Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Ҝөрүн неҹә инсан олмалысыныз

Ҝөрүн неҹә инсан олмалысыныз

«Ҝөрүн сиз мүгәддәс давранышда вә Аллаһа сәдагәтдә неҹә инсан олмалысыныз» (2 ПЕТ. 3:11).

1, 2. Аллаһын рәғбәтини газанмаг үчүн неҹә инсан олмалыјыг?

АШГАЛАРЫНЫН бизим һаггымызда нә дүшүндүкләринә ҝөрә нараһат олмаг тәбиидир. Амма бир мәсиһчи кими, бизи даһа чох Јеһованын һаггымызда нә дүшүндүјү марагландырмалыдыр. Ахы О, каинатда ән али Шәхсијјәт вә «һәјат мәнбәји»дир (Мәз. 36:9).

2 Јеһованын ҝөзүндә неҹә инсан олмалы олдуғумузу ҝөстәрәрәк һәвари Петер бизи мүгәддәс давраныша вә Аллаһа сәдагәтә сәсләјир. (2 Петер 3:11 ајәсини оху.) Аллаһын рәғбәтини газанмаг үчүн давранышымыз мүгәддәс, јәни әхлаги, әгли вә руһани ҹәһәтдән тәмиз олмалыдыр. Бундан әлавә, биз дәрин һөрмәт вә мәһәббәтлә Аллаһа сәдагәт тәзаһүр етдирмәлијик. Онун рәғбәтини газанмаг үчүн јалныз давранышымыз јох, һәмчинин дахилән неҹә инсан олмағымыз да ваҹибдир. Јеһова үрәкләри сынадығы үчүн давранышымызын мүгәддәс олуб-олмадығыны, еләҹә дә Она һәдсиз сәдагәт ҝөстәриб-ҝөстәрмәдијимизи јахшы билир (1 Салн. 29:17).

3. Аллаһла мүнасибәтимизә даир һансы суаллары мүзакирә едәҹәјик?

3 Шејтан Иблис Аллаһын рәғбәтини газанмағымызы истәмир. Әслиндә, о, әлиндән ҝәләни едир ки, Јеһова илә мүнасибәтләримизи позсун. Шејтан бизи јолдан чыхармаг вә ибадәт етдијимиз Аллаһдан узаглашдырмаг үчүн чәкинмәдән јалана вә һијләјә әл атыр (Јәһ. 8:44; 2 Кор. 11:13—15). Буна ҝөрә дә јахшы оларды ки, өзүмүздән сорушаг: «Шејтан инсанлары јолдан неҹә чыхарыр? Јеһова илә мүнасибәтләрими горумаг үчүн нә едә биләрәм?»

 ШЕЈТАН ИНСАНЛАРЫ ЈОЛДАН НЕҸӘ ЧЫХАРЫР?

4. Аллаһла мүнасибәтләримизи позмаг үчүн Шејтан нәји һәдәфә алыр вә нәјә ҝөрә?

4 Шаҝирд Јагуб јазыр: «Һәр кәс өз нәфсинин торуна дүшәрәк јолдан чыхыб сынаныр. Сонра нәфс бојлу галыб ҝүнаһ доғур, төрәдилмиш ҝүнаһ исә өз нөвбәсиндә өлүмә апарыр» (Јаг. 1:14, 15). Аллаһла мүнасибәтләримизи позмаг мәгсәдилә Шејтан истәкләримизин мәнбәјини — үрәјимизи һәдәфә алыр.

5, 6. а) Шејтан бизи нәјин васитәсилә һәдәфә алыр? б) Үрәјимизин истәкләрини корламаг үчүн Шејтан һансы фәндләрә әл атыр вә бу мәсәләдә нә дәрәҹәдә тәҹрүбәлидир?

