. Әксинә, бу тәлимин мәгсәди сәјјар хидмәтдә даһа мәһарәтли олмағымыза көмәк етмәкдир. Бу мәктәбдә тәлим алмаг һејрәтамиз олмагла јанашы, бизә тәвазөкар олмағы өјрәтди.

Ҝилеад Мәктәбиндә Грејс вә мәнимлә бирҝә Ферн вә Ҹорҹ Кауч, 1954-ҹү ил

Мәктәби битирдикдән сонра бизи вилајәт хидмәтинә тәјин етдиләр. Вилајәтләримизә Индиана, Мичиган вә Оһајо штатлары дахил иди. 1955-ҹи илин декабрында ҝөзләнилмәдән Норр гардашдан белә бир мәктуб алдыг. Орада дејилирди: «Мүмкүнсә, гыса бир вахтда мәнә өз фикринизи конкрет билдирин. Әҝәр Бет-Елә ҝәлиб бу хидмәтдә галмаг,.. јахуд бир мүддәт Бет-Елдә хидмәт етдикдән сонра хариҹи өлкәјә тәјинат алмаға һазырсынызса, мәнә ачыг дејин. Јох, әҝәр вилајәт вә рајон хидмәтиндә галмаг истәјирсинизсә, онда да мәнә бир мәлумат верин». Биз ҹаваб јаздыг ки, истәнилән тәјинаты јеринә јетирмәјә һазырыг вә мәктубу дәрһал Бет-Елә ҝөндәрдик!

БЕТ-ЕЛДӘКИ УНУДУЛМАЗ ИЛЛӘР

Бет-Елдә хидмәт етдијим унудулмаз илләр әрзиндә Бирләшмиш Штатларын һәр јериндә јығынҹагларда вә конгресләрдә чыхышлар едирдим. Мән Јеһованын тәшкилатында сонралар үзәрләринә бөјүк мәсулијјәтләр ҝөтүрән ҝәнҹ гардашлара тәлим верир вә көмәклик ҝөстәрирдим. Бир мүддәт сонра исә үмумдүнја тәблиғ ишини тәшкил едән шөбәдә Норр гардашын катиби кими ишләдим.

Ашағыда: Хидмәт шөбәсиндә ишләјәркән, 1956-ҹы ил

Хидмәт шөбәсиндә кечирдијим илләрин мәним үчүн хүсуси јери вар. Орада мән Томас Салливан гардашла чијин-чијинә хидмәт етмишәм. О, узун илләр һәмин шөбәнин нәзарәтчиси олуб. Лакин орада башгаларындан да чох шеј өјрәнмишәм. Онлардан бири мәнә тәлим кечән Фред Раск гардаш олуб. Бир дәфә мән нәзакәтлә ондан сорушдум: «Фред,  нәјә ҝөрә мәним мәктубларымда бәзи дәјишикликләр едирсән?» О ҝүлүмсәјәрәк бу тәсирли сөзләри деди: «Малком, шифаһи дејилән сөзләри башга ҹүр дә изаһ етмәк олар, анҹаг мәктуб, хүсусилә дә, буранын адындан јазыланда мүмкүн гәдәр даһа тәсирли вә дәгиг олмалыдыр». Сонра о, меһрибанҹасына деди: «Ҹәсарәтли ол, сән јахшы ишләјирсән вә вахт кечдикҹә һәр шеј лап јахшы алынаҹаг».

Грејс Бет-Елдә илләр әрзиндә мүхтәлиф ишләрдә чалышыб, мәсәлән, о, хадимә кими ишләјиб — јашајыш отагларынын тәмизлијинин гајғысына галыб. О, ишини чох севирди. Һәмин илләрдә Бет-Елдә хидмәт едән ҹаван гардашлардан бәзиләри бу ҝүнә кими бизи ҝөрәндә Грејсә тәбәссүмлә дејирләр: «Сән мәнә чарпајымы јығмағы өјрәтдин, бу, анамын чох хошуна ҝәлирди». Грејс абунә, мәктублашма вә лент јазыларынын сурәтинин чыхарылмасы шөбәсиндә дә хидмәт едиб. Бу мүхтәлиф тәјинатларда чалышмаг она, Јеһованын тәшкилатында һарада вә нә етмәјимиздән асылы олмајараг, бунун шәрәф вә хејир-дуа олдуғуну баша дүшмәјә көмәк етди. О, бу әһвал-руһијјәни индијә кими горујуб сахлајыр.

ДӘЈИШИКЛИКЛӘР ЕТМӘЛИ ОЛУРУГ

1970-ҹи илләрин орталары иди. Артыг валидејнләримиз јашланмышды вә онларын даһа чох диггәтә еһтијаҹы вар иди. Әввәл-ахыр чәтин бир гәрар вермәли идик. Бет-Елдән вә ҹан-дилдән бағландығымыз әмәкдашларымыздан ајрылмаг истәмирдик. Буна рәғмән, дәрк едирдим ки, валидејнләримизин гајғысына галмаг мәним борҹумдур. Буна ҝөрә дә бир гәдәр сонра биз Бет-Елдән ҝетдик, лакин үмид едирдик ки, вәзијјәтимиз дәјишәндә ҝери гајыда биләҹәјик.