5 Шејтан үрәјимизи нәјин васитәсилә һәдәфә алыр? Мүгәддәс Китабда дејилир ки, «бүтүн дүнја... Шәририн әлиндәдир» (1 Јәһ. 5:19). Шејтанын силаһларына дүнјада олан шејләр дахилдир. (1 Јәһја 2:15, 16 ајәләрини оху.) Мин илләрдир ки, Иблис әтрафымызда олан һәр шејдән мәһарәтлә истифадә едир. Бу дүнјада јашадығымыз үчүн өзүмүзү онун һијләҝәр фәндләриндән ҝөзләмәлијик (Јәһ. 17:15).

6 Шејтан фәндләрә әл атмагла үрәјимизин истәкләрини корламаға чалышыр. Һәвари Јәһја Шејтанын истифадә етдији үч фәндин адыны чәкир: 1) «бәдәнин истәји», 2) «ҝөзләрин истәји» вә 3) «инсанын өз вары илә ловғаланмасы». Шејтан сәһрада Исаны сынаға чәкәркән мәһз бунлардан истифадә етмишди. Артыг узун илләрдир бу тәләләрдән истифадә етдији үчүн Шејтан онлары һәр бир инсанын мејлинә ујғунлашдырмагда мәһарәтлидир. Өзүмүзү бу тәләләрдән горумаг үчүн һансы тәдбирләри ҝөрмәли олдуғумузу мүзакирә етмәздән әввәл, ҝәлин ҝөрәк Иблис Һәвваны неҹә јолдан чыхартмыш, Аллаһын Оғлуна исә бата билмәмишди.

«БӘДӘНИН ИСТӘЈИ»

«Бәдәнин истәји» Һәвванын ахырына чыхды (7-ҹи абзаса бах)

7 Инсанларын гидаланмаг кими зәрури тәләбатлары вар. Јарадан јер күрәсини елә јарадыб ки, бол гида версин. Шејтан бизи Аллаһын ирадәсини јеринә јетирмәкдән јајындырмаг үчүн гидаја олан тәбии тәләбатымыздан истифадә едә биләр. Ҝәлин ҝөрәк о, Һәвваны алдадаркән бундан неҹә истифадә етди. (Јарадылыш 3:1—6 ајәләрини оху.) Шејтан Һәвваја деди ки, «хејирлә шәри билмә ағаҹыны»н мејвәсиндән јесә өлмәјәҹәк, әксинә, һәмин ҝүн Аллаһ кими олаҹаг (Јар. 2:9). Бунунла Шејтан ејһам вурду ки, јашамасы үчүн Һәвванын Аллаһа табе олмасына еһтијаҹ јохдур. Бу, ағ јалан иди! Шејтан бу фикри Һәвванын ағлына салдыгдан сонра онун гаршысында ики сечим вар иди: о, бу фикри ја рәдд едә, ја да онун үзәриндә дүшүнмәјә давам етмәклә үрәјиндә мејвәдән дадмаг арзусуну аловландыра биләрди. Бағдакы  бүтүн ағаҹларын онун ихтијарында олмасына бахмајараг, о, Шејтанын бағын ортасындакы ағаҹ барәдә дедикләри үзәриндә дүшүнмәк гәрарына ҝәлди вә «һәмин мејвәдән дәриб једи». Шејтан Јараданын гадаған етдији шејә гаршы онда истәк јаратды.

Иса ән ваҹиб шејин нә олдуғуну һеч вахт унутмурду (8-ҹи абзаса бах)

8. «Бәдәнин истәји»ндән истифадә едәрәк Шејтан Исаны јолдан чыхармаға неҹә чалышды вә буна нә үчүн мүвәффәг олмады?

8 Шејтан сәһрада Исаны сынаға чәкәркән дә ејни фәндә әл атмышды. Иса гырх ҝүн-гырх ҝеҹә оруҹ тутуб аҹдыгдан сонра Шејтан бу фүрсәтдән истифадә едәрәк деди: «Әҝәр сән Аллаһын оғлусанса, бу даша де, чөрәјә дөнсүн» (Лука 4:1—3). Исанын да ики сечими варды: о ја гидаја олан тәләбатыны өдәмәк үчүн мөҹүзә ҝөстәрмәк ҝүҹүндән истифадә едәҹәкди, ја да буну рәдд едәҹәкди. Иса билирди ки, өз ҝүҹүндән худбин мәгсәдләр үчүн истифадә етмәмәлидир. Аҹ олмасына бахмајараг, аҹлығыны өлдүрмәк истәји онун Јеһова илә мүнасибәтләринә үстүн ҝәлмәди. Иса ҹавабында деди: «Јазылыб: “Инсан јалныз чөрәклә јашамамалыдыр, Јеһованын ағзындан чыхан һәр сөзлә јашамалыдыр”» (Мат. 4:4).

«ҜӨЗЛӘРИН ИСТӘЈИ»

9. «Ҝөзләрин истәји» ифадәси алтында нә нәзәрдә тутулур вә Шејтан Һәвванын бу истәјиндән неҹә истифадә етди?

9 Јәһјанын хатырлатдығы диҝәр фәнд «ҝөзләрин истәји»дир. Бу ифадә алтында инсанын тәкҹә бахмагла нәјисә арзулаја биләҹәји нәзәрдә тутулур. Шејтан Һәвваја ҝөзләринин ачылаҹағыны демәклә онун бу истәјиндән истифадә етмишди. Һәвва нә гәдәр чох бахырдыса, гадаған олунмуш мејвә онун үчүн бир о гәдәр ҹәлбедиҹи ҝөрүнүрдү. Бир сөзлә, ағаҹ Һәвванын ҝөзүнә хош ҝәлирди.

10. Исаны сынаға чәкмәк үчүн Шејтан «ҝөзләрин истәји»ндән неҹә истифадә етди вә Иса буна неҹә ҹаваб верди?

10 Бәс Иса һагда нә демәк олар? Шејтан «бир ҝөз гырпымында дүнјанын бүтүн падшаһлыгларыны она [Исаја] ҝөстәрди вә деди: “Бунларын үзәриндә һакимијјәти вә онларын шөһрәтини сәнә верәҹәјәм”» (Лука 4:5, 6). Иса һәрфи мәнада бир ҝөз гырпымында бүтүн падшаһлыглары ҝөрмәди. Әслиндә, Шејтан ҝүман едирди ки, падшаһлыгларын шөһрәтини Исанын ҝөзүнүн габағына ҝәтирмәклә ону ширникләндирәҹәк. О, утанмадан тәклиф етди: «Әҝәр сән мәнә сәҹдә гылсан, бүтүн бунлар сәнин олаҹаг» (Лука 4:7). Иса һеч бир вәҹһлә Шејтанын ҝөрмәк истәдији шәхс олмаг истәмирди. Бу, онун: «Јазылыб: “Аллаһын Јеһоваја сәҹдә гыл вә јалныз Она ибадәт ет”», — дејә дәрһал вердији ҹавабдан бәлли олур (Лука 4:8).

 «ИНСАНЫН ӨЗ ВАРЫ ИЛӘ ЛОВҒАЛАНМАСЫ»

11. Шејтан Һәвваны јолдан неҹә чыхартды?

11 Јәһја дүнјадакы шејләрдән бәһс едәркән «инсанын өз вары илә ловғаланмасы»ны хатырладыр. О вахт јер үзүндә Адәмлә Һәввадан башга һеч кәс олмадығындан онлар башгаларынын гаршысында өз варлары илә ловғалана билмәздиләр. Бунунла белә, онларда тәкәббүр өзүнү ҝөстәрди. Шејтан Һәввада шүбһә ојатды ки, Аллаһ ондан нәсә јахшы бир шеј ҝизләдир. О, она «хејирлә шәри билмә ағаҹынын мејвәсиндән» јејән ҝүн «хејирлә шәри биләрәк Аллаһ кими [олаҹағыны]» деди (Јар. 2:17; 3:5). Бунунла Шејтан Һәвваны әмин етди ки, о, Јеһовадан асылы олмадан јашаја биләр. Ајдын ҝөрүнүр ки, онун јалана ујмасынын сәбәби тәкәббүрлү олмасы иди. Әслиндә өлмәјәҹәјини дүшүнәрәк Һәвва гадаған олунмуш мејвәдән дадды. О неҹә дә јанылмышды!