Өзүмүзү тәмин етмәк үчүн мән сығорта сатмаға башладым. Тәҹрүбә кечән вахт менеҹерләрдән биринин дедији сөзләри һеч вахт унутмајаҹағам: «Бу ишдә пул газанмаг истәјирсәнсә, мүштәриләри ахшамлар ахтар, чүнки адамлары һәмин вахт тапа биләрсән. Һәр ахшам бурада олмагдан вә инсанларла ҝөрүшмәкдән ваҹиб һеч нә јохдур». Мән она белә дедим: «Әминәм ки, сиз буну тәҹрүбәнизә әсасланараг дејирсиниз вә мән буна һөрмәтлә јанашырам. Амма мәним ваҹиб руһани мәсулијјәтләрим дә вар вә мәним инди бу ҹүр ишләмәк фикрим јохдур. Бәзи ахшамлар ишләјәҹәм, чәршәнбә ахшамлары вә ҹүмә ахшамлары исә олдугҹа ваҹиб бир ҝөрүшдә иштирак етмәлијәм». Јеһова дүнјәви ишдә ишләјә-ишләјә јығынҹаг ҝөрүшләриндән галмамағымы, һәгигәтән дә, хејир-дуаландырырды.

Анам 1987-ҹи илин ијул ајында гоҹалар евиндә сон нәфәсини верәндә биз онун чарпајысынын јанында идик. Баш тибб баҹысы Грејсә јахынлашыб деди: «Грејс ханым, ҝедин евә, бир аз динҹәлин. Һамымыз јахшы билирик ки, сиз бурада гајынананызын башынын үстүндән бир дәгигә дә ајрылмамысыныз. Гәлбиниз раһат олсун».

1987-ҹи илин декабрында биз јенидән чох севдијимиз Бет-Елдә хидмәт етмәк үчүн әризә бланкы  долдурдуг. Анҹаг ҹәми бир нечә ҝүн сонра Грејсдә јоғун бағырсаг хәрчәнҝи тапылды. Әмәлијјат олундугдан вә јахшы мүалиҹәдән сонра, о, хәрчәнҝдән тамамилә азад олду. Бир мүддәтдән сонра Бет-Елдән мәктуб алдыг, орада бизә јерли јығынҹагда хидмәтимизи давам етдирмәк мәсләһәт ҝөрүлүрдү. Биз диггәтимизи Падшаһлығын ишинә ҹәмләмәјә гәтијјәтли идик.

Бир вахтдан сонра мәним үчүн Техасда ишләмәк имканы јаранды. Биз фикирләшдик ки, оранын исти иглими бизә дүшәр; бу, белә дә олду. Тәхминән 25 илдир ки, Техасда гајғыкеш баҹы-гардашларын әһатәсиндәјик. Биз онлара чох бағланмышыг.

ҜӨТҮРДҮЈҮМҮЗ ИБРӘТ ДӘРСЛӘРИ

Грејс јоғун бағырсағын вә галханвары вәзин хәрчәнҝи илә мүбаризә апармалы олуб, бу јахынларда исә онда сүд вәзи хәрчәнҝи ашкарланыб. Анҹаг о, һеч вахт нә өз ҝүзәранындан шикајәтләниб, нә дә ки, башчылыг принсипи вә әмәкдашлыгла бағлы проблемләри олуб. Тез-тез ондан сорушурлар: «Бир ҹүтлүк кими уғурлу олмағынызын вә һәр икинизин хошбәхтлијинин сирри нәдәдир?» Адәтән, о, дөрд сәбәб садалајыр: «Биз јахын достуг. Һәр ҝүн үнсијјәт едирик. Һәр ҝүн бирҝә вахт кечирмәји хошлајырыг. Вә әҝәр бир-биримизә аҹыглыјыгса, вәзијјәти дүзәлтмәмиш јатмырыг». Әлбәттә, вахташыры арамызда анлашылмазлыг олур, анҹаг бир-биримизи бағышлајыр вә унудуруг, бунун да фајдасыны ҝөрүрүк.

«Һәр заман Јеһоваја ҝүвән вә Онун јол вердији шејләри гәбул ет»

Гаршылашдығымыз сынаглардан өзүмүзә бәзи ибрәт дәрсләри ҝөтүрмүшүк:

  1.  Һәр заман Јеһоваја ҝүвән вә Онун јол вердији шејләри гәбул ет. Һеч вахт өз ағлына ҝүвәнмә (Сүл. мәс. 3:5, 6; Јер. 17:7).

  2.  Һәр бир мәсәләдә Јеһованын Кәламынын рәһбәрлијинә етибар ет. Јеһоваја вә Онун ганунларына табе олмаг олдугҹа ваҹибдир. Сән ја табе олурсан, ја олмурсан — үчүнҹү јол јохдур (Ром. 6:16; Ибр. 4:12).

  3.  Һәјатда ән ваҹиб шеј Јеһованын јанында јахшы ад газанмагдыр. Аллаһын марагларыны биринҹи јерә гој, вар-дөвләт далынҹа гачма (Сүл. мәс. 28:20; Ваиз 7:1; Мат. 6:33, 34).

  4.  Јеһоваја хидмәтдә мүмкүн гәдәр сәмәрәли вә фәал олмаг үчүн дуа ет. Диггәтини баҹармадығын шејләрә јох, баҹардығын шејләрә ҹәмлә (Мат. 22:37; 2 Тим. 4:2).

  5.  Унутма ки, Јеһованын хејир-дуасыны вә лүтфүнү газанмыш башга һеч бир тәшкилат јохдур (Јәһ. 6:68).

Грејс вә мән ајры-ајрылыгда һәр биримиз 75 илдән чох, бирликдә исә 65 илә јахын Јеһоваја хидмәт етмишик. Бүтүн бу онилликләр әрзиндә Јеһоваја хидмәтдә, һәгигәтән дә, һејрәтамиз вахт кечирмишик. Үмидварыг ки, баҹы-гардашларымызын һәр бири Јеһоваја ҝүвәнмәјин неҹә бөјүк хејир-дуалар ҝәтирдијини өз шәхси тәҹрүбәләриндән әмин олаҹаглар вә биз бунун үчүн дуа едирик.