12. Шејтан Исаны һансы фәргли үсулла сынаға чәкди вә Иса буна неҹә ҹаваб верди?

12 Һәввадан фәргли олараг, Иса неҹә дә ҝөзәл тәвазөкарлыг нүмунәси гојду! Шејтан ону башга ҹүр сынамаға чалышды, амма Иса башгаларында тәәссүрат ојадаҹаг вә Аллаһы сынаға чәкәҹәк бир шеј етмәји ағлына белә ҝәтирмәди. Белә етмәклә о, тәкәббүрлү давранмыш оларды! Әксинә, Иса ајдын вә гәти шәкилдә ҹаваб верди: «Јазылыб: “Аллаһын Јеһованы сынама”». (Лука 4:9—12 ајәләрини оху.)

ЈЕҺОВА ИЛӘ МҮНАСИБӘТЛӘРИМИЗИ НЕҸӘ ГОРУЈА БИЛӘРИК?

13 Шејтан Һәвваны вә Исаны јолдан чыхартмаг үчүн истифадә етдији фәндләрә бу ҝүн дә әл атыр. О, «бәдәнин истәји»ндән истифадә едәрәк инсанлары әхлагсызлыға вә јејиб-ичмәк мәсәләсиндә ифрата вармаға сөвг едир. О, «ҝөзләрин истәји»ндән истифадә едәрәк еһтијатсыз инсанлары, әсас етибарилә, Интернетдәки порнографијаја бахмаға ширникдирир. Һәмчинин о, «инсанын өз вары илә ловғаланмасы» мејлиндән истифадә едәрәк инсанларын тәкәббүрлү, пулпәрәст вә шөһрәтпәрәст олмасына чалышыр.

Белә вәзијјәтләрдә һансы Мүгәддәс Китаб принсипләрини јадына салмалысан? (13, 14-ҹү абзаслара бах)

13, 14.. Шејтанын фәндләрдән бу ҝүн неҹә истифадә етдијини изаһ един.

14 «Дүнјадакы шејләр» балыгчынын истифадә етдији тәлә јеминә бәнзәјир. Балыға ҝәл-ҝәл дејән тәлә јеми, адәтән, гармагда олур. Шејтан инсанларын нормал сајдыглары ҝүндәлик тәләбатларындан истифадә едәрәк онларда Аллаһын ганунларына  зидд ҝедән ишләр ҝөрмәк истәји јарадыр. Бу ҹүр сезилмәјән тәлә јемләри истәкләримизә тәсир етмәк вә үрәјимизи корламаг үчүн нәзәрдә тутулуб. Шејтан бизи инандырмаға чалышыр ки, шәхси тәләбатларымызын гејдинә галмаг вә раһат һәјат сүрмәк Аллаһын ирадәсини јеринә јетирмәкдән ваҹибдир. Бәс биз бу тәләјә дүшәҹәјикми?

15. Шејтанын тәләләринә гаршы дурмагда Исаны неҹә тәглид едә биләрик?

15 Һәввадан фәргли олараг, Иса Шејтанын торуна дүшмәди. О, һәр дәфә: «Јазылыб», — дејәрәк Мүгәддәс Јазылардан ҹаваб верирди. Әҝәр биз Мүгәддәс Китабы дәриндән арашдырсаг, ону јахшы биләҹәк вә сынагларла үзләшәндә бизә көмәк едәҹәк ајәләри тез јада салаҹағыг (Мәз. 1:1, 2). Мүгәддәс Китабдан Аллаһа садиг инсанларын нүмунәләрини јадда сахламаг онлары тәглид етмәкдә бизә көмәк едәҹәк (Ром. 15:4). Јеһоваја дәрин еһтирам бәсләмәк, Онун севдији шејләри севмәк, нифрәт етдији шејләрә нифрәт етмәк бизи горујаҹаг (Мәз. 97:10).

16, 17. Дүшүнҹәләримиз бизә неҹә тәсир едир?

16 Һәвари Павел бизи тәшвиг едир ки, зеһнимизи дүнјанын јох, Аллаһын дүшүнҹәләри илә формалашдыраг (Ром. 12:1, 2). Нә һагда дүшүндүјүмүзә ҹидди нәзарәт етмәли олдуғумузу вурғулајараг Павел дејир: «Биз Аллаһ һаггындакы билијә гаршы чыхан һәр ҹүр јанлыш фикри вә манеәни арадан галдырырыг, һәр ҹүр фикри әсир алыб Мәсиһә табе етдиририк» (2 Кор. 10:5). Дүшүнҹәләримиз неҹә инсан олмағымыза ҝүҹлү тәсир едир, буна ҝөрә дә биз даима Аллаһы разы салан шејләр барәдә дүшүнмәлијик (Филип. 4:8).

17 Сөзсүз ки, бејнимизи дүзҝүн олмајан дүшүнҹә вә истәкләрлә гидаландырсаг, мүгәддәс ола билмәрик. Биз Јеһованы «сидги-үрәкдән» севмәлијик (1 Тим. 1:5). Анҹаг үрәк һијләҝәрдир вә ола билсин, биз «дүнјадакы шејләри»н бизә нә гәдәр ҝүҹлү тәсир етдијини ҝөрмәјәк (Јер. 17:9). Белә олан һалда биз иман јолунда олуб-олмадығымызы Мүгәддәс Китабдан өјрәндикләримизә әсасән даима дүрүстлүклә јохламалы дејилик? (2 Кор. 13:5).

18, 19.Нәјә ҝөрә Јеһованын истәдији инсан олмаға там гәтијјәтли олмалыјыг?

18 Дүнјадакы шејләрә гаршы дура билмәк үчүн һәмчинин Јәһјанын илһамланмыш сөзләрини јадда сахламалыјыг. О демишди: «Дүнја өз истәкләри илә бәрабәр кечиб ҝедир, Аллаһын ирадәсини јеринә јетирән исә әбәди јашајыр» (1 Јәһ. 2:17). Шејтанын системи даими вә реал ҝөрүнүр. Буна бахмајараг, бир ҝүн онун сону ҝәләҹәк. Шејтан дүнјасындакы һәр шејин тезликлә мәһв олаҹағыны јадда сахламаг бизә онун тәләләринә дүшмәмәјә көмәк едәҹәк.

19 Һәвари Петер Аллаһа мәгбул олмаг истәјән бизләрә мәсләһәт ҝөрүр: «Јеһованын ҝүнүнү бәрк-бәрк јадда сахлајыб ҝөзләмәлисиниз. О ҝүн од тутуб јанан ҝөјләр дағылаҹаг вә һәмин о көзәрмиш тәркиб һиссәләри әријиб төкүләҹәк!» (2 Пет. 3:12). О ҝүнә һеч нә галмајыб вә Јеһова Шејтан дүнјасыны тамамилә мәһв едәҹәк. О вахтадәк Шејтан «дүнјадакы шејләр»дән истифадә едәрәк, Һәвваны вә Исаны сынаға чәкдији кими, бизи дә сынаға чәкәҹәк. Биз Һәвваја охшамамалы вә өз истәкләримизин далынҹа гачмамалыјыг. Јох, әҝәр белә етсәк, биз Шејтаны өз аллаһымыз кими гәбул етмиш оларыг. Биз Иса кими олмалы вә нә гәдәр ҹәлбедиҹи ҝөрүнмәсинә бахмајараг, бу кими тәләләрдән гачмалыјыг. Буна ҝөрә дә ҝәлин һәр биримиз Јеһованын истәдији инсан олмаға там гәтијјәтли олаг.